Usnesení rady 20/2012

Usnesení z 20. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 27.09.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/215/2012

A. schvaluje

zveřejnění záměru směny p.p.č. 1600/3, 1577/23, 1577/24, 1576/1, 2447/2, 2471/3, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, p.p.č. 541/9, 597/2, 525/19, 930/2, 669/4, st.p.č. 458, části p.p.č. 928, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 928/1, 55/8, vše v k.ú. Kokonín, části p.p.č. 443, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 443/1, p.p.č. 352, 344, 353, 354, 149, vše v k.ú. Lukášov, části p.p.č. 2110/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2110/3, p.p.č. 2110/2, 2121, 2079, 2127, 2129, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, p.p.č. 1838, 1839, části p.p.č. 1793, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1793/1 a 1793/3, p.p.č. 1789, části p.p.č. 1045, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1045/2, p.p.č. 1709, 1415/3, 1701/1, 1701/2, 1701/3, části p.p.č. 1684, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1684/1, p.p.č. 174, části p.p.č. 497, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 497/1, části p.p.č. 522, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 522/1, 669, 667, vše v k.ú. Proseč nad Nisou, p.p.č. 1076, 1061, 1062, části p.p.č. 1073/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1073/3, části p.p.č. 1095, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1095/2, p.p.č. 760, vše v k.ú. Rýnovice, p.p.č. 1156, 1161, 1162, 1170, 1177, 1174, 1186, 1182, 1184, 1142/2, vše v k.ú. Vrkoslavice, p.p.č. 1218/2, 1243/12, 1264/4, 1075/2, 1243/11, 1242, vše v k.ú. Jindřichov nad Nisou, p.p.č. 1872, 1873, 1875/1, 1876/2, 2120/2, 1862, 1854/2, vše v k.ú. Nová Ves nad Nisou

RM/216/2012

A. souhlasí

v souladu s § 32a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. s uzavřením Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti mezi KUSTOD s.r.o. (Příjemce dotace), Základní školou Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace (Partner) a Základní školou Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace (Partner) ve znění uvedeném v důvodové zprávě

RM/217/2012

A.1 schvaluje

realizaci veřejné zakázky: "Výběr nejvhodnějšího dodavatele zemního plynu pro statutární město Jablonec nad Nisou a jím zřizované, zakládané a podporované organizace"

A.2 schvaluje

komplexní zadávací dokumentaci pro tuto zakázku

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, realizovat výběrové řízení na výběr dodavatele této zakázky a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

RM/218/2012

A. rozhodla

ve věci veřejné zakázky „Kanalizace - Krkonošská ulice, Jablonec nad Nisou“, tj. veřejné zakázky na stavební práce, zadané v podlimitním otevřeném řízení, v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách o výběru nejvhodnější nabídky a přidělila shora označenou veřejnou zakázku uchazeči spol. EVOSA spol. s r.o., IČ: 18384501, sídlem Frýdštejn 72, PSČ 463 42.

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a dalším úkonům podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nezbytných k dokončení procesu zadávání veřejné zakázky „Kanalizace - Krkonošská ulice, Jablonec nad Nisou“

RM/219/2012

A. schvaluje

písemný soupis a odůvodnění dodatečných stavebních prací a méněprací, které byly vyvolány změnami provedenými oproti zadávací dokumentaci uvedené veřejné zakázky, a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, kterým dojde k úpravě předmětu díla a ceny díla dle provedených změn.

RM/220/2012

A. doporučuje

na základě stížností, obdržených od občanů statutárního města Jablonec nad Nisou a majitelů nemovitostí na území města, na postup při stavbě protipovodňové štoly, zastupitelstvu města přijmout v této věci usnesení, jimž město vyjádří vůli se v rámci svých kompetencí touto záležitostí zabývat.

Vytvořeno 1.10.2012 8:45:18 - aktualizováno 4.12.2012 9:15:16 | přečteno 1496x | Petr Vitvar
load