Usnesení rady 18/2012

Usnesení z 18. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 30.08.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/183/2012

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/184/2012

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
občanskému sdružení FOKUS Liberec se sídlem Nezvalova 662, Liberec 15
byt 1+3, Dlouhá 25A/1376, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
D***** B*****, bytem *****, zast. zák. zástupcem M***** K***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, U Tenisu 17/4776, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** a J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu neurčitou

A.2 schvaluje

dodatky k nájemním smlouvám:
V***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
B***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+4, Komenského 11/595, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
D***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubyt. jednotka 0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 33/2682, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Řetízková 7/3052, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9/3521, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9/3521, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** C*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
A***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Palackého 42/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Palackého 42/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Š***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
S***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63/4423, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
***** , bytem *****, Jablonec nad Nisou
k ubytovací jednotce č. 1 o velikosti 0+1 v objektu Prosečská 176 v Jablonci nad Nisou,
na dobu určitou 1 měsíc.

A.3 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy:
k bytové jednotce č. 2 o velikosti 1+3 v objektu Pobřežní 21/3919 v Jablonci nad Nisou (nájemce D***** S*****, zast. zákonným zástupcem *****)

A.4 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
V***** N*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce R***** Š*****)
b. j. č. 24, U Tenisu 4776, Jablonec nad Nisou

A.5 schvaluje

změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. F. L. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:
Ing. M***** B*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce Ž***** L*****)
b. j. č. 2, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou
P***** a V***** K*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce P***** M*****)
b. j. č. 83, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou
J***** a J***** K*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce L***** K*****)
b. j. č. 38, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

A.6 schvaluje

záměr pronájmu bytové jednotky v obecním zájmu panu *****, trvale bytem *****, Jablonec nad Nisou .

RM/185/2012

A.1 bere na vědomí

dopis paní E***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a trvá na svém usnesení č. 129/2012/1 ze dne 06.06.2012, týkající se výpovědi z nájmu bytu.

A.2 bere na vědomí

dopis rotmistra v záloze pana B***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a neschvaluje panu B***** B*****, Jablonec n.Nisou pronájem bytu s věcně usměrňovaným nájemným v Jablonci nad Nisou a zároveň doporučuje panu B*****B***** přihlásit se do výběrových řízení na pronájem bytu s věcně usměrňovaným nájemným, až budou vypsána, s tím, že je nutné, aby splnil stanovené podmínky dle Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou a doložil veškeré potřebné doklady.

A.3 bere na vědomí

dopis pana R***** N*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a
schvaluje sepsání nové nájemní smlouvy s panem R***** N*****k obecnímu bytu č. ***** v objektu ***** v Jablonci nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců s tím, že pokud nájemné nebude dále řádně hrazeno, bude nájemní smlouva ukončena.

A.4 bere na vědomí

dopis pana J*****E*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a
neschvaluje panu J***** E*****Jablonec nad Nisou prominutí poplatku z prodlení ve výši 192,- Kč za vyúčtování služeb za plnění poskytovaná s užíváním bytu za rok 2011.

A.5 bere na vědomí

dopis paní J***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a
neschvaluje pronájem jiného obecního bytu paní J***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou a zároveň doporučuje paní J***** D***** řešit svoji situaci výměnou bytu s jiným nájemcem, případně hlásit se za předpokladu splnění podmínek do výběrových řízení na pronájem obecních bytů nebo zajímat se o pronájem bytu i u jiných pronajímatelů než je město.

A.6 bere na vědomí

dopis paní J***** G*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a
doporučuje paní J***** G***** hlásit se za předpokladu splnění podmínek dle Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou do výběrových řízení.

A.7 bere na vědomí

otevřený dopis odborné veřejnosti, která vyjadřuje své nesouhlasné stanovisko k volbě odstínu tzv. "holubičí šedi" na fasádu bývale fary č.p. 1 v Jablonci nad Nisou a vyjádření ředitele JKIC a vyjádření Stavebního úřadu MMJN

RM/186/2012

A. bere na vědomí

zprávu o hospodaření a stavu majetku společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. k datu 30.06.2012 dle důvodové zprávy.

RM/187/2012

A.1 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 31/90/MPO ze dne 15.5.1996, na pronájem části p.p.č. 626 a části p.p.č. 628, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 628/1 o výměře 2992 m 2v k.ú. Rýnovice, která je uzavřena s panem J*****Š***** Jablonec n.N., manžely V***** a S*****A***** Jablonec n.N. a paní D***** D*****Jablonec n.N., a to dohodou k 31.8.2012.
A.2 schvaluje

pronájem části p.p.č. 626 a části p.p.č. 628, která je geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 628/1 o výměře 2992 m 2 v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady panu J*****V***** Jablonec n.N. a paní D***** D*****Jablonec n.N., panu J***** D*****Jablonec n.N., panu J*****D***** Jablonec n.N., paní E***** D***** Jablonec n.N., paní L***** L*****Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné ve výši 5,- Kč/m 2/rok.

RM/188/2012

A. schvaluje

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. čtvrtletí 2012 dle důvodové zprávy.

RM/189/2012

A. uděluje


souhlas s přijetím účelově určených darů do svého vlastnictví pro:
Základní školu Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace v hodnotě 10 110,- Kč dle důvodové zprávy
Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. v hodnotě 1 000,- Kč dle důvodové zprávy

B. pověřuje


podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkových organizací

RM/190/2012

A. uděluje

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., souhlas s přijetím finančních darů účelově určených v celk. výši 400.000,-- Kč a věcných darů v celk. výši 31.601,-- Kč, za období od 1.4. do 30.6.2012 do svého vlastnictví dle důvodové zprávy

B. pověřuje

podpisem těchto darovacích smluv ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou,p.o..

RM/191/2012

A. schvaluje


předložené úpravy rozpočtu na rok 2012 u příspěvkových organizací:
Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10,příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

RM/192/2012

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. předloženou zprávu o činnosti jednatelky ve 2. čtvrtletí 2012

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. odměnu Ing. Martě Procházkové, jednatelce společnosti, ve výši dle důvodové zprávy

RM/193/2012

A. schvaluje

výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace z 50 na 56 míst.

RM/194/2012

A.1 schvaluje

zápis odloučeného pracoviště Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace do rejstříku škol a školských zařízení, kde bude vykonávána činnost mateřské školy a školní jídelny - výdejny,

A.2 schvaluje

navýšení kapacity Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace ze 110 na 130 dětí,

A.3 schvaluje

navýšení kapacity školní jídelny Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace ze 110 na 130 strávníků,

A.4 schvaluje

navýšení kapacity Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace z 80 na 110 dětí.

RM/195/2012

A. schvaluje

poskytnutí příspěvku z Fondu primátora subjektům uvedeným v důvodové zprávě

B. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč paní H*****E***** za dosažené sportovní úspěchy a reprezentaci města

RM/196/2012

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady nemocnice za I. pololetí 2012.

RM/197/2012

A.1 bere na vědomí

podnět komise městské památkové péče týkající se vyhlášení bývalého vodojemu v k. ú. Vrkoslavice za technickou kulturní památku a vyjádření oddělení životního prostředí a státní památkové péče a souhlasí se zasláním tohoto podnětu Ministerstvu kultury ČR
A.2 bere na vědomí

podnět komise městské památkové péče týkající se vyhlášení železniční zastávky Jablonecké Paseky za technickou kulturní památku a vyjádření oddělení životního prostředí a státní památkové péče a nesouhlasí se zasláním tohoto podnětu Ministerstvu kultury ČR a vrací tento podnět zpět k projednání v komisi městské památkové péče.
A.3 bere na vědomí

podnět komise dopravní týkající se zastávky MHD na Dolním náměstí a vyjádření oddělení investiční výstavby a ukládá náměstkovi primátora Ing. Miloši Velemu, prověřit možnosti umístění stálé autobusové zastávky v prostoru Dolního náměstí vč. Kamenné ulice.

RM/198/2012

A. schvaluje

po projednání předložené důvodové zprávy pojmenování lípy velkolisté, umístěné v lesoparku na Žižkově Vrchu po Václavu Havlovi, 1. presidentovi ČR.

RM/199/2012

A. bere na vědomí

informace týkající se diskusního fóra na www.mestojablonec.cz a

B. schvaluje

s účinností od 1. 9. 2012 pravidla pro diskusní fórum na www.mestojablonec.cz dle důvodové zprávy

C. ukládá

Ing. Peru Beitlovi, primátorovi města, zajistit aplikování nových pravidel diskusního fóra

RM/200/2012

A. schvaluje

znění dohody o podmínkách výkonu práce ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. MUDr. Víta Němečka, MBA, dle přílohy důvodové zprávy
B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města Jablonce nad Nisou, uzavřít za město tuto smlouvu

RM/201/2012

A. vyslovuje

souhlas s uzavřením smlouvy "Údržba městské zeleně v Jablonci nad Nisou", která je přílohou důvodové zprávy.

RM/202/2012

A. schvaluje

zahraniční návštěvu primátora města Ing. Petra Beitla do Žitavy, Německo, na 18.ročník Mistrovství Evropy v lehké atletice seniorů, dne 21.08.2012.

RM/203/2012

A. schvaluje

zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení "Kanalizace - Krkonošská ulice, Jablonec nad NIsou".

RM/204/2012

A. stanovuje

celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Jablonec nad Nisou od 1. 9. 2012 na:
- 205 zaměstnanců (přepočtených na plné pracovní úvazky) vykonávající práce přímo v úřadě;
- 30 zaměstnanců vykovávajících veřejně prospěšné práce
B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, realizovat příslušná personální a organizační opatření vyplývající z tohoto určení počtu zaměstnanců (dle důvodové zprávy).

RM/205/2012

A. schvaluje

přímé zadání expertní veřejné zakázky malého rozsahu společnosti RSM TACOMA a.s., IČ: 63998581, se sídlem Karolinská 661, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3439, na poskytování poradenství - provedení daňového a finančního due diligence ve společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. v ceně a za podmínek dle smlouvy, která je přílohou důvodové zprávy;
B.1 ukládá

Ing. Petrovi Beitlovi, primátorovi města, podepsat smlouvu

B.2 ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, zajistit prostředky na financování této zakázky

Vytvořeno 31.8.2012 13:00:16 - aktualizováno 30.10.2012 15:00:17 | přečteno 1626x | Petr Vitvar
load