Usnesení rady 13/2012

Usnesení z 13. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 28.06.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/155/2012

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/156/2012

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
Z***** V***** a I***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Kamenná 11/402, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok, nájemné je stanoveno smluvní ve výši 3.300,- Kč/měsíc
V***** a A***** Č*****, bytem*****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok, nájemné je stanoveno smluvní ve výši 4.000,- Kč/měsíc
L***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** B*****, bytem *****, Železný Brod
byt 1+2, Lidická 14/1904, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

dodatky k nájemním smlouvám:
G***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
A***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** A*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
M***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
J***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
M***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
M***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
L***** E*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
M***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
V***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
V***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
G***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
D***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Š***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
S***** Ž*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** C*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

A.3 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy:
k bytové jednotce č. 1 o velikosti 1+3 v objektu 5. května 76/272 v Jablonci nad Nisou (nájemce S***** N*****)

A.4 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:
A***** M*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce D***** M*****)
b. j. č. 15, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

A.5 schvaluje

ubytovací smlouvu k této ubytovací jednotce :
D***** G***** , bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubyt. jednotka 0+1, Liberecká 146/2342 Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

B. svěřuje

odboru správy majetku Magistrátu města Jablonec nad Nisou rozhodování o uzavření nájemních a ubytovacích smluv včetně prodlužování a ukončení nájemních a ubytovacích smluv k obecním bytům, rozhodování o obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení u bytů s finanční spoluúčastí, rozhodování o dohodách o výměně bytů, rozhodování o slevách z nájemného a rozhodování o výpovědích z nájmu bytu, v období, kdy nejedná Rada města Jablonec nad Nisou, t.j. od 29. 6. do 29. 8. 2012, po předchozím projednání v poradě vedení MMJN.

RM/157/2012

A.1 bere na vědomí

dopis paní S***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucího pracovníka oddělení správy bytových domů a vypovídá nájem bytu č. 1, o velikosti 1+3 s příslušenstvím, na adrese *****, Jablonec nad Nisou, jehož společnými nájemci jsou S*****B*****, nar. *****1974, a Š***** B*****, nar. *****.1968, oba bytem *****, Jablonec nad Nisou. a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když společní nájemci hrubým způsobem porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatili nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Společní nájemci - S***** B***** a Š***** B***** - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší
A.2 bere na vědomí

dopis paní H***** H*****, Domov důchodců *****a vyjádření pracovníka oddělení právní a veřejných zakázek a vyjádření pracovníka oddělení sociálních služeb a vyjádření ředitelky Centra sociálních služeb a schvaluje paní H***** H*****, Domov důchodců ***** a doporučuje ředitelce Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou prominout dlužnou částku 5.908,-Kč za poskytované pečovatelské služby
A.3 bere na vědomí

dopis paní B***** P*****, *****, Tanvald 468 41 a vyjádření komise humanitní péče a neuděluje paní B***** P***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec n. N. pro účast ve VŘ.
A.4 bere na vědomí

dopis pana J***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření komise humanitní péče a konstatuje , že vzhledem k tomu, že dne 19. 6. 2012 byla bytová jednotka č. 1 v objektu Liberecká 31, Jablonec nad Nisou předána oddělení správy bytových domů jako volná, další projednávání žádosti je tedy bezpředmětné

A.5 bere na vědomí

dopis paní S***** W*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucího pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče a uděluje paní S***** W***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec n. N. pro účast ve VŘ.


A.6 bere na vědomí

dopis paní O***** H*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření komise humanitní péče a uděluje paní O***** H***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec n. N. pro účast ve VŘ.

RM/158/2012

A. schvaluje

proplacení proinvestované částky pí Malířové ve výši Kč 12.342,- dle návrhu výboru pro hospodaření s majetkem města ze dne 29.5.2012 v přiložené důvodové zprávě.

RM/159/2012

A.1 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor (prodejnu) o celkové výměře 60,5 m 2v objektu Komenského 2/485, Jablonec nad Nisou s panem Jiřím Ječným, IČ 65102088, místo podnikání U Zahrádek 4688/22, Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou za účelem provozování prodejny textilu s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 13.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 7. 2012.
A.2 schvaluje

uzavření Dohody o bezúplatném užívání prostoru č. 43 o výměře 20 m 2v přízemí objektu č.p. 4424 (Palackého 65), k.ú. Mšeno nad Nisou s organizací Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, IČ 64668428, se sídlem Dolní náměstí 600/1, 466 01 Jablonec nad Nisou za účelem provozování knihovnické a informační činnosti pobočky Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o. Dohoda bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 7. 2012.

RM/160/2012

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1811 (Mlýnská 4) na st.p.č. 1679 včetně st.p.č. 1679 a p.p.č. 1115/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny a bez určení minimální ceny s konečným termínem podání nabídky do 31. 10. 2012.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 83 na st.p.č. 1 včetně st.p.č. 1 a p.p.č. 2 vše v k.ú. Lukášov (včetně příslušenství) obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny a bez určení minimální ceny s konečným termínem podání nabídky do 31. 10. 2012.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 626 a části p.p.č. 628, které jsou geometrickým plánem nově označeny jako p.p.č. 628/1 o výměře 2992 m 2vše v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru zřízení věcného předkupního práva k pozemkům parc. č. 2352/22, parc. č. 144/3, parc. č. 2851, parc. č. 2601, parc. č. 2816, parc. č. 134, parc. č. st. 99/2, parc. č. 3053 (dříve st. 3945), parc. č. 142, parc. č. 2301/3 a parc. č. 2301/4 všechny pozemky nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou na dobu určitou, a to do 16.1.2016.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru bezúplatného převodu budovy č.p. 394 včetně st.p.č. 26/1, č.p. 1488 včetně st.p.č. 26/3, č.p. 1072 včetně st.p.č. 1018 (ulice Anenská 5, 5a, 7) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou včetně movitého majetku.

RM/161/2012

A. schvaluje


A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 654 v k.ú. Proseč nad Nisou (přípojka vody, splaškové a dešťové kanalizace) s manželi J***** Š***** ***** a P***** Š***** Jablonec nad Nisou (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 334/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou (hydroizolace garáže) s L***** S*****Jablonec nad Nisou (oprávněný) a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes p.p.č. 2717 v k.ú. Jablonec nad Nisou s D***** V*****Jablonec nad Nisou, ***** (přístup ke garáži bez čp/če postavené na st.p.č. 2151/6, ke st.p.č. 2151/6 a k p.p.č. 2717/4), Ing. A***** V*****Jablonec nad Nisou, *****(přístup ke garáži bez čp/če postavené na st.p.č. 2151/5 a ke st.p.č. 2151/5) a s manžely H***** L***** a E***** L***** Jablonec nad Nisou (přístup k p.p.č. 2970 a k p.p.č. 2717/3), a výši jednorázové úhrady stanoví dle ceníku + DPH.
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 939 a 937/1 v k.ú. Kokonín (JN, Kokonín Turistická - kab. smyčka NN - 3RD, IV-12-4010911) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 291/5, 876/3, 309/6, 876/2, 875/1, 867, 957, 897/1, 938, 882, vše v k.ú. Kokonín, v p.p.č. 166, 138/2, 14/2, 108, 492, 504/1, 507, 443, 444, 441, vše v k.ú. Vrkoslavice, v p.p.č. 1983/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (uložení optických kabelů v rámci stavby „Jablonec nad Nisou - Jih - nová TR 110/22 kV včetně přívodního vedení 2x110 kV“) se společností ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČ 26470411 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

RM/162/2012

A.1 schvaluje

ukončení dohody o užívání č. 234-2006-FaM/OMP ze dne 23.5.2006, která je uzavřena s Ladislavem Čičmancem, se sídlem V Luzích 1366/27, Jablonec n.N., IČ 128 11 351, a to dohodou ke dni 30.6.2012.
A.2 schvaluje

ukončení dohody o užívání č. 583-2011-FaM/OMP ze dne 30.9.2011, která je uzavřena Josefem Putzem, se sídlem Pod Hájem 3433/7, Jablonec n.N., IČ 666 45 590, a to dohodou ke dni 30.6.2012.
A.3 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 260-2005-FaM/OMP ze dne 17.6.2005, která je uzavřena s paní V***** K***** bytem *****Jablonec n.N., a to dohodou ke dni 30.9.2012.
A.4 schvaluje

pronájem části p.p.č. 338/11, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 338/90 o výměře 100 m 2a p.p.č. 338/82 o výměře 7 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady paní D***** S*****, bytem *****Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobou neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
B.1 pověřuje

primátora města Jablonec nad Nisou zveřejňováním záměrů majetkoprávních úkonů v období, kdy nezasedá rada města, tj. od 29.6. 2012 do 29.8.2012.
B.2 pověřuje

poradu vedení města schvalováním podnájmů v období, kdy nezasedá výbor pro hospodaření s majetkem města, tj. od 27.6. 2012 do 10.9. 2012.
C. svěřuje

odboru ekonomiky pravomoc rozhodování o pronájmech nebytových prostor, pozemků, objektů a výpůjček a zřizování věcných břemen v období, kdy nezasedá rada města , tj. od 29.6. 2012 do 29.8.2012.

RM/163/2012

A. uděluje


souhlas s přijetím účelově určených darů do svého vlastnictví pro:
Základní školu Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace v hodnotě 10 000,- Kč dle důvodové zprávy
Základní školu Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace v hodnotě 21 000,- Kč dle důvodové zprávy

B. pověřuje


podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkových organizací

RM/164/2012

A. schvaluje


předložené úpravy rozpočtu na rok 2012 u příspěvkových organizací:
Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou, Mozartova 24, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

RM/165/2012

A.1 schvaluje

snížení kapacity školní družiny Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace ze 100 na 90 dětí,

A.2 schvaluje

snížení kapacity školní družiny Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace ze 175 na 165 dětí,

A.3 schvaluje

navýšení kapacity školní družiny Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace ze 110 na 130 dětí.

RM/166/2012

A. schvaluje

zahraniční cestu primátora města Jablonec nad Nisou Ing. Petra Beitla do Schwäbisch Gmündu, Německo, ve dnech 01.07.-03.07.2012.

RM/167/2012

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 4 - 11, úpravy v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka, odboru humanitního, odboru ekonomiky a správy majetku a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 768 254 tis. Kč, financování ve výši 126 102 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 894 356 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 694 226 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 136 180 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 63 950 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 894 356 tis. Kč.

RM/168/2012

A. schvaluje

realizaci prací dle bodů 1) a 2) důvodové zprávy

B. ukládá

náměstkovi primátora, Ing. Miloši Velemu, uzavřít smlouvy na provedení prací s TSJ s.r.o..

RM/169/2012

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. předloženou Kupní smlouvu o prodeji na "Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na období 2012 - 2013/I", která je přílohou důvodové zprávy

RM/170/2012

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. předloženou Kupní smlouvu č. PS 44/2012 na dodávku posypové soli pro období 2012-2013, která je přílohou důvodové zprávy.

RM/171/2012

A. schvaluje

úpravu termínu jednání Rady města Jablonec nad Nisou v měsíci listopadu 2012 dle předložené důvodové zprávy

Vytvořeno 29.6.2012 23:15:07 - aktualizováno 4.1.2019 14:20:19 | přečteno 1862x | Petr Vitvar
load