Usnesení rady 11/2012

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 24.05.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/117/2012

A. jmenuje

ke dni 01.08.2012 do funkce vedoucích pracovních míst ředitelů

A.1 jmenuje

Mateřské školy speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace paní Mgr. Janu Brethovou,

A.2 jmenuje

Domu dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace paní Martinu Šípkovou,

A.3 jmenuje

Základní školy Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace pana RNDr. Jiřího Čeřovského,

A.4 jmenuje

Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace paní Mgr. Marcelu Rousovou,

A.5 jmenuje

Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace pana Mgr. Lubomíra Mlejnka,

A.6 jmenuje

Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace pana Mgr. Vladimíra Hozdu,

A.7 jmenuje

Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace pana Mgr. Tomáše Saala,

A.8 jmenuje

Základní školy Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace paní Mgr. Janu Mašindovou.

B. schvaluje

ke dni 01.08. 2012 plat uvedený v příloze č. 2 důvodové zprávy

B.1 schvaluje

paní Mgr. Janě Brethové, ředitelce Mateřské školy speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace,

B.2 schvaluje

paní Martině Šípkové, ředitelce Domu dětí a mádeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace,

B.3 schvaluje

panu RNDr. Jiřímu Čeřovskému, řediteli Základní školy Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace,

B.4 schvaluje

paní Mgr. Marcele Rousové, ředitelce Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace,

B.5 schvaluje

panu Mgr. Lubomíru Mlejnkovi, řediteli Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace,

B.6 schvaluje

panu Mgr. Vladimíru Hozdovi, řediteli Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace,

B.7 schvaluje

panu Mgr. Tomáši Saalovi, řediteli Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace,

B.8 schvaluje

paní Mgr. Janě Mašindové, ředitelce Základní školy Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

RM/118/2012

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2494 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka plynovodní přípojky k domu - ARTWELD s.r.o.) s firmou ARTWELD s.r.o., se sídlem Nádražní 120, 460 06 Liberec 6, IČ 25046209 (investor), a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 691/5, 694/4, 696/4, 1011/24, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (podzemní vedení elektronických komunikací - školící středisko Mšeno nad Nisou 1038/1) se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 375,- Kč/m2 + DPH.
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1011/1, 1011/2 a 1011/3, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (j352 Mšeno nad Nisou (1. máje p.p.č. 1013/1) - kab. NN IV-12-4002659/02), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1941/12, 1941/9 a 2045, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (j272 Lučany, kab. smyčka p.p.č. 200/14 a 200/13, IV-12-4004760/01 b, 03, 04b), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2384/4, 2304/2, 2300/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (zemní kabelové vedení NN Kubálkova pč. 2813) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 918/1, 918/2, 830/1, vše v k.ú. Kokonín (vrchní vedení NN, zemní kabelové vedení NN, přípojkový pilíř - Dalešická 918/2) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.7 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 654 v k.ú. Proseč nad Nisou (přípojka vody, splaškové a dešťové kanalizace) s manželi A***** N*****, *****, a M***** N*****, ***** Jablonec nad Nisou (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.8 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2384/4, 2301/5, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka NTL v ulici Máchova a Jugoslávská), se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.9 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 925/2 v k.ú. Kokonín (JN, Kokonín Dubová pč. 479/12 - vedení NN a kabely NN, IV-12-4010610) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
B.1 mění

usnesení rady města č. 118/2010/A/8a ze dne 10.6.2010, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 781/4, k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.
B.2 mění

usnesení rady města č. 5/2006/A/2 ze dne 19.1.2006, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 2386/4, k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.
B.3 mění

usnesení rady města č. 192/2009/7 ze dne 8.10.2009, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 982/8, 988/110 a 1082 vše v k.ú. Rýnovice, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.
B.4 mění

usnesení rady města č. 54/2007/7 ze dne 15.3.2007, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 1699/1 a 1708/3, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.

RM/119/2012

A. schvaluje

ukončení nájemní smlouvy ze dne 24. 1. 2000 na pronájem nebytového prostoru (prodejny textilního zboží) v objektu Komenského 2/485, Jablonec nad Nisou, uzavřené s paní J***** S*****, místo podnikání *****, Jablonec nad Nisou, IČ 14882302, a to dohodou ke dni 30. 6. 2012.
B. neschvaluje

snížení nájemného o 15% na dobu jednoho roku pro společnost MEDCOM, s.r.o., IČ 25045890, se sídlem Komenského 595/11, Jablonec nad Nisou, a to na nebytové prostory v objektech Komenského 11/595 (prodejna - lékárna) - nájemní smlouva ze dne 26. 1. 2005, Lidická 7/768 (prodejna tisku, tabákových výrobků a výdejna léčivých přípravků) - nájemní smlouva ze dne 21. 10. 2006 a Komenského 2/485 (prodejna tabákového a novinového zboží) - nájemní smlouva ze dne 28. 2. 2000, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.

RM/120/2012

A. schvaluje

úpravu rozpočtu - investice - příspěvkové organizace Nemocnice Jablonec n.N. dle důvodové zprávy.

RM/121/2012

A. schvaluje

výši úhrad za poskytování pečovatelské služby s platností od 1.6.2012.

RM/122/2012

A. schvaluje

novou přílohu č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 562-2011-OE/ORO od 1.6.2012.

RM/123/2012

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. předloženou zprávu o činnosti jednatelky v 1. čtvrtletí 2012

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. odměnu Ing. Martě Procházkové, jednatelce společnosti, ve výši dle důvodové zprávy

RM/124/2012

A. schvaluje

předložený návrh Smlouvy o umístění anténního systému a technologie na základě předložené důvodové zprávy výboru pro hospodaření s majetkem města.

RM/125/2012

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/126/2012

A. odvolává

z komise humanitní péče
Evu Gregovou

z dopravní komise
Mgr. Jiřího Vařila
Ing. Jana Vojíře

B. jmenuje

do dopravní komise
Rostislava Mocka

Vytvořeno 24.5.2012 14:30:04 - aktualizováno 30.5.2012 9:15:15 | přečteno 2009x | Petr Vitvar
load