Usnesení rady 07/2012

Usnesení ze 7. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 15.03.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/61/2012

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/62/2012

A.1 schvaluje

nájemní smlouvu k tomuto obecnímu bytu:
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Palackého 42/3767, Jablonec nad Nisou
na dobu neurčitou

A.2 schvaluje

dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne 26. 1. 2009 s p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou na pronájem ubytovacích jednotek v objektu č. p. 3521, Lípová 9 v Jablonci nad Nisou s tím, že nájemné je stanoveno na 19.542,35 Kč/měsíc + DPH bez záloh za služby, s účinností od 1. 4. 2012.

RM/63/2012

A. souhlasí

s návrhem na řešení objektů Liberecká 146 a Liberecká 148 v Jablonci nad Nisou dle důvodové zprávy.

RM/64/2012

A. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor - prodejnu o celkové výměře 68,6 m 2v objektu č.p. 1534 (Lidická 9) v k.ú. Jablonec nad Nisou s panem Pavlem Kutíkem, IČ 72686863, s místem podnikání Gollova 468/16, Liberec IV-Perštýn za účelem provozování prodejny zlatnictví a obchodu s použitým zbožím s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 8.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 4. 2012.

RM/65/2012

A.1 schvaluje

uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice (Zázemí sportovních areálů v ulici U Hřiště v Jablonci nad Nisou) mezi městem Jablonec nad Nisou (investor), Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec IV - Perštýn, IČ 70891508 (budoucí povinný) a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a výši jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku povinné osoby
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1713/1 v k.ú. Jablonecké Paseky (kabelová smyčka NN Erbenova 804/4) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

a) v p.p.č. 2065/12, 2280/9, 2280/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložky kabelů NN pro stavbu domu na st.p.č. 3065, EP-12-4001343), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
b) ve st.p.č. 3065 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložky kabelů NN pro stavbu domu na st.p.č. 3065, EP-12-4001343 ), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 625,- Kč/m2 + DPH
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2065/12, 2280/9, 2280/6, 2280/7 a 2280/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložky kabelů NN pro úpravu komunikací, EP-12-4001248), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2331 a 2333/13, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou, U Balvanu - rekonstrukce kNN - propojení a rozpojovací skříň) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 59 v k.ú. Lukášov (IP-12-4002589 - JN, Lukášov (pč. 56/2) - přípojka kNN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví ve výši 750,- Kč + DPH

RM/66/2012

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. předloženou zprávu o činnosti jednatelky ve 4. čtvrtletí 2011

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. odměnu Ing. Martě Procházkové, jednatelce společnosti, ve výši dle důvodové zprávy

RM/67/2012

A. odvolává

z kulturní komise
Mgr. Vlastu Balatkovou

B. jmenuje

do kulturní komise
Ing. Jaroslavu Slabou

RM/68/2012

A.1 schvaluje

uzavření dohody o podmínkách výkonu práce ředitele příspěvkové organizace s řediteli všech příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou, vyjma školských zařízení a Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., dle přílohy č. 3 důvodové zprávy

A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti s ručením omezeným s jednateli společností s ručením omezeným, ve kterých je město Jablonec nad Nisou jediným společníkem, dle přílohy č. 4 důvodové zprávy;

A.3 schvaluje

doporučení pro obecně prospěšné společnosti, které založilo město Jablonec nad Nisou, aby uzavřely smlouvy o výkonu funkce ředitele obecně prospěšné společnosti s řediteli obecně prospěšných společností založených městem Jablonec nad Nisou, dle přílohy č. 5 důvodové zprávy.

A.4 schvaluje

výši platů ředitelů příspěvkových organizací dle přílohy č.1, tabulky č. 2 důvodové zprávy, platných v jednotlivých příspěvkových organizacích od podpisu smlouvy uvedené v bodě A.1. ředitelem té které příspěvkové organizace;

A.5 schvaluje

v působnosti jediného společníka obchodní společnosti úpravu mezd jednatelům s.r.o. dle přílohy č.1, tabulky č. 2 důvodové zprávy, platných v jednotlivých obchodních společnostech od podpisu smlouvy uvedené v bodě A.2. jednatelem té které obchodní společnosti;

A.6 schvaluje

záměr úpravy mezd ředitelů obecně prospěšných společností dle přílohy č.1, tabulky č. 2 důvodové zprávy, s platností od uzavření smlouvy doporučené v bodě A.3. mezi obecně prospěšnou společností a jejím ředitelem.

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města Jablonce nad Nisou, uzavřít shora označené smlouvy pod body A.1. a A.2. a předat doporučení pro předsedy jednotlivých správních rad u smlouvy označené pod bodem A.3.

C. doporučuje

správním radám obecně prospěšných společností založených městem Jablonec nad Nisou
a) uzavřít do konce dubna 2012 Smlouvu o výkonu funkce ředitele obecně prospěšné společnosti s ředitelem obecně prospěšné společnosti a o průběhu realizace pak radu města informovat
b) zrealizovat změnu mzdy ředitele dle tohoto usnesení s platností od uzavření nové smlouvy o výkonu funkce ředitele obecně prospěšné společnosti.

RM/69/2012

A.1 souhlasí

s cenou za služby spojené s nakládáním s komunálním odpadem
pro občany statutárního města Jablonce n. N. platnou od 1. 5. 2012 do 31. 12. 2012 ve výši dle tabulky obsažené v příloze č. 2 důvodové zprávy.

A.2 souhlasí

s cenou služeb za odpadové hospodářství platnou od 1. 5. 2012 do 31. 12. 2012 dle přílohy č. 17 k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo mezi SKS s. r. o. a statutárním městem Jablonec n. N. - příloha č. 1 důvodové zprávy

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města,
1. podepsat cenový výměr platný od 1. 5. 2012 do 31. 12. 2012 o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

2. podepsat návrh „Přílohy č. 17 k dodatku č. 5“ ke smlouvě o dílo mezi SKS s.r.o. a statutárním městem Jablonec nad Nisou platný od 1. 5. 2012 do 31. 12. 2012 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

RM/70/2012

A. schvaluje

smlouvu o spolupráci při uchování a prezentaci uměleckého a vědeckého odkazu manželů Scheybalových, uzavíranou mezi Libereckým krajem (coby zřizovatelem Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace) a statutárním městem Jablonec nad Nisou (coby zakladatelem Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s.);
B.1 ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, jednat se zástupci Libereckého kraje o konkrétních podmínkách využití majetku Libereckého kraje využitelného k naplnění této spolupráce
B.2 ukládá

Petru Vobořilovi, náměstku primátora a předsedovi správní rady Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s. zajistit realizaci konkrétních kroků dle smlouvy prostřednictvím této městem založené organizace

RM/71/2012

A. schvaluje

změnu Organizačního řádu Městského úřadu Jablonec nad Nisou spočívající ve změně názvosloví související se vznikem statutárního města Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy
B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, vydat nové úplné znění Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou s účinností k 12.3.2012

RM/72/2012

A. schvaluje

udělení výjimky dle čl. 4 odst. 2 z Obecně závazné vyhlášky města Jablonec nad Nisou č. 3/2008, o ochraně nočního klidu, pro pořádání soukromé akce v restauraci Žižkův Vrch - výjimka se uděluje na dobu od 23.00 hodin dne 17.3.2012 do 1.00 hodin následujícího dne.
Vytvořeno 16.3.2012 8:00:09 - aktualizováno 5.9.2012 10:45:08 | přečteno 1949x | Petr Vitvar
load