Usnesení rady 05/2012

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 01.03.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/46/2012

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/47/2012

A.1 bere na vědomí

dopis pana L***** M*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření Komise humanitní péče a neschvaluje panu L***** M***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrovém řízení č. 3/2012 na pronájem obecního bytu v Jablonci nad Nisou.

A.2 bere na vědomí

dopis paní H***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření pracovníka oddělení sociálně právní ochrany dětí a vyjádření Komise humanitní péče a schvaluje paní H*****K*****, *****, Jablonec nad Nisou, záměr poskytnout ubytování na městské ubytovně. Konečnou bytovou situaci dále řešit podáním žádosti o pronájem obecního bytu v rámci výběrových řízení. V případě, že by k podání žádosti bylo nutné udělení výjimky z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou, RM tuto výjimku schvaluje udělit - s tím, že v součinnosti s oddělením sociální péče budou do jednání RM zjištěny a doloženy informace v jakých bodech by měla být výjimka udělena.
Rada města bere na vědomí odmítavý postoj paní H***** K***** k nabídnutým možnostem.

A.3 bere na vědomí

dopis pana M***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření pracovníka oddělení sociálně právní ochrany dětí a vyjádření Komise humanitní péče a schvaluje panu M***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou, záměr poskytnout ubytování na městské ubytovně. Konečnou bytovou situaci dále řešit podáním žádosti o pronájem obecního bytu v rámci výběrových řízení. V případě, že by k podání žádosti bylo nutné udělení výjimky z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou, RM tuto výjimku schvaluje udělit - s tím, že v součinnosti s oddělením sociální péče budou do jednání RM zjištěny a doloženy informace v jakých bodech by měla být výjimka udělena.
Rada města bere na vědomí odmítavý postoj pana M***** B*****o k nabídnutým možnostem.

A.4 bere na vědomí

dopis pana J***** V*****, ***** Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a
schvaluje panu J***** V***** Jablonec nad Nisou poskytnutí jiného obecního bytu o velikosti 0+1.

A.5 bere na vědomí

dopis paní J***** M*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a
schvaluje paní J***** M***** poskytnutí jiného obdobného obecního bytu, jako má nyní, s tím, že nová nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou max. 6 měsíců s podmínkou, že je nutné řádně hradit nájemné včetně splátek dle splátkového kalendáře.

RM/48/2012

A.1 schvaluje

dodatky k nájemním a ubytovacím smlouvám:
P***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
I***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9/3053, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
I***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8A/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** Ž*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10A/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
Z***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5/3051, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
O***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
N***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9/3053, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
P***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Palackého 42/3767, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

L***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63/4423, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
V***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
D***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
Z***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
R***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 27/3509, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 2+kk, Široká 24/4798, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

ukončení nájemních smluv:
k bytové jednotce č. 5 o velikosti 1+1 v objektu Na Kopci 9/3055 v Jablonci nad Nisou (nájemce N***** S*****)
k bytové jednotce č. 36 o velikosti 1+1 v objektu Na Vršku 10/3855 v Jablonci nad Nisou (nájemce P***** R*****)

A.4 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
O***** a J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok, výše smluvního nájemného je 3.500,- Kč/měsíc

A.5 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
R***** K*****, *****, bytem *****, Turnov (býv. nájemce K***** K*****)
b. j. č. 17, Široká 26/4797, Jablonec nad Nisou

A.6 schvaluje

poskytnutí 5 bytových jednotek v obecním zájmu na rok 2012 , a to 2 b. j. pro zaměstnance Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o., 2 b. j. pro zaměstnance Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. a 1 b. j. pro zaměstnance základních a mateřských škol a školských zařízení, DDM Vikýř, ZUŠ.

A.7 schvaluje

změnu výše nájemného z bytů dle důvodové zprávy a souhlasí s podáním žalob na určení výše nájemného v případech nesouhlasu nájemce se změnou výše nájemného

B. neschvaluje

B***** a Vl***** M*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+4, Komenského 11/595, Jablonec nad Nisou

RM/49/2012

A. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor - prodejnu (vlevo) o celkové výměře 156 m 2v objektu č.p. 510 (Podhorská 5) v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností BS fashion s. r. o., IČ 275 46 179, se sídlem Úbislavice 77, PSČ 507 92 za účelem provozování prodejny se sportovním zbožím s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 20.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 16. 3. 2012.

RM/50/2012

A. schvaluje


A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 688 o výměře 724 m 2, p.p.č. 689 o výměře 847 m 2vše v k.ú. Proseč n.N. za účelem výstavby rodinného domu.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1181/14 o výměře 271 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1178/9 o výměře 36 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru výpůjčky části p.p.č. 28/3 o výměře 15 m 2v k.ú. Lukášov.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1325 o výměře 116 m 2v k.ú. Jablonec n.N.

A.6 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1456 (Revoluční 54) na st.p.č. 1281 včetně st.p.č. 1281 a p.p.č. 338/31 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny s určením minimální ceny ve výši 1.050.000,- Kč a konečným termínem podání nabídky do 13. 3. 2012.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 863 (Střelecká 12) na st.p.č. 741 včetně st.p.č. 741, p.p.č. 251/4 a p.p.č. 251/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny s určením minimální ceny ve výši 1.300.000,- Kč a konečným termínem podání nabídky do 13. 3. 2012.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1990 (Nemocniční 12) na st. p. č. 1937/1 včetně st. p. č. 1937/1 a p.p.č. 805/6 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny s určením minimální ceny ve výši 1.800.000,- Kč a konečným termínem podání nabídky do 13. 3. 2012.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 254 (Palackého 81) na st.p.č. 1075 včetně st.p.č. 1075, p.p.č. 1074 a p.p.č. 1103/4 nově vzniklé oddělením z původní p.p.č.1103/1, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny s určením minimální ceny ve výši 1.400.000,- Kč a konečným termínem podání nabídky do 13. 3. 2012.
A.10 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 2941/1 v objektu Podskalí 17/2941 o velikosti 1+3 a celkové výměře 105,3 m 2v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 1053/2721 na společných částech domu a stavební parcele č. 3039, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.
A.11 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 4278 o velikosti 22 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.12 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 600/2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod plechovou garáží.
A.13 schvaluje

zveřejnění záměru směny části p.p.č. 813/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 813/8 o výměře 10 m 2a části p.p.č. 1843, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1843/2 o výměře 32 m 2vše v k.ú. Jablonecké Paseky.
A.14 schvaluje

zveřejnění záměru směny p.p.č. 54/5 o výměře 268 m 2v k.ú. Kokonín a p.p.č. 1487/15 o výměře 493 m 2, část p.p.č. 1487/9, 1529/7, 2443/3, 2445/1 vše v k.ú. Jablonec n.N.

RM/51/2012

A. schvaluje

uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 749/2 v k.ú. Kokonín (Jablonec nad Nisou - ulice Krkonošská - zasakování dešťových vod na pozemku p.p.č. 749/2) mezi městem Jablonec nad Nisou (investor), Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 45797072 (budoucí povinná osoba), a Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec IV - Perštýn, IČ 70891508 (budoucí oprávněná osoba)
B. neschvaluje

zřízení věcného břemene přes p.p.č. 824 v k.ú. Proseč nad Nisou (právo chůze a jízdy k novému rodinnému domu) s manžely *****J***** R*****, *****Jablonec nad Nisou, a *****D***** R*****, *****Liberec XIV

RM/52/2012

A.1 schvaluje

pronájem p.p.č. 2144/1 výměře 1120 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady panu J***** Č***** Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.2 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 558-2004-FaM/OMP ze dne 1.12. 2004, která je uzavřena s panem K*****K*****Jablonec n.N. dohodou ke dni 31.3. 2012.
A.3 schvaluje

pronájem p.p.č. 1905/5 o výměře 244 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady paní J***** H*****Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.4 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 1244N99/12 ze dne 15.9.1999, která je uzavřena s paní K***** K***** Jablonec n.N , a to dohodou ke dni 31.3. 2012.
A.5 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 462/11 o výměře 41 m 2v k.ú. Jablonec n.N. s vlastníky manželi Z***** a J***** H***** Jablonec n..N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok. Nájemné ve výši 3.500,- Kč/rok s tím, že výše částky bude upravována v návaznosti na vývoj inflace. Smlouva bude účinná od doby skutečného zahájení stavby.
B.1 ruší

usnesení č. 36/2012/A/7 ze dne 9.2.2012

B.2 ruší

usnesení č. 249/2011/3 ze dne 3.11. 2011
C. neschvaluje

pronájem části p.p.č. 2082/3 v k.ú. Jablonec n.N.

RM/53/2012

A.1 schvaluje

rozpočty příspěvkových organizací na rok 2012 za organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. a školy a školská zařízení zřízená městem Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

návrh závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2012

RM/54/2012

A. schvaluje

výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě.

RM/55/2012

A.1 jmenuje

konkurzní komise pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací:
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace,
- Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace,
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace,
- Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace,
- Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace,
- Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace,
- Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace,
- Dům dětí a mládeže VIKÝŘ Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace
v tomto složení:
předseda komise - zástupce zřizovatele:
Mgr. Petr Tulpa
, místostarosta
zástupce zřizovatele:
Božena Caklová,
členka Rady města
zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje:
Mgr. Karel Bárta
, vedoucí oddělení vzdělávání a koncepcí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
zástupce České školní inspekce:
Mgr. Jitka Šafaříková
, školní inspektorka Libereckého inspektorátu ČŠI, Masarykova 801/28, 460 01 Liberec
odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení pro Mateřskou školu speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace:
Bc. Martina Suchomelová
, ředitelka Mateřské školy Motýlek, Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace
odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení pro základní školy:
Mgr. Libor Rygál
, ředitel Základní školy Liberec - Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30
odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení pro školské zařízení:
Jana Pavlíková
, ředitelka Domu dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1, příspěvková organizace


zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Základní školu Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace:
Mgr. Štěpánka Šípošová
, učitelka ZŠ Liberecká 26
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Základní školu Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace:
Mgr. Michal Polman
, zástupce ředitele v ZŠ Mozartova 24
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Základní školu Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace:
Mgr. Jitka Hendrychová
, učitelka ZŠ Pivovarská 15
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Základní školu Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace:
RNDr. Irena Grohová
, učitelka ZŠ Rychnovská 216
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Základní školu Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace:
Mgr. Jarmila Polmanová
, zástupce ředitele v ZŠ Arbesova 30
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Základní školu Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace:
Mgr. Věra Adamcová
, učitelka ZŠ Pod Vodárnou 10
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Mateřskou školu speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace:
Bc. Ivana Hrubošová
, učitelka MŠ speciální
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Dům dětí a mládeže VIKÝŘ Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace:
Bc. Naděžda Mitbauerová
, pedagog volného času v DDM Vikýř

Zástupce z řad Školské rady při Základní škole Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace:
Mgr. Zdena Poláková
, členka školské rady ZŠ Liberecká 26
Zástupce z řad Školské rady při Základní škole Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace:
Mgr. Miroslav Krajina
, člen školské rady ZŠ Mozartova 24
Zástupce z řad Školské rady při Základní škole Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace:
Mgr. Naděžda Šmídová
, předsedkyně školské rady ZŠ Pivovarská 15
Zástupce z řad Školské rady při Základní škole Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace:
Mgr. Zdeňka Květová
, členka školské rady ZŠ Rychnovská 216
Zástupce z řad Školské rady při Základní škole Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace:
Ing. Jan Čmejrek,
předseda školské rady ZŠ Arbesova 30
Zástupce z řad Školské rady při Základní škole Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace:
Bc. Pavel Kozák
, předseda školské rady ZŠ Pod Vodárnou 10

A.2 jmenuje

odborníka s hlasem poradním Mgr. Miroslavu Rýžakovou , vedoucí odboru humanitního Městského úřadu Jablonec nad Nisou; a
tajemnice konkurzních komisí - zaměstnanec zřizovatele:
Bc. Lenka Lipšová
, pracovnice oddělení školství, kultury a sportu MěÚ
Ing. Zuzana Brodská , pracovnice oddělení školství, kultury a sportu MěÚ

B. deleguje

na konkurzní komise pravomoc vyřadit v souladu s § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení uchazeče, kteří nesplní podmínky stanovené § 3 písm. b) a d) téže vyhlášky

C. ukládá

Petru Tulpovi, místostarostovi
vyhlásit nejpozději do 5. března 2012 konkurzy na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školského zařízení s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě.

RM/56/2012

A. schvaluje


při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. výplatu odměny Ing. Milanu Maturovi, jednateli společnosti, za plnění jmenovitých úkolů pro IV. čtvrtletí 2011 ve výši uvedené v důvodové zprávě

RM/57/2012

A. schvaluje

uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi městem Jablonec n.N. a RWE GasNet, s.r.o. ev.č. MěÚ 77-2012-OÚAHR, ev.č. RWE GasNet 150898/2012/9412000135 dle přílohy k důvodové zprávě.

RM/58/2012

A. bere na vědomí

podnět Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí týkající se Projektu „Hledání jabloneckých studánek“ a souhlasí se zveřejněním článku uvedeného v důvodové zprávě na webu města a v Jabloneckém měsíčníku.
B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníku MěÚ, zajistit zveřejnění tohoto projektu.

RM/59/2012

A. souhlasí

s úpravou vnitřního platového předpisu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. dle předložené důvodové zprávy a v souladu s § 305 Zákoníku práce.

Vytvořeno 8.3.2012 13:51:46 | přečteno 2111x | Petr Vitvar
load