Usnesení rady 04/2012

Usnesení ze 4. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 09.02.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/27/2012

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

RM/28/2012

A.1 schvaluje

prodloužení nájemních smluv:
K***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Řetízková 9/3053, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
T***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11/3054, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11/3054, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 23/3507, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
N***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** W*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
N***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9/3053, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65/4424, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 12/4857, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 2+kk, Široká 26/4797, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

ukončení nájemních smluv:
k bytové jednotce č. 1 o velikosti 1+1 v objektu Lípová 9/3521 v Jablonci nad Nisou (nájemce S***** J*****)
k bytové jednotce č. 7 o velikosti 1+1 v objektu Lípová 9/3052 v Jablonci nad Nisou (nájemci R***** a E***** G*****)
k bytové jednotce č. 8 o velikosti 1+1 v objektu Na Kopci 11/3056 v Jablonci nad Nisou (nájemce L***** D*****)
k bytové jednotce č. 40 o velikosti 0+1 v objektu Na Vršku 16/3763 v Jablonci nad Nisou (nájemce J***** C*****)

A.3 schvaluje

změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
Mgr. M***** S*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce D***** M*****)
b. j. č. 3, U Tenisu 4675, Jablonec nad Nisou
J***** M*****, *****, bytem *****, Plzeň (býv. nájemce K***** K*****)
b. j. č. 17, Široká 12, Jablonec nad Nisou

RM/29/2012

A.1 bere na vědomí

dopis pana JUDr. J***** H*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy a bytových domů a neschvaluje poskytnutí přístřeší rodině J***** a P***** P*****, Jablonec nad Nisou a doporučuje paní D***** M*****, Jablonec nad Nisou zajímat se o možnost zajištění přístřeší u jiných vlastníků než je město Jablonec nad Nisou

A.2 bere na vědomí

dopis pana J***** S*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek a
schvaluje uzavření dohody o uznání dluhu s panem J***** S*****, nar. *****1958, bytem v Jablonci nad Nisou, ***** a to dluhu na platbách za služby spojené s užíváním budovy č.p. 2034, umístěné v katastrálním území a obci Jablonci nad Nisou, ve výši 8.165,- Kč na jistině dluhu a dále na příslušenství s dluhem spojeném, přičemž bude sjednána úhrada dluhu v měsíčních splátkách vždy po 500,- Kč, a to až do úplného zaplacení dluhu.

A.3 bere na vědomí

dopis pana J***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek a schvaluje uzavření dohody o uznání dluhu s panem J*****D*****, nar. *****1956, bytem v ***** v Jablonci nad Nisou, a to na dluh, který vzniknul na nikoliv řádně a včas hrazeném nájemném a službách spojených s nájmem bytu č. 5 v budově č.p. 3051, v katastrálním území a obci Jablonci nad Nisou za období od června 2011 do ledna 2012. Dohoda bude mimo jiné obsahovat i způsob uhrazení dluhu, a to v měsíčních úložkách po 200,- Kč až do úplného splacení dluhu, a to pod ztrátou výhody splátek v případě, že nebude některá ze splátek uhrazena řádně a včas.

A.4 bere na vědomí

dopis paní M***** F*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka komise humanitní péče a
vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a schvaluje paní M***** F*****, *****, Jablonec nad Nisou udělení výjimky z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou pro účast ve VŘ.

A.5 bere na vědomí

dopis paní M*****G*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a
vyjádření vedoucího pracovníka oddělení majetkoprávního a schvaluje paní M***** G*****, *****, Jablonec nad Nisou udělení vyjímky z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou.

A.6 bere na vědomí

dopis paní K*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a
schvaluje paní K*****G*****é prodloužení nájemní smlouvy ke stávajícímu bytu na dobu určitou 3 měsíce.

A.7 bere na vědomí

žádost vedoucí humanitního odboru, vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče a schvaluje paní E***** Z*****, *****, Jablonec nad Nisou udělení výjimky z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou

RM/30/2012

A. souhlasí

s vyhlášením konkursních řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů škol a školského zařízení, ve kterých vykonává ředitel ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti ředitele podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. nepřetržitě po dobu delší než 6 let

B. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, místostarostovi, předložit na jednání RM dne 1. 3. 2012 materiál s texty vyhlašovaných konkursů a s návrhy na složení jednotlivých konkursních komisí

RM/31/2012

A. odvolává

- z Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Jablonci nad Nisou Ing. Danu Holcovou
- z Krajské poradní skupiny Mgr. Miroslavu Rýžakovou, vedoucí odboru humanitního

B. jmenuje

- do Řídící skupiny komunitního plánování členy Mgr. Jolanu Šebkovou a Mgr. Simonu Huškovou
- do Krajské poradní skupiny za město Jablonec nad Nisou Mgr. Jolanu Šebkovou, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

RM/32/2012

A. schvaluje

doplněný Ceník nebytových prostor ve Spolkovém domě, který je rozšířen o prostor cvičebna.

B. bere na vědomí

Pravidla pro užívání prostor parkoviště u „Spolkového domu“ na pozemku p.p.č.2621/1, označeném jako parkoviště.

RM/33/2012

A. schvaluje

Program prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2012
B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, zabezpečit podání žádostí na dotaci ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu do 15.2.2012

RM/34/2012

A. schvaluje

v působnosti jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.


A.1 schvaluje

úpravu rozpočtu roku 2011 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

A.2 schvaluje

odepsání inventarizačních rozdílů vzešlých z dokladové inventury, tj. pokladny ve výši 153,- Kč, stravenku v hodnotě 65,-Kč, poštovní známky v hodnotě 90,- Kč a dluhy ze správcovství pro SVJ ve výši 2 304,- Kč dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

RM/35/2012

A. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu E. Floriánové 1736/8, k. ú. Jablonec nad Nisou o celkové výměře 107,57 m 2(kavárna se zázemím 66,22 m 2, šatna 11,02 m 2, umývárna 7,34 m 2, technický prostor 8,97 m 2, kancelář u cvičebny 14,02 m 2) mezi Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., IČ 43256503, se sídlem Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou a FOKUS Liberec občanské sdružení, IČ 46749411, se sídlem 460 15 Liberec - Liberec XV-Starý Harcov, Nezvalova 662 za účelem provozu chráněné dílny, recepce s denním barem a kavárny pro zdravotně postižené pracovníky. Výše ročního nájemného činí 38.724,- Kč, tj. 3.227,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.3.2012 do 28.2.2015.

RM/36/2012

A.1 schvaluje

pronájem p.p.č. 1487/57 o výměře 11 m 2a p.p.č. 1487/58 o výměře 88 m 2vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady pro manžele V*****a E*****Š*****Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m 2.
A.2 schvaluje

pronájem p.p.č. 1487/53 o výměře 80 m 2v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady paní I***** P***** Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m 2.
A.3 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 487-2007-FaM/OMP ze dne 21.12.2007 na pronájem části p.p.č. 78 díl "a" o výměře 260 m 2a díl „b“ o výměře 111 m 2vše v k.ú. Proseč n.N., která je uzavřena s paní M***** L*****Jablonec n.N., a to dohodou ke dni 31.3. 2012.
A.4 schvaluje

podání výpovědi z dohody o užívání č. 803-2008-FaM/OMP ze dne 3.11.2008, která je uzavřena s Ing. M***** *****Krásno, IČ 871 559 40.
A.5 schvaluje

podání výpovědi z dohody o užívání č. 487-2008-FaM/OMP ze dne 20.8.2008, která je uzavřena s Mgr. M***** K*****Liberec, IČ 72728388.
A.6 schvaluje

podání výpovědi z dohody o užívání č. 83-2008-FaM/OMP ze dne 5.3.2008, která je uzavřena s Mgr. J***** P***** Liberec 14, IČ 71830561.
A.7 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy ze dne 13.12.1994 na pronájem části p.p.č. 797/5 v k.ú. Jablonecké Paseky, která je uzavřena s paní J*****S***** Jablonec n.N., a to dohodou ke dni 29.2.2012.
A.8 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 620-2007-FaM/OMP ze dne 30.11.1993 na pronájem p.p.č. 1037/1 v k.ú. Jablonec n.N. uzavřené s Katolickou základní školou majora Rudolfa Háska, se sídlem Saskova 31/2080, Jablonec n.N., IČ 163 899 99, a to dohodou ke dni 29.2. 2012.
A.9 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 950 - 2008 - FaM/OMP s příspěvkovou organizací Základní škola Jablonec nad Nisou, Rychnovská 216, příspěvková organizace, se sídlem Rychnovská 216, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72743191, s tím, že se rozšiřuje předmět nájmu o p.p.č. 767/1 o výměře 424 m 2a p.p.č. 767/4 o výměře 646 m 2, vše k.ú. Kokonín, s účinností od 1.2.2012. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
B. neschvaluje

pronájem p.p.č. 30/3 v k.ú. Kokonín o výměře 2278 m 2za účelem extenzivního živočišného zemědělského chovu.

RM/37/2012

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3727 o výměře 65 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 4359 o výměře 34 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2144/1 výměře 1120 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 465/24 o výměře 19 m 2a části p.p.č. 465/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 465/23 o výměře 307 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1905/5 o výměře 244 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1385/1 o výměře 100 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 78 díl "a" o výměře 260 m 2a díl „b“ o výměře 111 m 2vše v k.ú. Proseč n.N. za účelem zahrady
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru darování p.p.č. 921/5 o výměře 492 m 2, p.p.č. 2635/2 o výměře 633 m 2, p.p.č 927/7 o výměře 698 m 2, p.p.č. 2382/9 o výměře 241 m 2, p.p.č. 927/28 o výměře 4 m 2, p.p.č. 927/25 o výměře 10 m 2, p.p.č. 663/5 o výměře 84 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 87 o výměře 411 m 2a p.p.č. 88 o výměře 138 m 2vše v k.ú. Proseč n.N.
A.10 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2089 o výměře cca 248 m 2v k.ú. Mšeno n.N., lesní pozemek.
A.11 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2459, geometrickým plánem nově označené jako st.p.č. 5988/4 o výměře 15 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.12 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 937/3 o výměře 564 m 2v k.ú. Kokonín

RM/38/2012

A. schvaluje

změnu Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města Část třetí (Postup výboru při nakládání s nemovitým majetkem, Hlava čtvrtá (Pozemky), § 28 (Směna pozemků), § 28a (Zřizování věcných břemen) a Příloha č. 3 Věcná břemena čl. 1 - 4 dle důvodové zprávy, a to s účinností od 10. 2. 2012.

RM/39/2012

A. uděluje

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. souhlas s přijetím finančních darů účelově určených ve výši 2.432.310,-- Kč a věcných darů v celkové výši 93.241,-- Kč, jmenovaných v důvodové zprávě, za období od 1.10. do 31.12. 2011 do svého vlastnictví.

B. pověřuje

podpisem těchto darovacích smluv ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

C. bere na vědomí

přehled získaných darů na účely zdravotnictví za rok 2011, které získala Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

RM/40/2012

A. souhlasí

se zapojením města Jablonec nad Nisou do akce "Vlajka pro Tibet", která proběhne dne 10.3.2012

RM/41/2012

A. schvaluje

v souvislosti s transformací MŠ Uhelná Dodatek č. 1 k Dohodě o partnerství č. OLP/135/2009 v rámci udržitelnosti projektu "Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje - 2. etapa".

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města a ředitelkám mateřských škol uvedených na Dodatku podepsat výše uvedený Dodatek k Dohodě o partnerství

RM/42/2012

A. schvaluje

změnu Organizačního řádu Městského úřadu Jablonec nad Nisou dle přiložené důvodové zprávy
B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, vydat nové úplné znění Organizačního řádu Městského úřadu Jablonec nad Nisou s účinností k 1.2.2012

RM/43/2012

A. bere na vědomí

podnět dopravní komise č. 1/2012 týkající se informovanosti seniorů v oblasti bezpečnosti silničního provozu vč. vyjádření Mgr. Raisnera, ředitele Městské policie Jablonec nad Nisou k dané problematice.

RM/44/2012

A. schvaluje


zahraniční služební cestu starosty města Ing. Petra Beitla do Beihai, Čína ve dnech 13. - 20. 2. 2012

RM/45/2012

A. bere na vědomí

změnu usnesení č. 237/2011/2 ze dne 2.12.2011 a to tak, že součástí pronájmu budovy čp. 327 na st.p.č. 337 (kulturní dům v Kokoníně) v katastrálním území Kokonín je i pronájem věcí movitých dle přílohy nacházejících se v budově čp. 327 na st.p.č. 337 (kulturní dům v Kokoníně) v katastrálním území Kokonín v celkové hodnotě 137.922,-Kč.

Vytvořeno 10.2.2012 10:15:05 - aktualizováno 4.1.2019 14:00:22 | přečteno 1964x | Petr Vitvar
load