Usnesení rady 03/2012

Usnesení ze 3. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 19.01.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů. 

RM/14/2012

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

RM/15/2012

A.1 bere na vědomí

žádost Mgr. R***** R*****, ředitelky Základní školy a Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace a vyjádření vedoucí odboru ekonomiky k problematice promíjení místních poplatků.

A.2 bere na vědomí

dopis paní D***** S*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a
neschvaluje paní D*****S***** poskytnutí jiné ubytovací jednotky v objektu Liberecká 146 ani pronájem jiného obecního bytu v Jablonci nad Nisou a doporučuje paní D***** S***** hlásit se za splnění stanovených podmínek dle Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou do výběrových řízení na pronájem obecních bytů.

RM/16/2012

A.1 schvaluje

prodloužení nájemních smluv:
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+4, U Nisy 39/64, Jablonec nad Nisou
na dob určitou 3 měsíce
Š***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65/4424, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Ji***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská10/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
H***** A*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
Z***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 35/2681, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
O***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 23/3507, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65/4424, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65/4424, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

nájemní smlouvu k tomuto obecnímu bytu:
M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14/4326, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

ukončení nájemních a ubytovacích smluv:
k ubytovací jednotce č. 12 o velikosti 0+1 v objektu Prosečská 176 v Jablonci nad Nisou (ubytovaná M***** N*****)
k bytové jednotce č. 20 o velikosti 1+1 v objektu Na Kopci 13/3057 v Jablonci nad Nisou (nájemce K***** G*****)
k bytové jednotce č. 30 o velikosti 1+1 v objektu Na Úbočí 14/4326 v Jablonci nad Nisou (nájemce M***** N*****)

RM/17/2012

A. schvaluje

změnu výše nájemného z bytů a ubytovacích poplatků dle důvodové zprávy

B. souhlasí

s podáním žalob na určení výše nájemného v případech nesouhlasu nájemce se změnou výše nájemného

RM/18/2012

A.1 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o nájmu nemovitostí ze dne 5.11.2009 uzavřené se společností CRESTYL properties s.r.o., IČ 276 21 588, se sídlem Husova 240/5, Praha 1, jejímž předmětem je budoucí nájem pozemků, resp. jejich částí dle geometrického náčrtu ze dne 28.7.2009, který tvoří Přílohu této důvodové zprávy, a to část pozemku p.č. 2301/1 o výměře 44 m 2a 352 m 2, část pozemku p.č. 2384/4 o výměře 308 m 2, část pozemku p.č. 2304/1 o výměře 202 m 2, část pozemku p.č. 2589 o výměře 206 m 2, část pozemku p.č. 2352/21 o výměře 662 m 2, část pozemku p.č. 2352/19 o výměře 265 m 2, část pozemku p.č. 2352/17 o výměře 20 m 2a část pozemku p.č. 2352/24 o výměře 37 m 2, všechny pozemky nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, kterým se prodlužuje doba trvání smlouvy a z ní vyplývající termíny o dva roky. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce části p.p.č. 483 o výměře 1900 m 2, část p.p.č. 487 o výměře 10 m 2, část p.p.č. 485/1 o výměře 150 m 2, p.p.č. 1658/1 o výměře 10 m 2vše v k.ú. Mšeno n.N., část p.p.č. 665/1 o výměře 100 m 2, p.p.č. 2565/12 o výměře 1116 m 2v k.ú. Jablonec n.N., část p.p.č. 1808/1 o výměře 2 m 2v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem užívání pozemků jako zařízení staveniště stavby pro společnost SYNER, s.r.o., se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec, IČ 482 92 516. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.5. 2013, a to s účinností od 20.1. 2012.

RM/19/2012

A. schvaluje


A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v čp. 1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (Jbc., okolí Anenského náměstí - umístění pojistné skříně v čp. 1 - j265-19) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 500,- Kč + DPH
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1317/5 a 1318 v k.ú. Mšeno nad Nisou (kabelová přípojka NN k RD - R. Mil, ul. Sněhová) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 537/6 v k.ú. Proseč nad Nisou (Jablonec nad Nisou, čp. 238 - posílení vedení NN v ul. Horní) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
B.1 mění

usnesení rady města č. 6/2010/16 ze dne 14.1.2010, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 108, k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.
B.2 mění

usnesení rady města č. 268/2011 ze dne 2.12.2011, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 1011/1, k.ú. Mšeno nad Nisou. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

RM/20/2012

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru (prodejny vlevo) v přízemí objektu Podhorská 5/510, k.ú. Jablonec nad Nisou o celkové výměře 156 m 2(prodejna 109 m 2, kancelář 4 m 2a sklady 43 m 2).
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v objektu E. Floriánové 1736/8, k. ú. Jablonec nad Nisou o celkové výměře 107,57 m 2(kavárna se zázemím 66,22 m 2, šatna 11,02 m 2, umývárna 7,34 m 2, technický prostor 8,97 m 2, kancelář u cvičebny 14,02 m 2) pro FOKUS Liberec občanské sdružení, IČ 46749411, se sídlem 460 15 Liberec - Liberec XV-Starý Harcov, Nezvalova 662.

RM/21/2012

A. souhlasí

se svěřením majetku k hospodaření Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. v případě přidělení dotace EU z Regionálního operačního programu Severovýchod. Majetek bude pořízen městem Jablonec n. N. v rámci projektu „Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. - obnova mamografického pracoviště“

RM/22/2012

A. odvolává

z kulturní komise
paní Miroslavu Jílkovou na vlastní žádost

RM/23/2012

A.1 schvaluje

Strategii autoparku Městského úřadu Jablonec nad Nisou

A.2 schvaluje

Vzorovou dohodu o užívání osobního automobilu pro pracovní i soukromé účely uvolněného člena zastupitelstva města

RM/24/2012

A. souhlasí

s úředními hodinami pro pracoviště Správního odboru Městského úřadu Jablonec nad Nisou v objektu Komenského 8 dle důvodové zprávy

RM/25/2012

A. schvaluje

že město Jablonec nad Nisou přejímá od 1. února 2012 všechna práva a povinnosti, které vyplývají společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. ze smlouvy na tisk Jabloneckého měsíčníku, uzavřené na základě výběrového řízení dne 22. 1. 2009 mezi Eurocentrem Jablonec nad Nisou, s.r.o. a společností Geoprint, s.r.o., IČ: 27271633 se sídlem Liberec I - Staré Město, Krajinská 1110).

RM/26/2012

A. bere na vědomí

informaci zástupců společnosti Crestyl properties s.r.o. o stavu přípravy projektu výstavby obchodního domu Central a
doporučuje Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou schválit uzavření dodatků k příslušným smlouvám dle předložených materiálů.

Vytvořeno 20.1.2012 9:30:14 | přečteno 1758x | Petr Vitvar
load