Usnesení rady 02/2012

Usnesení z 2. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 09.01.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/13/2012

A. schvaluje

zveřejnění záměru směny objektu č.p. 1883 (Skřivánčí 12) na st.p.č. 1737 včetně st.p.č. 1737 o výměře 307 m 2a p.p.č. 395/20 o výměře 176 m 2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství).

B. doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou schválit směnu objektu č.p. 690 (5. května 9) na st.p.č. 555/5 včetně st.p.č. 555/5, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) ve spoluvlastnictví paní M***** M*****, r. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou a pana Z***** M*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za objekt č.p. 1883 (Skřivánčí 12) na st.p.č. 1737 včetně st.p.č. 1737 o výměře 307 m 2a p.p.č. 395/20 o výměře 176 m 2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou do podílového spoluvlastnictví, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ paní M***** M***** r. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ panu Zdeňku Musilovi, r. 1954, bytem Malá 4, Jablonec nad Nisou s tím, že paní M***** M***** a pan Z***** M*****uhradí ˝ soudních poplatků a zároveň ponesou náklady na své právní zastoupení.
Město Jablonec nad Nisou uhradí finanční vyrovnání v celkové částce ve výši 6.000.000,- Kč (paní M***** M***** bude vyplacena částka ve výši 3.000.000,- Kč a panu Z***** M*****bude vyplacena částka ve výši 3.000.000,- Kč). Město Jablonec nad Nisou uhradí paní M***** M***** a panu Z***** M***** náklady na stěhování movitých věcí z objektu 5. května 9 do objektu Skřivánčí 12.

Vytvořeno 11.1.2012 20:51:58 - aktualizováno 11.1.2012 22:25:34 | přečteno 1632x | Petr Vitvar
load