Usnesení rady 41/2011

Usnesení ze 41. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 02.12.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/265/2011

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

RM/266/2011

A.1 schvaluje

prodloužení nájemních a ubytovacích smluv:
P***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dob určitou 3 měsíce
L***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11/3054, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** E*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Podzimhí 54/1674, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
R***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 27/3509, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
D***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 1+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
Ž***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11/3056, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
H***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
M***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
M***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
A***** E*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5/3051, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok; nájemné od 1. 2. 2012 bude ve výši 46,23 Kč/m2
V***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10A/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
V***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 22/4788, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 18/4803, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Prosečská 200, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** a J***** V*****, bytem Slunná 440, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
V***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Liberecká 2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 1+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31/2683, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** P*****, byten. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

A.2 schvaluje

M***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetnaova 63/4291, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
R***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

A.3 schvaluje

změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
D***** R*****, *****, bytem ***** (býv. nájemce P***** J*****)
b. j. č. 3, U Tenisu 4776/17, Jablonec nad Nisou
P***** N*****, *****, bytem *****, Nový Bor (býv. nájemce L*****N*****)
b. j. č. 12, U Tenisu 4776/17, Jablonec nad Nisou

A.4 schvaluje

nájemní smlouvu k tomuto obecnímu bytu:
V***** Ž*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14/4326, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.5 schvaluje

nájemní smlouvu k bytu zvláštního určení
K*****Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

B. souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi M***** F*****, trvale bytem ***** v Jablonci nad Nisou a manž. S***** a M***** F*****, trvale bytem ***** v Jablonci nad Nisou.

RM/267/2011

A.1 schvaluje
uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 8/98 ze dne 1. 6. 1998 na pronájem nebytových prostor v budově bez čp/če na st.p.č. 4820, 4819, 4818 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností BOWLING Live s.r.o. se sídlem Pod Vodojemem 2718, 760 01 Zlín, IČ 25606140 s tím, že nájem nebytových prostor bude prodloužen do 1. 6. 2023. Dále tímto dodatkem dojde k vzájemnému zápočtu investic vynaložených nájemcem do opravy střechy ve výši 1,1 mil. Kč oproti nájemnému s tím, že 46.338,- Kč (tj. celé nájemné) bude započítáváno měsíčně oproti nájemnému. Započítávání investice oproti nájemnému bude poprvé provedeno v měsíci, který následuje po provedení prací a potrvá až do úplného započtení (tato částka se bude ročně navyšovat poměrnou částkou o míru inflace).
 
A.2 schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy čp. 327 na st.p.č. 337 (kulturní dům v Kokoníně) včetně st.p.č. 337, p.p.č. 783/10 a p.p.č. 785/4 vše v katastrálním území Kokonín se společností Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25412604, se sídlem Jiráskova 7, Jablonec nad Nisou za účelem provozování kulturního domu s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 3.750,- Kč měsíčně. Nájemné bude hrazeno od 1. 1. 2012 s tím, že kauce nebude hrazena. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 7. 2011.
 
A.3 schvaluje
uzavření nepojmenované smlouvy za účelem umístění antény na objektu Lidická 7/678, Jablonec nad Nisou, předmětem smlouvy bude výstavba, provoz, údržba a úpravy zařízení pro přenos signálu sítě elektronických komunikací a příslušenství takového zařízení a k poskytování služeb elektronických komunikací pro společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 9 měsíců, s účinností od 1. 1. 2012, přičemž úhrada za umístění zařízení bude činit 70.000,- Kč/rok + DPH.
 

RM/268/2011

A. schvaluje


A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2526/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou (Obytný soubor Řetízková - infrastruktura, Jablonec nad Nisou) mezi městem Jablonec nad Nisou (budoucí oprávněná osoba) a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, Nové Město, IČ 70994234 (budoucí povinná osoba) a výši jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku povinné osoby
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a) v p.p.č. 873/2 v k.ú. Kokonín (prodloužení plynovodního řadu) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 150,- Kč/m2 + DPH
b) v p.p.č. 873/1 v k.ú. Kokonín (prodloužení plynovodního řadu) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH

A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a) v p.p.č. 1042/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce MS Jablonec nad Nisou - U Rybníka), se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 250,- Kč/m2 + DPH
b) v p.p.č. 2389/1, 1046/5, 2389/11, 2389/9, 2389/12, 2402/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce MS Jablonec nad Nisou - U Rybníka) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH

A.4 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 52/25 v k.ú. Kokonín (JN, Kokonín, U Pískovny 52/24 - přeložka pilíře NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 1.000,- Kč + DPH
A.5 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 814, 755/194, vše v k.ú. Rýnovice (Jablonec nad Nisou, Belgická - kabelová smyčka pro cizí TS, RVN - KKT) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.6 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 618 v k.ú. Rýnovice (M. Švabinského pč. 614 - přeložka PS NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 1.000,- Kč + DPH
A.7 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2352/15, 2352/24, 2352/17, 2589, 2301/1, 2304/1, 2384/4, 2304/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (Gen. Mrázka - přeložka kabelu VN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.8 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 117 v k.ú. Lukášov (elektropřípojka NN pro p.p.č. 125/3 - manželé Strnádkovi) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 150,- Kč/m2 + DPH
A.9 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes p.p.č. 1808/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přístup na pozemek p.p.č. 1807/16) s manžely P***** H***** ***** a V***** H*****Jablonec nad Nisou (oprávněná osoba), a výši jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč + DPH
A.10 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes p.p.č. 2144/9 a p.p.č. 2493/2, obě v k.ú. Jablonec nad Nisou (přístup k rodinnému domu čp. 3913 postavenému na st.p.č. 4830, ke st.p.č. 4830 a k p.p.č. 2144/10, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou) s J***** Č*****Jablonec nad Nisou, (oprávněná osoba), a výši jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč + DPH
B. mění

usnesení rady města č. 239/2008/2 ze dne 4.12.2008, a to tak, že
1. p.p.č. 290/1 bude nahrazena p.p.č. 209/1 a p.p.č. 1011/1 bude nahrazena p.p.č. 1011/23, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou
2.  p.p.č. 688/1 bude nahrazena p.p.č. 688/7, p.p.č. 689/1 bude nahrazena p.p.č. 689/7, p.p.č. 690 bude nahrazena p.p.č. 690/2, p.p.č. 694 bude nahrazena p.p.č. 694/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, a smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 692/6, k.ú. Mšeno nad Nisou

B. mění
p.p.č. 290/1 bude nahrazena p.p.č. 209/1 a p.p.č. 1011/1 bude nahrazena p.p.č. 1011/23, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou
B. mění
p.p.č. 688/1 bude nahrazena p.p.č. 688/7, p.p.č. 689/1 bude nahrazena p.p.č. 689/7, p.p.č. 690 bude nahrazena p.p.č. 690/2, p.p.č. 694 bude nahrazena p.p.č. 694/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, a smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 692/1, k.ú. Mšeno nad Nisou
C. ruší

1. usnesení rady města č. 221/2011/A/17 ze dne 6.10.2011
2. usnesení rady města č. 118/2010/A/13 ze dne 10.6.2010

RM/269/2011

A.1 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 877/3 o výměře 292 m2 (budova LV 317 - ve skutečnosti část stavby neexistuje), st.p.č. 877/4 o výměře 11 m2 (budova LV 317- ve skutečnosti neexistuje), st.p.č. 877/5 o výměře 109 m2 (budova LV 317 - ve skutečnosti neexistuje), p.p.č. 877/8 o výměře 1083 m2, p.p.č. 877/10 o výměře 73 m2, p.p.č. 877/13 o výměře 159 m2 v k.ú Rýnovice.
A.2 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 877/12 o výměře 536 m2, p.p.č. 881/2 o výměře 325 m2 vše v k.ú. Rýnovice.
A.3 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2144/9 o výměře 902 m2, části p.p.č. 2144/15 o výměře 24 m2, části p.p.č. 2144/17 o výměře 5 m2, vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání stávajícího oplocení.
A.4 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje a pronájmu p.p.č. 2261/2 o výměře 659 m2 v k.ú. Jablonec n.N.
A.5 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č 572/1 díl
A.6 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2204/2 o výměře 281 m2 v k.ú. Jablonec n.N.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č.  509/3 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.

A.8 schvaluje
zveřejnění prodeje p.p.č. 742/3 o výměře 1536 m2 v k.ú. Kokonín za účelem stavby rodinného domu.
A.9 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 1025/2 o výměře 2 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

RM/270/2011

A. schvaluje

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za IV. čtvrtletí 2011 dle důvodové zprávy.

RM/271/2011

A. bere na vědomí

 konečnou zprávu o přijatých opatřeních z veřejnosprávní kontroly u organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o 

RM/272/2011

A. schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., IČ 43256503, se sídlem Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou na části budov specifikovaných v příloze č. 1 - 2 důvodové zprávy za účelem zázemí pro poskytování činností, pro které byla organizace zřízena. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2012.

RM/273/2011

A. bere na vědomí

upravená Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby v Centru sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

B. schvaluje

výši úhrad za poskytování pečovatelské služby s platností od 1.1.2012

RM/274/2011

A.1 schvaluje
pronájem části p.p.č. 600/2 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 15 m2 za účelem pozemku pod plechovou garáží č.ev. 1850 pro manžele J***** a P***** Š***** Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanovit ve výši 35,- Kč/m2/rok.
A.2 schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 1897/2 o výměře 450 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví společnosti BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, Turnov, IČ 28402758.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok s možností předčasného ukončení smlouvy ze strany nájemce s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši  3000,- Kč/měsíčně.
B. mění
usnesení č. 249/2011/5 ze dne 3.11.2011 a to tak, že schvaluje pronájem p.p.č. 929 o výměře 16586 m2, p.p.č. 1701/2 o výměře 800 m2, vše v k.ú. Proseč n.N., p.p.č. 40 o výměře 6628 m2, p.p.č. 383/5 o výměře 8548 m2, p.p.č. 371/2 o výměře 690 m2, p.p.č. 371/4 o výměře 3690 m2, vše v k.ú. Kokonín za účelem provozování zemědělské výroby pro společnost Kokonínská zemědělská a.s., se sídlem Pulečný 166, Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 259 37 836. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 2.500,- Kč/rok.

RM/275/2011

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu na rok 2011 za příspěvkové organizace:
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace, Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace, Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace, Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace, Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace, Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace, Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace, Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace, Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace, Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76,
příspěvková organizace, Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace, Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, 
příspěvková organizace, Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace, Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace, Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace, Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace, Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

RM/276/2011

A. uděluje

souhlas s přijetím účelově určených darů do svého vlastnictví pro:
1. Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. v hodnotě 5 000,-Kč dle důvodové zprávy
2. Mateřskou školu Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky,Tichá 19, příspěvková organizace v hodnotě 25 000,-Kč dle důvodové zprávy
3. Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace v hodnotě 5 000,-Kč dle důvodové zprávy
4. Základní školu Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace v hodnotě 57 375,-Kč dle důvodové zprávy
5. Základní školu Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace v hodnotě 19 532,-Kč dle důvodové zprávy

B. pověřuje

podpisem těchto darovacích smluv
- ředitele příslušných příspěvkových organizací

RM/277/2011

A. schvaluje


uzavření smlouvy o výpůjčce s Městským divadlem Jablonec nad Nisou, o.p.s., IČ 25035746 se sídlem Liberecká 5/1900, 466 01 Jablonec nad Nisou  na varhany v kostele sv. Anny k využití při koncertní činnosti společnosti. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a je v platnosti do doby ukončení nájemní smlouvy č. 351/98/OFaM/MPO ze dne 19.8.1998.

RM/278/2011

A. schvaluje

plán kontrol organizací na rok 2012

RM/279/2011

A. schvaluje

pronájem vodovodu a kanalizace Větrný Vrch v Jablonci nad Nisou
Vodovod:
- vodovodní řad II, délky 197,9 a 285 m,
- vodovodní řad V, délky 27,05m,
-----------------------------------------------------
vodovodní řady délky celkem 509,95 m.
Splašková kanalizace:
- stoka A délky 283,02 m, 
- stoka B délky 152,3 m,
-----------------------------------------------------
kanalizační řady délky celkem 435,32 m Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice za účelem řádného provozování uvedených vodohospodářských děl. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do doby převodu díla do majetku SVS. Za pronájem každého vodohospodářského díla se stanoví symbolické nájemné ve výši 1,- Kč/rok.

RM/280/2011

A. bere na vědomí

Informativní zprávu o prováděné digitalizaci

RM/281/2011

A.1 schvaluje

plán svatebních obřadů na rok 2012 a plán obřadů SPOZ - vítání občánků na rok 2012

A.2 schvaluje

poplatek za služby 300 Kč u svatebních obřadů konaných v obřadní síni a poplatek za služby 500 Kč u svatebních obřadů konaných mimo obřadní síň.

RM/282/2011

A.1 bere na vědomí
podnět Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí č. 10/1/2011 týkající se přešetření vhodnosti umístění velkoplošné světelné reklamy obchodního domu Kaufland v Jablonci nad Nisou - Mšeno a vyjádření starosty města a stavebního úřadu
A.2 bere na vědomí
podnět Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí č. 10/2/2011 týkající se zřízení veřejného WC v centru města a vyjádření místostarosty Petra Vobořila
A.3 bere na vědomí
podnět Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí č. 10/3/2011 týkající se nadměrného zastavování luk s tím, že s tímto podnětem byl seznámen Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města.

RM/283/2011

A. schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 25.7.2011 mezi městem Jablonec nad Nisou a společností GREPA Networks s.r.o., Průmyslová 55, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 27277518, registrace: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20842.

RM/284/2011

A.1 schvaluje

novou organizaci vydávání Jabloneckého měsíčníku od 1. 2. 2012

A.2 schvaluje

Statut Jabloneckého měsíčníku (dle přílohy v důvodové zprávě);

B. ukládá

Ing. Petrovi Beitlovi, starostovi města

B.1 ukládá
vypovědět Eurocentru Jablonec nad Nisou, s.r.o. smlouvu o obchodním vedení Jabloneckého měsíčníku (ukončení k 31. lednu 2012);
B.2 ukládá
zajistit realizaci vydávání Jabloneckého měsíčníku dle nového Statutu Jabloneckého měsíčníku a v souladu s novou organizační strategií.

RM/285/2011

A.1 bere na vědomí

dopis paní J***** A*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče a schvaluje paní J***** A***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec n. N. pro účast ve VŘ a zároveň, vzhledem k nezletilým dětem, OSBD doporučuje zajímat se o ubytování v Domě pro osamělé rodiče s dětmi, Puškinova 2, Jbc.

A.2 bere na vědomí

dopis paní E***** A*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče a schvaluje udělit paní A***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec n. N. pro účast ve VŘ.

A.3 bere na vědomí

dopis pana M***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření pracovníka odd.sociálně právní ochrany dětí a schvaluje panu M***** P***** a jeho rodině ubytování v Ubytovně pro rodiny s dětmi, Za Plynárnou 13, Jablonec nad Nisou.

A.4 bere na vědomí

dopis paní A***** Š*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče a schvaluje udělit paní Š***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec n. N. pro účast ve VŘ.

A.5 bere na vědomí

dopis paní R***** M*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a schvaluje záměr pronajmout paní R***** M***** obecní byt č. ***** o velikosti 1+1 v objektu *****v Jablonci nad Nisou s tím, že stávající byt vrátí městu

A.6 bere na vědomí

email paní R***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení sociálně právní ochrany dětí a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče a neschvaluje udělit paní R***** K***** výjimku pro účast ve VŘ na pronájem bytů, ale zároveň
schvaluje paní R***** K***** vyjímku pro možnost ubytování v Domě pro osamělé rodiče s dětmi, *****, Jablonec nad Nisou s tím, že ubytovací smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců.

RM/286/2011

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2.-5.úpravy v rámci rozpočtů odborů ekonomiky a správy majetku a rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1 118 139 tis. Kč.

RM/287/2011

A. schvaluje

Marka Řeháčka, r.č. *****, bytem *****, Liberec II - Nové Město, do funkce člena správní rady společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

Vytvořeno 7.12.2011 9:15:07 - aktualizováno 11.1.2012 9:45:07 | přečteno 1945x | Petr Vitvar
load