Usnesení rady 01/2011

Usnesení z 1. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 13.01.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/10/2011

A. schvaluje

1. výši platů ředitelů příspěvkových organizací od 1.1.2011 dle přílohy č.1 tabulky č. 2 důvodové zprávy
2. záměr úpravy mezd jednatelům s.r.o. od 1.1.2011 dle přílohy č.1 tabulky č. 2 důvodové zprávy
3. výši mezd ředitelů obecně prospěšných společností od 1.1.2011 dle přílohy č.1 tabulky č. 2 důvodové zprávy

B. ukládá

správním radám obecně prospěšných společností zrealizovat změnu mzdy ředitele od 1.1.2011

RM/1/2011

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

RM/2/2011

A.1 bere na vědomí

dopis pana J***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou, vyjádření ředitele Městské policie Jablonec nad Nisou a stanoviska dodaná ředitelem správního odboru MěÚ a schvaluje vyplatit J*****D***** částku 1600 Kč.

A.2 bere na vědomí

dopis paní H*****K*****, *****, Jablonec nad Nisou, vedoucího právního oddělení a vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů a neschvaluje prominutí dluhu za paní H***** K*****, *****, bytem *****, 46602 Jablonec nad Nisou ve výši 2429.50,- Kč z titulu nedoplatku na vyúčtování služeb za byt č. 66 v objektu č.p. *****.

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, odpovědět na předložené dopisy.

RM/3/2011

A.1 schvaluje

návrh na uzavření nájemní smlouvy:
V***** H*****, trv. *****, Jilemnice
1+3, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok; nájemné je stanoveno smluvní ve výši 3.700,- Kč/měsíc

A.2 schvaluje

prodloužení nájemních a ubytovacích smluv:
D***** Si*****, trv. *****, Hronov
byt 1+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** L*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
A***** E*****, trv. ***** Liberec 7
byt 1+1, Řetízková 5/3051, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
V***** S*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 22/4788, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Š*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+4, U Nisy 39/64, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
Ro***** Č*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Prosečská 200, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
V***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
D***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** F*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** F*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** G*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 200, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
R***** J*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** L*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21/4326, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** L*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 18/4803, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** R*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** V*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt1+1, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** a J***** V*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Š***** N*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** H*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Pe***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11/3056, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** a V***** R*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 148/2343, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
B***** J*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J*****K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

RM/4/2011

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1410 v k.ú. Proseč nad Nisou (kabelová smyčka NN - ul. Pod Kapličkou) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH, a to v celkové výši 250,- Kč + 50,- Kč DPH.

A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2500/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (umístění 2 ks chrániček pro budoucí umístění kabelů poptávkového přechodu - akce 

A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2330/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (venkovní kanalizace pro Obchodní centrum Turnovská) se společností QINN INVEST s.r.o., se sídlem Mánesova 4757, 430 01 Chomutov, IČ 602 81 359 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2328/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou (vodovodní přípojka pro Obchodní centrum Turnovská) se společností QINN INVEST s.r.o., se sídlem Mánesova 4757, 430 01 Chomutov, IČ 602 81 359 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2328/7, 2500/7 a 2500/8 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (veřejné osvětlení pro Obchodní centrum Turnovská) se společností QINN INVEST s.r.o., se sídlem Mánesova 4757, 430 01 Chomutov, IČ 602 81 359 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1390/19 a 1390/20 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (zemní kabelové vedení VN - ul. Na Šumavě) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 250,- Kč/m2 + DPH s tím, že věcné břemeno bude zaměřeno včetně ochranného pásma. 

B. mění

usnesení rady města č. 54/2007/9 ze dne 15. 3. 2007, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 130 v k.ú. Proseč nad Nisou (uložení nových zemních kabelů NN a transformační stanice) a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. V ostatních bodech zůstává usnesení rady města č. 54/2007/9 nezměněno. 

C. ruší

usnesení rady města č. 69/2009/A/2b) ze dne 9. 4. 2009.

RM/5/2011

A.1 schvaluje

pronájem části p.p.č. 48 o výměře 6 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem užívání pozemku pod stánkem na prodej občerstvení pro paní G***** K*****, ***** Jablonec n.N., IČ 401 97 395. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanovit ve výši 2.200,- Kč/m2/rok.

A.2 schvaluje

pronájem části p.p.č. 1633/2 o výměře 6 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem užívání pozemku pod stánkem na prodej tiskovin pro pana M***** P*****, ***** Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 472 900 99. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanovit ve výši 1.500,- Kč/m2/rok.

A.3 schvaluje

pronájem části p.p.č. 797/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem stavby řadových garáží pro společnost HEZA, spol. s.r.o., se sídlem Na Hutích 44, Jablonec n.N. IČ 254 25 811 s tím, že o územní souhlas bude požádáno nejpozději do 31.7.2011, o stavební povolení bude požádáno nejpozději do 31.10.2011, o kolaudační souhlas bude požádáno nejpozději do 31.12.2012. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do doby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Po dobu příprav stanovit nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,- Kč/m2/rok. Při nedodržení termínu podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude zpětně dopočítáno nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok.

B. neschvaluje

pronájem části p.p.č. 1436/44 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem parkování.

RM/6/2011

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru směny p.p.č. 626/3 o výměře 48 m2, p.p.č. 626/4 o výměře 18 m2, p.p.č. 626/8 o výměře 1 m2, p.p.č. 626/10 o výměře 19 m2, p.p.č. 626/13 o výměře 24 m2, p.p.č. 626/14 o výměře 21 m2, p.p.č. 626/15 o výměře 7 m2, p.p.č. 628/4 o výměře 249 m2, p.p.č. 629/10 o výměře 208 m2 vše v k.ú. Kokonín.

A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 4385 o výměře 101 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod stavbou pro vlastníka stavby.

A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1978/4 o výměře 433 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.

A.4 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru - garáže o výměře 15 m˛ v přízemí objektu Lidická 1904/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou s tím, že nebytový prostor bude volný od 1. 3. 2011.

A.5 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 72 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu č.p. 80 v k.ú. Kokonín.

RM/7/2011

A. schvaluje

že paní Dana Foltýnová bude docházet na jednání kulturní komise s hlasem poradním.

RM/8/2011

A. schvaluje

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. pololetí 2010 dle hlasování při jednání rady města

RM/9/2011

A. uděluje

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. souhlas s přijetím finančních darů účelově určených ve výši 589.082,-- Kč a věcných darů v celkové výši 165.133,50 Kč, jmenovaných v důvodové zprávě, za období od 1.10. do 31.12. 2010 do svého vlastnictví.

B. pověřuje

podpisem těchto darovacích smluv ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Vytvořeno 19.1.2011 12:30:10 - aktualizováno 4.2.2011 10:15:09 | přečteno 1803x | Petr Vitvar
load