Usnesení rady 32/2010

Usnesení z 32. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 16.12.2010. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/265/2010

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

RM/266/2010

A.1 bere na vědomí

dopis paní N*****V*****, Na Vršku ***** Jablonec nad Nisou a neschvaluje jí pronájem požadovaného obecního bytu

A.2 bere na vědomí

dopis slečny Z*****M*****, Prosečská *****, Jablonec nad Nisou a neschvaluje jí pronájem obecního bytu č. ***** v objektu Prosečská *****v Jablonci nad Nisou

A.3 bere na vědomí

dopis paní V***** K*****, Na Úbočí *****, Jablonec nad Nisou a trvá na svém usnesení č. 231/2010/6 ze dne 4. 11. 2010

A.4 bere na vědomí

dopis pana V*****K*****, Řetízkova *****, Jablonec nad Nisou a schvaluje
a) záměr pronajmout panu V***** K***** obecní byt č. ***** o velikosti 1+1 v objektu Řetízková ***** v Jablonci nad Nisou s tím, že byt stávající vrátí městu
b) panu V***** K***** slevu ve výši 10 % z předpisu měsíčního čistého nájemného za užívání bytu od 1. 10. 2010 do doby odstranění uvedených závad případně pronájmu jiné bytové jednotky.

A.5 bere na vědomí

dopis pana R*****Č*****, Prosečská *****, Jablonec nad Nisou, neschvaluje mu
pronájem jiného obecního bytu a schvaluje panu R*****Č***** slevu ve výši 20 % z předpisu měsíčního čistého nájemného za užívání bytu od 1. 11. 2010 do doby odstranění uvedených závad.

A.6 bere na vědomí

dopis paní R***** H*****, Novoveská *****, Jablonec nad Nisou a neschvaluje jí pronájem obecního bytu ve městě Jablonec nad Nisou

A.7 bere na vědomí

dopis paní A*****J*****, Palackého *****, Jablonec nad Nisou, ruší usnesení RM č. 127/2010/3 ze dne 10.6.2010 a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní A***** J***** na dobu určitou 6 měsíců k bytové jednotce č. *****o velikosti 1+3 s přísl. na adrese Palackého *****, Jablonec nad Nisou

A.8 bere na vědomí

dopis paní V***** B*****, V Luzích *****, Jablonec nad Nisou, neschvaluje paní V***** B***** novou nájemní smlouvu ke stávajícímu bytu a doporučuje jí přestěhovat se do poskytnutého přístřeší v objektu Liberecká *****, Jablonec nad Nisou

A.9 bere na vědomí

dopis paní A*****B*****, Raisova *****, Jablonec nad Nisou a doporučuje jí hlásit se do výběrových řízení na pronájem obecních bytů, až budou vypsána, pokud splní i další podmínky stanovené Pravidly pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou

A.10 bere na vědomí

dopis paní L*****K*****é, Opletalova *****, Jablonec nad Nisou a schvaluje prominutí pohledávky z titulu poplatku z prodlení ve výši 14 800 Kč za paní L***** K*****, *****, bytem Opletalova *****, Jablonec nad Nisou, jež vázne na bytě č. 1 v objektu č.p. *****, Na Úbočí *****, Jablonec nad Nisou

A.11 bere na vědomí

dopis pana L*****Š*****, Sadová *****, Jablonec nad Nisou, neuděluje mu výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou pro účast ve výběrových řízeních na pronájem obecního bytu v Jablonci nad Nisou

A.12 bere na vědomí

dopis paní M***** V*****, Řetízkova *****, Jablonec nad Nisou a schvaluje záměr pronajmout paní M***** V***** obecní byt 1+1 v objektu Řetízková ***** v Jablonci nad Nisou s tím, že byt stávající vrátí městu

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, odpovědět na předložené dopisy.

RM/267/2010

A.1 schvaluje

návrhy na uzavření nájemních smluv :
M***** S*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou do 26. 5. 2011
A***** a M***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Na Kopci 11/3056, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+2, Liberecká 27/3059, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
P***** R*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou do 31. 3. 2011
R***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Liberecká 25/3508, Jablonec nad Nisou
na dobu neurčitou
E***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+4, Jarní 21/2258, Jablonec nad Nisou
na dobu neurčitou
A***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+3, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
V***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+3, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+2, Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou - po dobu výkonu práce pro ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216

A.2 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:
Ing. L*****M***** a Bc. V***** M*****, *****, trv. *****, Bratříkov
(býv. nájemce P*****T*****)
b. j. č. 6, Široká 22/4788, Jablonec nad Nisou

B. neschvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:
M***** O*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce J***** H*****)
b. j. č. 11, Široká 22/4788, Jablonec nad Nisou

RM/268/2010

A.1 schvaluje

pronájem p.p.č. 338/50 o výměře 790 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady paní V***** P*****, P*****Č*****, I***** Š*****a J***** P*****, *****Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 5,- Kč/m2.
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 51-2009-FaM/OMP ze dne 10.3.2009 a to tak, že dle geometrického plánu č. 282-192/2008 budou trvalým záborem budou dotčeny p.p.č. 194/3 o výměře 1319 m 2, dočasným záborem nad jeden rok p.p.č. 146/3, 194/8 o celkové výměře 763 m 2, dočasným záborem do jednoho roku p.p.č. 191/1, 191/3 o celkové výměře 129 m 2vše v k.ú. Lukášov a dle geometrického plánu č. 289-192/2008 budou trvalým záborem budou dotčeny p.p.č. 192/6, 192/7, 192/5, 192/9 o celkové výměře 3372 m 2, dočasným záborem nad jeden rok p.p.č. 192/1, 192/8, 192/10 o celkové výměře 838 m 2, dočasným záborem do jednoho roku p.p.č. 192/1 o výměře 208 m 2a trvalým záborem bude dotčena p.p.č. 149 o výměře 972 m 2vše v k.ú. Lukášov.
A.3 schvaluje

pronájem části p.p.č. 338/11, geometrickým náčrtem označena jako p.p.č. 338/80 o výměře 14 m 2a p.p.č. 338/92 o výměře 195 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady panu J***** Z*****, *****Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanovit ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.4 schvaluje

pronájem p.p.č. 463 o výměře 2 529 m 2v k.ú. Lukášov za účelem chovu zvířat manželům D***** a P***** B*****Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanovit ve výši 2,50 Kč/m 2/rok.
A.5 schvaluje

pronájem části p.p.č. 729/5, geometrickým náčrtem označené jako p.p.č. 729/1 o výměře 542 m 2a části p.p.č. 727, označené jako p.p.č. 727/1 díl
A.6 schvaluje

pronájem části p.p.č. 720, geometrickým náčrtem označené jako díl
A.7 schvaluje

pronájem části p.p.č 403/400, geometrickým náčrtem označeno jako díl
B. neschvaluje

pronájem st.p.č. 840 o výměře 513 m 2, st.p.č. 473/1 o výměře 88 m 2, st.p.č. 473/2 o výměře 112 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.

RM/269/2010

A.1 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor - prostřední garáž v přízemí objektu Komenského 11/595 v k.ú. Jablonec nad Nisou o celkové výměře 10 m 2s paní Alenou Gorolovou, bytem Komenského 11, Jablonec nad Nisou za účelem garážování osobního automobilu s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 833,- Kč měsíčně +DPH v zákonem stanovené výši. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.1. 2011.
A.2 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy ze dne 1. 3. 2005 na pronájem nebytového prostoru (klubovny) v objektu č.p. 80 v k.ú. Kokonín uzavřenou s 1. Pionýrskou skupinou, se sídlem Křišťálová 15, Jablonec nad Nisou 2, IČ 68974680, a to dohodou ke dni 30. 11. 2010.
A.3 schvaluje

uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. 7-2005-FaM/OMP uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a společností Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem Jiráskova 7, PSČ 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25412604, kterým se zužuje předmět nájmu Kina Radnice na výměru pronajatých prostor 1.051,95 m 2v objektu č.p. 3100 na st.p.č. 3003 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní náležitosti nájemní smlouvy se nemění.
A.4 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. RIA/378/02/99 na pronájem nebytového prostoru - prodejny o celkové výměře 168 m 2v objektu Podhorská 16/378, Jablonec nad Nisou, uzavřené dne 30. 8. 1999 mezi městem Jablonec nad Nisou a panem Danielem Kamišem, IČ 42461979, s místem podnikání Nová Pasířská 4054/27, 46601 Jablonec nad Nisou, a to dohodou ke dni 28. 2. 2011.
B. neschvaluje

snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru - prodejny o celkové výměře 168 m 2v objektu Podhorská 16a, Jablonec nad Nisou pro nájemce pana Daniela Kamiše, IČ 42461979, s místem podnikání Nová Pasířská 4054/27, 46601 Jablonec nad Nisou.
C. bere na vědomí

informativní zprávu o vyhodnocení snížení nájemného za pronájem nebytových prostor o 15 % po dobu 1 roku.

RM/270/2010

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 654 v k.ú. Proseč nad Nisou (kabelová smyčka NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

A.2 schvaluje

v p.p.č. 849/27 a 849/39 vše v k.ú. Jablonecké Paseky (podzemní vedení elektronických komunikací - stavba
A.2 schvaluje

v p.p.č. 1633/2, 1712/1, 1713/1 a 1780 vše v k.ú. Jablonecké Paseky (podzemní vedení elektronických komunikací - stavba
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1494/21, 1531/11, 1594/1 a 2440/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (podzemní vedení elektronických komunikací - stavba
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 903/1 v k.ú. Rýnovice (kabelová smyčka NN - Stará osada) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu přístupu a příjezdu přes p.p.č. 648 v k. ú. Vrkoslavice pro každého vlastníka objektu č.p. 4036 na st.p.č. 656 a st.p.č. 656 a p.p.č. 655 vše v k.ú. Vrkoslavice. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dohodou, ve výši 150,- Kč/ m 2+ DPH, tj. v celkové výši 10.200,- Kč + DPH 2.040,- Kč.
A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 919/2 a 919/3 vše v k.ú. Kokonín (kabelová přípojka NN - ul. Rychnovská) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.7 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2464/3, 2464/14 a 2464/19 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka NTL plynovodu
A.8 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 792/5, 801/3 a 2534 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka plynovodní přípojky ke smuteční síni - ul. Na Roli) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 500,- Kč + DPH.
A.9 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2352/17, 2382/3 a 2384/9 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce kabelů NN - ul. Liberecká a okolí) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.10 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 743/2, 743/8 a 814 vše v k.ú. Rýnovice (kabelová smyčka VN - ul. Belgická) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
B.1 mění

usnesení rady města č. 216/2010/7 ze dne 14. 10. 2010, a to tak, že rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2500/23 v k.ú. Jablonec nad Nisou (umístění 3 ks chrániček - akce
B.2 mění

usnesení rady města č. 118/2010/A/8 b) ze dne 10. 6. 2010, a to tak, že smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 771/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dohodou, ve výši 250,- Kč/m 2+ DPH s tím, že věcné břemeno bude zaměřeno včetně ochranného pásma.
V ostatních bodech zůstává usnesení rady města č. 118/2010/A/8 b) nezměněno.
B.3 mění

usnesení rady města č. 118/2010/A/2a,b ze dne 10. 6. 2010, a to tak, že rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2299/1, p.p.č. 1027/3 a st.p.č. 4595 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka NTL plynovodní přípojky - ul. Palackého) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 500,- Kč + DPH.

RM/271/2010

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 83 na st.p.č. 1 včetně st.p.č. 1 a p.p.č. 2 vše v k.ú. Lukášov (včetně příslušenství).
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1445 (Revoluční 17a) včetně st.p.č. 1224 a p.p.č. 2232/13 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství)
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 894/8 o výměře 664 m 2a části p.p.č. 894/6 o výměře 573 m 2vše v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem výstavby rodinného domu.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 5036 o výměře 22 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem pozemku pod stavbou garáže.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 48 o výměře 6 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem užívání pozemku pod stánkem na prodej občerstvení.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1633/2 o výměře 6 m 2v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem užívání pozemku pod stánkem na prodej tiskovin.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2440/1, geometrickým plánem nově označené jako st.p.č. 6795 o výměře 11 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 566/4 o výměře 165 m 2a prodeje, směny p.p.č. 566/3 o výměře 563 m 2v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje a pronájmu části p.p.č. 151/1 o výměře 2647 m 2, části p.p.č. 1011/4 o výměře 154 m 2vše v k.ú. Rýnovice a části p.p.č. 1140/6 o výměře 3918 m 2v k.ú. Mšeno n.N. za účelem investiční výstavby v souladu s územním plánem města.
A.10 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2405/1 o výměře 7963 m 2(lesní pozemek), p.p.č. 2405/10 o výměře 1951 m 2(lesní pozemek), p.p.č. 2405/11 o výměře 242 m 2(ostatní komunikace), p.p.č. 2405/12 o výměře 29 m 2včetně budovy bez čp/če, p.p.č. 2405/13 o výměře 28 m 2(manipulační plocha) v k.ú. Doksy u Máchova Jezera, v obci Staré Splavy.
A.11 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 797/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem stavby řadových garáží.
A.12 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 92 o výměře 1358 m 2v k.ú. Jablonec n. N. (pozemek pod hotelem Praha) pro vlastníka objektu

A.13 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru - prodejny o celkové výměře 168 m 2v objektu č.p. 378 (Podhorská 16a) v k.ú. Jablonec nad Nisou s tím, že nebytový prostor bude volný od 1. 3. 2011.

RM/272/2010

A. schvaluje

plán kontrol městský organizací na rok 2011

RM/273/2010

A. schvaluje

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. pololetí 2010 dle důvodové zprávy

RM/274/2010

A. uděluje

souhlas s přijetím věcných darů do svého vlastnictví pro:
Základní školu Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace ve výši 38 376,-- Kč, dle důvodové zprávy

B. pověřuje

podpisem těchto darovacích smluv
- ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

RM/275/2010

A. bere na vědomí

informace o komunitním plánování v Jablonci nad Nisou

B.1 jmenuje

členy řídící skupiny a manažery pracovních skupin komunitního plánování dle důvodové zprávy

B.2 jmenuje

za město Jablonec nad Nisou do krajské poradní skupiny Mgr. Petra Tulpu, místostarostu města a Mgr. Miroslavu Rýžakovou, ředitelku humanitního odboru

RM/276/2010

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu na rok 2010 za příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy

RM/277/2010

A. schvaluje

Dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy s obcí Rádlo uzavřené pro výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle návrhu předloženého v příloze této zprávy

RM/278/2010

A. bere na vědomí

předložené zprávy o činnosti komisí Rady města Jablonce nad Nisou za rok 2010

RM/279/2010

A. schvaluje

termíny jednání Rady města Jablonec nad Nisou na 1. pololetí roku 2011

RM/280/2010

A.1 jmenuje

členem Komise pro realizaci programu regenerace MPZ
Nechvíleho Martina Mgr.

A.2 jmenuje

členkou Komise pro výchovu a vzdělávání
Šímovou Denisu MUDr.
Ruckou Petru Mgr.

B. bere na vědomí

1. že s hlasem poradním mohou do Komise humanitní péče docházet:
Cvrček Jaroslav Bc., vedoucí oddělení sociálních služeb a zdravotnictví
Kratochvílová Jana, pracovnice oddělení technické obsluhy a bytů
Patková Jana Bc., pracovnice oddělení sociálních služeb a zdravotnictví
2. rezignaci Mgr. Františka Špotáka na členství v Komisi pro výchovu a vzdělávání
3. že s hlasem poradním může do Komise dopravní docházet
Kozák Pavel

RM/281/2010

A. bere na vědomí

zásady organizace a součinnosti povodňových orgánů Jablonce nad Nisou

B. zřizuje

Povodňovou komisi Jablonce nad Nisou - města ve složení podle bodu 2. Důvodové zprávy

C. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města
zabezpečit realizaci opatření k ochraně před povodněmi uvedených v bodech 1,2,4 a 5 Důvodové zprávy, a to ke dni 1.1.2011

RM/282/2010

A.1 vypovídá

nájem bytu č. 56, o velikosti 1+2 s příslušenstvím v objektu č.p. 4326 na adrese Na Úbočí 4326/14 v Jablonci nad Nisou, společným nájemcům V***** Ha*****, nar. 09.07.*****a J***** H*****, nar. 21.01.*****, oba bytem Na Úbočí 4326/14, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když společní nájemci hrubým způsobem porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatili nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Společní nájemci
A.2 vypovídá

nájem bytu č. 17, o velikosti 1+1 s příslušenstvím v objektu č.p. 3418 na adrese Liberecká 50 v Jablonci nad Nisou, nájemci V*****P*****, nar. 26.11.*****, bytem Liberecká *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce
A.3 vypovídá

nájem bytu č. 5, o velikosti 1+2 s příslušenstvím v objektu č.p. 4326 na adrese Na Úbočí 14 v Jablonci nad Nisou, nájemci A***** M*****, nar. 23.01.*****, bytem Na *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce
A.4 vypovídá

nájem bytu č. 38, o velikosti 1+1 s příslušenstvím v objektu č.p. 4325 na adrese Na Úbočí 21v Jablonci nad Nisou, nájemci V***** K*****, nar. 14.7.*****, bytem Na Úbočí *****, 46605 Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku, když nájemce přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě tím, že slovně i fyzicky napadl ostatní nájemníky v domě a způsobil jim zranění s nutností lékařského ošetření. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce

RM/283/2010

A.1 odvolává

s účinností od 1. 1. 2011 ze správní rady společnosti Městské divadlo Jablonec nad Nisou , o.p.s., IČO 25035746, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 5/1900, PSČ 46601, tyto členy:

1) Božena Caklová, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01
2) Ing. Antonín Schäfer, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 04
3) Ing. Vladimír Veselý, *****
Veselá, *****, PSČ 512 52
4) Bc. Jana Hamplová, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 468 01
5) Mgr. Soňa Paukrtová, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01
6) Marek Pieter, *****
Desná III., *****, PSČ 468 41
7) JUDr. Vojtěch Krupka, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01
8) Vladimír Matouš, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01
9) Jaroslav Zeman, *****
Albrechtice v Jizerských horách *****, PSČ 468 43
10) Ing. Zdeněk Janeček, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01
11) MUDr. Alexandra Jörgová, *****
Jablonec nad Nisou, ***** PSČ 466 01
12) Petr Vobořil, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01

A.2 odvolává

s účinností od 1. 1. 2011 z dozorčí rady společnosti Městské divadlo Jablonec nad Nisou , o.p.s., IČO 25035746, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 5/1900, PSČ 46601, tyto členy:

1) Ing. Romana Šefraná, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01
2) Blanka Ježková, *****
Malá Skála ***** PSČ 468 22
3) Ing. Roman Gaal, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01

A.3 odvolává

s účinností od 1. 1. 2011 ze správní rady společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum , o.p.s., IČO 286 86 454, se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100, PSČ 466 01, tyto členy:

1) Petr Vobořil, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01
2) Bc. Martin Oklamčák, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01
3) Ing. Martin Dušek, *****
Praha 2, *****, PSČ 120 00
4) Mgr. Leoš Teufl, *****
Liberec VIII-Dolní Hanychov, *****, PSČ 460 08
5) JUDr. Lukáš Pleticha, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01
6) Mgr. Soňa Paukrtová, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01

B.1 jmenuje

s účinností od 2. 1. 2011 do správní rady společnosti Městské divadlo Jablonec nad Nisou , o.p.s., IČO 25035746, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 5/1900, PSČ 46601, tyto členy na funkční období 3 roky:

1) Ing. Zdeněk Janeček, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01
2) Božena Caklová, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01
3) Bc. Jana Hamplová, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 468 01
4) Mgr. Soňa Paukrtová, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01
5) Ing. Antonín Schäfer, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 04
6) Mgr. Petr Tulpa, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01

B.2 jmenuje

s účnností od 2. 1. 2011 do dozorčí rady společnosti Městské divadlo Jablonec nad Nisou , o.p.s., IČO 25035746, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 5/1900, PSČ 46601 tyto členy na funkční období 3 roky:

1) Ing. Petr Beitl, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01
2) MUDr. Alexandra Jörgová, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01
3) Ing. Fiala Jiří, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 46601

B.3 jmenuje

s účinností od 2. 1. 2011 do správní rady společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum , o.p.s., IČO 286 86 454 , se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100, PSČ 466 01 tyto členy na funkční období 3 roky:

1) Petr Vobořil, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01
2) Bc. Martin Oklamčák, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01
3) Ing. Martin Dušek, *****
Praha 2, *****, PSČ 120 00
4) Mgr. Leoš Teufl, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01
5) Ing. Antonín Schäfer, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 04
6) Mgr. Soňa Paukrtová, *****
Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01

Vytvořeno 17.12.2010 14:15:08 - aktualizováno 4.1.2019 14:00:21 | přečteno 2305x | Petr Vitvar
load