Zápis z rady 07/2023

Zápis ze 7. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 27. února 2023 od 8.00 hodin v zasedací síni č. 201/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

Ing. Miloš Vele, primátor města

Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Petr Beitl

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Ing. arch. Jitka Skalická

Mgr. Jaroslav Šída

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, MPA, tajemník MMJN

Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města Ing. Miloš Vele zahájil jednání 7. rady města v 8,10 hod.

Osobně bylo přítomno 8 členů rady města, způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzn. videokonferencí, se připojil Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. Přítomno bylo tedy všech 9 radních.

Primátor města seznámil přítomné s programem:

Program:

1) Souhrnná zpráva o dotačních projektech OKŘ a MP za rok 2022

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

2) Předložení žádosti o dotaci na projekt Jablonec nad Nisou - JSDHO Jablonecké Paseky -- oprava CAS 32

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

3) Úřad práce ČR - krátkodobé prodloužení výpůjčky "historického majetku města"

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

4) Darovací smlouva z Libereckého kraje

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

5) Změny ve složení komisí Rady města - Komise pro životní prostředí a zelenou infrastrukturu

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

6) Jiráskova 2047/7 -- pronájem prostor "Info C"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

7) Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Sanace nebytových prostor po požáru v části objektu (sauna), U Stadionu 1" a udělení souhlasu s přímou výplatou pojistného plnění

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

8) Udělení výjimky z Technických podmínek oprav komunikace po stavebním zásahu do vozovky a chodníku pro akci města „Rekonstrukce komunikace Kaštanová" - "Info K"

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

9) Změna směrnice č. 11 Platový řád

předkládá: JUDr. Marek Řeháček MPA, Tajemník

10) Ostraha objektu radnice -- dodatek č. 4 smlouvy

předkládá: JUDr. Marek Řeháček MPA, Tajemník

11) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček MPA, Tajemník

12) Diskuze

Program jednání byl schválen 9-0-0

1) Souhrnná zpráva o dotačních projektech OKŘ a MP za rok 2022

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/81/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

souhrnnou zprávu o dotačních projektech oddělení krizového řízení a městské policie za rok 2022

2) Předložení žádosti o dotaci na projekt Jablonec nad Nisou - JSDHO Jablonecké Paseky - oprava CAS 32

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Ing. Vele -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/82/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

předložení žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na opravu cisterny (CAS 32) poškozené v rámci zásahu jednotky JSDHO Jablonecké Paseky při požáru v NP České Švýcarsko v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR dle důvodové zprávy.

3) Úřad práce ČR - krátkodobé prodloužení výpůjčky "historického majetku města"

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Mgr. Kučera -- okomentoval materiál dle důvodové zprávy, popsal sled událostí a jednání s Úřadem práce.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/83/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření smluv o výpůjčce nemovitých věcí - st.p.č. 79/2, jehož součástí je stavba č.p. 484 a st.p.č. 717, jehož součástí je stavba č.p. 1004, k.ú. Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 30 dnů, uzavíraných s Českou republikou -- Úřadem práce České republiky, se sídlem: Dobrovského 1278/25, Praha 7, Holešovice, IČO: 724 96 991, dle znění smluv podkladového materiálu

B. s c h v a l u j e

  1. zveřejnění záměru výpůjčky st.p.č. 79/2, jejíž součástí je budova č.p. 484 (Mírové náměstí 2), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Českou republiku -- Úřad práce České republiky, IČO 72496991, Dobrovského 1278/25, Holešovice, 170 00 Praha 7).

  2. zveřejnění záměru výpůjčky st.p.č. 717, jejíž součástí je budova č.p. 1004 (E. Floriánové 3) a p.p.č. 1090/6, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Českou republiku -- Úřad práce České republiky, IČO 72496991, Dobrovského 1278/25, Holešovice, 170 00 Praha 7).

4) Darovací smlouva z Libereckého kraje

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/84/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

  1. Smlouvu č. OLP/347/2023 z Libereckého kraje o poskytnutí finančního daru městu ve výši 100 tis. Kč za vítězství v krajském kole soutěže o titul Historické město roku 2022.

  2. Využití finančního daru na spolufinancování plánované obnovy vitrážových oken budovy radnice v roce 2023.

5) Změny ve složení komisí Rady města - Komise pro životní prostředí a zelenou infrastrukturu

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Ing. Vele -- návrhy od komise pro životní prostředí a zelenou infrastrukturu by měla předkládat RNDr. Opočenská.

RNDr. Opočenská -- komentář dle důvodové zprávy a návrhu usnesení.

Proběhla diskuze o schválení člena komise, nyní na jednání komise chodí jako host. Byla vznesena připomínka, že většinou jsou členové s hlasem poradním odborníci nebo úředníci.

Ing. Vele -- tento bod jako předkladatel stahuji, tajemník komise bude pana Drábka na každé jednání zvát jako hosta.

USNESENÍ RM/

Rada města Jablonec nad Nisou

j m e n u j e

~~Vladimíra Drábka (navržen Společně pro Jablonec) členem komise pro životní prostředí a zelenou infrastrukturu s hlasem poradním.~~

Po stažení tohoto bodu byly následující přečíslovány.

5) Jiráskova 2047/7 -- pronájem prostor "Info C"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/85/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

pronájem prostor o celkové výměře 178,6 m2 umístěných ve 3. nadzemním podlaží (dle přiloženého schématu) v budově č.p. 2047 postavené na st.p.č. 1971, jejíž je součástí, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (Jiráskova 7) pro Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, IČO 00079481, se sídlem U Muzea 398/4, 46601 Jablonec nad Nisou, a to za účelem umístění části sbírkových předmětů muzea po dobu rekonstrukce depozitáře v hlavní budově muzea. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 3. 2023 s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné je stanoveno dohodou ve výši 10.000 Kč měsíčně. Výše pronájmu je stanovena s ohledem na to, že se jedná o uložení muzejních sbírek během rekonstrukce muzea (nepředstavuje činnost určenou k podnikání), poskytnutí prostor k depozitu muzejních sbírek pro účely rekonstrukce Muzea město chápe jako veřejný zájem obnovy historické budovy v centru města.

6) Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Sanace nebytových prostor po požáru v části objektu (sauna), U Stadionu 1" a udělení souhlasu s přímou výplatou pojistného plnění

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Ing. Vele -- tu částky by měla celou platit pojišťovna?

Ing. Roubíček -- ano.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/86/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: "Sanace nebytových prostor po požáru v části objektu (sauna), U Stadionu 4586/1, st.p.č. 4382, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou", firmě MIBAG sanace spol. s.r.o., se sídlem Na Radosti 402/45, 155 21 Praha - Zličín, IČO 25773062, DIČ CZ25773062 za cenu 362 905,- Kč bez DPH 21%, což činí 439 115,- Kč s DPH 21%, dle přiložené důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření a realizaci smlouvy o dílo

C. s c h v a l u j e

udělení souhlasu s přímou výplatou pojistného plnění pojistné události č. 8519619 - požár v areálu Střelnice, LA hala - sauna v Jablonci nad Nisou, ze dne 10. 2. 2023 na bankovní účet číslo 1001071817/5500 zhotovitele díla firmě MIBAG sanace spol. s.r.o., se sídlem Na Radosti 402/45, 155 21 Praha - Zličín, IČO 25773062, DIČ CZ25773062, dle přiložené důvodové zprávy

D. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, k podpisu souhlasu s přímou platbou

7) Udělení výjimky z Technických podmínek oprav komunikace po stavebním zásahu do vozovky a chodníku pro akci města „Rekonstrukce komunikace Kaštanová" - "Info K"

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/87/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Udělení výjimky z Technických podmínek oprav komunikace po stavebním zásahu do vozovky a chodníku pro dokončení stavby, která spočívá v položení vrchní asfaltové obrusné vrstvy s termínem možnosti stavebního zásahu od 13.3.2023 s podmínkou uvedenou v Důvodové zprávě. pro stavbu „Rekonstrukce komunikace Kaštanová, Kokonín, Jablonec nad Nisou ".

8) Změna směrnice č. 11 Platový řád

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, MPA, Tajemník

JUDr. Řeháček -- komentář dle důvodové zprávy.

Ing. Vele -- ohledně náborových příspěvků -- bude to mít nějaký dopad na Městskou policii?

JUDr. Řeháček -- Městská policie má výhody a náborové příspěvky mimo směrnice, které se vztahují na magistrát města, tam se nic nemění.

Ing. arch. Klápště -- ohledně započítávání praxe, což se na magistrátu města děje procentuálně, budete s tím něco dělat?

JUDr. Řeháček -- v případě krácení praxí při vykonávání jiné agendy v předchozím zaměstnání, nám je ministerstvem vnitra pouze doporučováno, aby bylo jednotné. Pokud bychom to nějakým způsobem řešili, mohlo by nám to možná pomoci při získávání odborníků i z privátních sektorů. Ovšem pro úřad je hodnotnější nový úředník, který i v privátním sektoru vykonával podobnou nebo stejnou agendu, tam se pak praxe nekrátí. Je to na diskuzi ve vedení města, jednalo by se pak o navýšení mzdových prostředků.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/88/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

s účinností od 1.3.2023 nové znění Směrnice rady města č. 11 Platový řád pro pracovníky Magistrátu města Jablonec nad Nisou a Městské policie Jablonec nad Nisou; Zásady pro odměňování pracovníků statutárním městem Jablonec nad Nisou založených a zřízených organizací, ve znění důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

JUDr. Marka Řeháčka, MPA, tajemníka MMJN, vydat Směrnici rady města č. 11 Platový řád pro pracovníky Magistrátu města Jablonec nad Nisou a Městské policie Jablonec nad Nisou; Zásady pro odměňování pracovníků statutárním městem Jablonec nad Nisou založených a zřízených organizací a provést přepočty příplatků v souladu se schválenými změnami

9) Ostraha objektu radnice -- dodatek č. 4 smlouvy

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, MPA, Tajemník

JUDr. Řeháček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/89/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

novou cenu služby ostrahy budovy radnice dodávané společností KBS Security s.r.o., IČO 28745141, sídlo Krajířova 452, 511 01 Turnov, a to na 125 Kč bez DPH/hodinu/zaměstnance dodavatele, přičemž důvodem zvýšení ceny je navýšení minimální mzdy,

B. u k l á d á

JUDr. Marku Řeháčkovi, MPA, tajemníkovi MMJN uzavřít na tuto změnu příslušný dodatek smlouvy.

10) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček MPA, Tajemník

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/90/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

11) Diskuze

Ing. Vele -- navrhuji zrušit jednání RM dne 13. 3. 2023, v současné době na tento datum nejsou připravovány žádné materiály.

Radní po krátké diskuzi s návrhem souhlasili.

Ing. Vele -- měl být na dnešní jednání RM předložen materiál ohledně navýšení cen společnosti Severočeské komunální služby s.r.o.

RNDr. Opočenská -- odeslali jsme ještě minulý týden v pátek nějaké připomínky, čekáme na odpověď.

Ing. Beitl -- navrhoval bych nějakou odměnu pro ostrahu nemocnice v souvislosti se zmařením únosu dítěte v kočárku.

Proběhla diskuze o tomto případu, odměnu řeší ředitel nemocnice.

Ing. Hamplová -- otevřela bych diskuzi ohledně výběrového řízení na Kulturu Jablonec s.r.o.

JUDr. Řeháček -- uchazeči byli informováni, o dalším postupu by měli rozhodnout radní a nemusí to být pod usnesením.

Ing. Vele -- doporučil bych, aby výběrové řízení proběhlo.

Proběhla diskuze o výběrovém řízení, přihlášených kandidátech. Připravuje se zadání rozboru městských organizací a jejich strategie. Výběrové řízení proběhne za osobní účasti uchazečů.

Ing. Vele -- oznamuji změnu ve fungování na oddělení krizového řízení, pracovníci mají nastavené služby, o rozpisu budete informováni.

Nebyla další diskuze a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 9,55 hodin.

Ing. Miloš Vele
primátor města

Ing. Petr Roubíček
náměstek primátora

Vytvořeno 1.3.2023 16:04:21 | přečteno 257x | Petr Vitvar
load