Usnesení rady 07/2023

Usnesení z 7. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 27.02.2023. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/81/2023

A. bere na vědomí

souhrnnou zprávu o dotačních projektech oddělení krizového řízení a městské policie za rok 2022

RM/82/2023

A. bere na vědomí

předložení žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na opravu cisterny (CAS 32) poškozené v rámci zásahu jednotky JSDHO Jablonecké Paseky při požáru v NP České Švýcarsko v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR dle důvodové zprávy.

RM/83/2023

A. schvaluje

uzavření smluv o výpůjčce nemovitých věcí - st.p.č. 79/2, jehož součástí je stavba č.p. 484 a st.p.č. 717, jehož součástí je stavba č.p. 1004, k.ú. Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 30 dnů, uzavíraných s Českou republikou - Úřadem práce České republiky, se sídlem: Dobrovského 1278/25, Praha 7, Holešovice, IČO: 724 96 991, dle znění smluv podkladového materiálu

B.1 schvaluje

zveřejnění záměru výpůjčky st.p.č. 79/2, jejíž součástí je budova č.p. 484 (Mírové náměstí 2), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Českou republiku - Úřad práce České republiky, IČO 72496991, Dobrovského 1278/25, Holešovice, 170 00 Praha 7). 
 

B.2 schvaluje

zveřejnění záměru výpůjčky st.p.č. 717, jejíž součástí je budova č.p. 1004 (E. Floriánové 3) a p.p.č. 1090/6, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Českou republiku - Úřad práce České republiky, IČO 72496991, Dobrovského 1278/25, Holešovice, 170 00 Praha 7).
 

RM/84/2023

A.1 schvaluje

Smlouvu č. OLP/347/2023 z Libereckého kraje o poskytnutí finančního daru městu ve výši  100 tis. Kč  za vítězství v krajském kole soutěže o titul Historické město roku 2022 .

A.2 schvaluje

Využití finančního daru na spolufinancování plánované obnovy vitrážových oken budovy radnice v roce 2023.

RM/85/2023

A. schvaluje
pronájem prostor o celkové výměře 178,6 m 2umístěných ve 3. nadzemním podlaží (dle přiloženého schématu) v budově č.p. 2047 postavené na st.p.č. 1971, jejíž je součástí, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (Jiráskova 7) pro Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, IČO 00079481, se sídlem U Muzea 398/4, 46601 Jablonec nad Nisou, a to za účelem umístění části sbírkových předmětů muzea po dobu rekonstrukce depozitáře v hlavní budově muzea. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 3. 2023 s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné je stanoveno dohodou ve výši 10.000 Kč měsíčně. Výše pronájmu je stanovena s ohledem na to, že se jedná o uložení muzejních sbírek během rekonstrukce muzea (nepředstavuje činnost určenou k podnikání), poskytnutí prostor k depozitu muzejních sbírek pro účely rekonstrukce Muzea město chápe jako veřejný zájem obnovy historické budovy v centru města.

RM/86/2023

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: " Sanace nebytových prostor po požáru v části objektu (sauna), U Stadionu 4586/1, st.p.č. 4382, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou ", firmě MIBAG sanace spol. s.r.o., se sídlem Na Radosti 402/45, 155 21 Praha - Zličín , IČO 25773062, DIČ CZ25773062 za cenu  362 905,- Kč bez DPH 21% , což činí  439 115,- Kč s DPH 21% , dle přiložené důvodové zprávy

B. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření a realizaci smlouvy o dílo

C. schvaluje

udělení souhlasu s přímou výplatou pojistného plnění pojistné události č. 8519619 - požár v areálu Střelnice, LA hala - sauna v Jablonci nad Nisou, ze dne 10. 2. 2023 na bankovní účet číslo 1001071817/5500 zhotovitele díla firmě MIBAG sanace spol. s.r.o., se sídlem Na Radosti 402/45, 155 21 Praha - Zličín, IČO 25773062, DIČ CZ25773062, dle přiložené důvodové zprávy

D. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, k podpisu souhlasu s přímou platbou

RM/87/2023

A. schvaluje

Udělení výjimky z Technických podmínek oprav komunikace po stavebním zásahu do vozovky a chodníku pro dokončení stavby, která spočívá v položení vrchní asfaltové obrusné vrstvy s termínem možnosti stavebního zásahu od 13.3.2023 s podmínkou uvedenou v Důvodové zprávě. pro stavbu „Rekonstrukce komunikace Kaštanová, Kokonín, Jablonec nad Nisou “.
 

RM/88/2023

A. schvaluje

s účinností od 1.3.2023 nové znění Směrnice rady města č. 11 Platový řád pro pracovníky Magistrátu města Jablonec nad Nisou a Městské policie Jablonec nad Nisou; Zásady pro odměňování pracovníků statutárním městem Jablonec nad Nisou založených a zřízených organizací, ve znění důvodové zprávy

B. pověřuje

JUDr. Marka Řeháčka, MPA, tajemníka MMJN, vydat Směrnici rady města č. 11 Platový řád pro pracovníky Magistrátu města Jablonec nad Nisou a Městské policie Jablonec nad Nisou; Zásady pro odměňování pracovníků statutárním městem Jablonec nad Nisou založených a zřízených organizací a provést přepočty příplatků v souladu se schválenými změnami

RM/89/2023

A. schvaluje

novou cenu služby ostrahy budovy radnice dodávané společností KBS Security s.r.o., IČO 28745141, sídlo Krajířova 452, 511 01 Turnov, a to na 125 Kč bez DPH/hodinu/zaměstnance dodavatele, přičemž důvodem zvýšení ceny je navýšení minimální mzdy,

B. ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, MPA, tajemníkovi MMJN uzavřít na tuto změnu příslušný dodatek smlouvy.

RM/90/2023

A. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

Vytvořeno 1.3.2023 11:01:09 | přečteno 78x | Petr Vitvar
load