Zápis z rady 13/2023

Zápis z 13. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 20. dubna 2023 od 10.30 hodin v zasedací síni č. 201/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

Ing. Miloš Vele, primátor města

Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Ing. arch. Jitka Skalická

Mgr. Jaroslav Šída

Omluven: Ing. Petr Beitl

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, MPA, tajemník MMJN

Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města Ing. Miloš Vele zahájil jednání 13. rady města v 10,35 hod.

Osobně bylo přítomno 7 členů rady města, omluven byl Ing. Petr Beitl.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

  • úpravy bodu č. 14) Schválení nadačního příspěvku příspěvkové organizaci

  • bod na stůl č. 18) Rekonstrukce veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou – lokalita Vrkoslavice a Kokonín

  • bod na stůl č. 19) Sluneční lázně - výpůjčka

  • bod na stůl č. 20) Schválení rozhodnutí o výběru zhotovitele veřejné podlimitní zakázky „Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, Jablonec nad Nisou“

Program:

1) Pronájem bytů

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

2) Schválení dodatku č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava dvou kanceláří a chodby v objektu Kamenná 11/402, Jablonec nad Nisou“

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

3) Schválení organizačního zajištění zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 20.4.2023

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

4) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. – schválení darů I. čtvrtletí roku 2023

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

5) Nařízení SMJN č. 2/2023, kterým se stanovuje Tarif MHD v Jablonci nad Nisou

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

6) Dodatek č.1 ke „Smlouvě o spolupráci SMJN a společností SVS a.s. při přípravě, realizaci stavby a úhradě nákladů v souvislosti s realizací akce: "Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM - I. ETAPA, 2 část" a "Obnova povrchů Liberecká - Generála Mrázka - Komenského"

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

7) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena "Info C, K, M, N, P, Š, V"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

8) Pronájem pozemků "Info C,K,N,P,R"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

9) Věcná břemena "Info C, M, N, Š, Ž"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

10) Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů "Info C,K,N,Š,V"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

11) Luční 3 – schválení podnájmu prostor pro Jabloneckou dopravní a.s. Info "C"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

12) Pronájmy prostor sloužící k podnikání "Info C"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

13) Úprava rozpočtu příspěvkové organizace

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

14) Schválení nadačního příspěvku příspěvkové organizaci

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

15) Podnět Komise cestovního ruchu

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

16) Aktualizace Pravidel k dohodám o užívání pozemků a zařízení v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou, které nejsou vymezeny nebo zpoplatněny jako veřejné prostranství

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

17) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček MPA, Tajemník

18) Rekonstrukce veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou – lokalita Vrkoslavice a Kokonín - "info V, K" - na stůl

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

19) Sluneční lázně - výpůjčka Info "M" - na stůl

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

20) Diskuze

Program jednání byl schválen 7-0-0

1) Pronájem bytů

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/175/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

J. K., bytem .

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. Č., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. K., bytem . Tanvald

byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Online se připojil Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

2) Schválení dodatku č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava dvou kanceláří a chodby v objektu Kamenná 11/402, Jablonec nad Nisou“

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Ing. Roubíček – komentář dle důvodové zprávy.

JUDr. Řeháček – prostory jsou připravované pro agendu oddělení veřejně prospěšných prací.

Ing. arch. Skalická – rekonstrukce vyjde na 400 000 Kč, pročítala jsem rozpočet na stavební úpravy, náklady mi připadají vysoké na dvě kanceláře.

Proběhla diskuze o stavebních úpravách a stavebních postupech popsaných v materiálu, zda jsou ceny odpovídající.

Ing. Vele – toto jsou vícepráce, které měl někdo přebrat a odsouhlasit. V příloze je materiál, který není podepsaný, chybí mi zde položkový rozpočet, není uvedena osoba, která stavbu převzala a schválila vícepráce. Doporučil bych bod stáhnout, doplnit a předložit na další jednání RM.

~~s c h v a l u j e ~~

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD/2023/0139 k akci „Oprava dvou kanceláří a chodby v objektu Kamenná 11/402, Jablonec nad Nisou“ firmě A. stavby s.r.o., Československé armády 4931/36a, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25432478 dle přiložené důvodové zprávy

Po stažení tohoto bodu byly následující přečíslovány.

2) Schválení organizačního zajištění zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 20.4.2023

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Ing. Vele – upozorňuji že bod č. 23 je časován na 14,00 hod.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/176/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

organizační zajištění a předložené materiály pro jednání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 20. dubna 2023 dle důvodové zprávy

3) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. – schválení darů I. čtvrtletí roku 2023

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/177/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. souhlas s přijetím finančních darů účelových v celkové výši 64 702,40 Kč a věcných darů v celkové výši 156 075 Kč jmenovaných v důvodové zprávě, za období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 do svého vlastnictví.

B. p o v ě ř u j e

podpisem těchto darovacích smluv ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

4) Nařízení SMJN č. 2/2023, kterým se stanovuje Tarif MHD v Jablonci nad Nisou

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Ing. Roubíček – jedná se úpravu názvosloví, jedná se o formální bod. Změnu vyvolal Korid kvůli změně odbavovacího systému.

Proběhla diskuze o připravované změně, zda Korid bude informovat občany, je potřeba spustit nějakou informační kampaň.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/178/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 2/2023, kterým se mění Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje Tarif městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci integrovaného tarifu veřejné dopravy v Libereckého kraje, ve znění pozdějších předpisů.

5) Dodatek č.1 ke „Smlouvě o spolupráci SMJN a společností SVS a.s. při přípravě, realizaci stavby a úhradě nákladů v souvislosti s realizací akce : "Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM - I. ETAPA, 2 část" a "Obnova povrchů Liberecká - Generála Mrázka - Komenského"

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík – komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/179/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Dodatek č.1 ke „Smlouvě o spolupráci SMJN a společností SVS a.s. při přípravě, realizaci stavby a úhradě nákladů“, včetně příloh, týkající se obnovy povrchu komunikace a chodníků v ulici Liberecká, G. Mrázka a části ul. Komenského, kterým je stanovena skutečná výše příspěvku SVS v souladu s odst. č. 6 smlouvy, se správcem sítě SVS a.s., dle předložené důvodové zprávy

6) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena "Info C, K, M, N, P, Š, V"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/180/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupenou společností ELIPROM spol. s.r.o., Legií 317/19, 460 01 Liberec, IČO 48264237 ke stavbě nového kabelového vedení NN v p.p.č. 1719/2 v k.ú. Jablonecké Paseky s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 1719/2 v k.ú. Jablonecké Paseky se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „JN-Jablonec nad Nisou, p.p.č. 917/4-sv.kNN,SS, IV-12-4023326“.

2. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupenou společností EMJ s.r.o., K. Světlé 1121, 464 01 Frýdlant, IČO 27268632, ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 964/1 v k.ú. Vrkoslavice s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 964/1 v k.ú. Vrkoslavice se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „JN-Jablonec n.N., Vrkoslavice-kNN smyčka, IV-12-4023682“.

3. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupenou společností BIMONT s.r.o., České mládeže 713/122, 460 08 Liberec, IČO 47781262 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 1120 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 1120 v k.ú. Proseč nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „JN-Jablonec nN, Proseč 1321/1-kNN smyčka, IV-12-4023584“.

4. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupenou společností ELIPROM spol. s.r.o., Legií 317/19, Liberec, IČO 48264237, ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 1030/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN 1030/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene ve výši 1000 Kč + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „JN - Jablonec n.N., Hor.náměstí - přeložka kNN, IZ-12-4001871“.

5. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupenou společností Kadlec a Kábrtová s.r.o., Jiráskova 104/1, 460 01 Liberec, IČO 28706421, ke stavbě kabelového vedení NN na st.p.č. 5506 a v p.p.č. 1216/4, 1216/16, 1216/17, 2941, 2408/1, 2545/9, 2545/8, 1265/7, 1265/6, 2545/4 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a v p.p.č. 1592, 1591, 1594, 1604 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou s podmínkou odboru investic, odboru technického a odboru městské ekologie.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN na st.p.č. 5506 a v p.p.č. 1216/4, 1216/16, 1216/17, 2941, 2408/1, 2545/9, 2545/8, 1265/7, 1265/6, 2545/4 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a v p.p.č. 1592, 1591, 1594, 1604 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene ve výši 1000 Kč + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „JN-Jablonec n.N., ppč. 1591-RNN, kNN, SS, SD, IV-12-4023428“.

6. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupenou společností EQUANS Services a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha, IČO 26121603, ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 2361, 719/1, 3013, 745/1, 745/3, 745/61, 745/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického, odboru městské ekologie.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 2361, 719/1, 3013, 745/1, 745/3, 745/61, 745/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „JN - Jablonec n.N., Liberecká 85 – kNN, SD, IV-12-4023490“.

7. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupenou společností BIMONT s.r.o., České mládeže 713/122, 460 08 Liberec, IČO 47781262, ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 1426/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického a odboru městské ekologie.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 1426/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „JN-Jablonec nN, Růžová, st.p.č. 970/3 smyčka, IV-12-4023846“.

8. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupenou společností EMJ s.r.o., K. Světlé 1121, 464 01 Frýdlant, IČO 27268632, ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 2461 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického a odboru městské ekologie.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 2461 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „JN-Jablonec n.N., p.p.č. 1699/6-kNN smyčka, IV-12-4024020“.

9. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO 27935311, zastoupenou společností Inpos - projekt, s.r.o., Nitranská 381/7a, 460 07 Liberec, IČO 25446355, ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 439/1, 483 a 437/3 vše v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou odboru městské ekologie.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 439/1, 438, 437/3 vše v k.ú. Proseč nad Nisou k p.p.č. 483/2 v k.ú. Proseč nad Nisou a ke st.p.č. 483/5, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. a k st.p.č. 483/5 vše v k.ú. Proseč nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „REKO RS 10174 Dolní Proseč – přípojka NN“.

10. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Bc. J. Š., bytem . Liberec a Mgr. A. Š., bytem . Liberec ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky v p.p.č. 1120 v k.ú. Proseč nad Nisou pro novostavbu rodinného domu na p.p.č. 1321/2 a 1321/3 v k.ú. Proseč nad Nisou.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 1120 v k.ú. Proseč nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1321/2 a 1321/3 vše v k.ú. Proseč nad Nisou s Bc. J. Š., bytem . Liberec a Mgr. A. Š., bytem . Liberec, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 1120 v k.ú. Proseč nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1321/2 a 1321/3 vše v k.ú. Proseč nad Nisou s Bc. J. Š., bytem . Liberec a Mgr. A. Š., bytem . Liberec, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

11. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Ing. L. P., bytem . Liberec a R. Š., bytem . Karlovice, ke stavbě plynovodní přípojky v p.p.č. 2464/16 a 2464/31 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického a odboru městské ekologie.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování plynovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodní přípojky v p.p.č. 2464/16 a 2464/31 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou k novostavbě objektu na p.p.č. 1638/10 v k.ú. Jablonec nad Nisou s Ing. L. P., bytem . Liberec a R. Š., bytem . Karlovice, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

12. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Městem Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO 00262552, zastoupené společností AquaKlimax s.r.o., Klostermannova 883/8, 460 01 Liberec, IČO 05559243, ke stavbě kanalizačního řadu v p.p.č. 890/2 v k.ú. Kokonín s podmínkou odboru technického a odboru městské ekologie.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kanalizačního řadu včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizačního řadu v p.p.č. 890/2 v k.ú. Kokonín s Městem Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO 00262552, (investor), a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO 49099469, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Splašková a dešťová kanalizace v ul. Na Hranici, Boční, Okružní, Vyhlídková a Horní, Rychnov u Jablonce nad Nisou – I. etapa“.

13. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Bc. L. S., bytem . Jablonec nad Nisou ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky a sjezdu v p.p.č. 1797/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou pro novostavbu rodinného domu na p.p.č. 1798/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou s podmínkou odboru technického a odboru městské ekologie.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 1797/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1798/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou s Bc. L. S., bytem . Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 1797/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1798/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou Bc. L. S., bytem . Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

7) Pronájem pozemků "Info C,K,N,P,R"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/181/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. uzavření dohody o užívání pozemků p.p.č 10/2, p.p.č. 10/3, p.p.č. 10/4, p.p.č. 10/5, p.p.č. 10/6, p.p.č. 10/7, p.p.č. 10/8 vše v k.ú. Kokonín, za účelem užívání pozemku jako cvičné plochy pro pana Marcela Šimůnka, IČO 49296663, se sídlem Josefa Hory 4255/3, 466 04, Jablonec nad Nisou. Dohoda o užívání bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Poplatek za užívání je stanovený ve výši 1.500,- Kč za rok + DPH, a ve výši 200,- Kč + DPH v zákonem předepsané výši za jednoho žáka, kterého autoškola přihlásila do výuky a výcviku ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

2. uzavření dohody o užívání pozemků p.p.č 10/2, p.p.č. 10/3, p.p.č. 10/4, p.p.č. 10/5, p.p.č. 10/6, p.p.č. 10/7, p.p.č. 10/8 vše v k.ú. Kokonín, za účelem užívání pozemku jako cvičné plochy pro pana Štefana Jurise, se sídlem F. L. Čelakovského 4276/9, 466 04, Jablonec nad Nisou, IČO 64666611. Dohoda o užívání bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Poplatek za užívání je stanovený ve výši 1.500,- Kč za rok + DPH, a ve výši 200,- Kč + DPH v zákonem předepsané výši za jednoho žáka, kterého autoškola přihlásila do výuky a výcviku ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

B. n e s c h v a l u j e

1. pronájem části p.p.č. 2457/2 o výměře cca 100 m2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem parkování. Důvodem je, že se jedná o veřejné prostranství, ostatní komunikaci.

2. pronájem části p.p.č. 2790 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem parkovacího místa. Důvodem nesouhlasu je ponechat pozemek jako veřejné plochy.

8) Věcná břemena "Info C, M, N, Š, Ž"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/182/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. a) uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného pro panující p.p.č. 2395/2 a 2395/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou v p.p.č. 2508/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou, spočívající v právu uložení a provozování mostu přes koryto vodního toku Mšenský potok, včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, revizemi a rekonstrukcí mostu se společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005 (povinný), a výši jednorázové úhrady za zřízení služebnosti stanovené dle ceníku povinné osoby ve výši 7 750 Kč (osvobozeno od DPH) za celkovou plochu věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Rekonstrukce mostu ev. č. 15b - 050 v ul. Mlýnská, Jablonec nad Nisou“.

b) uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 2508/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou celkové výměře 57,66 m2 a p.p.č. 3184 o celkové výměře 2,73 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví společnosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005, za účelem staveniště pro stavební akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 15b – 050 v ul. Mlýnská, Jablonec nad Nisou“. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to ode dne protokolárního předání pronajímaných pozemků do dne, kdy nájemce protokolárně předá pronajímané pozemky zpět pronajímateli, nejdéle však na dobu 5 let. Nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 2 170 Kč (osvobozeno od DPH) za celou pronajímanou plochu za rok s tím, že výše nájemného může být každoročně přehodnocována, a to ve stejném poměru ke změnám úředně stanoveného koeficientu růstu spotřebitelských cen vydávaného Českým statistickým úřadem v Praze za uplynulý rok.

2. a) uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného pro panující p.p.č. 2037/12 a 2293/2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou v p.p.č. 2502/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou, spočívající v právu uložení a provozování mostu přes koryto vodního toku Lužická Nisa, včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, revizemi a rekonstrukcí mostu se společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005 (povinný), a výši jednorázové úhrady za zřízení služebnosti stanovené dle ceníku povinné osoby ve výši 9 550 Kč(osvobozeno od DPH) za celkovou plochu věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Oprava mostu ul. Luční, Jablonec nad Nisou – Lužická Nisa“.

b) uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 2502/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou o celkové výměře 100 m2 ve vlastnictví společnosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005, za účelem staveniště pro stavební akci „Oprava mostu ul. Luční, Jablonec nad Nisou – Lužická Nisa“. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to ode dne protokolárního předání pronajímaných pozemků do dne, kdy nájemce protokolárně předá pronajímané pozemky zpět pronajímateli, nejdéle však na dobu 5 let. Nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 3 590 Kč (osvobozeno od DPH) za celou pronajímanou plochu za rok s tím, že výše nájemného může být každoročně zvyšována, a to ve stejném poměru ke změnám úředně stanoveného koeficientu růstu spotřebitelských cen vydávaného Českým statistickým úřadem v Praze za uplynulý rok.

3. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 1398/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou k p.p.č. 1397/1 a st.p.č. 1397/2, jejíž součástí je stavba č.p. 4382 a st.p.č. 1398/2 , jejíž součástí je stavba č.p. 4382 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, požádali P. V., bytem . Jablonec nad Nisou, M. V., bytem . Jablonec nad Nisou, Š. V., bytem . Jablonec nad Nisou, K. V., bytem . Jablonec nad Nisou (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

4. výmaz služebnosti vodovodu pro statutární město Jablonec nad Nisou, jako oprávněného z věcného břemene v p.p.č. 1618/3, 1618/2 a st.p.č. 2126, jejíž součástí je stavba č.p. 2251 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví K. P., bytem . Rakovník a Z. R., bytem . Jablonec nad Nisou, jako povinného z věcného břemene.

B. d o p l ň u j e

1. usnesení č. 260/2020/11.b) ze dne 4.6.2020, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2376/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

2. usnesení č. 577/2020/1.b) ze dne 17.12.2020, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 465/17 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

C. r u š í

usnesení č. 193/2022/7.b) ze dne 7.4.2022.

9) Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů "Info C,K,N,Š,V"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Vele – podbod č. 1 – stanovená minimální cena mi přijde velmi nízká a vadí mi, že není respektováno doporučení odboru územního a strategického plánování, že dotčený pozemek je určený k zástavbě. My to dáváme na prodej s tím, že to bude sloužit jako zahrada, a to si myslím, že je špatně. Prodej bychom si měli podmínit tím, aby byl naplněn územní plán.

MgA. Chuchlík – to, že se to nyní prodává jako zahrada, to neznemožňuje budoucí zástavbu. V kontextu s územním plánem by pro nás bylo výhodnější, to prodat s podmínkou výstavby rodinného domu. Jsou tam popsány nějaké nedostatky, o kterých si myslím, že neplatí – je to pod úrovní silnice – to jsou i vedlejší domy, a je tam popsaná ta kanalizace.

Mgr. Šída – bylo to již nabízeno několikrát, jiný zájemce o ten pozemek není.

Ing. arch. Klápště – také si myslím, že to je pozemek, který zastavitelný je. Jako realitka bychom nechali udělat studii, ze které se ukáže, zda je to zastavitelné a zda by to šikovný projektant uměl vyřešit. Je otázka, zda to chceme nechat udělat tímto způsobem.

Proběhla diskuze, zda pozemek prodat jako zahradu nebo zadat studii.

Ing. Roubíček – jako předkladatel stahuji podbod č. 1 a předám ho k přepracování.

Po stažení tohoto podbodu byly následující přečíslovány.

1. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1808/9 o výměře 714 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za minimální kupní cenu 601.100 Kč.

Pozemek je zařazen do skupiny D) – ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

Upravený návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/183/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 815/1 v k.ú. Kokonín za minimální kupní cenu 336.700 Kč.

Pozemek je zařazen do skupiny D) – ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

2. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1961/8 v k.ú. Jablonec nad Nisou za minimální kupní cenu 132.500 Kč.

Pozemek je zařazen do skupiny D) – ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

3. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2584/67 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Pozemek je zařazen do skupiny D) – ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

4. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2295/5 o výměře 25 m2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem předzahrádky.

5. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1790/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Pozemek je zařazen do skupiny D) – ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

6. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 846/12 v k.ú. Jablonecké Paseky.

Pozemek je zařazen do skupiny D) – ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

7. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2065/11 o výměře cca 42 m2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem užívání pozemku jako předzahrádky.

8. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2184/8 o výměře 133 m2a části p.p.č. 2144/5 o výměře 169 m2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Pozemek bude zveřejněn podle Skupiny D) – ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

10) Luční 3 – schválení podnájmu prostor pro Jabloneckou dopravní a.s. Info "C"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/184/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k podnájemní smlouvě č. SO/2023/0011 ze dne 20. 1. 2023, kterým se rozšiřuje předmět podnájmu o prostor sloužící k podnikání - kancelář o výměře 21,5 m2 dle přílohy důvodové zprávy umístěné v prvním patře budovy č.p. 379 postavené na st.p.č. 49, jejíž je součástí, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (Luční 3), pro společnost Jablonecká dopravní, a.s., se sídlem Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 06873031 s tím, že se rozšiřuje účel pronájmu o administrativní činnost. Ostatní podmínky smlouvy se nemění.

11) Pronájmy prostor sloužící k podnikání "Info C"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/185/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. pronájem prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 113,1 m2 (prodejna 69 m2, sklad 25,4 m2 a 8,6 m2, kancelář 6,9 m2, WC 3,2 m2) v 1. nadzemním podlaží objektu Lidická 1534/9 (vpravo), k.ú. Jablonec nad Nisou, pro společnost ADRA, o.p.s., se sídlem Markova 600/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 61388122 Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za účelem provozování charitativního obchodu, nájemné je stanoveno dohodou ve výši 1695 Kč za měsíc včetně DPH.

2. pronájem nebytového prostoru (kancelář 33 m2, archiv 18 m2), v přízemí objektu Generála Mrázka 16/28, Jablonec nad Nisou pro Český svaz bojovníků za svobodu, se sídlem Legerova 1854/22, Nové Město, 120 00 Praha, IČ 004 42 755. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za účelem provozování osvětové a memoriální činnosti, nájemné je stanoveno dohodou ve výši 152,- Kč za měsíc včetně DPH. Výše nájemného je stanovena s ohledem na činnost prováděnou ve veřejném zájmu, kterou nájemce provozuje.

12) Úprava rozpočtu příspěvkové organizace

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/186/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

příspěvkové organizaci Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu ve výši 55 tis. Kč, převod této částky do fondu investic a následné čerpání fondu investic ve výši 55 tis. Kč dle důvodové zprávy.

13) Schválení nadačního příspěvku příspěvkové organizaci

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/187/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

souhlas s přijetím nadačních příspěvků do vlastnictví příspěvkových organizací dle důvodové zprávy:

  • Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace ve výši 9 000,- Kč

  • Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace ve výši 10 000,- Kč

B. p o v ě ř u j e

podpisem smlouvy ředitele příspěvkových organizací

14) Podnět Komise cestovního ruchu

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/188/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

podnět Komise cestovního ruchu k problematice karavanových stání.

15) Aktualizace Pravidel k dohodám o užívání pozemků a zařízení v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou, které nejsou vymezeny nebo zpoplatněny jako veřejné prostranství

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

MgA. Chuchlík – překvapilo mě, že tam máme v nabídce malované reklamy na plochách ve městě a billboardy, které bych ani nečekal, že nabízíme.

Ing. Tuláčková – tyto reklamy nenabízíme, kdyby však došlo k jejich nabídce, tak alespoň máme stanovenou cenu.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/189/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Pravidla k dohodám o užívání pozemků a zařízení v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou, které nejsou vymezeny nebo zpoplatněny jako veřejné prostranství s účinností od 1.5.2023

16) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček MPA, Tajemník

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/190/2023,

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

17) Rekonstrukce veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou – lokalita Vrkoslavice a Kokonín - "info V, K" - na stůl

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/191/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

akceptaci předložené žádosti o dotaci a rezervaci dotačních prostředků EU ve výši 4,8 mil. Kč z Národního plánu obnovy na projekt Rekonstrukce veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou – lokalita Vrkoslavice a Kokonín.

B. u k l á d á

1. Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora, zajistit podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Rekonstrukce VO v JNN - lokalita Vrkoslavice a Kokonín a následnou realizaci akce.

2. Ing. Miloši Velemu, primátorovi města, zajistit předfinancování a spolufinancování akce Rekonstrukce VO v JNN - lokalita Vrkoslavice a Kokonín.

Odchod RNDr. Opočenská

18) Sluneční lázně - výpůjčka Info "M" - na stůl

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/192/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce části p.p.č. 1570 o výměře 96 m2 a části p.p.č. 1565 o výměře 91 m2 (celkem o výměře 187 m2) vše v k.ú. Mšeno nad Nisou za účelem dočasného uskladnění movitého majetku pro paní Lucii Pokornou, IČO 12045608, s místem podnikání Stříbrná 2239/6, PSČ 466 01 Jablonec nad Nisou. Smlouva bude uzavřena od 21.4. do 20.5.2023.

19) Schválení rozhodnutí o výběru zhotovitele veřejné podlimitní zakázky „Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, Jablonec nad Nisou“ „info C“ – na stůl

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík – komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/193/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

výběr zhotovitele, uzavření smlouvy o dílo a servisní smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku „Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, Jablonec nad Nisou“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, se společností B R E X, spol. s r.o., IČO 40232549, Karlovská 205, 460 10 Liberec, za nabídkovou cenu 11 425 823,81 Kč bez DPH (13 825 246,81 vč. 21 % DPH).

Příchod RNDr. Opočenská

20) Diskuze

Proběhla diskuze ohledně Jednacího řádu ZM, bude připravena jeho úprava.

RNDr. Opočenská – obdržela jsem informaci, že Liberecký kraj, jako poskytovatel dotace na sdílená kola, od nás nepotřebuje žádnou cenovou nabídku.

Proběhla diskuze o podmínkách dotačního titulu na sdílená kola.

Ing. Roubíček – proběhla schůzka se stánkaři ohledně příspěvku na provozování WC pod Bižuterií, budou se podílet 40% na celkových nákladech. Budou se uzavírat dodatky smluv.

Nebyla další diskuze a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 11,55 hodin.

Ing. Miloš Vele
primátor města

RNDr. Lenka Opočenská
náměstek primátora

Vytvořeno 28.4.2023 8:34:57 | přečteno 81x | Petr Vitvar
load