Zápis z rady 15/2023

Zápis z 15. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 9. května 2023 od 8.00 hodin v zasedací síni č. 201/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

Ing. Miloš Vele, primátor města

Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Petr Beitl

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Ing. arch. Jitka Skalická

Mgr. Jaroslav Šída

Stálí přísedící: JUDr. Marek Řeháček, MPA, tajemník MMJN

Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města Ing. Miloš Vele zahájil jednání 15. rady města v 8,05 hod.

Osobně bylo přítomno 8 členů rady města, způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzn. videokonferencí, se připojil Mgr. Jaroslav Šída. Přítomno bylo všech 9 radních.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

- neveřejné přílohy k bodům č. 6, 7, a 8

- bod na stůl č. 11) Zázemí jablonecké přehrady - lokalita U Prutu - dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

- bod na stůl č. 12) Nákup služebního vozidla pro Městskou policii

- bod na stůl č. 13) Rámcová smlouva Telmo

- bod na stůl č. 14) Dopisy občanů

- bod na stůl č. 15) Projektový záměr -- INTERREG CENTRAL EUROPE

- bod na stůl č. 16) Projektový záměr - revitalizace toku Bílé Nisy v rámci urbanizovaného prostředí

Program:

1) Výroční zpráva společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. za rok 2022

předkládá: Ing. Jaroslav Knížek, jednatel Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

2) Peněžité dary - kancelář primátora

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

3) Revokace Usnesení RM/512 /2021 a přímé zadání VZ akce „Návrh komunikace pro výstavbu RD v k.ú. Proseč nad Nisou" "Info P"

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

4) Souhlas se stavbou - "Info C"

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

5) Žádost o dotaci - architektonická soutěž MŠ U Přehrady - "info C"

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

6) Návrh a vyjádření jednatele a předsedy Dozorčí rady TSJ, s.r.o. na vyplacení mimořádné odměny za období IV.-XII. 2022 jednateli a výkonnému řediteli TSJ, s.r.o. Ing. Jaroslavu Knížkovi - NEVEŘEJNÉ

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

7) Odměna jednateli společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. - NEVEŘEJNÉ

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

8) Hodnocení ředitelů škol - schválení odměn NEVEŘEJNÉ

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

9) Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

10) Směrnice RM č. 25 k dani z přidané hodnoty

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

11) Zázemí jablonecké přehrady - lokalita U Prutu - dodatek č. 2 Smlouvy o dílo - "na stůl"

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

12) Nákup služebního vozidla pro Městskou policii - na stůl

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

13) Rámcová smlouva Telmo - na stůl

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

14) Dopisy občanů - na stůl

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

15) Projektový záměr -- INTERREG CENTRAL EUROPE - na stůl

předkládá: RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

16) Projektový záměr - revitalizace toku Bílé Nisy v rámci urbanizovaného prostředí - na stůl

předkládá: RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

17) Diskuze

Program jednání byl schválen 9-0-0

1) Výroční zpráva společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. za rok 2022

Předkládá: Ing. Jaroslav Knížek, jednatel Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Ing. Knížek -- komentář dle předloženého materiálu.

Ing. arch. Skalická -- pro doplnění -- TSJ má zahradníka? Údržba zeleně odvisí od toho, když se tomu věnuje odborník. I to může pozdvihnout město.

Ing. Knížek -- určité věci komunikujeme s paní Gaislerovou, vedoucí odboru městské ekologie, která má na starosti městskou zeleň. Jednoduché prořezy děláme sami, zahradníka nemáme. Kontrola práce a předání probíhá v součinnosti s oddělením zelené infrastruktury.

MgA. Chuchlík -- co vyplývá z toho zisku? Vyplývá z toho, že máte vysoké ceny?

Ing. Knížek -- to si nemyslím -- s vedoucími dopravy neustále konzultujeme ceny. Ceníky vychází z cen porovnáním jiných technických služeb v okolí, hlídáme i efektivitu práce.

Ing. Vele -- takže jste zefektivnili svoji činnost, navýšili jste tržby řádově o 20 milionů Kč, a náklady jste procentuálně nenavyšovali.

Ing. Knížek -- ano, přesně tak.

MgA. Chuchlík -- spíše z toho vyplývá otázka, jestli by se ten zisk neměl v něčem promítnout.

Ing. Knížek -- já spíš vidím cestu investování do nové techniky, to pak souvisí i těmi výkony a efektivitou.

Ing. arch. Skalická -- máme schválit rozdělení hospodářského výsledku, máte nějakou konkrétní představu, kde budete ty peníze investovat?

Ing. Knížek -- není úplně běžné, že by se vracely, chceme je investovat do vozidel,

Ing. arch. Klápště -- v souvislosti se ziskem jsem se chtěl zeptat ne energetickou úspornost budov, uvažuje se o jejich rekonstrukci?

Ing. Knížek -- fasády jsou zateplené, jsou tam nová okna. Je otázka, zda investovat do stropů, které zateplené nejsou. Budovy jsou staré, podle toho i tak vypadají.

Proběhla diskuze, zda připravit nějakou studii, celkový koncept, rekonstrukce budov.

Ing. Beitl -- chtěl bych poděkovat za ten pozitivní hospodářský výsledek.

Ing. Vele -- přiměřený zisk se generovat musí, tím se generují ty prostředky, které můžete investovat.

Ing. Roubíček -- jednotkové ceny TSJ jsou asi vyšší, než kdybychom jednotlivé úkony soutěžili, ale jsou kdykoliv připraveni okamžitě nastoupit, takže to něco stojí. Úspora je ale v zadávání při pokládkách větších ploch asfaltu, kdy TSJ zadávají určité práce externímu zhotoviteli, který má obalovnu.

MgA. Chuchlík -- k tomu hospodářskému výsledku -- ptal jsem se, protože mě zajímalo, co z toho pro nás vyplývá, jinak také děkuji.

Ing. Vele -- pamatuji dobu, kdy se naopak generovala ztráta, a město dávalo příspěvky na nákup techniky. Toto je velice pozitivní.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/217/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec n. N., s.r.o., výroční zprávu společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. za rok 2022, včetně zprávy o vztazích za rok 2022 a dalších příloh.

B. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec n. N., s.r.o.:

 1. hospodářský výsledek ve výši 7 263 267,39 Kč v souladu s vyjádřením dozorčí rady pro valnou hromadu a rozdělit na výplatu podílu HV ve výši 3 600 000,00 Kč společníkovi Statutární město Jablonec nad Nisou a zbytek HV ve výši 3 663 267,39 Kč ponechat jako nerozdělený zisk minulých let.

 2. vyjádření dozorčí rady pro valnou hromadu:

  a) k účetní závěrce společnosti za rok 2022

  b) k zúčtování hospodářského výsledku za rok 2022

  c) ke Zprávě o vztazích za rok 2022

 3. zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky a ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě k datu 31. 12. 2022

2) Peněžité dary - kancelář primátora

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/218/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. poskytnout subjektu Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, IČO: 46746030, Vaňurova 20/465, Liberec, PSČ: 460 07, peněžitý dar ve výši 20 000 Kč, který bude určen na činnost Nadace dle důvodové zprávy.

 2. poskytnout subjektu Tělovýchovná jednota Bižuterie, z. s., sportovní klub Sportovní kulečník, IČO: 526690, se sídlem: Pražská 210, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši 5000 Kč, který bude určen na částečné uhrazení nákladů spojených se za uspořádáním Mistrovství ČR v 3bandu na závodním stole jednotlivců 2023 dle důvodové zprávy.

 3. poskytnout subjektu KLUB Mn. Hradiště s.r.o., IČO: 47549483, se sídlem: Masarykovo náměstí 299, Mnichovo Hradiště, PSČ: 295 01, peněžitý dar ve výši 20 000 Kč, který bude určen na částečné uhrazení nákladů vzniklých s uspořádáním oslav 70 výročí značky LIAZ v Mnichově Hradišti v roce 2023 dle důvodové zprávy.

3) Revokace Usnesení RM/512 /2021 a přímé zadání VZ akce „Návrh komunikace pro výstavbu RD v k.ú. Proseč nad Nisou" - "Info P"

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík -- jedná se o dokončení spolupráce se dvěma soukromými investory. Původní dohoda už pozbyla smyslu, proto revokujeme usnesení.

Ing. arch. Skalická -- když se něco zadává na přímo, jak je ošetřeno, že ta cena není přestřelená?

MgA. Chuchlík -- to se nezjistí, ale existují nějaké jednotkové ceny, které v tomto případě nevybočují z normálních cen.

Ing. arch. Klápště -- nejsem úplně v komfortu s touto akcí, ale chápu, že se to musí udělat. Zdržím se v hlasování.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-1

USNESENÍ RM/219/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r e v o k u j e

USNESENÍ RM/512/2021 přijaté na 35. Zasedání RM, konaném 4.11.2021

B. s c h v a l u j e

záměr realizace komunikace s pracovním názvem „Výhledová" na základě rozhodnutí ZM/37/2023 o zařazení akce do rozpočtu města pro rok 2023

C. r o z h o d u j e

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na část akce „Návrh komunikace pro výstavbu RD v k.ú. Proseč nad Nisou" společnosti ŠEBESTA VHS v.o.s., se sídlem Želivského 14a, 466 05 Jablonec nad Nisou, za cenu 794 658,- Kč bez DPH, tj. 961 536,18 Kč s DPH, dle přiložené důvodové zprávy.

4) Souhlas se stavbou - "Info C"

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík -- jde o přesunutí informační tabule na jiné místo.

Ing. arch. Skalická -- nenašlo by se někde jiné místo? Je to v centru města, v okolí těch cedulí je už hodně.

MgA. Chuchlík -- jedná se o jednu ceduli, která patří do nějakého celku, jde o informační stezku.

Ing. Hamplová -- informačním systémem se budeme zabývat, jeho vizuálem. Po městě je těch cedulí hodně a jsou různorodé, bude se to upravovat.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/220/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

vydání souhlasu společnosti Kultura Jablonec, p.o., Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec n.N., IČO 09444340 ke stavbě dřevěného informačního panelu -- zahájení naučné stezky manželů Schejbalových na p.p.č. 207/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru městské ekologie.

5) Žádost o dotaci - architektonická soutěž MŠ U Přehrady - "info C"

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík -- ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační titul pro podporu grafických soutěží, takže podáváme žádost. Pravděpodobně budeme podávat ještě jednu žádost -- až ji připravíme -- na Tyršovy sady.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/221/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předložení žádosti o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj na vyhlášenou architektonickou soutěž o návrh řešení -- Mateřská škola U Přehrady.

6) Návrh a vyjádření jednatele a předsedy Dozorčí rady TSJ, s.r.o. na vyplacení mimořádné odměny za období IV.-XII. 2022 jednateli a výkonnému řediteli TSJ, s.r.o. Ing. Jaroslavu Knížkovi - NEVEŘEJNÉ

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Proběhla diskuze o potřebě zadávání jasných úkolů jednatelům městských společností, kdy se podle jejich splnění může vedení společnosti hodnotit. Je to úkol na řešení do budoucna.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/222/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec n.N., s.r.o. návrh jednatele TSJ, s.r.o. na vyplacení mimořádné odměny za období IV. - XII. 2022 jednateli a výkonnému řediteli TSJ, s.r.o. Ing. Jaroslavu Knížkovi za plnění úkolů za období IV. - XII. 2022, včetně vyjádření předsedy Dozorčí rady.

B. s c h v a l u j e

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec n.N., s.r.o. výplatu mimořádné odměny pro Ing. Jaroslava Knížka, jednatele a výkonného ředitele TSJ, s.r.o. dle příloh č. 1, č. 2, a č. 3 důvodové zprávy.

7) Odměna jednateli společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. - NEVEŘEJNÉ

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/223/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. předloženou zprávu o činnosti jednatele za I. čtvrtletí 2023

B. s c h v a l u j e

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. odměnu Ing. Štěpánu Matkovi, jednateli společnosti, ve výši dle důvodové zprávy

8) Hodnocení ředitelů škol - schválení odměn NEVEŘEJNÉ

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Ing. Hamplová -- jsou zde stanoveny přesné pokyny, podle čeho dostávají odměny, podle splnění zadaných úkolů.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/224/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. plat Mgr. Radce Bartošové, ředitelce Základní školy Jablonec nad Nisou, Mozartova 24, příspěvková organizace, uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy,

 2. odměny ředitelům škol a školského zařízení uvedené v příloze č. 2a a 2b důvodové zprávy.

9) Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Ing. Hamplová -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/225/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

j m e n u j e

členy (zástupce zřizovatele) do jednotlivých školských rad ZŠ k 1. 6. 2023 takto:

Mgr. Bc. Martina Picko Baumannová a Lucie Melšová - Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

Mgr. Stanislava Křížová a Mgr. Zdeňka Květová - Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

Mgr. Pavel Žur a Ing. Štěpán Matek - Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

Mgr. Michal Švarc a Božena Měchurová - Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

Ing. Petr Roubíček a Simona Havlová - Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

Ing. Stanislav Říha a Aleš Kuncl - Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

Ing. Jana Hamplová a Lenka Urbánková - Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

Mgr. Monika Kulhánková a Petros Kalpakcis - Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

Mgr. David Mánek a Jan Melša - Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

10) Směrnice RM č. 25 k dani z přidané hodnoty

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Tuláčková -- došlo ke změně výkladu Generálního finančního ředitelství, a od 1. 4. musíme přeřadit služby spojené s pohřebnictvím pod režim DPH, z tohoto důvodu upravujeme směrnici.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/226/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

směrnici RM č. 25 k dani z přidané hodnoty v předloženém znění

11) Zázemí jablonecké přehrady - lokalita U Prutu - dodatek č. 2 Smlouvy o dílo - "na stůl"

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík -- komentář dle důvodové zprávy.

Ing. Roubíček -- ve čtvrtek 11. 5. proběhne prezentace 9 uchazečů na provozování stánku.

Ing. Beitl -- bylo by dobré do podmínek doplnit akceptaci platebních karet.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/227/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 2ke smlouvě o dílo ev. č. MMJN SD/2022/0678 se společností DR Development a.s. IČO: 292 68 575, se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno-Řečkovice, k akci „Zázemí jablonecké přehrady -- lokalita U Prutu". kdy

1) cena za dílo po Dodatku č. 2 činí 10 514 121,50 Kč bez DPH, tj. 12 750 206,02 Kč vč. DPH 21 %.

2) termín dokončení díla dle Dodatku č. 2 je 19.5.2023

12) Nákup služebního vozidla pro Městskou policii - na stůl

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Ing. Vele -- nákup máme v rozpočtu Městské policie.

Ing. arch. Skalická -- máme nějaké srovnání cen?

Ing. arch. Klápště -- je problematické s čím to srovnávat.

Ing. Vele -- další problém je, že ta auta nejsou, toto je jediný dodavatel, který nám poskytne auto v termínu, který akceptujeme.

Ing. arch. Skalická -- přijde mi to pochopitelné u auta, ale za výstražné zařízení, potahy, aj., ta cena mi přijde vysoká.

Ing. Vele -- jedná se o historické srovnání s vozidly, která se v minulosti kupovala, jedná se o výbavu pro Městskou policii. Výstražné zařízení dodává pouze jedna firma, není kde to soutěžit.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/228/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup služebního vozidla Městské policie Volkswagen Caddy" od firmy Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. se sídlem Dlouhá 186/31, 412 01, Litoměřice - město, IČO: 00526282, DIČ: CZ 00526282 za cenu 807 000,-Kč vč DPH.

13) Rámcová smlouva Telmo - na stůl

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

MgA. Chuchlík -- z materiálu jsem nepochopil, co si tím kupujeme.

Ing. Vele -- kupujme si rozšíření kamerového systému, servis, revize, údržbu. Předchozí rámcová smlouva totiž skončila.

MgA. Chuchlík -- tu smlouvu, co znám, to je servisní smlouva, ale tady jde o rozšiřování systému. My se zavazujeme, že ty kamery budeme kupovat od Telma?

Ing. Vele -- v podstatě ano, ale ono není možné to kupovat někde jinde, protože se do toho systému nikdo jiný nedostane.

Proběhla diskuze o zpracování předloženého materiálu, není přiložená důvodová zpráva, která by schválení materiálu osvětlila, co vše bude Městská policie od Telma nakupovat.

Ing. Vele -- možná měl být přiložen plán údržby a obnovy kamerového systému, což je dokument, kde jsou vyčísleny všechny problémy, které nyní jsou, a které by se měly v následujících letech realizovat. Potřebujeme doplnit kamery do krizových lokalit. Mohu materiál stáhnout a předloží se doplněný o tento plán.

MgA. Chuchlík -- kromě toho, že bude předložen tento dokument, by bylo dobré, aby bylo vysvětleno, co město získá uzavřením smlouvy a proč nakupování kamer děláme rámcovou smlouvou.

Ing. Vele -- materiál stahuji a vše doplníme.

Po stažení tohoto bodu byly následující přečíslovány.

13) Dopisy občanů - na stůl

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Ing. Vele -- komentář dle důvodové zprávy.

Proběhla diskuze o přidělování bytů v obecním zájmu, JUDr. Řeháček radním vysvětlil, jak to bylo historicky v minulosti, nyní je do budoucna nastaven již jiný režim.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/229/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

 1. dopis manželů H. a B. N., . Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení správy bytových objektů.

 2. dopis paní E. T., . Jablonec nad Nisou, vyjádření oddělení správy bytových objektů, tajemníka úřadu a společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

 3. dopis paní P. K., . Jablonec nad Nisou, vyjádření oddělení správy bytových objektů, tajemníka úřadu a ředitele Městské police Jablonec nad Nisou.

B. s c h v a l u j e

manželům N. nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 8 v objektu . Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

14) Projektový záměr -- INTERREG CENTRAL EUROPE - na stůl

Předkládá: RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

RNDr. Opočenská -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/230/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

podání žádosti města Jablonec nad Nisou jako projektovým partnerem s projektovým záměrem „Green Legacy - Nature-based Solutions for Preserving Culture, Nurturing Nature,Advancing Society" do druhé výzvy Interreg Central Europe.

B. u k l á d á

RNDr. Lence Opočenské, náměstkyni primátora, zajištění podání žádosti do 15. 5. 2023

15) Projektový záměr - revitalizace toku Bílé Nisy v rámci urbanizovaného prostředí - na stůl

Předkládá: RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

RNDr. Opočenská -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/231/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

podání žádosti města Jablonec nad Nisou jako projektovým partnerem s projektovým záměrem „Restoring urban streams to promote Biodiversity, Climate adaptationto improve quality of life in cities" do druhé výzvy Interreg Central Europe.

B. u k l á d á

RNDr. Lence Opočenské, náměstkyni primátora, zajištění podání žádosti do 15. 5. 2023

16) Diskuze

Ing. Vele -- zítra se koná mimořádné jednání RM od 8,00 hod., 2. bod bude úprava jízdních řádů.

Nebyla další diskuze a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 9,31 hodin.

Ing. Miloš Vele
primátor města

Ing. Petr Roubíček
náměstek primátora

Vytvořeno 12.5.2023 8:29:54 | přečteno 138x | Petr Vitvar
load