Usnesení rady 15/2023

Usnesení z 15. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 09.05.2023. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/217/2023

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec n. N., s.r.o., výroční zprávu společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. za rok 2022, včetně zprávy o vztazích za rok 2022 a dalších příloh. 

B. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec n. N., s.r.o.: 
1. hospodářský výsledek ve výši 7 263 267,39 Kč v souladu s vyjádřením dozorčí rady pro valnou hromadu a rozdělit na výplatu podílu HV ve výši 3 600 000,00 Kč společníkovi Statutární město Jablonec nad Nisou a zbytek HV ve výši 3 663 267,39 Kč ponechat jako nerozdělený zisk minulých let. 
2. vyjádření dozorčí rady pro valnou hromadu:
a) k účetní závěrce společnosti za rok 2022
b) k zúčtování hospodářského výsledku za rok 2022
c) ke Zprávě o vztazích za rok 2022
3. zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky a ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě k datu 31. 12. 2022

RM/218/2023

A.1 schvaluje

poskytnout subjektu Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody , IČO: 46746030, Vaňurova 20/465, Liberec, PSČ: 460 07, peněžitý dar ve výši 2 0 000 Kč , který bude určen na  činnost Nadace dle důvodové zprávy.
 

A.2 schvaluje

poskytnout subjektu Tělovýchovná jednota Bižuterie, z. s., sportovní klub Sportovní kulečník , IČO: 526690, se sídlem: Pražská 210, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši  5 000 Kč , který bude určen na částečné uhrazení nákladů spojených se za uspořádáním Mistrovství ČR v 3bandu na závodním stole jednotlivců 2023  dle důvodové zprávy.
 

A.3 schvaluje

poskytnout subjektu KLUB Mn. Hradiště s.r.o. , IČO: 47549483, se sídlem: Masarykovo náměstí 299, Mnichovo Hradiště, PSČ: 295 01, peněžitý dar ve výši  20 000 Kč , který bude určen na částečné uhrazení nákladů vzniklých s uspořádáním oslav 70 výročí značky LIAZ v Mnichově Hradišti v roce 2023  dle důvodové zprávy.
 

RM/219/2023

A. revokuje

USNESENÍ RM/512/2021 přijaté na 35. Zasedání RM, konaném 4.11.2021
 

B. schvaluje

záměr realizace komunikace s pracovním názvem „Výhledová“ na základě rozhodnutí ZM/37/2023 o zařazení akce do rozpočtu města pro rok 2023
 

C. rozhoduje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na část akce  Návrh komunikace pro výstavbu RD v k.ú. Proseč nad Nisou společnosti ŠEBESTA VHS v.o.s., se sídlem Želivského 14a, 466 05 Jablonec nad Nisou, za cenu  794 658,- Kč bez DPH, tj.  961 536,18 Kč s DPH, dle přiložené důvodové zprávy.
 

RM/220/2023

A. schvaluje
vydání souhlasu společnosti Kultura Jablonec, p.o., Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec n.N., IČO 09444340 ke stavbě dřevěného informačního panelu - zahájení naučné stezky manželů Schejbalových na p.p.č. 207/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru městské ekologie

RM/221/2023

A. schvaluje

předložení žádosti o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj na vyhlášenou architektonickou soutěž o návrh řešení - Mateřská škola U Přehrady.

RM/222/2023

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec n.N., s.r.o. návrh jednatele TSJ, s.r.o. na vyplacení mimořádné odměny za období IV. - XII. 2022 jednateli a výkonnému řediteli TSJ, s.r.o. Ing. Jaroslavu Knížkovi za plnění úkolů za období IV. - XII. 2022, včetně vyjádření předsedy Dozorčí rady.

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec n.N., s.r.o. výplatu mimořádné odměny pro Ing. Jaroslava Knížka, jednatele a výkonného ředitele TSJ, s.r.o. dle příloh č. 1, č. 2, a č. 3 důvodové zprávy.

RM/223/2023

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. předloženou zprávu o činnosti jednatele za I. čtvrtletí 2023

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. odměnu Ing. Štěpánu Matkovi, jednateli společnosti, ve výši dle důvodové zprávy

RM/224/2023

A.1 schvaluje

plat Mgr. Radce Bartošové, ředitelce Základní školy Jablonec nad Nisou, Mozartova 24, příspěvková organizace, uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy,

A.2 schvaluje

odměny ředitelům škol a školského zařízení uvedené v příloze č. 2a a 2b důvodové zprávy.

RM/225/2023

A. jmenuje

členy (zástupce zřizovatele) do jednotlivých školských rad ZŠ k 1. 6. 2023 takto:
Mgr. Bc.  Martina Picko  Baumannová a Lucie Melšová - Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace
Mgr. Stanislava Křížová a Mgr. Zdeňka Květová - Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace
Mgr. Pavel Žur a Ing. Štěpán Matek - Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace
Mgr. Michal Švarc a Božena Měchurová - Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Ing. Petr Roubíček a Simona Havlová - Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Ing. Stanislav Říha a Aleš Kuncl - Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace
Ing. Jana Hamplová a Lenka Urbánková - Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace
Mgr. Monika Kulhánková a Petros Kalpakcis - Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace
Mgr. David Mánek a Jan Melša - Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

RM/226/2023

A. schvaluje

směrnici RM č. 25 k dani z přidané hodnoty v předloženém znění

RM/227/2023

A. schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. MMJN SD/2022/0678 se společností DR Development a.s. IČO: 292 68 575, se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno-Řečkovice, k akci „Zázemí jablonecké přehrady - lokalita U Prutu“. kdy
1) cena za dílo po Dodatku č. 2 činí 10 514 121,50 Kč bez DPH, tj. 12 750 206,02 Kč vč. DPH 21 %.
2) termín dokončení díla dle Dodatku č. 2 je 19.5.2023

RM/228/2023

A. schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup služebního vozidla Městské policie Volkswagen Caddy" od firmy Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. se sídlem Dlouhá 186/31, 412 01, Litoměřice - město, IČO: 00526282, DIČ: CZ 00526282 za cenu 807 000,-Kč vč DPH.

RM/229/2023

A.1 bere na vědomí

dopis manželů H***** a B***** N*****, *****, Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení správy bytových objektů.

A.2 bere na vědomí

dopis paní E***** T*****, *****, Jablonec nad Nisou, vyjádření oddělení správy bytových objektů, tajemníka úřadu a společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

A.3 bere na vědomí

dopis paní P***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou, vyjádření oddělení správy bytových objektů, tajemníka úřadu a ředitele Městské police Jablonec nad Nisou.

B. schvaluje

manželům N***** nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 8 v objektu *****, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

RM/230/2023

A. schvaluje

podání žádosti města Jablonec nad Nisou jako projektovým partnerem s projektovým záměrem „Green Legacy - Nature-based Solutions for Preserving Culture, Nurturing Nature,Advancing Society“ do druhé výzvy Interreg Central Europe.

B. ukládá

RNDr. Lence Opočenské, náměstkyni primátora, zajištění podání žádosti do 15. 5. 2023

RM/231/2023

A. schvaluje

podání žádosti města Jablonec nad Nisou jako projektovým partnerem s projektovým záměrem „Restoring urban streams to promote Biodiversity, Climate adaptationto improve quality of life in cities“ do druhé výzvy Interreg Central Europe.

B. ukládá

RNDr. Lence Opočenské, náměstkyni primátora, zajištění podání žádosti do 15. 5. 2023

Vytvořeno 10.5.2023 15:09:25 | přečteno 122x | Petr Vitvar
load