Zápis z rady 14/2023

Zápis z 14. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 2. května 2023 od 9.00 hodin v zasedací síni č. 201/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

Ing. Miloš Vele, primátor města

Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Ing. arch. Jitka Skalická

Mgr. Jaroslav Šída

Omluven: Ing. Petr Beitl

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, MPA, tajemník MMJN

Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města Ing. Miloš Vele zahájil jednání 14. rady města v 9,25 hod.

Osobně bylo přítomno 8 členů rady města, omluven byl Ing. Petr Beitl.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

- úprava usnesení bodu č. 2) Dohody o uznání dluhu

- bod na stůl č. 22) Jmenování ředitelky ZŠ Mozartova

Program:

1) Pronájem bytů

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

2) Dohody o uznání dluhu

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

3) Schválení dodatku č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava dvou kanceláří a chodby v objektu Kamenná 11/402, Jablonec nad Nisou"

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

4) Smlouva o dopravní obslužnosti - provoz cyklobusu v r. 2023

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

5) Dodatek ke smlouvě č. SD/2022/1032 s TSJ s.r.o. (kontroly dětských hřišť a sportovišť, provoz WC, fontány, sezónní mobiliář)

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

6) Peněžitý dar - humanitní odbor

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

7) Podněty Komise pro sport a tělovýchovu

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

8) Peněžitý dar - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

9) Výběrové řízení na pozici ředitel organizace Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

10) Podněty komisí -- Komise pro životní prostředí a zelenou infrastrukturu

předkládá: RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

11) Uzavření nájemní smlouvy s Povodím Labe s. p. za účelem umístění ultrazvukových zařízení na VD Mšeno

předkládá: RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

12) Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Kompletní výměna motoru převodovky u dělících opon č. 2 a 3, Městská hala, U Přehrady 4747/20, Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

13) Podání výpovědi z nájemní smlouvy - stánek autobusové nádraží "Info C"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

14) Dodávka a montáž minirampy pro skateboarding u přehrady - přímé zadání veřejné zakázky "Info M"

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

15) Vyřazení movitých věcí

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

16) Portfolio Generali Investmens

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

17) V. rozpočtová opatření 2023

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

18) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. -- úprava rozpočtu roku 2023

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

19) Stálá uklízecí četa v oddělení organizace a personálu veřejných prací

předkládá: JUDr. Marek Řeháček MPA, Tajemník

20) Zpráva o činnosti ukrajinských dobrovolníků a možnosti pokračování spolupráce při zajištění úklidu

předkládá: JUDr. Marek Řeháček MPA, Tajemník

21) Tiskové a kopírovací služby pro Statutární město Jablonec nad Nisou

předkládá: JUDr. Marek Řeháček MPA, Tajemník

22) Jmenování ředitelky ZŠ Mozartova - na stůl

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

23) Diskuze

Ing. Vele -- bude doplněn bod -- Výběrové řízení na ředitele společnosti Kultura Jablonec p.o. Dále předřadíme bod č. 7.

Program jednání byl schválen 8-0-0

Přistoupilo se k projednání předřazeného bodu.

7) Podněty Komise pro sport a tělovýchovu

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Byl přítomen jednatel společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Ing. Štěpán Matek.

Ing. Hamplová -- komentář dle důvodové zprávy a návrhu usnesení, jedná se o podnět komise.

Ing. Matek -- jde o možnosti najít pro veřejnost časy o víkendu a rozšířit o 1,5 v týdnu. S usnesením podbodu č. 1 souhlasím.

Proběhla diskuze o podbodu č. 2 ohledně definice přímé a nepřímé podpory sportovních klubů. Přes SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. probíhá pouze nepřímá podpora klubů -- mohou využívat sportoviště města za výhodnější cenu.

Ing. Matek -- požádal bych vyhotovení analýzy posunout na září, aby se ukončil školní rok. Každé sportoviště se bude muset vyhodnotit zvlášť, mají různý provoz. V červnu bych podal nějakou průběžnou zprávu.

Proběhla diskuze o vypracování analýzy, zda by zpracování mělo být vázáno na školní rok, nebo na kalendářní. Dále se stanovily parametry analýzy, která by měla, dle výsledku diskuze, být zpracována v červnu, jak je uvedeno v návrhu usnesení.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/200/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

u k l á d á

  1. jednateli společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. zvýšit počet hodin veřejného bruslení na Městském zimním stadionu od sezóny 2023/2024 dle doporučení Komise pro sport a tělovýchovu uvedeného v důvodové zprávě.

  2. jednateli společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. zpracovat do 2. 6. 2023 analýzu nepřímé podpory jednotlivých sportovních klubů užívajících městská sportoviště.

V jednání se pokračovalo dle schváleného programu.

1) Pronájem bytů

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/194/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:

M. Š., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. J., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. S., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Komenského 11, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. K., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Lidická 7, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. M., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Podhorská 20A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. N., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Lidická 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

Z. V., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

J. S., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

A. A., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 33, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Ĺ. B., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

A. E., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

E. B., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. Č., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

M. Š., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

D. N., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V.T., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

S. H., bytem .Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

A. P., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L.P., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

D. K., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. P., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+kk, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. Š., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

M. M., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

R. K., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

A. Č., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. K., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2. M. Š., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

M. Š., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

D. B., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Z. K., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

E. S., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. L., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L. H., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

J. L., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. K., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. Č., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. N., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. P., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

P. H., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

D. Z., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

D. H. M., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 2+kk, Široká 26, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

D. S., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 3+kk, Široká 10, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

M. P., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. P., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

A. V., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. D., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. B., bytem .Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

P. K., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. S., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. Z., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

A. G., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. S., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3. nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

L. N., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. B., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

pro nájemce: FOKUS Liberec o.p.s., se sídlem Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec 15, IČO 46749411

byt č. 1 o velikosti 1+2 a celkové výměře 79,35 m2 ve 3. p. objektu č. p. 1376 (Dlouhá 25A), Jablonec nad Nisou, k.ú. Jablonec nad Nisou

s tím, že úhrada jistoty nebude požadována

4. ukončení nájemní smlouvy

k bytové jednotce č. 10 o velikosti 1+1 v objektu Rybářská 8B/4604 v Jablonci nad Nisou (nájemce D. Š.)

2) Dohody o uznání dluhu

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Mgr. Kozák -- do usnesení jsme po jednání na poradě vedení doplnili podbod B.

Ing. Vele -- omezujeme to na 12 měsíců, to je v pořádku, ale nemělo by to být omezeno i výší částky?

Paní Jodasová -- konzultovali jsme to s právním oddělením, částka je vázaná na datum splácení, pokud to splatí během těch 12 měsíců, je to takto v pořádku. V tomto návrhu usnesení se jedná o nedoplatky za energie.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/195/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření dohody o uznání dluhu:

  1. s žadatelkou D. N., bytem . Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 15.532 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 900 Kč a poslední splátka bude činit 232 Kč

  2. s žadatelem J. L., bytem . Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 18.689 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.038 Kč a poslední splátka bude činit 1.043 Kč

B. p o v ě ř u j e

odbor technický, oddělení správy bytových objektů MMJN sepisováním a podepisováním dohod o uznání dluhu vč. splátkových kalendářů s tím, že maximální doba splácení je 12 měsíců

3) Schválení dodatku č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava dvou kanceláří a chodby v objektu Kamenná 11/402, Jablonec nad Nisou"

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Mgr. Kozák -- komentář de důvodové zprávy.

Ing. arch. Skalická -- minule jsem se doptávala na ceny. Tyto ceny vychází z nějakých ceníků?

Paní Šálková -- máme konzultanta, externí dozor, který tyto ceny schválil.

JUDr. Řeháček -- mám připomínku -- v budově jsme byli na prohlídce -- s nájemníky by se měl řešit úklid domu, do nějaké míry, až tam budou pracovníci VPP, tak tam budou uklízet, ale je potřeba to projednat i s nájemníky.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/196/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD/2023/0139 k akci "Oprava dvou kanceláří a chodby v objektu Kamenná 11/402, Jablonec nad Nisou" firmě A. stavby, s.r.o., Československé armády 4931/36a, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25432478 dle přiložené důvodové zprávy

4) Smlouva o dopravní obslužnosti - provoz cyklobusu v r. 2023

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Mgr. Kozák -- tato smlouva se každoročně předkládá ke schválení na radu města.

Ing. Vele -- požádám, aby se tato informace medializovala.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/197/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dopravní obslužnosti s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČO: 70891508, která se týká provozu cyklobusu v roce 2023

5) Dodatek ke smlouvě č. SD/2022/1032 s TSJ s.r.o. (kontroly dětských hřišť a sportovišť, provoz WC, fontány, sezónní mobiliář)

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Mgr. Kozák -- komentář dle důvodové zprávy a návrhu usnesení.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/198/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD/2022/1032 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o., IČO: 25475509, se sídlem Souběžná 7, Jablonec nad Nisou, jehož předmětem je stanovení smluvních cen pro jednotlivé činnosti týkající se kontroly dětských hřišť a sportovišť, čištění fontán, provozu veřejných WC a návozu sezónního mobiliáře v roce 2023

V jednání byl předřazen bod č. 12.

12) Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Kompletní výměna motoru převodovky u dělících opon č. 2 a 3, Městská hala, U Přehrady 4747/20, Jablonec nad Nisou

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Mgr. Kozák -- komentář dle důvodové zprávy.

Ing. arch. Skalická -- v jaké to je součinnosti se společností SPORT Jablonec?

Mgr. Kozák -- všechno konzultujeme s Ing. Matkem, o této zakázce ví.

Ing. arch. Skalická -- byla bych ráda, aby to příště u takovýchto bodů bylo uvedeno, že to je v součinnosti se společností.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/205/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: "Kompletní výměna motoru převodovky u dělících opon č. 2 a 3, Městská hala U Přehrady 4747/20, Jablonec nad Nisou (st.p.č. 6517, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou)", firmě Profil Plus s.r.o., IČO: 432 25 110; DIČ: CZ43225110za cenu 293.260,- Kč bez DPH 21 %, což činí 354.845,- Kč s DPH 21 %, dle přiložené důvodové zprávy.

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření a realizaci smlouvy o dílo.

Dále se pokračovalo dle schváleného programu.

6) Peněžitý dar - humanitní odbor

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/199/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Starokatolickou farnost v Jablonci nad Nisou, Husova 1560/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 73631485, ve výši 20 000,- Kč na provoz a údržbu věžních hodin kostela Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou, dle důvodové zprávy.

B. s c h v a l u j e

darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2023/0261 mezi statutárním městem a Starokatolickou farností v Jablonci nad Nisou, Husova 1560/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 73631485, v předloženém znění.

Bod č. 7) Podněty Komise pro sport a tělovýchovu byl již projednán.

8) Peněžitý dar - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Ing. Hamplová -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/201/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí peněžitého daru ve výši 8.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou zapsanému spolku Most k naději, Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČO: 63125137 na úhradu nákladů spojených s výrobou a instalací kovové nádoby (fixpointu) na použitý injekční materiál ve vybrané lokalitě na území statutárního města Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.

B. s c h v a l u j e

darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev.č. SD/2023/0273 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem Most k naději, Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČO:63125137, v předloženém znění.

9) Výběrové řízení na pozici ředitel organizace Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Ing. Hamplová -- komentář dle důvodové zprávy a návrhu usnesení.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/202/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na pozici ředitele Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o.

B. s o u h l a s í

s řešením řízení organizace Městská knihovna Jablonec nad Nisou doporučeným výběrovou komisí

10) Podněty komisí -- Komise pro životní prostředí a zelenou infrastrukturu

Předkládá: RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

RNDr. Opočenská -- byl podán podnět, abychom zpracovali standardy pro nakládání se srážkovými vodami. Beru to tak, že to zařadíme do činnosti oddělení. Začneme nějakým krátkým manuálem, který bude k dispozici investičnímu odboru, a aby se to zařadilo i do plánování projektů. Složitější dokument se bude vytvářet později.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/203/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

podnět Komise pro životní prostředí a zelenou infrastrukturu ze dne 13. 04. 2023 dle důvodové zprávy - zpracování standardů pro hospodaření se srážkovými vodami v Jablonci nad Nisou

11) Uzavření nájemní smlouvy s Povodím Labe s. p. za účelem umístění ultrazvukových zařízení na VD Mšeno

Předkládá: RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/204/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy s vlastníkem vodního díla Mšeno, kterým je Povodí Labe s.p., za účelem umístění ultrazvukových zařízení na I. přehradní nádrži, ppč. 1561, k. ú. Mšeno n. N., za účelem snižování množství sinic.

Bod č. 12) Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Kompletní výměna motoru převodovky u dělících opon č. 2 a 3, Městská hala, U Přehrady 4747/20, Jablonec nad Nisou byl již projednán

13) Podání výpovědi z nájemní smlouvy - stánek autobusové nádraží "Info C"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/206/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 923-2017-OE/OMP ze dne 15.11.2017, která je uzavřena s panem M. B., bytem .Jablonec nad Nisou na pronájem části p.p.č. 48 o výměře 2 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

14) Dodávka a montáž minirampy pro skateboarding u přehrady - přímé zadání veřejné zakázky "Info M"

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík -- komentář dle důvodové zprávy.

Ing. Vele -- realizace bude již na tuto sezónu?

MgA. Chuchlík -- ano.

Ing. Roubíček -- komu se po realizaci prvek předá?

MgA. Chuchlík -- je to k diskuzi, jestli to nebude v režimu dětského hřiště.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/207/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

r o z h o d u j e

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávku a montáž minirampy pro skateboarding u přehrady" společnosti Bonidee MNG s.r.o., IČO 06187366, Ostrovského 1190/17, 150 00 Praha, Smíchov, za cenu 598 126,86 Kč bez DPH, tj. 723 733,50 Kč s DPH, dle přiložené důvodové zprávy

15) Vyřazení movitých věcí

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Tuláčková -- seznam schválila likvidační komise bez připomínek.

Ing. Vele -- příště bych požádal doplnit seznamem, kdo byl členem likvidační komise, a jejich podpisy.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/208/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

vyřazení movitých věcí dle předložené důvodové zprávy.

16) Portfolio Generali Investmens

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Tuláčková -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/209/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

  1. uzavření Smlouvy o obhospodařování se společností Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 43873766, s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

  2. výběr prostředků ze spořícího účtu vedeného u společnosti Oberbank ve výši 70 mil. Kč

  3. vklad do portfolia ve správě společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. ve výši 70 mil. Kč

17) V. rozpočtová opatření 2023

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/210/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 8 a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:

daňové příjmy ve výši 982 837 tis. Kč

nedaňové příjmy ve výši 114 648 tis. Kč

kapitálové příjmy ve výši 29 662 tis. Kč

přijaté transfery ve výši 204 009 tis. Kč

financování ve výši 323 134 tis. Kč

celkové příjmy ve výši 1 654 290 tis. Kč

běžné výdaje ve výši 1 257 545 tis. Kč

kapitálové výdaje ve výši 374 107 tis. Kč

financování ve výši 22 638 tis. Kč

celkové výdaje ve výši 1 654 290 tis. Kč

18) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. -- úprava rozpočtu roku 2023

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/211/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu roku 2023 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. dle důvodové zprávy.

19) Stálá uklízecí četa v oddělení organizace a personálu veřejných prací

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček MPA, Tajemník

JUDr. Řeháček -- komentář dle důvodové zprávy a návrhu usnesení -- mělo by to vést ke stabilizaci personálu VPP.

Proběhla diskuze o práci VPP zaměstnanců, převážnou náplní jejich práce je úklid města, v místech, kde to nezajišťují Technické služby.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/212/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s o u h l a s í

se zřízením stálé uklízecí čety od 1. 5. 2023 v Oddělení organizace a personálu veřejných prací, odboru Kancelář tajemníka dle důvodové zprávy,

B. u k l á d á

Ing. Miloši Velemu, primátorovi města, provést rozpočtová opatření k navýšení kapitoly Kancelář tajemníka o potřebné finanční prostředky související se schválenými změnami,

C. s c h v a l u j e

s účinností od 1. 5. 2023 nové znění Směrnice rady města č. 11 Platový řád pro pracovníky Magistrátu města Jablonec nad Nisou a Městské policie Jablonec nad Nisou a Zásady pro odměňování pracovníků statutárním městem Jablonec nad Nisou založených a zřízených organizací, ve znění důvodové zprávy,

D. p o v ě ř u j e

JUDr. Marka Řeháčka, MPA, tajemníka MMJN, podniknout všechna personální opatření k realizaci schválené změny a vydat Směrnici rady města č. 11 Platový řád pro pracovníky Magistrátu města Jablonec nad Nisou a Městské policie Jablonec nad Nisou a Zásady pro odměňování pracovníků statutárním městem Jablonec nad Nisou založených a zřízených organizací.

20) Zpráva o činnosti ukrajinských dobrovolníků a možnosti pokračování spolupráce při zajištění úklidu

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček MPA, Tajemník

JUDr. Řeháček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/213/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. **bere na vědomí*

zprávu o zapojení ukrajinských uprchlíků do ručního úklidu města při zlepšování životního prostředí v Jablonci nad Nisou v období od září 2022 do konce března 2023;

B. s c h v a l u j e

pokračování projektu zapojení ukrajinských uprchlíků do úklidu města organizovaného statutárním městem Jablonec nad Nisou, který bude probíhat od 1. 5. 2023 do 30. 6. 2023, spočívající v pokračování dohod o provedení práce v rozsahu 4 hodiny denně a max. 20 osob zapojených do úklidu v jeden den, odměna je stanovena ve výši minimální hodinové mzdy zaokrouhlené na celé koruny nahoru.

21) Tiskové a kopírovací služby pro Statutární město Jablonec nad Nisou

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček MPA, Tajemník

JUDr. Řeháček -- komentář dle důvodové zprávy.

Proběhla diskuze o nabízené službě, po proběhlém poptávkovém řízení jsou nabízené ceny nejnižší, jedná se o ceny bez paušálu.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/214/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

zajištění tiskových a kopírovacích služeb pro statutární město Jablonec nad Nisou po 31. 5. 2023 prostřednictvím uzavření smlouvy o nájmu a zajištění servisu na dobu určitou s dosavadním poskytovatelem těchto služeb, a to za podmínek dle důvodové zprávy,

B. r o z h o d u j e

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Tiskové a kopírovací služby pro statutární město Jablonec nad Nisou" společnosti KASRO spol. s r.o., se sídlem Kamenická 814/29, 170 00 Praha 7, IČO: 60276258, kdy nabídková cena činí: Tisk ČB A4 -- 0,530 Kč bez DPH/ks, Tisk Color A4 -- 0,800 Kč bez DPH/ks, Scan -- 0,029 Kč bez DPH/ks; A3 = 2x A4; přičemž maximální plnění bude 2 miliony Kč bez DPH;

22) Jmenování ředitelky ZŠ Mozartova - na stůl

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Ing. Hamplová -- komentář dle důvodové zprávy, seznámila radní s průběhem výběrového řízení.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/215/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

výsledek konkursního řízení

B. j m e n u j e

ke dni 1. 8. 2023 na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace Mgr. et Mgr. Martinu Havelkovou.

23) Výběrové řízení na ředitele společnosti Kultura Jablonec p.o. -- na stůl, neveřejné

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Ing. Vele -- výběrové řízení proběhlo dnes před jednáním RM, z něho vyšel tento návrh na stůl

Ing. Hamplová -- komentář dle důvodové zprávy a návrhu usnesení -- informovala radní o proběhlém výběrovém řízení a o uchazečích. Výběrová komise se rozhodla pro řešení uvedené v návrhu usnesení.

Proběhla diskuze o situaci ve společnosti a o době působení vybraného uchazeče ve funkci krizového manažera.

Návrh usnesení byl schválen 7-0-1

USNESENÍ RM/216/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

situační zprávu o výběrovém řízení na ředitele společnosti Kultura Jablonec p.o.

B. r u š í

toto výběrové řízení z důvodu nutnosti finanční a personální stabilizace společnosti prostřednictvím krizového managementu;

C. u k o n č u j e

s okamžitou účinností panu Petru Vobořilovi (. bytem . Jablonec nad Nisou) pověření zastupováním funkce ředitele příspěvkové organizace Kultura Jablonec, p.o., IČO: 09555340 se sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou.

D. j m e n u j e

pana Jakuba Gerše (. bytem . Jablonec nad Nisou) ředitelem příspěvkové organizace Kultura Jablonec nad Nisou p.o. (IČO: 09555340, se sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou) s okamžitou účinností; s tím, že doba výkonu funkce tohoto ředitele bude vázána na finanční a personální stabilizaci společnosti;

E. s t a n o v u j e

panu Jakubu Geršovi, řediteli příspěvkové organizace Kultura Jablonec, p. o., plat ve výši dle důvodové zprávy.

24) Diskuze

Nebyla žádná diskuze a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 11,35 hodin.

Ing. Miloš Vele
primátor města

MgA. Jakub Chuchlík
náměstek primátora

Vytvořeno 3.5.2023 18:45:56 | přečteno 166x | Petr Vitvar
load