Zápis z rady 20/2022

Zápis z 20. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 28. července 2022 od 8.00 hodin v zasedací síni č. 201/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Stanislav Říha

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Omluveni:

MUDr. Vít Němeček, MBA

Ing. Miloš Vele

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil mimořádné jednání 20. rady města v 8,00 hod.

Omluvil MUDr. Víta Němečka a Ing. Miloše Veleho, pan Vobořil se dostaví později.

Přítomno bylo 6 členů RM z celkového počtu 9, z toho Ing. Říha a Mgr. Zeman byli přítomni on-line.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

 • bod na stůl s neveřejnými přílohami č. 28) ZŠ Mozartova - stanovení platu statutárnímu zástupci ředitele
 • bod na stůl č. 27) Nové logo komunikační platformy „Lepší Jablonec"
 • bod na stůl č. 29) Výběrové řízení na vedoucího odboru územního a strategického plánování MMJN
 • bod na stůl č. 30) Jazykové kurzy pro ukrajinské děti
 • bod na stůl č. 31) Elektronické zastupitelstvo města -- pořízení nové techniky pro volební období 2022-2026
 • body č.
  14) Mimořádná provozní záloha dopravci - společnosti Umbrella Coach & Buses s.r.o.
  15) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdílení nákladů na zajišťování dopravní obslužnosti DSOJ
  jsou časovány po bodu č. 2 -- měl by být přítomen zpracovatel Ing. Wejnar.

Program:

1) Pronájem bytů

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

2) Dohody o uznání dluhu

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

3) Uzavření smluv o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory Požární ochrana a prevence kriminality

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

4) Revokace usnesení RM/292/2022 ze dne 19.5.2022 - nákup mobilní kamery

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

5) Navýšení kapacity MŠ Montessori, zřízení odloučeného pracoviště - LEX Ukrajina

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

6) Pověření k vyjádření souhlasu v rámci OP Jan Ámos Komenský (šablony pro MŠ a ZŠ)

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

7) Schválení daru pro p.o.

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

8) Vyhlášení konkursního řízení - ZŠ Mozartova

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

9) ZŠ Mozartova - aktuální situace

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

10) Pronájem prostoru sloužícího k podnikání - "Info C"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

11) Program podpory výstavby technické infrastruktury - "info Š, V"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

12) Výběr z portfolia cenných papírů, spořící účty

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

13) Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů - "Info M" - STAŽENO

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

14) Mimořádná provozní záloha dopravci - společnosti Umbrella Coach & Buses s.r.o.

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

15) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdílení nákladů na zajišťování dopravní obslužnosti DSOJ

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

16) IX. rozpočtová opatření 2022

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

17) Zveřejnění záměru směny pozemků - "Info M"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

18) Prodej určených technologií - kotelny (II. etapa) -- vyjmutí zdroje Komenského 8

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

19) Úprava rozpočtu příspěvkových organizací

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

20) Smlouvy o právu k provedení stavby - "info M,N,P,R,Š,V"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

21) „Zázemí Jablonecké přehrady -- lokalita U Prutu -- rozhodnutí o výběru dodavatele" -- info „M"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

22) Schválení dod.č.1 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace „Modernizace učeben ZŠ Arbesova"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

23) Stará Osada dodatek č. 2 - "Info R"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

24) Stará Osada přímé zadání SO 101 - "Info R"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

25) Úklid města - zapojení dobrovolníků do zlepšení životního prostředí ve městě -- poskytnuté dary

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

26) Kupní smlouva -- „Dodávky posypové soli pro TSJ, s.r.o. na období 2022 -- 2023"

předkládá: Mgr. Jan Zeman, RZ

27) Nové logo komunikační platformy „Lepší Jablonec" - na stůl

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

28) ZŠ Mozartova - stanovení platu statutárnímu zástupci ředitele - NEVEŘEJNÉ - na stůl

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

29) Výběrové řízení na vedoucího odboru územního a strategického plánování MMJN - na stůl

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

30) Jazykové kurzy pro ukrajinské děti - na stůl

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

31) Elektronické zastupitelstvo města -- pořízení nové techniky pro volební období 2022-2026 - na stůl

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

32) Diskuze

Ing. Kouřil -- z jednání stahuji bod č. 13) Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů.

Upravený program jednání byl schválen 6-0-0

1) Pronájem bytů

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 6-0-0

USNESENÍ RM/399/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. nájemní smlouvu k tomuto obecnímu bytu:

K. P., trv. . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

2. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. Horská, Jablonec nad Nisou:

A. P., bytem Jablonec nad Nisou (býv. nájemce M. S.)

b. j. č. 11, Horská 8A/4663, Jablonec nad Nisou

B. r o z h o d l a

1. zařadit do Seznamu žadatelů o BZU tyto žadatelky:

V. B., . Jablonec nad Nisou

M. L., . Jablonec nad Nisou

J. K., Lučany nad Nisou

2. nezařadit do Seznamu žadatelů o BZU tyto žadatelky:

K. P., . Jablonec nad Nisou

B. K., . Jablonec nad Nisou

I. R., . Jablonec nad Nisou

2) Dohody o uznání dluhu

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 6-0-0

USNESENÍ RM/400/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření dohody o uznání dluhu:

 1. s žadateli E. a J. V., bytem .Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 8.777 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 777 Kč

 2. s žadatelem P. G., bytem . Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 7.195 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 450 Kč a poslední splátka bude činit 445 Kč

 3. s žadatelkou M. Š., bytem . Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 2.803 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 200 Kč a poslední splátka bude činit 203 Kč

 4. s žadatelkou J. Š., bytem . Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 5.048 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 2.500 Kč a poslední splátka bude činit 2.548 Kč

B. p o v ě ř u j e

Mgr. Pavla Kozáka, vedoucího odboru technického, k podepsání dohod o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

Přistoupilo se k projednání předřazených bodů. Po stažení bodu č. 13, byl program přečíslován, nyní to jsou body č. 13 a 14.

13) Mimořádná provozní záloha dopravci - společnosti Umbrella Coach & Buses s.r.o.

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Wejnar -- vyplacení provozní zálohy je z důvodu navýšení ceny pohonných hmot. Dále okomentoval materiál dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 6-0-0

USNESENÍ RM/411/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. vyplacení mimořádné provozní zálohy společnosti Umbrella Coach & Buses s.r.o., sídlo Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 02665824, ve výši 1 mil. Kč ke krytí zvýšených provozních nákladů na nákup PHM

 2. uzavření Dodatku č. 7 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, viz. příloha, se společností Umbrella Coach & Buses s.r.o., sídlo Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 02665824, ve znění dodatku dle přílohy k tomuto usnesení

14) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdílení nákladů na zajišťování dopravní obslužnosti DSOJ

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Wejnar -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 6-0-0

USNESENÍ RM/412/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdílení nákladů na zajišťování dopravní obslužnosti Dopravního sdružení obcí Jablonecka s Dopravní sdružení obcí Jablonecka, IČ: 60254041, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, a to ve znění dodatku dle přílohy k tomuto usnesení

V jednání se dále pokračovalo dle programu.

3) Uzavření smluv o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory Požární ochrana a prevence kriminality

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 6-0-0

USNESENÍ RM/401/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

znění a uzavření Smluv o poskytnutí účelové dotace (a z toho vyplývající realizaci projektů vč. jejich spolufinancování) z dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana a prevence kriminality, program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje:

 1. č. OLP/2414/2022 na projekt: „Sekční vrata a dveře -- garáž hasičské zbrojnice JSDHO Proseč nad Nisou"

 2. č. OLP/2409/2022 na projekt: „Nákup věcných prostředků pro likvidaci následků dopravních nehod pro JSDHO Jablonecké Paseky"

 3. č. OLP/2410/2022 na projekt: „Nákup ochranných prostředků pro JSDHO Jablonec nad Nisou"

 4. č. OLP/2411/2022 na projekt: „Nákup věcných prostředků pro JSDHO Jablonec nad Nisou"

4) Revokace usnesení RM/292/2022 ze dne 19.5.2022 - nákup mobilní kamery

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský -- materiál je předložen pro upřesnění z jaké kapitoly budou peníze použity, jinak je vše stejné jako v materiálu, který jsme zde již schvalovali.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 6-0-0

USNESENÍ RM/402/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r u š í

usnesení Rady města č. RM/292/2022 ze dne 19.5.2022

B. s c h v a l u j e

nákup 1 ks mobilní kamery v hodnotě 205 192,-Kč vč. DPH od společnosti Telmo a.s. se sídlem Šterboholská 560/73, Praha 10, IČ: 473 07 781 z důvodů uvedených v důvodové zprávě

C. s o u h l a s í

s úhradou uvedeného nákupu z prostředků Oddělení krizového řízení z kapitoly 9000, ODPA 6221, ORG 90950.

5) Navýšení kapacity MŠ Montessori, zřízení odloučeného pracoviště - LEX Ukrajina

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 6-0-0

USNESENÍ RM/403/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. zřízení odloučeného pracoviště Mateřské školy Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace na adrese Jiráskova 2047/7, Jablonec nad Nisou s kapacitou 40 dětí a školní jídelny-výdejny pro 40 strávníků v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,

 2. navýšení kapacity Mateřské školy Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace z 76 na 116 dětí.

6) Pověření k vyjádření souhlasu v rámci OP Jan Ámos Komenský(šablony pro MŠ a ZŠ)

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 6-0-0

USNESENÍ RM/404/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

p o v ě ř u j e

Mgr. Davida Mánka, náměstka primátora, k vyjadřování souhlasů za zřizovatele k zapojení škol do projektu v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský

7) Schválení daru pro p.o.

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 6-0-0

USNESENÍ RM/405/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

souhlas s přijetím účelového daru do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace v hodnotě 78 880,- Kč dle důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkové organizace

Příchod pan Vobořil 8,13 hod.

8) Vyhlášení konkursního řízení - ZŠ Mozartova

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/406/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. v y h l a š u j e

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

B. s c h v a l u j e

text vyhlášení konkursního řízení dle důvodové zprávy

9) ZŠ Mozartova - aktuální situace

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/407/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

d o p o r u č u j e

Mgr. Michalu Polmanovi, statutárnímu zástupci ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace, smírné vyřešení sporu dle důvodové zprávy

10) Pronájem prostoru sloužícího k podnikání - "Info C"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/408/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu Podhorská 20a/1800 v k. ú. Jablonec nad Nisou o celkové výměře 123 m2 (prodejna 62 m2, kancelář 13,5 m2, chodba 12,5 m2, sklad 14 m2, sklad 4 m2, sociální zařízení 17 m2) mezi městem a společností ADRA, o.p.s., IČ 61388122, se sídlem Markova 600/6, Jinonice, 158 00 Praha 5. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za účelem provozování charitativního obchodu. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 1.850,- Kč/měsíc.

11) Program podpory výstavby technické infrastruktury - "info Š, V"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/409/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Projektové záměry:

 1. Odkanalizování RD domovní čistírnou odpadních vod, Květinová 2652

 2. Kanalizační přípojka, Zahradní ul. 3740/10

B. p o v ě ř u j e

Mgr. Ivetu Habadovou, MBA, vedoucí oddělení dotací, vystavit potvrzení ke schváleným projektovým záměrům.

12) Výběr z portfolia cenných papírů, spořící účty

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- materiál má návaznost na rozhodnutí zastupitelstva města v červnu.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/410/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

výběry portfolia ve výši 50 mil. Kč a 30 mil. Kč

B. bere na vědomí

 1. uzavření smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou 1 den a úrokovou sazbou 6,7 % p. a. s J& T BANKA a.s. se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378,

 2. uzavření Smlouvy o spořícím účtu s úrokovou sazbou jednoměsíční PRIBOR -- 0,75 % p. a. a Smlouvy o běžném účtu s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, IČ: 64948242.

Bod č. 13) Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů - "Info M" byl při schvalování programu stažen z jednání. Poté byly následující body přečíslovány.

Body č. 13) Mimořádná provozní záloha dopravci - společnosti Umbrella Coach & Buses s.r.o. 14) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdílení nákladů na zajišťování dopravní obslužnosti DSOJ byly již projednány.

15) IX. rozpočtová opatření 2022

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/413/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 23 a úpravy v rámci odborů: kanceláře tajemníka, humanitního, ekonomiky, technického, investic a kanceláře primátora upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:

daňové příjmy ve výši 820 756 tis. Kč

nedaňové příjmy ve výši 110 502 tis. Kč

kapitálové příjmy ve výši 71 439 tis. Kč

přijaté transfery ve výši 155 829 tis. Kč

financování ve výši 340 692 tis. Kč

celkové příjmy ve výši 1 499 217 tis. Kč

běžné výdaje ve výši 1 056 340 tis. Kč

kapitálové výdaje ve výši 422 316 tis. Kč

financování ve výši 20 562 tis. Kč

celkové výdaje ve výši 1 499 217 tis. Kč

16) Zveřejnění záměru směny pozemků - "Info M"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- tento materiál je prvním z kroků, jehož cílem je vykoupit pozemky z vlastnictví rodiny Repových. Ti chtějí náhradní pozemky v lokalitě u ulice Vedlejší, ve vlastnictví města, ale není tam bohužel přístup, pouze přes 2 soukromé pozemky. Tato směna je součástí přípravy, abychom vše uskutečnili

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/414/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. záměr směny části p.p.č. 1321/1 - parcely č. 4 a 5 (celkem cca 2.211 m2) ve vlastnictví města za část p.p.č. 1321/2 (celkem cca 1.111 m2) ve vlastnictví pana Martina Biena, r. 1983, bytem Pod Skalkou 2234/9, 46601 Jablonec nad Nisou a pana Ing. Kamila Krejčíka, r. 1987, bytem Sněhová 4494/3, 46604 Jablonec nad Nisou, každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ^1^/~2~ vše v k.ú. Mšeno nad Nisou s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši cca 4.736.170 Kč s tím, že přesná částka bude stanovena po zaměření pozemků geometrickými plány.

 2. záměr směny části p.p.č. 1321/1- parcely č. 6 a 7 (celkem cca 2.683 m2) ve vlastnictví města za p.p.č. 1356/10 a část p.p.č. 1354/2 včetně stavby komunikace, která se na pozemcích nachází (celkem cca 2.967 m2) ve vlastnictví společnosti EVESA s.r.o., IČO 25484630, se sídlem Vedlejší 4838/23, 46604 Jablonec nad Nisou vše v k.ú. Mšeno nad Nisou s finančním vyrovnáním ve prospěch společnosti EVESA s.r.o. ve výši cca 1.471.196 Kč s tím, že přesná částka bude stanovena po zaměření pozemků geometrickými plány.

17) Prodej určených technologií - kotelny (II. etapa) -- vyjmutí zdroje Komenského 8

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- komentář dle důvodové zprávy.

Proběhla diskuze o případných dalších problémech a potřebě narovnání i v dalších objektech ohledně kotelen.

Návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/415/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření upravené smlouvy o prodeji určených plynových kotelen v majetku SMJN mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou, IČ 00262340 na straně jedné a společností Jablonecká energetická, a.s., IČ 61539881 na straně druhé, dle důvodové zprávy (přičemž rozsah prodávaného majetku bude zúžen o kotelnu a plynovou přípojku v objektu Komenského 8)

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřením smlouvy o prodeji určených plynových kotelen v majetku SMJN, mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou, IČ 00262340 na straně jedné a společností Jablonecká energetická, a.s., IČ 61539881 na straně druhé

18) Úprava rozpočtu příspěvkových organizací

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/416/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. předložené úpravy rozpočtu příspěvkových organizací:

- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

- Základnéí škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

- Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

- Kultura Jablonec, p. o.

2. převod finančních prostředků z rezervního fondu na posílení fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace ve výši 100 000,- Kč a následné čerpání fondu investic ve výši 100 000,- Kč.

19) Smlouvy o právu k provedení stavby - "info M,N,P,R,Š,V"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/417/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby:

 1. se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469 k rekonstrukci vodovodu v ul. V Nivách a Cvrčkova v pozemcích p.č. 2464/16, 1638/1, 1610/4, 2440/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

 2. se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárovská 108, Liberec, IČ 25464787 k uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 1119 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

 3. se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností ELMOS LIBEREC s.r.o., Ševčíkova 982, 466 06 Liberec VI, IČ 47780126 k uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 1715/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

 4. se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností BIMONT s.r.o., České mládeže 713/122, Liberec, IČ 47781262 k uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 531 a 13 v k.ú. Lukášov s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

 5. se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností BIMONT s.r.o., České mládeže 713/122, Liberec, IČ 47781262 k uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 1799, 1803 a 1797 v k.ú. Jablonecké Paseky

 6. s Bytovým družstvem Prosečská 128, Prosečská 128, Proseč n.N., 468 04 Jablonec n.N., IČ 25439090 ke stavbě kanalizační přípojky od ČOV pro bytový dům Prosečská 128 v p.p.č. 295 v k.ú. Proseč nad Nisou

 7. s p. T. P., Jablonec n.N. a p. M. F., Jablonec n.N. ke stavbě vodovodní přípojky v p.p.č. 159 v k.ú. Vrkoslavice pro pozemek p.č. 1058/1 v k.ú. Vrkoslavice s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

 8. s p. J. Č., Jablonec n.N. ke stavbě plynovodní přípojky v p.p.č. 1713/1 v k.ú. Jablonecké Paseky pro rodinný dům č.p. 103 s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

20) „Zázemí Jablonecké přehrady -- lokalita U Prutu -- rozhodnutí o výběru dodavatele" -- info „M"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- společnost jsme si prověřili, doporučuji schválit.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/418/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

ve věci veřejné zakázky „Zázemí jablonecké přehrady -- lokalita U Prutu", zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností DR Development a.s.se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 292 68 575 za nabídkovou cenou 10 162 667,15 Kč bez DPH tj. (12 296 827,25 vč. DPH)

B. p o v ě ř u j e

 1. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele DR Development a.s. za nabídkovou cenou 10 162 667,15 Kč bez DPH; a dále k zajištění všech úkonů nezbytných k dokončení procesu zadání veřejné zakázky „Zázemí jablonecké přehrady -- lokalita U Prutu".

 2. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města a Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, podpisem smlouvy na zakázku „Zázemí jablonecké přehrady -- lokalita U Prutu" s vítězným dodavatelem DR Development a.s.se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 292 68 575, za nabídkovou cenou 10 162 667,15 Kč bez DPH

21) Schválení dod.č.1 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace „Modernizace učeben ZŠ Arbesova"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- nemá to vliv na případné doprojektování a případné žádost o dotaci.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/419/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 na zpracování projektové dokumentace „Modernizace odborných učeben ZŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou" se společností STORING s.r.o., Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3, IČ 25410482 dle důvodové zprávy

B. u k l á d á

Ing. Petru Roubíčkovi, náměstku primátora, zajistit uzavření příslušné smlouvy na zpracování projektové dokumentace „Modernizace odborných učeben ZŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou" se společností STORING s.r.o.

22) Stará Osada dodatek č. 2 - "Info R"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/420/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 2ke smlouvě o dílo MMJN: SD/2021/0208, se společností ŠEBESTA VHS, v.o.s.se sídlem Želivského 4603/14a, Jablonec nad Nisou, IČ: 41327837, k akci „Stará osada -- stavba dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou", kde cena za dílo po Dodatku č. 2je 17 690 876,03 Kč bez DPH tj. 21 405 960,- Kč vč. DPH 21%

B. u k l á d á

Ing. Petrovi Roubíčkovi, náměstku primátora, zajistit uzavření „Dodatku č. 2ke smlouvě o dílo MMJN: SD/2021/0208, se společností ŠEBESTA VHS, v.o.s.se sídlem Želivského 4603/14a, Jablonec nad Nisou, IČ: 41327837, k akci „Stará osada -- stavba dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou",

23) Stará Osada přímé zadání SO 101 - "Info R"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- materiál má návaznost na předchozí bod, kdy zde bude zároveň realizován vjezd do firmy Atrea. Po určitý úsek to je akce této firmy a města, takže toho využijeme, a když už tam bude technika, kousek té komunikace se dodělá.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/421/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

r o z h o d u j e

na základě přiložené důvodové zprávy, v souladu s čl. 6 Směrnice RM č.26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Komunikace Stará Osada -- SO 101"společnosti STRABAG a.s., IČ: 60838744, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, kdy cena za dílo činí 1 384 582,45 Kč bez DPH, tj. 1 675 344,76Kč vč. DPH 21%.

24) Úklid města - zapojení dobrovolníků do zlepšení životního prostředí ve městě - poskytnuté dary

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/422/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí darů (formou stravenek) za období 12.4.2022-30.6.2022 dobrovolníkům uvedených v důvodové zprávě podílejících se na zabezpečení úklidu města v rámci zlepšení životního prostředí ve městě v souladu s usnesením RM/198/2022.

25) Kupní smlouva -- „Dodávky posypové soli pro TSJ, s.r.o. na období 2022 -- 2023"

Předkládá: Mgr. Jan Zeman, RZ

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/423/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

v y s l o v u j e

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., souhlas s uzavřením Kupní smlouvy -- „Dodávky posypové soli pro TSJ, s.r.o. na období 2022 -- 2023", dle přiložené důvodové zprávy.

26) Nové logo komunikační platformy „Lepší Jablonec" - na stůl

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček -- komentář dle důvodové zprávy, autorem loga je pan Dostál.

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/424/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

nové logo komunikační platformy s veřejností „Lepší Jablonec", možnosti jeho grafického znázornění a jeho použití dle důvodové zprávy.

27) ZŠ Mozartova - stanovení platu statutárnímu zástupci ředitele - NEVEŘEJNÉ - na stůl

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- jedná se o formální materiál.

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/425/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. plat Mgr. Michalu Polmanovi, statutárnímu zástupci ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace, od 1. 7. 2022 do 31. 8.2022 ve výši uvedené v důvodové zprávě,

 2. plat Mgr. Radce Bartošové, statutární zástupkyni ředitele Základní školy Jablonec na Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace, od 1. 9. 2022 do doby obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky školy ve výši uvedené v důvodové zprávě.

28) Výběrové řízení na vedoucího odboru územního a strategického plánování MMJN- na stůl

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček -- výsledkem opakovaného vypsání výběrového řízení byl pouze jeden uchazeč. Domluvili jsme se na poradě vedení města, že výběrové řízení nyní zrušíme, a vyhlásíme tak, aby o novém vedoucím rozhodovala již nová rada města -- je to klíčová pozice. Oddělení je jinak v současné době personálně stabilizované.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/426/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

informaci o dosavadním průběhu výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru územního a strategického plánování na Magistrátu města Jablonec nad Nisou;

B. s o u h l a s í

 1. se zrušením dosavadního výběrového řízení bez udání důvodu;

 2. s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru územního a strategického plánování na Magistrátu města Jablonec nad Nisou tak, aby vítězný uchazeč byl jmenován až radou města ustanovenou po komunálních volbách v září 2022;

C. u k l á d á

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, zveřejnit avízo o výběrovém řízení všemi dostupnými cestami tak, aby byla informace o výběrovém řízení známa co nejširšímu okruhu uchazečů.

29) Jazykové kurzy pro ukrajinské děti - na stůl

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- komentář dle důvodové zprávy, zájem o kurzy je velký.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/427/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s o u h l a s í

 1. s pořádáním jazykových kurzů pro ukrajinské děti, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana, dle důvodové zprávy,

 2. s úhradou mzdových nákladů za jazykové kurzy z prostředků kanceláře primátora, odd. krizového řízení -- kapitola 9000, paragraf 6221, položka 5021, ORG 90950.

30) Elektronické zastupitelstvo města -- pořízení nové techniky pro volební období 2022-2026 - na stůl

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček -- podle informací vedoucího oddělení IT je situace na trhu s výpočetní technikou složitá, proto nové notebooky pro nové zastupitele řešíme již nyní. Bylo s poptávkou osloveno 7 dodavatelů, někteří z nich již nyní konstatovali, že notebooky v tomto množství nám nejsou schopni dodat. Cenová nabídka od vybraného dodavatele s nejnižší cenou platí pouze krátkodobě, proto je materiál předložen na stůl. Dle směrnice rady města se počítá se 4letou obnovou výpočetní techniky.

RNDr. Čeřovský -- materiál jsme s panem tajemníkem projednávali, doporučuji ho schválit.

Návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/428/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. organizačně-technické zajišťování zasedání zastupitelstva města elektronickou formou (digitalizované materiály pro jednání, online připojení, účast formou videokonference aj.) i pro další volební období;

 2. nákup 30 ks notebooků dle parametrů v důvodové zprávě včetně příslušenství pro účely zajištění elektronického zastupitelstva města pro jejich následné vypůjčení členům zastupitelstva zvoleným v komunálních volbách v září 2022;

 3. výjimku podle čl. 6 směrnice rady města č. 26/2016 a přímé zadání zakázky na základě provedené poptávky (nákup 30 ks notebooků včetně příslušenství) společnosti NEXTCOMP, spol. s r.o., se sídlem Stodolní 851/4, 70200 Ostrava, IČO: 25392204, za nabídkovou cenu 703 639,20 Kč včetně DPH;

 4. odprodej zapůjčených notebooků včetně příslušenství současným členům zastupitelstva za ceny: 6 964,- Kč včetně DPH (notebook 15,6") a 6 944,- Kč včetně DPH (notebook 14"), a to v případě jejich zájmu;

 5. nevymáhání povinnosti vyplývající z pravidel pro užívání výpočetní techniky pro členy zastupitelstva (vrátit notebook včetně příslušenství do 5 dnů od zániku mandátu) v případě, že zastupitel přijme nabídku a vypůjčený notebook zakoupí.

B. p o v ě ř u j e

JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN

 1. realizovat odprodej zapůjčených notebooků včetně příslušenství členům zastupitelstva města,

 2. uzavřením smlouvy na nákup 30 ks notebooků včetně příslušenství se společností NEXTCOMP, spol. s r.o., se sídlem Stodolní 851/4, 70200 Ostrava, IČ: 25392204.

31) Diskuze

Pan Vobořil -- v centru města se seskupují občané, kteří nám nedělají dobrou reklamu, řešil jsem to již s ředitelem Městské policie, přislíbili vyšší kontrolu centra.

Proběhla diskuze o obecném chování problémových občanů, budících i veřejné pohoršení -- jak postupovat, např. vydání obecně závazné vyhlášky, apod.

RNDr. Čeřovský -- další mimořádné jednání rady města se bude konat 25. 8. 2022, od 8,00 hod., bude probíhat kombinovaně -- osobně a on-line.

Nebyla další diskuze a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 8,50 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský
primátor města

Ing. Milan Kouřil
náměstek primátora

Vytvořeno 29.7.2022 9:29:11 | přečteno 100x | Petr Vitvar
load