Usnesení rady 20/2022

Usnesení z 20. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 28.07.2022. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/399/2022

A.1 schvaluje

nájemní smlouvu k tomuto obecnímu bytu:
K***** P*****, trv. bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

A.2 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. Horská, Jablonec nad Nisou:
A***** P*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce M***** S*****)
b. j. č. 11, Horská 8A/4663, Jablonec nad Nisou 

B.1 rozhodla

zařadit do Seznamu žadatelů o BZU tyto žadatelky:
V***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou
M***** L*****, *****, Jablonec nad Nisou
J***** K*****, Lučany nad Nisou *****

B.2 rozhodla

nezařadit do Seznamu žadatelů o BZU tyto žadatelky:
K***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou
B***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou
I***** R*****, *****, Jablonec nad Nisou

RM/400/2022

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu:

A.1 schvaluje

s žadateli E***** a J***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 8.777 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 777 Kč

A.2 schvaluje

s žadatelem P***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 7.195 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 450 Kč a poslední splátka bude činit 445 Kč

A.3 schvaluje

s žadatelkou M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 2.803 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 200 Kč a poslední splátka bude činit 203 Kč

A.4 schvaluje

s žadatelkou J***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 5.048 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 2.500 Kč a poslední splátka bude činit 2.548 Kč

B. pověřuje

Mgr. Pavla Kozáka, vedoucího odboru technického, k podepsání dohod o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

RM/401/2022

A. schvaluje

znění a uzavření Smluv o poskytnutí účelové dotace (a z toho vyplývající realizaci projektů vč. jejich spolufinancování) z dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana a prevence kriminality, program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje:

A.1 schvaluje

č. OLP/2414/2022 na projekt: „Sekční vrata a dveře - garáž hasičské zbrojnice JSDHO Proseč nad Nisou“ 

A.2 schvaluje

č. OLP/2409/2022 na projekt: „Nákup věcných prostředků pro likvidaci následků dopravních nehod pro JSDHO Jablonecké Paseky“

A.3 schvaluje

č. OLP/2410/2022 na projekt: „Nákup ochranných prostředků pro JSDHO Jablonec nad Nisou“

A.4 schvaluje

č. OLP/2411/2022 na projekt: „Nákup věcných prostředků pro JSDHO Jablonec nad Nisou“

RM/402/2022

A. ruší

usnesení Rady města č. RM/292/2022 ze dne 19.5.2022

B. schvaluje

nákup 1 ks mobilní kamery v hodnotě 205 192,-Kč vč. DPH od společnosti Telmo a.s. se sídlem Šterboholská 560/73, Praha 10, IČ: 473 07 781 z důvodů uvedených v důvodové zprávě

C. souhlasí

s úhradou uvedeného nákupu z prostředků Oddělení krizového řízení z kapitoly 9000, ODPA 6221, ORG 90950.

RM/403/2022

A.1 schvaluje

zřízení odloučeného pracoviště Mateřské školy Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace na adrese Jiráskova 2047/7, Jablonec nad Nisou s kapacitou 40 dětí a školní jídelny-výdejny pro 40 strávníků v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,

A.2 schvaluje

navýšení kapacity Mateřské školy Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace z 76 na 116 dětí.

RM/404/2022

A. pověřuje

Mgr. Davida Mánka, náměstka primátora, k vyjadřování souhlasů za zřizovatele k zapojení škol do projektu v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský

RM/405/2022

A. uděluje

souhlas s přijetím  účelového daru do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace v hodnotě 78 880,- Kč dle důvodové zprávy

B. pověřuje

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkové organizace

RM/406/2022

A. vyhlašuje

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

B. schvaluje

text vyhlášení konkursního řízení dle důvodové zprávy

RM/407/2022

A. doporučuje

Mgr. Michalu Polmanovi, statutárnímu zástupci ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace, smírné vyřešení sporu dle důvodové zprávy

RM/408/2022

A. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu Podhorská 20a/1800 v k. ú. Jablonec nad Nisou o celkové výměře 123 m 2(prodejna 62 m 2, kancelář 13,5 m 2, chodba 12,5 m 2, sklad 14 m 2, sklad 4 m 2, sociální zařízení 17 m 2) mezi městem a společností ADRA, o.p.s., IČ 61388122, se sídlem Markova 600/6, Jinonice, 158 00 Praha 5. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za účelem provozování charitativního obchodu. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 1.850,- Kč/měsíc.

RM/409/2022

A. schvaluje

Projektové záměry:

A.1 schvaluje

Odkanalizování RD domovní čistírnou odpadních vod, Květinová 2652

A.2 schvaluje

Kanalizační přípojka, Zahradní ul. 3740/10

B. pověřuje

Mgr. Ivetu Habadovou, MBA, vedoucí oddělení dotací, vystavit potvrzení ke schváleným projektovým záměrům.

RM/410/2022

A. schvaluje

výběry portfolia ve výši 50 mil. Kč a 30 mil. Kč

B.1 bere na vědomí

uzavření smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou 1 den a úrokovou sazbou 6,7 % p. a. s J&T BANKA a.s. se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378,

B.2 bere na vědomí

uzavření Smlouvy o spořícím účtu s úrokovou sazbou jednoměsíční PRIBOR - 0,75 % p. a. a Smlouvy o běžném účtu s UniCredit Bank Czech RepublicSlovakia, a.s. se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, IČ: 64948242.

RM/412/2022

A. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdílení nákladů na zajišťování dopravní obslužnosti Dopravního sdružení obcí Jablonecka s Dopravní sdružení obcí Jablonecka, IČ: 60254041, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, a to ve znění dodatku dle přílohy k tomuto usnesení

RM/413/2022

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 23 a úpravy v rámci odborů: kanceláře tajemníka, humanitního, ekonomiky, technického, investic a kanceláře primátora upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:
daňové příjmy ve výši 820 756 tis. Kč
nedaňové příjmy ve výši 110 502 tis. Kč
kapitálové příjmy ve výši 71 439 tis. Kč
přijaté transfery ve výši 155 829 tis. Kč
financování ve výši 340 692 tis. Kč
celkové příjmy ve výši 1 499 217 tis. Kč
běžné výdaje ve výši 1 056 340 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši 422 316 tis. Kč
financování ve výši 20 562 tis. Kč
celkové výdaje ve výši 1 499 217 tis. Kč

RM/414/2022

A.1 schvaluje

záměr směny části p.p.č. 1321/1 - parcely č. 4 a 5 (celkem cca 2.211 m 2) ve vlastnictví města za část p.p.č. 1321/2 (celkem cca 1.111 m 2) ve vlastnictví pana Martina Biena, r. 1983, bytem Pod Skalkou 2234/9, 46601 Jablonec nad Nisou a pana Ing. Kamila Krejčíka, r. 1987, bytem Sněhová 4494/3, 46604 Jablonec nad Nisou, každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ vše v k.ú. Mšeno nad Nisou s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši cca 4.736.170 Kč s tím, že přesná částka bude stanovena po zaměření pozemků geometrickými plány.

A.2 schvaluje

záměr směny části p.p.č. 1321/1- parcely č. 6 a 7  (celkem cca 2.683 m 2) ve vlastnictví města za p.p.č. 1356/10 a část p.p.č. 1354/2 včetně stavby komunikace, která se na pozemcích nachází (celkem cca 2.967 m 2) ve vlastnictví společnosti EVESA s.r.o., IČO 25484630, se sídlem Vedlejší 4838/23, 46604 Jablonec nad Nisou vše v k.ú. Mšeno nad Nisou s finančním vyrovnáním ve prospěch společnosti EVESA s.r.o. ve výši cca 1.471.196 Kč s tím, že přesná částka bude stanovena po zaměření pozemků geometrickými plány.

RM/415/2022

A. schvaluje

uzavření upravené smlouvy o prodeji určených plynových kotelen v majetku SMJN mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou, IČ 00262340 na straně jedné a společností Jablonecká energetická, a.s., IČ 61539881 na straně druhé, dle důvodové zprávy (přičemž rozsah prodávaného majetku bude zúžen o kotelnu a plynovou přípojku v objektu Komenského 8)

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřením smlouvy o prodeji určených plynových kotelen v majetku SMJN, mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou, IČ 00262340 na straně jedné a společností Jablonecká energetická, a.s., IČ 61539881 na straně druhé

RM/416/2022

A.1 schvaluje

předložené úpravy rozpočtu příspěvkových organizací :
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace
- Základnéí škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace
- Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace
- Kultura Jablonec, p. o.  

A.2 schvaluje

převod finančních prostředků z rezervního fondu na posílení fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace ve výši 100 000,- Kč a následné čerpání fondu investic ve výši 100 000,- Kč.

RM/417/2022

A. schvaluje

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje
se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469 k rekonstrukci vodovodu v ul. V Nivách a Cvrčkova v pozemcích p.č. 2464/16, 1638/1, 1610/4, 2440/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě
A.2 schvaluje
se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárovská 108, Liberec, IČ 25464787 k uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 1119 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě
A.3 schvaluje
se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností ELMOS LIBEREC s.r.o., Ševčíkova 982, 466 06 Liberec VI, IČ 47780126 k uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 1715/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě
A.4 schvaluje
se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností BIMONT s.r.o., České mládeže 713/122, Liberec, IČ 47781262 k uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 531 a 13v k.ú. Lukášov s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě
A.5 schvaluje
se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností BIMONT s.r.o., České mládeže 713/122, Liberec, IČ 47781262 k uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 1799, 1803 a 1797 v k.ú. Jablonecké Paseky
A.6 schvaluje
s Bytovým družstvem Prosečská 128, Prosečská 128, Proseč n.N., 468 04 Jablonec n.N., IČ 25439090 ke stavbě kanalizační přípojky od ČOV pro bytový dům Prosečská 128 v p.p.č. 295 v k.ú. Proseč nad Nisou
A.7 schvaluje
s p. T***** P*****, *****Jablonec n.N. a p. M***** F*****, *****, Jablonec n.N. ke stavbě vodovodní přípojky v p.p.č. 159 v k.ú. Vrkoslavice pro pozemek p.č. 1058/1 v k.ú. Vrkoslavice s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě
A.8 schvaluje
s p. J***** Č*****, ***** Jablonec n.N. ke stavbě plynovodní přípojky v p.p.č. 1713/1 v k.ú. Jablonecké Paseky pro rodinný dům č.p. 103 s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

RM/418/2022

A. rozhoduje

ve věci veřejné zakázky „Zázemí jablonecké přehrady - lokalita U Prutu“ , zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností  DR Development a.s. se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 292 68 575 za nabídkovou cenou 10 162 667,15 Kč bez DPH tj.( 12 296 827,25 vč. DPH )

B.1 pověřuje
RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele DR Development a.s.  za nabídkovou cenou 10 162 667,15 Kč bez DPH; a dále k zajištění všech úkonů nezbytných k dokončení procesu zadání veřejné zakázky „Zázemí jablonecké přehrady - lokalita U Prutu“.
 
B.2 pověřuje
RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města a Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, podpisem smlouvy na zakázku „Zázemí jablonecké přehrady - lokalita U Prutu“ s vítězným dodavatelem DR Development a.s. se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 292 68 575, za nabídkovou cenou 10 162 667,15 Kč bez DPH

RM/419/2022

A. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 na zpracování projektové dokumentace „Modernizace odborných učeben ZŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou“  se  společností STORING s.r.o., Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3, IČ 25410482 dle důvodové zprávy
B. ukládá

Ing. Petru Roubíčkovi, náměstku primátora, zajistit uzavření příslušné smlouvy na zpracování projektové dokumentace „Modernizace odborných učeben ZŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou“ se  společností STORING s.r.o.

RM/420/2022

A. schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo MMJN: SD/2021/0208, se společností ŠEBESTA VHS, v.o.s. se sídlem Želivského 4603/14a, Jablonec nad Nisou, IČ: 41327837, k akci  „Stará osada - stavba dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou“ , kde  cena za dílo po Dodatku č. 2 je  17 690 876,03 Kč bez DPH tj.  21 405 960,- Kč vč. DPH 21%
B. ukládá

Ing. Petrovi Roubíčkovi, náměstku primátora, zajistit uzavření „ Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo MMJN: SD/2021/0208, se společností ŠEBESTA VHS, v.o.s. se sídlem Želivského 4603/14a, Jablonec nad Nisou, IČ: 41327837, k akci  „Stará osada - stavba dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou“ ,

RM/421/2022

A. rozhoduje

na základě přiložené důvodové zprávy, v souladu s čl. 6 Směrnice RM č.26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Komunikace Stará Osada - SO 101“ společnosti STRABAG a.s., IČ: 60838744, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, kdy cena za dílo činí  1 384 582,45 Kč bez DPH, tj. 1 675 344,76 Kč vč. DPH 21%.

RM/422/2022

A. schvaluje
poskytnutí darů (formou stravenek) za období 12.4.2022-30.6.2022 dobrovolníkům uvedených v důvodové zprávě podílejících se na zabezpečení úklidu města v rámci zlepšení životního prostředí ve městě v souladu s usnesením RM/198/2022.

RM/423/2022

A. vyslovuje

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., souhlas s uzavřením Kupní smlouvy - „Dodávky posypové soli pro TSJ, s.r.o. na období 2022 - 2023“, dle přiložené důvodové zprávy.

RM/424/2022

A. schvaluje

nové logo komunikační platformy s veřejností „Lepší Jablonec“, možnosti jeho grafického znázornění a jeho použití dle důvodové zprávy.

RM/425/2022

A.1 schvaluje

plat Mgr. Michalu Polmanovi, statutárnímu zástupci ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace, od 1. 7. 2022 do 31. 8.2022 ve výši uvedené v důvodové zprávě,

A.2 schvaluje

plat Mgr. Radce Bartošové, statutární zástupkyni ředitele Základní školy Jablonec na Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace, od 1. 9. 2022 do doby obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky školy ve výši uvedené v důvodové zprávě.

RM/426/2022

A. bere na vědomí

informaci o dosavadním průběhu výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru územního a strategického plánování na Magistrátu města Jablonec nad Nisou;

B.1 souhlasí

se zrušením dosavadního výběrového řízení bez udání důvodu;

B.2 souhlasí

s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru územního a strategického plánování na Magistrátu města Jablonec nad Nisou tak, aby vítězný uchazeč byl jmenován až radou města ustanovenou po komunálních volbách v září 2022;

C. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN ,
zveřejnit avízo o výběrovém řízení všemi dostupnými cestami tak, aby byla informace o výběrovém řízení známa co nejširšímu okruhu uchazečů.

RM/427/2022

A.1 souhlasí

s pořádáním jazykových kurzů pro ukrajinské děti, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana, dle důvodové zprávy,

A.2 souhlasí

s úhradou mzdových nákladů za jazykové kurzy z prostředků kanceláře primátora, odd. krizového řízení - kapitola 9000, paragraf 6221, položka 5021, ORG 90950.

RM/428/2022

A.1 schvaluje

organizačně-technické zajišťování zasedání zastupitelstva města elektronickou formou (digitalizované materiály pro jednání, online připojení, účast formou videokonference aj.) i pro další volební období;

A.2 schvaluje

nákup 30 ks notebooků dle parametrů v důvodové zprávě včetně příslušenství pro účely zajištění elektronického zastupitelstva města pro jejich následné vypůjčení členům zastupitelstva zvoleným v komunálních volbách v září 2022;

A.3 schvaluje

výjimku podle čl. 6 směrnice rady města č. 26/2016 a přímé zadání zakázky na základě provedené poptávky (nákup 30 ks notebooků včetně příslušenství) společnosti NEXTCOMP, spol. s r.o., se sídlem Stodolní 851/4, 70200 Ostrava, IČO: 25392204, za nabídkovou cenu 703 639,20 Kč včetně DPH;

A.4 schvaluje

odprodej zapůjčených notebooků včetně příslušenství současným členům zastupitelstva za ceny: 6 964,- Kč včetně DPH (notebook 15,6“) a 6 944,- Kč včetně DPH (notebook 14“), a to v případě jejich zájmu;

A.5 schvaluje

nevymáhání povinnosti vyplývající z pravidel pro užívání výpočetní techniky pro členy zastupitelstva (vrátit notebook včetně příslušenství do 5 dnů od zániku mandátu) v případě, že zastupitel přijme nabídku a vypůjčený notebook zakoupí.

B. pověřuje

JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN

B.1 pověřuje

realizovat odprodej zapůjčených notebooků včetně příslušenství členům zastupitelstva města,

B.2 pověřuje

uzavřením smlouvy na nákup 30 ks notebooků včetně příslušenství se společností NEXTCOMP, spol. s r.o., se sídlem Stodolní 851/4, 70200 Ostrava, IČ: 25392204.

Vytvořeno 28.7.2022 14:26:44 | přečteno 106x | Petr Vitvar
load