Zápis z rady 19/2022

Zápis z 19. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 23. června 2022 od 11.00 hodin v zasedací síni č. 201/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MUDr. Vít Němeček, MBA

Ing. Stanislav Říha

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil jednání 19. rady města v 11,05 hod. Přítomno bylo 7 členů RM z celkového počtu 9.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

 • neveřejná příloha k bodu č. 21) Odměny ředitelům příspěvkových organizací za II. čtvrtletí 2022

 • bod na stůl č. 36) Přímé zadání veřejné zakázky „Stavba provizorní objízdné trasy ulice Kaštanová

 • bod na stůl č. 48) SMART Jablonec - projektový záměr "Komplexní energetické posouzení"

 • bod na stůl č. 17) Informace ke stavu provozu MHD

 • bod na stůl č. 25) Veřejná zakázka - elektrická energie a zemní plyn - nákup pro rok 2023 na ČMKBK

 • bod na stůl č. 32) Dodatek č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících -- odebrání agendy kontroly výlepových ploch

 • bod na stůl č. 49) Dodatek č. 1 k Dohodě o společném postupu při vypořádání věcných břemen

 • bod na stůl č. 24) Žádost o dotaci - rekonstrukce veřejného osvětlení

 • bod na stůl č. 46) Pořízení starších užitkových vozů typu sklápěč k zajištění čistoty a pořádku ve městě

 • bod na stůl č. 50) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SD/2022/0222 (zajištění dozoru na vodní hladině - VZS ČČK)

 • bod na stůl č. 51) Zázemí jablonecké přehrady -- lokalita U Prutu -- schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky

 • bod na stůl č. 11) Tisk Jabloneckého měsíčníku

 • bod na stůl č. 37) „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou -- vybavení interiérů" -- dodatek č. 2

 • doplnění bodu č. 32) Dodatek č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících -- odebrání agendy kontroly výlepových ploch

Program:

1) Pronájem bytů

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

2) Dohody o uznání dluhu

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

3) Smlouva o spolupráci č.j.: SD/2022/0525

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

4) Schválení pronájmu pozemků pod kontejnery na textil

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

5) Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě, provozu, běžné údržbě a obnově veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Jaroslav Knížek, jednatel Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

6) Rámcová dohoda /kupní smlouva/ na „Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na období červenec 2022 -- červen 2025".

předkládá: Ing. Jaroslav Knížek, jednatel Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

7) Auditní zpráva - stanovisko a závěr k auditní zprávě společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. zpracované společností IR audit

předkládá: Ing. Jan Ullmann, jednatel SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

8) Střednědobá a dlouhodobá strategie fungování společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o.

předkládá: Ing. Jan Ullmann, jednatel SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

9) Schválení organizačního zajištění zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 23.6.2022

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

10) Dopisy občanů

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

11) Tisk Jabloneckého měsíčníku - na stůl

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

12) Sokolka

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

13) Peněžité dary

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

14) Směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č. 2 pro vyřizování a evidenci stížností, petic, kvalifikované žádosti, hromadné připomínky a místního referenda

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

15) Spolupráce s PČR - výpůjčka

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

16) Nařízení SMJNN č. 8/2022, kterým se stanovuje Tarif MHD v Jablonci nad Nisou

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

17) Informace ke stavu provozu MHD - na stůl

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

18) Memorandum o spolupráci

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

19) Schválení darů pro p.o.

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

20) Úprava rozpočtu příspěvkových organizací

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

21) Odměny ředitelům příspěvkových organizací za II. čtvrtletí 2022 - neveřejné

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

22) Peněžité dary - humanitní odbor

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

23) Schválení přijetí dědictví p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

24) Žádost o dotaci - rekonstrukce veřejného osvětlení - "na stůl"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

25) Veřejná zakázka - elektrická energie a zemní plyn - nákup pro rok 2023 na ČMKBK -- "na stůl"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

26) Udělení souhlasu s postoupením licenční smlouvy k SW "E-manažer"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

27) Jablonecká energetická a.s. - schválení účetní závěrky za rok 2021, rozdělení zisku za rok 2021

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

28) Předložení žádosti o dotaci - skládka Janovská

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

29) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele spol. Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

30) Schválení Výroční zprávy za rok 2021 spol. Jablonecká dopravní a.s.

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

31) Schválení dodatku č.3 k příkazní smlouvě uzavřené se spol. Jablonecká dopravní a.s.

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

32) Dodatek č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících -- odebrání agendy kontroly výlepových ploch -- na stůl

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

33) SMART JABLONEC - Zpráva o realizaci projektu společnosti Gatum Advisory, s.r.o.

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

34) Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM -- I. etapa, 2 část - dodatek č.5 Smlouvy o dílo

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

35) Dodatek č.1 smlouvy na zpracování Územní studie č.28

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

36) Přímé zadání veřejné zakázky „Stavba provizorní objízdné trasy ulice Kaštanová - "Info K" - na stůl

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

37) „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou -- vybavení interiérů"-- dodatek č. 2 -- „na stůl"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

38) Pronájem pozemků - "Info C,R,V"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

39) Věcná břemena - "Info C, P"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

40) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena - "Info C, K, M, N, Š, Ž"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

41) Zveřejnění záměru majetkoprávních úkonů - "Info C,K,R,V,Ž"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

42) Změna v oceňování věcných břemen technické infrastruktury - Info „K, M, R, P, C, Š, N, V, Z"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

43) Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti Cotrex PC s.r.o.

předkládá: Petr Vobořil, RZ

44) Postup magistrátu při řešení místního poplatku z pobytu, místního poplatku ze psů a správních poplatků v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

45) Prázdninový úklid v Jablonci nad Nisou 2022 -- pokračování zapojení dobrovolníků do zlepšení životního prostředí ve městě

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

46) Pořízení starších užitkových vozů typu sklápěč k zajištění čistoty a pořádku ve městě -- na stůl

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

47) Zapůjčení ručního radaru na měření rychlosti Městské policii Rychnov u Jablonce nad Nisou

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

48) SMART Jablonec - projektový záměr "Komplexní energetické posouzení" - "na stůl"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

49) Dodatek č. 1 k Dohodě o společném postupu při vypořádání věcných břemen - na stůl

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

50) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SD/2022/0222 (zajištění dozoru na vodní hladině -- VZS ČČK) - na stůl

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

51) Zázemí jablonecké přehrady -- lokalita U Prutu -- schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky -- info „M" - "na stůl"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

52) Diskuze

Program jednání byl schválen 7-0-0

1) Pronájem bytů

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/347/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:

G. Š., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

J. H. a D.P., oba bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

B. D., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M.M., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

K. D., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

E. V., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

I. P., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. Z., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 33, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

J. L., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

P. K., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Z. V., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. G., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. Z. aj. Boarovi, oba bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. P., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+3, Dlouhá 25A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

A. R., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. Č., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

S. H., bytem .Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L. J., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

B. C., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Z. V., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

H. R., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 33, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

P. H., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. K., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

A. E., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

J. K., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

O. S., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

M. U., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 měsíců

A. B., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

L. P., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

J. P., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

M. G., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+kk, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M.G., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2. E. .L, bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Mgr. V. D., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

K. B., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

L. Š., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

I. F., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. H., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. M., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. B., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. S., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

J. B., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

P. K., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

M. D., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

M.K., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

M. N., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

L. H., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

V. M., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

V. S., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

M. J., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

D. S., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

R. F., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

E. V., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. Š., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

F. B., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

M. N., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Lidická 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

J. V., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 33, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M.B., bytem Ř., Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L. S., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

J. G., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

T. D., DiS., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. H., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. N., bytem, Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

P. V., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

M. Š., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

B. K., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

S. D., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

R. H., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

B. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. L., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

I. N., bytem . Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

S. Ž., bytem ., Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. F. L. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:

M. H., , bytem, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce M. P.)

b.j. č. 70, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

4. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. Žitná Jablonec nad Nisou:

P. K., ., bytem Lučany nad Nisou . (býv. nájemce I. N.)

b. j. č. 9, Žitná 2/3220, Jablonec nad Nisou

2) Dohody o uznání dluhu

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/348/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření dohody o uznání dluhu:

 1. s žadatelkou J. L., bytem ., Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 3.399 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 486 Kč a poslední splátka bude činit 483 Kč

 2. s žadatelkou D. N., bytem ., Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 3.667 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč a poslední splátka bude činit 167 Kč

B. p o v ě ř u j e

Mgr. Pavla Kozáka, vedoucího odboru technického, k podepsání dohod o uznání dluhu s výše uvedenými žadatelkami

3) Smlouva o spolupráci č.j.: SD/2022/0525

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/349/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření, Smlouvy o spolupráci č.j.: SD/2022/0525 mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a Vězeňskou službou České republiky, Věznice Rýnovice na straně druhé, předmětem smlouvy je účast odsouzených mužů věznice při pracích ve městě Jablonec nad Nisou, dle Důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátorovi města, podepsáním Smlouvy o spolupráci č.j.: SD/2022/0525 mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a Vězeňskou službou České republiky, Věznice Rýnovice na straně druhé

4) Schválení pronájmu pozemků pod kontejnery na textil

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/350/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

pronájem částí pozemků pro umístění kontejnerů na použitý textil v k.ú. Jablonec nad Nisou ppč. 2557/1, 1142/8 a 1469/1, v k.ú. Jablonecké Paseky ppč. 839/39 a 1808/1, v k.ú. Mšeno nad Nisou ppč. 403/362, v k.ú. Vrkoslavice ppč. 12, v k.ú. Kokonín ppč. 918/2, v k.ú. Lukášov ppč. 31 a v k.ú. Proseč nad Nisou ppč. 810/195 o celkové výměře 10 m2

Příchod Ing. Roubíček 11,10 hod.

5) Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě, provozu, běžné údržbě a obnově veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou

Předkládá: Ing. Jaroslav Knížek, jednatel Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/351/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě, provozu, běžné údržbě a obnově veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou č. SD/2020/0731

B. p o v ě ř u j e

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, a RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podepsáním Dodatku č. 1

6) Rámcová dohoda /kupní smlouva/ na „Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na období červenec 2022 -- červen 2025".

Předkládá: Ing. Jaroslav Knížek, jednatel Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/352/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

v y s l o v u j e

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., souhlas s uzavřením Rámcové dohody /kupní smlouvy/ na „Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na období červenec 2022 -- červen 2025", dle přiložené důvodové zprávy.

7) Auditní zpráva - stanovisko a závěr k auditní zprávě společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. zpracované společností IR audit

Předkládá: Ing. Jan Ullmann, jednatel SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

RNDr. Čeřovský -- domluvili jsme se, že v tomto bodu upravíme usnesení, stejně jako v bodu č. 8.

JUDr. Řeháček přečetl nahlas úpravu usnesení v tomto bodu i v bodu č. 8.

Upravený návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/353/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

p r o d l u ž u j e

termín zpracování stanoviska a závěru společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. k auditní zprávě zpracované společností IR audit do konce roku 2022, případně do doby než nová rada města vzešlá z ustavujícího zasedání zastupitelstva města po volbách v září 2022 určí za zakladatele společnosti aktuální požadavky k této věci.

8) Střednědobá a dlouhodobá strategie fungování společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o.

Předkládá: Ing. Jan Ullmann, jednatel SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Upravený návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/354/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

m ě n í

svoje usnesení č. RM/397/2020 v části B. tak, že prodlužuje termín zpracování středně a dlouhodobé strategie fungování a rozvoje společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. do konce roku 2022, případně do doby než nová rada města vzešlá z ustavujícího zasedání zastupitelstva města po volbách v září 2022 určí za zakladatele společnosti aktuální priority fungování této společnosti.

9) Schválení organizačního zajištění zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 23.6.2022

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/355/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

organizační zajištění a předložené materiály pro jednání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 23. června 2022 dle důvodové zprávy

10) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/356/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

 1. dopis pana D. D., bytem ., Jablonec n. N., a vyjádření oddělení správy bytových objektů.

 2. dopis Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., se sídlem Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení správy bytových objektů.

B. n e s c h v a l u j e

panu D.. D.pronájem obecního bytu v Jablonci nad Nisou.

C. d o p o r u č u j e

panu D. D. přihlásit se do výběrových řízení na pronájem bytu, až budou vypsána, příp. se obrátit na jiné vlastníky bytů.

D. s c h v a l u j e

poskytnutí 1 bytové jednotky v obecním zájmu na rok 2022 pro budoucího zaměstnance Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Příchod Mgr. Zeman 11,15 hod

11) Tisk Jabloneckého měsíčníku - na stůl

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský -- návrh usnesení je variantní, doporučuji schválit variantu I.

Nebyla diskuze a upravený návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/357/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. ukončení smluvního vztahu s firmou Geoprint s.r.o. vzniklého na základě smlouvy o dílo č. D/3/09 ze dne 22. 1. 2009, a to ke dni 30. 9. 2022.

 2. v souladu s čl. 6 Směrnice Rady města č. 26/2016 k veřejným zakázkám, přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk Jabloneckého měsíčníku na dobu určitou se společností Geoprint, s.r.o., IČ: 27271633, se sídlem: Krajinská 1110/2a, 460 01 Liberec 1, s trváním od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023, vč. uzavření příslušné smlouvy o dílo, a to za celkovou cenu zakázky 1 060 092 Kč bez DPH

12) Sokolka

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský -- navrhuji, abychom ve smlouvě upravili, že to bude na období od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022, tedy na 2 měsíce.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/358/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

informaci o provozu integračního centra Sokolka v rámci prvního pololetí 2022.

B. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zajištění služeb integračního centra Sokolka s Tělocvičnou jednotou Sokol Jablonec nad Nisou, p.s., se sídlem: Fügnerova 1054/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 60252260 ve znění smlouvy dle přílohy k tomuto usnesení.

C. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, k podpisu smlouvy o zajištění služeb integračního centra Sokolka dle důvodové zprávy.

13) Peněžité dary

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/359/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč panu Jablonec nad Nisou, který bude určen na činnost osadního výboru Centrum

 2. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč panu . 468 01 Jablonec nad Nisou, který bude určen na činnost osadního výboru Kokonín

 3. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč panu . 466 04 Jablonec nad Nisou, který bude určen na činnost osadního výboru Mšeno

 4. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč panu . 466 01 Jablonec nad Nisou, který bude určen na činnost osadního výboru Novoveská

 5. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč panu . 468 04 Jablonec nad Nisou, který bude určen na činnost osadního výboru Proseč nad Nisou

 6. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč panu . 466 05 Jablonec nad Nisou, který bude určen na činnost osadního výboru Rýnovice a Lukášov

 7. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč panu . 466 02 Jablonec nad Nisou, který bude určen na činnost osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky

 8. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč paní . 466 01 Jablonec nad Nisou, který bude určen na činnost osadního výboru Vrkoslavice a Dolina

 9. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč panu . 466 01 Jablonec nad Nisou, který bude určen na činnost osadního výboru Žižkův Vrch

 10. poskytnout subjektu SUNDISK s.r.o., IČ: 25499441, se sídlem: Podhorská 1124/93, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši 15000Kč, který bude určen na částečné uhrazení nákladů spojených s organizací Astronomických setkání v roce 2022 - pozorování zajímavých úkazů pro veřejnost

 11. poskytnout SK Tuleň z. s., IČ: 26624184, se sídlem: 1. máje 4362/15, Jablonec nad Nisou, PSČ: 466 04, peněžitý dar ve výši 15 000 Kč, který bude určen na podporu akce Slavnosti řeky Nisy 2022

 12. poskytnout subjektu Tělovýchovná jednota Bižuterie, z. s., IČ: 526690, se sídlem: Pražská 4200/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši 10 000 Kč určený k částečnému uhrazení nákladů spojených s dopravou a pobytem jabloneckých volejbalistů na kempu v Budyšíně v srpnu 2022.

14) Směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č. 2 pro vyřizování a evidenci stížností, petic, kvalifikované žádosti, hromadné připomínky a místního referenda

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/360/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

směrnici Rady města Jablonec nad Nisou č. 2 pro vyřizování a evidenci stížností, petic, kvalifikované žádosti, hromadné připomínky a místního referenda

15) Spolupráce s PČR - výpůjčka

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/361/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. pořízení 4 kusů kufrů Navaho Space v celkové hodnotě 9 960 Kč bez DPH dle důvodové zprávy.

 2. výpůjčku 4 kusů kufrů NAVAHO Space v celkové hodnotě 9 960 Kč bez DPH pro Krajské ředitelství policie Libereckého kraje po dobu životnosti těchto předmětů

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského podpisem smlouvy o výpůjčce.

16) Nařízení SMJNN č. 8/2022, kterým se stanovuje Tarif MHD v Jablonci nad Nisou

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/362/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 8/2022, kterým se mění Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje Tarif městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci integrovaného tarifu veřejné dopravy v Libereckého kraje, ve znění pozdějších předpisů.

17) Informace ke stavu provozu MHD - na stůl

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. Wejnar -- jedná se o žádost dopravce o omezení z personálních důvodů přes letní prázdniny, připravili jsme ve spolupráci nějaká opatření. Dále podrobně popsal, o které spoje se bude jednat.

Ing. Kouřil -- je návrh, abychom na jednání ZM v září pozvali zástupce společnosti ICOM.

Ing. Wejnar -- personální problémy ohledně zajištění dopravy jsou v poslední době komplikované. Domníval jsem se, že by bylo vhodné pozvat na poslední zastupitelstvo zástupce ICOMu, aby zastupitelé ještě před tím, než začnou zde jezdit, slyšeli, jak je společnost připravena.

RNDr. Čeřovský -- ano, to se domluvíme.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/363/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

informace ke stavu provozu MHD

B. s o u h l a s í

s navrženým sníženým rozsahem provozu MHD v době letních školních prázdnin od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022.

18) Memorandum o spolupráci

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/364/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

19) Schválení darů pro p.o.

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/365/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

souhlas s přijetím účelových darů do vlastnictví příspěvkové organizace dle důvodové zprávy:

 • Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace v celkové výši 18 000,- Kč

 • Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace ve výši 60 000,- Kč

 • Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace ve výši 108 900,- Kč

B. p o v ě ř u j e

podpisem darovacích smluv ředitele příspěvkových organizací.

20) Úprava rozpočtu příspěvkových organizací

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/366/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předložené úpravy rozpočtu příspěvkových organizací:

 1. převod finančních prostředků z rezervního fondu na posílení fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace ve výši 50 000,- Kč;

 2. čerpání fondu investic:

  • Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace v celkové výši 289 000,- Kč;

  • Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace ve výši 90 000,- Kč;

  • Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace v celkové výši 190 000,- Kč;

  • Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace ve výši 147 000,- Kč;

 3. čerpání rezervního fondu:

  • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace ve výši 120 000,-Kč.

21) Odměny ředitelům příspěvkových organizací za II. čtvrtletí 2022 - neveřejné

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Člen rady města Petr Vobořil podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/367/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. čtvrtletí 2022 dle důvodové zprávy.

22) Peněžité dary - humanitní odbor

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Člen rady města Ing. Petr Roubíček podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/368/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Polepšovnu s.r.o., Palackého 2302/28, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 09055274, ve výši 15 000,- Kč na akci „VOLTÁŽ 2022" (3. 9. 2022, areál Pivovaru Volt v Jablonci nad Nisou), dle důvodové zprávy.

 2. poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou spolku Team Jizerky, z.s., Žitná 3223/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 26643961, ve výši 10 000,- Kč na akci „Závod Ještědské oblasti v orientačním běhu" (29. 5. 2022, Sportovní areál Břízky), dle důvodové zprávy.

 3. poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z.s., Mšenská 3988/64, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 26662914, ve výši 20 000,- Kč na akci „Little League Intermediate" (13. - 16. 7. 2022, Baseballový areál Baseball clubu Blesk Jablonec nad Nisou z.s.), dle důvodové zprávy.

23) Schválení přijetí dědictví p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/369/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

souhlas s přijetím dědictví do svého vlastnictví pro: Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., v celkové výši 2.172,- Kč dle důvodové zprávy,

B. p o v ě ř u j e

ředitele příspěvkové organizace provedením veškerých právních úkonů souvisejících s přijetím dědictvím dle bodu "A" tohoto usnesení.

24) Žádost o dotaci - rekonstrukce veřejného osvětlení - "na stůl"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/370/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

předložení žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce svítidel veřejného osvětlení ve městě Jablonec nad Nisou I. etapa.

B. p o v ě ř u j e

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, zajistit předfinancování a spolufinancování akce v případě přidělení dotace.

25) Veřejná zakázka - elektrická energie a zemní plyn - nákup pro rok 2023 na ČMKBK - "na stůl"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

RNDr. Čeřovský -- domluvili jsme se na úpravě usnesení, požádal bych pana tajemníka, aby ho přečetl nahlas.

JUDr. Řeháček přečetl navrhovanou úpravu usnesení.

Upravený návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/371/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

proces zahájení nákupu energetických komodit (elektrická energie a zemní plyn) na období od 1.1.2023 do 31.12.2023 pro statutární město Jablonec nad Nisou a jím zřizované a zakládané organizace a společnosti na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) formou centralizovaného zadávání dle § 9 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, v režimu SSD (sdružené služby dodávky) dle DZ (Důvodová zpráva), s tím, že nákupy mohou s ohledem na vývoj cen na burze probíhat i po částech;

B. r o z h o d u j e

v souladu s čl. 6 odst. 3b Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na "Zprostředkování burzovních komoditních obchodů" společnosti FIN-servis, a.s. (IČ: 26439573), ve výši smluvní odměny tohoto dohodce (zprostředkovatele) 0,2 % z celkového objemu uskutečněného burzovního obchodu (předpokládaná částka 200 tisíc Kč).

C. u k l á d á

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci veřejné zakázky (podpis potřebných smluvních dokumentů, stanovení maximální vstupní ceny pro jednotlivé komodity, příkazy k obchodování, uzavření obchodu).

26) Udělení souhlasu s postoupením licenční smlouvy k SW "E-manažer"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/372/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

informaci o připravovaném postoupení veškerých práv a povinností ze smlouvy "Smlouva o poskytnutí licence k užití SW "E-manažer" a souvisejících službách" uzavřené dne 22.2.2011 ze společnosti PORSENNA o.p.s. (IČ: 27172392) na společnost PORSENNA ICT s.r.o. (IČ: 06715371).

B. s c h v a l u j e

udělení souhlasu s postoupením výše uvedené licenční smlouvy dle DZ (Důvodová zpráva).

27) Jablonecká energetická a.s. - schválení účetní závěrky za rok 2021, rozdělení zisku za rok 2021

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/373/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

1) Zprávu dozorčí rady k ověření účetní závěrky k 31.12.2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021

2) Výrok auditora k ověření účetní závěrky k 31.12.2021 a k ostatním informacím (zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a výroční zprávy za rok 2021).

B. s c h v a l u j e

dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká energetická a.s.:

1) Účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2021

2) Návrh na rozdělení zisku za období 2021

3) Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021

4) Výroční zprávu (zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti) za rok 2021

28) Předložení žádosti o dotaci - skládka Janovská

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/374/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

předložení žádosti o dotaci do Národního programu Životní prostředí na projekt Odstranění černé skládky v ul. Janovská, Jablonec nad Nisou

B. u k l á d á

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, zajistit předfinancování a spolufinancování projektu v případě přidělení dotace v rozpočtu města v roce 2022

29) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele spol. Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/375/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele spol. Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ: 25475509, se sídlem Souběžná 2349/7, 46601 Jablonec nad Nisou, uzavřené dne 23.11.2021 s jednatelem Ing. Jaroslavem Knížek, a to ve znění dodatku dle přílohy

30) Schválení Výroční zprávy za rok 2021 spol. Jablonecká dopravní a.s.

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/376/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v působnosti valné hromady spol. Jablonecká dopravní a.s., IČ: 06873031, sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, výroční zprávu společnosti za rok 2021, jejíž součásti je řádná účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

31) Schválení dodatku č.3 k příkazní smlouvě uzavřené se spol. Jablonecká dopravní a.s.

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/377/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 3 k příkazní smlouvě o poskytování konzultační a poradenské činnosti ze dne 29.1.2019 uzavřené se spol. Jablonecká dopravní a.s., IČ: 06873031, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve znění dodatku dle přílohy

32) Dodatek č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících -- odebrání agendy kontroly výlepových ploch -- na stůl

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/378/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření předloženého Dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících se společností Umbrella Coach & Buses s.r.o., sídlo Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 02665824, s účinností a platností dodatku od 1. 7. 2022

33) SMART JABLONEC - Zpráva o realizaci projektu společnosti Gatum Advisory, s.r.o.

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/379/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

Zprávu o realizaci projektu, kterou zpracovala společnost Gatum Advisory s. r. o. IČ: 04153499 Italská 2581/67, 120 00 Praha, s uvedením metodického přístupu k řešení projektu, přehledu realizovaných schůzek, a především pak předběžných závěrů/doporučení v jednotlivých tematických oblastech.

34) Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM -- I. etapa, 2 část - dodatek č.5 Smlouvy o dílo

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/380/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo č. SD/2019/0295 s vybraných zhotovitelem společností ŠEBESTA VHS, v.o.s. na realizaci akce „Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM -- I. etapa, Jablonec nad Nisou" z důvodu smluvního uplatnění inflační doložky, dle důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, a Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, podpisem Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo č. SD/2019/0295 s vybraných zhotovitelem společností ŠEBESTA VHS, v.o.s. na realizaci akce „Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM -- I. etapa, Jablonec nad Nisou"

35) Dodatek č.1 smlouvy na zpracování Územní studie č.28

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/381/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1 smlouvy o poskytnutí projektové činnosti na zpracování územní studie č.28 „Cyklostezka Ostrý roh - Janov nad Nisou" s projekční kanceláří Atelier 4 s.r.o., Březová 1724/29, IČ: 46710141, dle důvodové zprávy.

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření dodatku č.1 smlouvy na zpracování územní studie č.28 „Cyklostezka Ostrý roh - Janov nad Nisou" s projekční kanceláři Atelier 4 s.r.o.

36) Přímé zadání veřejné zakázky „Stavba provizorní objízdné trasy ulice Kaštanová - "Info K" - na stůl

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/382/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Provizorní objízdná trasa v rámci rekonstrukce ulice Kaštanová, Kokonín, Jablonec nad Nisou" společnosti Autodoprava Dvořák s.r.o., Pod Servisem 5362, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 28741498, za cenu 841 323,50 Kč bez DPH, tj. 1 018 001,44 Kč s DPH, dle přiložené důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora podpisem smlouvy na provedení veřejné zakázky malého rozsahu „Provizorní objízdná trasa v rámci rekonstrukce ulice Kaštanová, Kokonín, Jablonec nad Nisou" se společností Autodoprava Dvořák s.r.o., Pod Servisem 5362, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 28741498

37) „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou -- vybavení interiérů"-- dodatek č. 2 -- „na stůl"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/383/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o uzavření Dodatku č. 2 ke kupní smlouvě ev. č. MMJN SD/2021/0499 se společností CNC studio s.r.o., IČ: 05719836, se sídlem K. Světlé 540/6, 370 04 České Budějovice k akci „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou -- vybavení interiérů", který řeší změnu zboží a kupní ceny zboží, kdy cena zboží po Dodatku č. 2 činí 3 572 950,71 Kč bez DPH, tj. 4 323 270,36 Kč vč. DPH 21 %.

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření „Dodatku č. 2 ke kupní smlouvě" se společností CNC studio s.r.o., IČ: 05719836, se sídlem K. Světlé 540/6, 370 04 České Budějovice, k akci „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou -- vybavení interiérů".

38) Pronájem pozemků - "Info C,R,V"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/384/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. pronájem p.p.č. 2024/3 o výměře 516 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady pro manžele R. a Ing. M. Š., oba bytem Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 23,- Kč/m2/rok.

 2. pronájem části p.p.č. 2024/1 o výměře 558 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady pro manžele R. a Ing. M. Š., oba bytem Botanická 5318/2, 46601 Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 13,- Kč/m2/rok.

B. n e s c h v a l u j e

 1. pronájem části p.p.č. 191/1 o výměře 433 m2 v k.ú. Lukášov za účelem zahrady. Důvodem nesouhlasu je nesoulad využití pozemku s územním plánem.

 2. pronájem části p.p.č. 2613, 2275/1 obě v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem umístění předzahrádky. Důvodem nesouhlasu je nesplnění stanovených Podmínek pro povolování předzahrádek na Mírovém náměstí.

C. r u š í

usnesení RM/432/2021/6 ze dne 9.9.2021.

39) Věcná břemena - "Info C, P"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/385/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. t r v á

na věcném břemeni chůze a jízdy přes p.p.č. 430/1 a 431/1 vše v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví K. P. bytem Lučany nad Nisou.

B. m ě n í

usnesení 176/2018/5.b) ze dne 3.5.2018 a to tak, že věcné břemeno bude zřízeno v p.p.č. 898/30 a 898/93 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností To & Mi Vdf. spol. s.r.o., Pražská 2951, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567677. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

40) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena - "Info C, K, M, N, Š, Ž"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/386/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností a-net Liberec s.r.o., Hradební 654/32, 460 06 Liberec, IČ 28687965 ke stavbě telekomunikačního vedení v p.p.č. 1474/1, 2427 a 1470/27 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a v p.p.č. 815/22, 1712/2, 812/68, 812/67, 812/66, 812/14, 812/5, 1711, 810/86 a st.p.č. 826/2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky s podmínkami odboru technického.

  b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování telekomunikačního vedení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikačního vedení v p.p.č. 1474/1, 2427 a 1470/27 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a v p.p.č. 815/22, 1712/2, 812/68, 812/67, 812/66, 812/14, 812/5, 1711, 810/86 a v st.p.č. 826/2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky se společností a-net Liberec s.r.o., Hradební 654/32, 460 06 Liberec, IČ 28687965, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Soubor telekomunikačních přípojek v lokalitě ul. Vysoká, Spojovací, Jeronýmova".

 2. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČ 04084063 ke stavbě telekomunikačního vedení v p.p.č. 898/13, 918/49, 898/81, 898/80, 898/30, 898/93, 898/82, 2382/3, 942/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami odboru technického.

  b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování telekomunikačního vedení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikačního vedení v p.p.č. 898/13, 918/49, 898/81, 898/80, 898/30, 898/93, 898/82, 2382/3, 942/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČ 04084063, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „16010-063733_0133/22 ZZS Jablonec nad Nisou_MTS".

 3. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností BIMONT s.r.o., České mládeže 713/122, 460 08 Liberec, IČ 47781262 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 418/12 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

  b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 418/12 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 405 02, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IV-12-4022720 JN-Jablonec n.N.,st.5542-kNN smyčka".

 4. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností BIMONT s.r.o., České mládeže 713/122, 460 08 Liberec, IČ 47781262 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 1011/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

  b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 1011/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 405 02, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IV-12-4022373 JN-Jablonec n.N.Riegrova-kNN smyčka,SS10".

 5. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností BIMONT s.r.o., České mládeže 713/122, 460 08 Liberec, IČ 47781262 ke stavbě kabelového vedení NN a pilíře v p.p.č. 1610/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami odboru technického.

  b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN a pilíře včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN a pilíře v p.p.č. 1610/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene ve výši 1000 Kč + DPH. Důvodem ceny za zřízení služebnosti je to, že se jedná o akci vynucenou městem, jako investorem. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IV-12-4022557 JN-Jablonec n.N., Cvrčkova-kNN smyčka".

 6. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností FS Assets, s.r.o., Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec, IČ 28747003 ke stavbě vodovodní přípojky a drenážního potrubí v p.p.č. 2428/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro bytový dům č.p. 2428/5 s podmínkou odboru technického.

  b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 2428/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou k st.p.č. 2023, jejíž součástí je stavba č.p. 2105 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností FS Assets, s.r.o., Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec, IČ 28747003, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

  c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování drenážního potrubí včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním drenážního potrubí v p.p.č. 2428/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou k p.p.č. 3115 a st.p.č. 2023, jejíž součástí je stavba č.p. 2105 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností FS Assets, s.r.o., Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec, IČ 28747003, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

 7. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s B. N., bytem Jablonec nad Nisou ke stavbě kanalizační přípojky v p.p.č. 646/1 v k.ú. Kokonín pro rodinný dům Rovná č.p. 4886 s podmínkou odboru technického.

  b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 646/1 v k.ú. Kokonín k p.p.č. 647/1 a st.p.č. 877, jejíž součástí je stavba č.p. 4886 vše v k.ú. Kokonín s B. N., bytem Jablonec nad Nisou a J. N., bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

 8. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s H. V., bytem Jablonec nad Nisou ke stavbě kanalizační přípojky v p.p.č. 646/1 v k.ú. Kokonín pro objekt Požární 37 s podmínkou odboru technického.

  b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 646/1 v k.ú. Kokonín k p.p.č. 650/3 a st.p.č. 149/3, jejíž součástí je stavba č.e. 37 vše v k.ú. Kokonín s H. V., bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

 9. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s manžely J. N. a Š. N., oba bytem Jablonec nad Nisou ke stavbě kanalizační přípojky v p.p.č. 930/1 v k.ú. Kokonín k p.p.č. 571/1 v k.ú. Kokonín s podmínkami odboru technického.

  b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 930/1 v k.ú. Kokonín k p.p.č. 571/1 v k.ú. Kokonín s manžely J. N. a Š. N., oba bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

 10. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s manžely J. a L. D., oba bytem Jablonec nad Nisou ke stavbě kanalizační přípojky v p.p.č. 1398/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou pro rodinný dům č.p. 125 s podmínkou odboru technického.

  b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 1398/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou k p.p.č. 1408 a p.p.č. 1407, jejíž součástí je stavba č.p. 125 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou s manžely J. D. a L.D., oba bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

 11. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s T. P., bytem Jablonec nad Nisou ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky v p.p.č. 2473/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro bytový dům Sokolí 29 s podmínkou odboru technického.

  b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu zřídit a provozovat kanalizační přípojku včetně jejího umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 2473/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro bytovou jednotku č. 276/1 vymezenou v st.p.č. 3146, jejíž součástí je stavba č.p. 276 ve spoluvlastnickém podílu o velikosti 2196/3622 na společných částech domu č.p. 276 a na st.p.č. 3146 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s T. P., bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

  c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu zřídit a provozovat kanalizační přípojku včetně jejího umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 2473/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro dílnu nebo provozovnu č. 276/101 vymezenou v st.p.č. 3146, jejíž součástí je stavba č.p. 276 ve spoluvlastnickém podílu o velikosti 516/3622 na společných částech domu č.p. 276 a na st.p.č. 3146 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s T. P., bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

  d) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu zřídit a provozovat kanalizační přípojku včetně jejího umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 2473/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro dílnu nebo provozovnu č. 276/102 vymezenou v st.p.č. 3146, jejíž součástí je stavba č.p. 276 ve spoluvlastnickém podílu o velikosti 910/3622 na společných částech domu č.p. 276 a na st.p.č. 3146 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s T. P., bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

  e) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu zřídit a provozovat vodovodní přípojku včetně jejího umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 2473/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro bytovou jednotku č. 276/1 vymezenou v st.p.č. 3146, jejíž součástí je stavba č.p. 276 ve spoluvlastnickém podílu o velikosti 2196/3622 na společných částech domu č.p. 276 a na st.p.č. 3146 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s T. P., bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

  f) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu zřídit a provozovat vodovodní přípojku včetně jejího umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 2473/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro dílnu nebo provozovnu č. 276/101 vymezenou v st.p.č. 3146, jejíž součástí je stavba č.p. 276 ve spoluvlastnickém podílu o velikosti 516/3622 na společných částech domu č.p. 276 a na st.p.č. 3146 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s T. P., bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

  g) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu zřídit a provozovat vodovodní přípojku včetně jejího umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 2473/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro dílnu nebo provozovnu č. 276/102 vymezenou v st.p.č. 3146, jejíž součástí je stavba č.p. 276 ve spoluvlastnickém podílu o velikosti 910/3622 na společných částech domu č.p. 276 a na st.p.č. 3146 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s T. P., bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

 12. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s D. Š., bytem Jablonec nad Nisou, Ing. V. Z., bytem Jablonec nad Nisou a Ing. V. Z., bytem Jablonec nad Nisou ke stavbě kanalizační přípojky v p.p.č. 1985/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou pro rodinný dům Zahradní 10 s podmínkou odboru technického.

  b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 1985/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou k p.p.č. 1977 a st.p.č. 1976, jejíž součástí je stavba č.p. 3740 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou s manžely Ing. V. Z., bytem Jablonec nad Nisou a Ing. V. Z., bytem Jablonec nad Nisou a D. Š., bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

 13. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec, IČ 70891508 ke stavbě vodovodní přípojky v p.p.č. 2382/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou a kanalizační přípojky v p.p.č. 942/43 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro novostavbu výjezdové základny zdravotnické záchranné služby s podmínkou odboru technického.

  b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 942/43 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro novostavbu výjezdové základny zdravotnické záchranné služby na p.p.č. 942/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec, IČ 70891508, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

  c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 2382/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro novostavbu výjezdové základny zdravotnické záchranné služby na p.p.č. 942/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec, IČ 70891508, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

41) Zveřejnění záměru majetkoprávních úkonů - "Info C,K,R,V,Ž"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/387/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 608 v k.ú. Vrkoslavice (pouze část zastavěnou přístavbou a stavbou septiku). Pozemek bude zveřejněn podle Skupiny D) -- ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

 2. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 191/1 o výměře 80 m2 v k.ú. Lukášov za účelem zahrady.

  Pozemek je zařazen do skupiny D) -- ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

 3. zveřejnění záměru výpůjčky části p.p.č. 384/1 o výměře 730 m2 v k.ú. Kokonín za účelem užívání v souvislosti s revitalizací a údržbou kaple na sousední st.p.č. 66/3 v k.ú. Kokonín a za účelem případné revitalizace a údržby předmětného pozemku.

 4. zveřejnění záměru prodeje částí p.p.č. 914 o výměře 147 m2 a částí p.p.č. 391/1 o výměře 663 m2, p.p.č. 391/2 o výměře 38 m2vše v k.ú. Kokonín.

  Pozemek je zařazen do skupiny D) -- ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

 5. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 636/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 636/18 o výměře 82 m2, části p.p.č. 636/3 díl „b" o výměře 72 m2 a části p.p.č. 636/1 díl „a" o výměře 5 m2, oba díly geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 636/17 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za minimální kupní cenu ve výši 132.700 Kč. Pozemek je zařazen do skupiny D) -- ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

 6. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 636/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 636/1 o nové výměře 1056 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem výstavby rodinného domu za minimální kupní cenu ve výši 1.623.805 Kč. Pozemek je zařazen do skupiny A) -- pozemky na individuální výstavbu rodinných domů

 7. zveřejnění záměru darování p.p.č. 470 v k.ú. Lukášov pro pana J. J., bytem Jablonec nad Nisou. Důvodem darování pozemku jsou extrémní náklady na sanaci skalního masivu.

 8. zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 923-2017-OE/OMP a to tak, že se mění rozsah pronájmu části p.p.č. 48 nově na 2 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou s tím, že ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

 9. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1999/4 a části p.p.č. 2493/4 o nové výměře 92 m2 obě v k.ú. Jablonec nad Nisou.

  Pozemek bude zveřejněn podle Skupiny D) -- ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

42) Změna v oceňování věcných břemen technické infrastruktury - Info „K, M, R, P, C, Š, N, V, Z"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/388/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

změnu Pravidel pro jednání výboru pro hospodaření s majetkem města § 22a Zřizování věcných břemen včetně přílohy č. 3 ve znění dle přílohy č. 7 důvodové zprávy.

Úhrada za zřízení věcného břemene technické infrastruktury se stanovuje: - při délce věcného břemene do 20 bm se úhrada za zřízení věcného břemene stanoví podle aplikace e-břemena s navýšením o 20 % bonifikaci, minimálně však částka 2.000 Kč - při délce věcného břemene od 20 bm včetně, se úhrada za zřízení věcného břemene stanoví podle aplikace e-břemena s navýšením o 20 % bonifikaci (maximálně však o 20.000 Kč), minimálně však 2.000 Kč nebo město na základě návrhu rady města požádá o zpracování znaleckého posudku na náklady provozovatele distribuční soustavy a pak se cena věcného břemene řídí oceněním znaleckým posudkem.

Pro společnosti, které nepoužívají aplikaci e-břemena a nedojde k dohodě smluvních stran o úhradě věcného břemene dle Ceníku, se úhrada za zřízení věcného břemene stanoví znaleckým posudkem. Nová úprava se uplatňuje i na věcná břemena projednaná a schválená radou města od 1. 1. 2021 v případech, kdy dosud nebyla uzavřená budoucí smlouva o zřízení věcného břemene.

B. bere na vědomí

skutečnost, že město nebude zpoplatňovat tzv. zákonná věcná břemena zřízená v pozemcích města, jestliže se stranou oprávněnou nedojde k dohodě o jejich úhradě. Statutární město Jablonec nad Nisou uzavře se stranou oprávněnou smlouvu o zřízení věcného břemene a smlouva bude vložena do katastru nemovitostí s tím, že strana oprávněná uhradí geometrický plán a náklady spojené s vkladem smlouvy do katastru nemovitostí.

43) Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti Cotrex PC s.r.o.

Předkládá: Petr Vobořil, RZ

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/389/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti Cotrex PC s.r.o., Rýnovická 996/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 00525154, a uzavření servisní smlouvy na zajištění služeb správy a údržby počítačové sítě a výpočetní techniky příspěvkové organizace Kultura Jablonec, p. o., Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 09555340

44) Postup magistrátu při řešení místního poplatku z pobytu, místního poplatku ze psů a správních poplatků v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/390/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

 1. postup správního úřadu při řešení možnosti upuštění od správních poplatků v souladu s ust. § 4 odst. 1 zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, kdy správní orgán rozhodl, od vybírání správních poplatků neupouštět,

 2. postup magistrátu, odboru ekonomiky, jako správce poplatku, který v souladu s § 16b zákona č. 565/1990 Sb., zákon o místních poplatcích, z úřední moci promíjí od 1.7.2022 do 31.12.2022 místní poplatek z pobytu a místní poplatek ze psů z důvodu mimořádných událostí při příchodu velkého počtu uprchlíků v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

45) Prázdninový úklid v Jablonci nad Nisou 2022 -- pokračování zapojení dobrovolníků do zlepšení životního prostředí ve městě

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/391/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

ztíženou situaci při realizaci letního ručního úklidu při zlepšování životního prostředí v Jablonci nad Nisou spočívající v menším počtu zapojených pracovníků veřejně prospěšných prací;

B. s c h v a l u j e

 1. možnost zapojení ukrajinských uprchlíků do dobrovolnické práce bez nároku na odměnu vždy 4 hodiny denně -- max. 20 dobrovolníků v jeden den do letního úklidu města organizovaného statutárním městem Jablonec nad Nisou v měsících červenec a srpen 2022 (úklid prostor ve vlastnictví SMJN, případně dalších veřejně přístupných prostor v majetku veřejných subjektů);

 2. poskytnutí daru v podobě stravování dobrovolníků podílejících se na úklidu města formou stravenky v hodnotě 200,- Kč/den nebo 300,- Kč/den pro těžší práce, a to podle seznamu uvedeného v důvodové zprávě;

C. p o v ě ř u j e

JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN, podpisem smluv o výkonu krátkodobé dobrovolnické služby.

Bod č. [46) Pořízení starších užitkových vozů typu sklápěč k zajištění čistoty a pořádku ve městě - na stůl]{.underline} bude projednán po skončení zasedání ZM, kde se schvalují rozpočtové změny

47) Zapůjčení ručního radaru na měření rychlosti Městské policii Rychnov u Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/393/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

podepsání smlouvy o zápůjčce ručního radaru na měření rychlosti TruCam II pro Městskou policii Rychnov u Jablonce nad Nisou

48) SMART Jablonec - projektový záměr "Komplexní energetické posouzení" - "na stůl"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/394/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

projektový záměr (dílčí výstup) "SMART Jablonec - Komplexní energetické posouzení" dle DZ (Důvodová zpráva).

49) Dodatek č. 1 k Dohodě o společném postupu při vypořádání věcných břemen - na stůl

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/395/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o společném postupu při vypořádání věcných břemen ze dne 14.5.2021, ev.č.SO/2021/0178, se spol. GREPA Networks s. r. o., sídlem Žitná 2324/16, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ: 25492900, v přiloženém znění dodatku

50) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SD/2022/0222 (zajištění dozoru na vodní hladině - VZS ČČK) - na stůl

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/396/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. SD/2022/0222, s Vodní záchrannou službou ČČK Jablonec nad Nisou, pobočný spolek, IČ 64668584, se sídlem Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou, dle důvodové zprávy.

51) Zázemí jablonecké přehrady -- lokalita U Prutu -- schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky -- info „M" - "na stůl"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/397/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. Realizaci veřejné zakázky „Zázemí jablonecké přehrady -- lokalita U Prutu".

 2. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Zázemí jablonecké přehrady -- lokalita U Prutu".

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, zajistit realizaci výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Zázemí jablonecké přehrady -- lokalita U Prutu".

52) Diskuze

RNDr. Čeřovský -- od státu přišla do datové schránky informace, v bytovém družstvu Bižuterie stát vlastní jednu bytovou jednotku, připravuje se elektronická akce k prodeji družstevního podílu. Budeme se účastnit? Musíme se dohodnout.

Proběhla diskuze, zda se město aukce účastní, byli přijato usnesení:

Elektronická aukce -- na stůl

USNESENÍ RM/398/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

informaci Úřadu o zastupování státu ve věcech majetkových o elektronické aukci prodeje státního majetku -- družstevního podílu ev Stavebním bytovém družstvu Bižuterie, se kterým se pojí právo nájmu bytové jednotky č. 3236/6 a podílu ve výši 305/18244 na společných částech budovy č.p. 3236/26 a pozemku p.č. st. 3778 v k.ú. Jablonec nad Nisou;

B. s c h v a l u j e

že se statutární město Jablonec nad Nisou nezúčastní této aukce z důvodu nepotřebnosti tohoto majetku.

RNDr. Čeřovský -- přišel dopis od občana ohledně přípojky kanalizací, budeme se jím zabývat. Musí to zpracovat příslušné oddělení magistrátu, následně RM.

Ing. Vele -- budou mimořádná jednání RM o prázdninách?

RNDr. Čeřovský -- prozatím nevíme o ničem, co by bylo potřeba schvalovat, sdělte do kanceláře primátora, v jakých termínech budete čerpat dovolenou.

Proběhla diskuze o mimořádných jednání RM, radní se domluvili, že mimořádné jednání RM se bude konat 28. 7. 2022 od 8,00 hod., jednání bude kombinované, osobně a on-line.

Mgr. Mánek -- povolení akce Food minibus, prodej občerstvení -- zda s tím nemáte problém, porada vedení, která takovéto akce schvaluje, do té doby nebude. Radní s pořádáním akce souhlasili.

Jablonecká neděle -- financování -- humanitní odbor má nějaké finance v rozpočtu, ovšem ne v té výši, jakou pořadatelé požadují, poslali dvě varianty.

Proběhla diskuze o výši příspěvku na pořádání této akce, radní se domluvili, že výše příspěvku se navyšovat nebude.

Nebyla další diskuse a primátor ukončil 1. část jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 11,35 hodin.

2. část jednání rady města zahájil primátor města RNDr. Jiří Čeřovský v 16,02 hod.

Přítomno bylo 7 členů RM z celkového počtu 9.

Primátor omluvil MUDr. Němečka a Ing. Veleho.

46) Pořízení starších užitkových vozů typu sklápěč k zajištění čistoty a pořádku ve městě - na stůl

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček -- tady bude změna, jedno auto nám mezitím prodali, navrhl bych úpravu usnesení -- přečetl nahlas navrhovanou úpravu usnesení.

Upravený návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/392/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

r o z h o d u j e

A. r o z h o d u j e

v souladu s čl. 6 směrnice RM č. 26/2016, k veřejným zakázkám, v aktuálním znění, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu -- pořízení užitkového vozu VW Crafter 2.0 TDI, třístranný sklápěč, r. v. 2013, celková hmotnost 3500 kg, výkon 100 kW s tažným zařízením, VIN: WV1ZZZ2FZE7003275 a uzavřením kupní smlouvy se společností UNIONCAR & MACHINERY s.r.o., Výčapy 223, 674 01, Výčapy, Česká republika, zastoupen: Ing. Petrem Odstrčilem, jednatelem s.r.o., IČ: 05734568, DIČ: CZ05734568 za cenu 389.000,- Kč bez DPH tj. 470.690,- Kč s DPH

B. s v ě ř u j e

Magistrátu města Jablonec nad Nisou, kanceláři tajemníka jednorázově pravomoc realizovat v souladu s čl. 6 směrnice RM č. 26/2016, k veřejným zakázkám, v aktuálním znění, přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu -- pořízení druhého použitého užitkového vozu pro pracovníky veřejně prospěšných prací v ceně do 400 tisíc Kč bez DPH.

Nebyla další diskuse a primátor ukončil 2. část jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 16,07 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský
primátor města

Ing. Petr Roubíček
náměstek primátora

Vytvořeno 30.6.2022 10:09:49 | přečteno 123x | Petr Vitvar
load