Zápis z rady 05/2021

Zápis z 5. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 29. ledna 2021 od 8.00 hodin v zasedací síni č. 202/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Stanislav Říha

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Omluveni: MUDr. Vít Němeček, MBA

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil mimořádné jednání 5. rady města v 8,05 hod.

Omluvil MUDr. Víta Němečka, MBA.

Přítomni byli osobně 4 členové RM, způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnili –

Ing. Milan Kouřil, Ing. Stanislav Říha, Ing. Miloš Vele, Petr Vobořil a Mgr. Jan Zeman.

Primátor města seznámil přítomné s programem:

Program:

1) Výpůjčka – autobusové nádraží pro nového dopravce

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

2) Postoj města jako člena DSOJ k podmínkám stanoveným k návrhu Dohody o prodloužení promlčecí doby vztahující se k Rámcové smlouvě o závazku veřejné služby v MHD uzavřené mezi DSOJ a DPMLJ a.s.

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

3) Pronájem bytů

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

4) Kontokorentní úvěr

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

5) Změna organizačního řádu MMJN

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

6) Smlouva o dílo „Objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady“

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

7) Schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora spol. Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

8) Diskuze

Program jednání byl schválen 8-0-0

1) Výpůjčka – autobusové nádraží pro nového dopravce

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/39/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce (autobusového nádraží) se spol. UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 02665824, na dobu určitou od 1.2.2021 do 31.1.2023, ve znění smlouvy dle přílohy

2) Postoj města jako člena DSOJ k podmínkám stanoveným k návrhu Dohody o prodloužení promlčecí doby vztahující se k Rámcové smlouvě o závazku veřejné služby v MHD uzavřené mezi DSOJ a DPMLJ a.s.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský – na valné hromadě DSOJ jsme to schválili s podmínkami:

  • budeme průběžně informováni o vývoji problému mezi DPMLJ a BusLine

  • abychom případně byli žalováni až po ukončení sporu BusLine vs. DPMLJ.

Mgr. Kučera – žádost o prodloužení promlčecí doby přišla z BusLine v říjnu, nicméně byla zmatečná. Nakonec jsme se dohodli, že na to přistoupíme, a zároveň jsme si stanovili nějaké podmínky. Na vyžádání informací o probíhajícím sporu mezi BusLine a DPMLJ u rozhodčího řízení nemusíme tak trvat, protože máme v Dozorčí radě DPMLJ zástupce, kteří jsou schopni a oprávněni, na základě svých pravomocí člena rady, si tyto materiály vyžádat. Z naší strany se dohoda o prodloužení uzavírá proto, aby byl dostatek času, abychom se mohli dohodnout, a nebyli předžalováni do skončení právní moci sporů, které vedou BusLine a DPMLJ.

Mgr. Zeman – získání informace nebude tak snadné, člen dozorčí rady musí oficiálně požádat dozorčí radu a ta musí jeho žádost schválit. Včera, na jednání Dozorčí rady DPMLJ jsme to učinili, bylo nám řečeno, že nám to nezpřístupní, protože ostatní členové to nemají také zpřístupněné. Požádal jsem Ing. Michala Zděnka, předsedu představenstva DPMLJ, o svolání schůzky právníků, abychom se domluvili, jakou minimální část spisu nám ukážou.

RNDr. Čeřovský – jak tedy budeme postupovat, na jednání DSOJ to potřebuji projednat.

Mgr. Kučera – to je pro mě nová informace, dostali jsme zprávu, že nám spis předloží k nahlédnutí na základě žádosti členů dozorčí rady.

Proběhla diskuze, jak získat požadované informace, je několik způsobů. Projednání materiálu se odloží do doby, než proběhne další jednání s DPMLJ. Primátor města RNDr. Čeřovský, na základě domluvy s radními, materiál stáhl z jednání.

Po stažení tohoto bodu byly následující body přečíslovány.

Z důvodu technických problémů byl odpojen Ing. Kouřil.

2) Pronájem bytů

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Mgr. Kučera – pokud se pronajímá byt právnické osobě, musí se pronájem zveřejnit.

Návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/40/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r u š í

vyhlášená výběrová řízení na pronájem bytů: VŘ č. 13/2020 – byt č. 1 v objektu Lidická 12/924, Jablonec nad Nisou a VŘ č. 16/2020 – byt č. 1 v objektu Dlouhá 25A, Jablonec nad Nisou

B. s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu bytu:

1) č. 1 o velikosti 1+4 a celkové výměře 102,45 m2ve 3. podlaží objektu č. p. 924 (Lidická 12) v k. ú. Jablonec nad Nisou

za účelem ubytování zaměstnanců firmy UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., pro nájemce - UMBRELLA CITY LINES s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09057846.

2) č. 1 o velikosti 1+2 a celkové výměře 79,35 m2ve 2. podlaží objektu č. p. 1376 (Dlouhá 25A) v k. ú. Jablonec nad Nisou

za účelem ubytování zaměstnanců firmy UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., pro nájemce - UMBRELLA CITY LINES s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09057846.

3) Kontokorentní úvěr

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Tuláčková – kontokorentní úvěr je předjednáván každý rok, v letošním roce se schvaluje dříve, z důvodu zapojení do rozpočtu města, který se bude schvalovat v únoru.

Návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/41/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

přímé zadání zakázky na „Kontokorentní úvěr“ Komerční bance, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054 na dobu určitou se splatností do 28. 2. 2022, úvěr ve výši 70 mil. Kč, úroková sazba O/N PRIBOR + 0,20 % p. a. a poplatek za rezervaci zdrojů ve výši 0,10 % p. a. z nečerpané jistiny úvěru.

Opětovně se připojil Ing. Kouřil

4) Změna organizačního řádu MMJN

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček – zřizuje se jedno pracovní místo na oddělení organizace a personálu veřejně prospěšných prací na dobu určitou. Doplnění, jak se vyvíjí situace okolo veřejně prospěšných prací (VPP) – začínali jsme se 120 pracovními místy, pracovníky využívaly i naše organizace. Vzhledem k vývoji na trhu práce a možnostem Úřadu práce v poslední době, se začal postupně počet snižovat, v současnosti to je cca 40-50 pracovních míst. Do toho nastoupily problémy z důvodu covidu. Místa se financují z prostředků Evropské unie – tzv. program PDÚ – který počítá s tím, že pracovníci, kteří tento program absolvují, jsou připraveni na uplatnění v dalším zaměstnání a již nám patrně nebudou poskytnuti Úřadem práce na VPP. Proto potřebujeme zaměstnat do pracovního poměru jednoho z těchto pracovníků, který pomáhá s vedením a organizací této agendy, protože sám pan Podskalský to nemůže zastat. Budeme muset pravděpodobně přijmout nějakou strategii, jak agendu VPP dál rozvíjet a její další využití.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/42/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s t a n o v u j e

celkový počet zaměstnanců statutárního města Jablonec nad Nisou zařazených do Magistrátu města Jablonec nad Nisou k 1. únoru 2021 na 320 (jedná se o přepočtená funkční místa, přičemž 220 je pracovníků plnících úkoly úřadu a 100 je pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce)

B. s c h v a l u j e

s účinností od 1. února 2021 změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, spočívající v zřízení 1 pracovního místa s plným úvazkem s označením 1.4.4 do 31.1.2022 na odboru Kancelář tajemníka

C. p o v ě ř u j e

  1. JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN, vydat aktualizované znění přílohy č. 3 Organizačního řádu MMJN a podniknout všechna personální opatření k realizaci schválené změny

  2. Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, provést rozpočtová opatření k navýšení kapitoly Kancelář tajemníka o potřebné finanční prostředky

5) Smlouva o dílo „Objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady“

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – návrh usnesení bych upravil – v podbodu B bych slovo ukládá nahradil pověřuje a přidal bych podbod C – ukládá Ing. Petru Roubíčkovi, náměstku primátora, pravidelně (jednou měsíčně) předkládat radě města informativní zprávu o vývoji projektu „Objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady".

Výrobní výbor a projektanti na všem intenzivně pracují.

Upravený návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/43/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na projektovou a inženýrskou činnost včetně spolupráce při výběru uchazeče na realizaci stavby „Objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady“ ing. arch. MgA. Markovi Přikrylovi, Pod Terebkou 1138/13, 140 00 Praha 4 za celkovou cenu 940.000,- Kč (není plátce DPH) dle přiložené důvodové zprávy.

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora uzavřít Smlouvu o dílo na vyhotovení všech stupňů projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a spolupráce při výběru zhotovitele stavby s vítězem architektonické soutěže ing. arch. MgA. Markem Přikrylem se sídlem Pod Terebkou 1138/2, 140 00 Praha 4 a zajistit podpis této smlouvy o dílo.

C. u k l á d á

Ing. Petru Roubíčkovi, náměstku primátora, pravidelně (jednou měsíčně) předkládat radě města informativní zprávu o vývoji projektu „Objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady"

6) Schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora spol. Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.***

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. Kučera – jedná se o formální schválení standardní smlouvy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-1

USNESENÍ RM/44/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v působnosti valné hromady spol. Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25412604, smlouvu o výkonu funkce likvidátora společnosti, ve znění dle přílohy

7) Diskuze

Ing. Roubíček – informace o včerejším jednání s projektanty společnosti DOMYJINAK s.r.o. ohledně možnosti rozdělit realizaci terminálu od parkovacího domu – dá se to tak realizovat. Nejprve se postaví parkovací dům s nějakou menší úpravou. Projektanti dostali za úkol do 14 dní předložit konkrétní čísla.

RNDr. Čeřovský – zásadní je, že možnost rozdělení existuje. Na jednání ZM v únoru by se měl připravit nějaký materiál. Dne 9. února se sejde Řídící výbor IPRÚ, bylo by dobré, abychom ta čísla již měli.

Ing. Roubíček – budu je tlačit k tomuto termínu.

Mgr. Mánek – očkovací centrum – bylo domluveno, že v rámci podnájemního vztahu se společností SPORT Jablonec, s.r.o. by nemocnice zpočátku nájem platila. Připravíme usnesení tak, aby nemocnice měla jistotu, že pokud by mělo dojít z jakéhokoliv důvodu ke ztrátě, tak vše doplatí zřizovatel, tj. statutární město Jablonec nad Nisou. Městská hala se již připravuje na spuštění očkovacího centra.

Ohledně autobusů – Ing. Wejnar bude jednat s dopravcem ohledně ceny, které vyplynou z úpravy jízdních řádů.

Společnost SPORT Jablonec, s.r.o. je pro očkovací centrum schopna zajistit asi 7 zaměstnanců, byli osloveni i další ředitelé městských společností, zda jsou schopni a ochotni nějaké pracovníky poskytnout. Je možné, že poskytneme i nějaké pracovníky z magistrátu, či externisty, kteří se nám přihlásili.

Včera jsme s panem primátorem byli online přítomni na poradě Mgr. Tulpy se starosty Libereckého kraje. Diskutovalo se očkování klientů domů pro seniory (DPS). Tak, jak to navrhovali, je pro Jablonec nad Nisou nerealizovatelné. Stále neexistuje žádná metodika a nejsou pokyny pro očkování seniorů v DPS. Navrhoval bych, a projednám to s ředitelem nemocnice, zda bychom spíše klienty z DPS neodvezli do očkovacího centra a tam je naočkovali.

Na jednání také zaznělo téma bezdomovci – objekt v Liberci pro bezdomovce funguje, pro příspěvky na budoucí financování by měl být určující trvalý pobyt toho člověka. Je otázkou, že s koncem nouzového stavu problém bezdomovectví nezmizí. Měli bychom tedy ve městě řešit, jak postupovat, ve spolupráci např. s občanským sdružení Naděje, jak jednat v případě, že po skončení nouzového stavu, se nám tu objeví nemocní bezdomovci, jak je izolovat.

Nebyla další diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 8,42 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Vytvořeno 4.2.2021 11:15:15 | přečteno 220x | Petr Vitvar
load