Usnesení rady 05/2021

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 29.01.2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/39/2021

A. schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce (autobusového nádraží) se spol. UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 02665824, na dobu určitou od 1.2.2021 do 31.1.2023, ve znění smlouvy dle přílohy

RM/40/2021

A. ruší

vyhlášená výběrová řízení na pronájem bytů: VŘ č. 13/2020 - byt č. 1 v objektu Lidická 12/924, Jablonec nad Nisou a VŘ č. 16/2020 - byt č. 1 v objektu Dlouhá 25A, Jablonec nad Nisou

B. schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu bytu:
1) č. 1 o velikosti 1+4 a celkové výměře 102,45 m 2ve 3. podlaží objektu č. p. 924 (Lidická 12) v k. ú. Jablonec nad Nisou
za účelem ubytování zaměstnanců firmy UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., pro nájemce - UMBRELLA CITY LINES s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09057846.
2) č. 1 o velikosti 1+2 a celkové výměře 79,35 m 2ve 2. podlaží objektu č. p. 1376 (Dlouhá 25A) v k. ú. Jablonec nad Nisou
za účelem ubytování zaměstnanců firmy UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., pro nájemce - UMBRELLA CITY LINES s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09057846.
 
 

RM/41/2021

A. schvaluje

přímé zadání zakázky na „Kontokorentní úvěr“ Komerční bance, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054 na dobu určitou se splatností do 28. 2. 2022, úvěr ve výši 70 mil. Kč, úroková sazba O/N PRIBOR + 0,20 % p. a. a poplatek za rezervaci zdrojů ve výši 0,10 % p. a. z nečerpané jistiny úvěru.

RM/42/2021

A. stanovuje
celkový počet zaměstnanců statutárního města Jablonec nad Nisou zařazených do Magistrátu města Jablonec nad Nisou k 1. únoru 2021 na 320 (jedná se o přepočtená funkční místa, přičemž 220 je pracovníků plnících úkoly úřadu a 100 je pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce)
B. schvaluje

s účinností od 1. února 2021 změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, spočívající v zřízení 1 pracovního místa s plným úvazkem s označením 1.4.4 do 31.1.2022 na odboru Kancelář tajemníka

C.1 pověřuje
JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN, vydat aktualizované znění přílohy č. 3 Organizačního řádu MMJN a podniknout všechna personální opatření k realizaci schválené změny
C.2 pověřuje
Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, provést rozpočtová opatření k navýšení kapitoly Kancelář tajemníka o potřebné finanční prostředky

RM/43/2021

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na projektovou a inženýrskou činnost včetně spolupráce při výběru uchazeče na realizaci stavby „Objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady“ ing. arch. MgA. Markovi Přikrylovi, Pod Terebkou 1138/13, 140 00 Praha 4 za celkovou cenu 940.000,-Kč (není plátce DPH) dle přiložené důvodové zprávy.

B. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora uzavřít Smlouvu o dílo na vyhotovení všech stupňů projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a spolupráce při výběru zhotovitele stavby s vítězem architektonické soutěže ing. arch. MgA. Markem Přikrylem se sídlem Pod Terebkou 1138/2, 140 00 Praha 4  a zajistit podpis této smlouvy o dílo.

C. ukládá

Ing. Petru Roubíčkovi, náměstku primátora, pravidelně (jednou měsíčně) předkládat radě města informativní zprávu o vývoji projektu „Objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady"

RM/44/2021

A. schvaluje

v působnosti valné hromady spol. Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25412604, smlouvu o výkonu funkce likvidátora společnosti, ve znění dle přílohy

Vytvořeno 1.2.2021 9:51:57 | přečteno 274x | Petr Vitvar
load