Zápis z rady 12/2021

Zápis z 12. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 26. března 2021 od 10.00 hodin v zasedací síni č. 202/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MUDr. Vít Němeček, MBA

Ing. Stanislav Říha

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil mimořádné jednání 12. rady města v 10,00 hod.

Přítomno byli osobně 4 členové RM, způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnili –

MUDr. Vít Němeček, Ing. Stanislav Říha, Ing. Miloš Vele, Petr Vobořil, Mgr. Jan Zeman.

Bylo přítomno 9 členů rady města z celkového počtu 9.

Primátor města seznámil přítomné s programem:

Program:

1) Návrh rozvojových záměrů pro úpravu základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

2) Diskuze

Program jednání byl schválen 9-0-0

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek – vycházíme ze schváleného Akčního plánu zastupitelstva města, kde je uvedeno, že rozvojový záměr bude v roce 2021 řešen stejně jako každý rok. Dle rozhodnutí kraje na řešení ORP 1 a ORP 3 vznikla nyní povinnost podpisu primátora u rozvojových záměrů, v minulých letech to podepisovali vedoucí odborů. My, jako město, to posouváme dál, ať už na přání Rychnova nebo poskytovatelů služeb na našem území, kraj je ten subjekt, který je buď zařadí nebo nezařadí do té sítě. Z toho nám bude logicky plynout určitá míra spolufinancování, je potřeba říci, že se vždy jedná o dotační peníze a o výši podpory rozhoduje zastupitelstvo města. V tuto chvíli, dle mého, nám z toho rozhodnutí nevyplývá žádná povinnost financování sociálních služeb. Domlouvali jsme se, že by se uspořádal nějaký seminář o financování sociálních služeb. Pokud nevznikne na vyšší úrovni jasná metodika v rámci spolufinancování, která bude reflektována a bude řešena a nebudou do sítě uměle zařazovány některé subjekty, tak budeme narážet na to, že na nás budou tu povinnost převádět. Město Jablonec nad Nisou je v rámci Komunitního plánování daleko a v současné době máme potřebu navýšení kapacit pouze u tří subjektů – v Rychnově, Focus Liberec a Domov seniorů U Přehrady.

Ing. Vele – pokud kraj začal měnit metodiku, tak si myslím, že bychom si měli říci, jak dalece jednotlivé sociální služby na území města potřebujeme a kolik do budoucna budeme schopni do nich dávat, v rozpočtu se blížíme částce 8 milionů Kč, měli bychom si vytvořit nějakou strategii.

Mgr. Mánek – prezentaci pro radní ve formě semináře připravíme, ovšem za poslední roky největší finanční navýšení je z důvodu zvýšení mezd zaměstnanců v platových tabulkách. Jde i o kvalitu služeb, ve chvíli, kdy poskytovatelé sociálních služeb nebudou mít dostatečné prostředky, ať z Libereckého kraje nebo od města, tak nebudou moci pokrýt úvazky.

Ing. Vele – možná bychom měli do usnesení doplnit, že někomu ukládáme zabývat se strategií sociálních služeb na další období, ulehčí to pak projednávání rozpočtů.

RNDr. Čeřovský – nemyslím si, že to musí být v usnesení, víme, že se tím zabývat budeme.

Člen rady města MUDr. Vít Němeček podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Ing. Kouřil – jaký dopad bude mít přijetí tohoto usnesení do rozpočtu města pro letošní rok?

Mgr. Mánek – na rok 2021 to nebude mít žádný, bavíme se o roce 2022, v případě, že kraj schválí zařazení našich návrhů do sítě.

Proběhla diskuze o případné finanční spoluúčasti města, prozatím to nikdo neví jistě, ještě není nic schváleno, každopádně z toho jakýsi závazek pro město vyplyne.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/135/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

podání rozvojových záměrů na úpravu základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2022 dle důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem rozvojových záměrů

2) Diskuze

RNDr. Čeřovský – připomínám mimořádné jednání RM v úterý 30. 3. od 8,00 hod.

Nebyla další diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 10,29 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Vytvořeno 31.3.2021 14:42:00 | přečteno 153x | Petr Vitvar
load