Usnesení rady 38/2021

Usnesení z 38. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 24.11.2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/546/2021

A. stanovuje

celkový počet zaměstnanců statutárního města Jablonec nad Nisou zařazených do Magistrátu města Jablonec nad Nisou k 24. listopadu 2021 na 325,5 (jedná se o přepočtená funkční místa), přičemž 225,5 je pracovníků plnících úkoly úřadu a 100 je pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce;

B. schvaluje

s okamžitou účinností změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, spočívající ve zřízení 1 pracovního místa s plným úvazkem s označením 5.1.9 na dobu určitou 2 roky tj. do cca 31.12.2023 na odboru ekonomiky

C. ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN,
vydat aktualizované znění přílohy č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou a podniknout všechna personální opatření k realizaci schválené změny

RM/547/2021

A. rozhoduje

o uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ev. č. MMJN S/2020/0223 se společností TERMIL s.r.o., IČ: 254 90 885, se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou, k akci „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou“, kdy cena za dílo po Dodatku č. 5 činí 31 897 455,31 Kč bez DPH, tj. 38 595 920,93 Kč vč. DPH 21 %.
 

B. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření „Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo“ se společností TERMIL s.r.o., IČ: 254 90 885, se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou, k akci „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou“
 

RM/548/2021

A. uděluje

jako spoluvlastník společných částí budovy č.p. 4675 na adrese U Tenisu, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, souhlas druhému spoluvlastníkovi - Bytovému družstvu HORNÍ PROSEČ, se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 LIBEREC I - Staré Město, IČ: 25411128, k uzavření nájemní smlouvy č. 38/2021 na pronájem tepelného hospodářství (dvou domovních kotelen) se spol. Jablonecká energetická a.s., se sídlem: Jablonec nad Nisou, U Rybníka 2402/5, PSČ 466 01, IČ: 61539881, ve znění návrhu smlouvy dle přílohy k tomuto usnesení

Vytvořeno 29.11.2021 15:01:29 | přečteno 122x | Petr Vitvar
load