Zápis z rady 29/2021

Zápis z 29. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 19. srpna 2021 od 8.00 hodin formou umožňující dálkový přístup

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MUDr. Vít Němeček, MBA

Ing. Stanislav Říha

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil mimořádné jednání 29. rady města v 8,03 hod.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzn. videokonferencí, se připojilo všech 9 členů rady města.

Dále se připojili JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN, Mgr. Jiří Kučera, vedoucí oddělení právní a veřejných zakázek MMJN a tisková mluvčí MMJN paní Jana Fričová.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

 • bod na stůl č. 14) Rekonstrukce komunikace ul. V Aleji - dodatek č.1 Smlouvy o dílo

 • bod na stůl č. 15) MŠ Montessori - vybavení interiéru - dodatek č.1

 • bod na stůl č. 20) Kultura Jablonec p. o. - Přímé zadání veřejné zakázky na opravu elektroinstalace

 • bod na stůl č. 21) Pověření k poskytování věcných darů

 • bod na stůl č. 22) Aktualizace Standardů kvality sociálně právní ochrany dětí

 • bod na stůl č. 23) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka v letech 2023 -- 2028"

Program:

1) Obnova zeleně v parku na Paseckém náměstí, Jablonec nad Nisou, v rámci participativního rozpočtu -- přímé zadání veřejné zakázky

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

2) Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SD/2021/0191 "Demolice objektu Lipanská 10/2112, Jablonec nad Nisou"

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

3) Peněžité dary - kancelář primátora

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

4) Smlouvy o poskytnutí dotace - Liberecký kraj - program "Podpora jednotek požární ochrany obcí LK

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

5) Smlouva o poskytnutí dotace - Jablonec nad Nisou - DA - JSDHO Proseč nad Nisou

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

6) Petice "Za zrušení sportovního hřiště (zbourání kovové konstrukce) v Jablonci nad Nisou"

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

7) Schválení daru příspěvkové organizaci

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

8) Plán vzdálené dílčí podpory pro oblast dluhů a bydlení pro město Jablonec nad Nisou 2021-2022

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

9) Poskytnutí peněžitého daru Oblastní charitě Červený Kostelec pro klienty Domova sv. Josefa

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

10) Peněžitý dar - humanitní odbor

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

11) Individuální dotace - humanitní odbor

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

12) Individuální dotace - humanitní odbor (Covid kultura akce/cyklus akcí 2021)

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

13) Smlouvy o právu k provedení stavby - "Info C,M,P,R"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

14) Rekonstrukce komunikace ul. V Aleji - dodatek č.1 Smlouvy o dílo - na stůl

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

15) MŠ Montessori - vybavení interiéru - dodatek č.1 - na stůl

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

16) Lidická 7/678 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

17) Směrnice RM č. 8/2021 k zabezpečení svobodného přístupu k informacím - zákon č. 106/1999 Sb.

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

18) Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 025175 (763-2018-KT/OIT) -- řešení mimořádné situace

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

19) Prodej služebního automobilu Škoda Fabia 1,2 STI

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

20) Kultura Jablonec p. o. - Přímé zadání veřejné zakázky na opravu elektroinstalace - na stůl

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

21) Pověření k poskytování věcných darů - na stůl

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

22) Aktualizace Standardů kvality sociálně právní ochrany dětí - na stůl

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

23) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky " Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka v letech 2023 - 2028" - na stůl

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

24) Diskuze

RNDr. Čeřovský -- při projednávání bodů bych předřadil na začátek bod č. 23.

Program jednání byl schválen 9-0-0

Při projednání na RM byl bod č. 6 stažen a následující body byly tedy přečíslovány. Z tohoto důvodu má nyní bod č. 23 pořadové čílo 22.

22) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky " Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka v letech 2023 - 2028" - na stůl

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. Kučera -- komentář dle důvodové zprávy a zprávy z jednání hodnotící komise.

Mgr. Zeman -- jsem rád, že tam nemáme námitky, které směřují proti zadávací dokumentaci. Ukázalo se, že i 5letá lhůta byla pro soutěžící zajímavá, máme velmi zajímavé ceny.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/403/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

v působnosti zadavatele v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a doporučením hodnotící komise v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka v letech 2023 -- 2028", o výběru dodavatele této veřejné zakázky -- spol. ČSAD Slaný s.r.o., sídlo: Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČO: 60193425, která podala jako účastník zadávacího řízení ekonomicky nejvýhodnější nabídku

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města a Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, po uplynutí všech zákonných lhůt a poskytnutí veškeré součinnosti vybraným dodavatelem, k podpisu smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka v letech 2023 -- 2028" s dodavatelem spol. ČSAD Slaný s.r.o., sídlo: Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČO: 60193425

Dále se pokračovalo v jednání dle schváleného programu.

1) Obnova zeleně v parku na Paseckém náměstí, Jablonec nad Nisou, v rámci participativního rozpočtu -- přímé zadání veřejné zakázky

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/382/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, aktualizované na jednání RM/215/2018, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu: "Obnova zeleně v parku na Paseckém náměstí, Jablonec nad Nisou v rámci participativního rozpočtu" za cenu 571 707,- Kč bez DPH, t.j. 691 765,40 Kč s 21% DPH, se společností PLANTASTYL s.r.o. IČO 038 90 759, se sídlem Tanvaldská 345, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou,

B. p o v ě ř u j e

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, zajistit uzavření Smlouvy o dílo na akci „Obnova zeleně v parku na Paseckém náměstí, Jablonec nad Nisou v rámci participativního rozpočtu" se společností PLANTASTYL s.r.o. IČO 038 90 759, se sídlem Tanvaldská 345, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou,

2) Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SD/2021/0191 "Demolice objektu Lipanská 10/2112, Jablonec nad Nisou"

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/383/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

dodatek č. 2 ke smlouvě č. SD/2021/0191 "Demolice objektu Lipanská 2112/10, Jablonec nad Nisou" dle důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, podpisem výše uvedeného dodatku

3) Peněžité dary - kancelář primátora

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/384/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. poskytnutí peněžitého daru Svazu tělesně postižených v ČR, z. s., místní organizace č. 2 Jablonec nad Nisou, IČ: 75038862, se sídlem: Emílie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši 20 000 Kč určený k uhrazení nákladů spojených s návštěvou budyšínských seniorů v Jablonci nad Nisou.

 2. poskytnutí peněžitého daru SPMP ČR pobočný spolek sekce Downův syndrom, IČ: 41326938, se sídlem: Jungmannova 855/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 20 000 Kč, který bude určen na pokrytí nákladů spojených s užíváním prostoru v objektu Jungmannova 855/7, Jablonec nad Nisou.

4) Smlouvy o poskytnutí dotace - Liberecký kraj - program Podpora jednotek požární ochrany obcí LK

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/385/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

znění a uzavření Smluv o poskytnutí účelové dotace z dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana a prevence kriminality, program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje:

 1. č. OLP/2255/2021 na projekt „Nákup ochranných prostředků pro JSDHO Jablonec nad Nisou"

 2. č. OLP/2256/2021 na projekt „Rekonstrukce CAS 32 s nádrží na vodu s objemem 6 000 l pro JSDHO Jablonecké Paseky -- dokončení II"

 3. č. OLP/2257/2021 na projekt: „Nákup věcných prostředků pro předurčené JSDHO Jablonec nad Nisou"

 4. č. OLP/2260/2021 na projekt: „Oprava horní garáže JSDHO Proseč nad Nisou -- dokončení"

B. u k l á d á

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, zajistit finanční prostředky na spoluúčast města v prvních třech projektech v předpokládané souhrnné výši 204 011,60 Kč z rozpočtu města pro rok 2021.

5) Smlouva o poskytnutí dotace - Jablonec nad Nisou - DA - JSDHO Proseč nad Nisou

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/386/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2700/2021 na projekt „Jablonec nad Nisou -- DA -- JSDHO Proseč n. N."

B. u k l á d á

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, zajistit finanční prostředky na spoluúčast města v projektu v předpokládané výši 550 000 Kč z rozpočtu města pro rok 2021.

6) Petice "Za zrušení sportovního hřiště (zbourání kovové konstrukce) v Jablonci nad Nisou"

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský -- materiál je předložen ve variantách. Navrhuji, abychom to ještě dnes neuzavírali, nemáme zjištěno a nemáme řešení, pokud bychom dospěli k tomu, že oplocení necháme odstranit, jak ho využít jinde, popř. kde ho uskladnit. Jedná se také o citlivou oblast, mluvil jsem s petentkami, mají výhrady k tomu, že hřiště využívají mladiství, kteří hlukem a vulgárními projevy a agresivitou obtěžují okolí. Hledáme cestu, jak toto zmírnit.

Pan Vobořil -- je to již po několikáté co si občané při vybudování nějakého nového hřiště stěžují, nicméně bych petentům nevyhověl. Takovýchto hřišť máme po městě několik, jsou hlavně využívány pro sport, a i tak fungují. Když je ta aktivita nově poblíž panelových domů, kde bydlí senioři, tak to většinou takto bývá. Nechtěl bych, aby se oplocení strhlo.

Mgr. Mánek -- pokud bychom petentům vyhověli, nemáme tu konstrukci kam dát. Víme, čím ji nahradíme? Otázka je, do jaké míry pouze vyhovujeme petentům a neřešíme tu situaci, která se tam děje.

Ing. Roubíček -- sportoviště by se odstraněním oplocení znehodnotila. Pokud se tam schází problematická mládež, tak bychom se měli zaměřit na řešení tohoto. Otázka je, čím nahradit stávající oplocení, toto, co tam je, je pevné, bohužel hlučné, rezonuje na nich jakýkoliv úder i míčem či jiným předmětem.

Ing. Říha -- souhlasím s předřečníky. Na minulém jednání jsem otevíral otázku hluku z přenosných reproduktorů. Obávám se, že i když odstraníme oplocení, děti si najdou něco jiného, co způsobuje hluk. Chtěl jsem se zeptat, zda se někdo zabýval vyhláškou ohledně omezení hluku?

JUDr. Řeháček -- informovali jsme se v jiných městech, není to jen o těch reproduktorech, mělo by být ještě dále diskutováno, jak moc různé hudební projevy ve městě regulovat, jako to má např. Praha. Prozatím se na zasedání ZM připravuje ke schválení vyhláška ohledně regulace přenosných reproduktorů.

RNDr. Čeřovský -- stahuji tento bod z jednání RM.

Po stažení tohoto bodu byly následují body přečíslovány.

6) Schválení daru příspěvkové organizaci

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/387/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru do svého vlastnictví příspěvkové organizaci Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace, pro školní rok 2021/2022 v celkové výši 57.330 Kč,

B. p o v ě ř u j e

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkové organizace.

7) Plán vzdálené dílčí podpory pro oblast dluhů a bydlení pro město Jablonec nad Nisou 2021-2022

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/388/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Plán vzdálené dílčí podpory pro oblast dluhů a bydlení pro město Jablonec nad Nisou na období 2021-2022, který byl vytvořen na základě Memoranda o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR.

8) Poskytnutí peněžitého daru Oblastní charitě Červený Kostelec pro klienty Domova sv. Josefa

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/389/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou Oblastní charitě Červený Kostelec, se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ 48623814, pro středisko Domov sv. Josefa na zajištění zdravotní rehabilitační péče pro nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou ve výši 5.000,- Kč.

9) Peněžitý dar - humanitní odbor

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/390/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou panu O. B. Jablonec nad Nisou, ve výši 10 000,- Kč na přípravu sportovce -- reprezentanta ČR v alpském lyžování na sezónu 2021/2022.

10) Individuální dotace - humanitní odbor

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/391/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

r o z h o d u j e

 1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou Fotbalové akademii Jablonec, z.s., U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 70840105, ve výši 50 000,- Kč na projekt "Mládežnické fotbalové turnaje NORTH Cup (junior, mikro)", dle důvodové zprávy.

 2. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou spolku Sportimáček z. s., Osiková 161, 460 15 Liberec XVI-Nový Harcov, IČ 02448505, ve výši 45 000,- Kč na projekt "SPORTIMÁČEK - JABLONEC NAD NISOU (pohybová gramotnost dětí předškolního věku MŠ), dle důvodové zprávy.

11) Individuální dotace - humanitní odbor (Covid kultura akce/cyklus akcí 2021)

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/392/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

r o z h o d u j e

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou Spolku přátel díla Vratislava Karla Nováka, Pod Vodárnou 59/3, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 06687741, ve výši 15 000,- Kč na akci "Rýnovické Márnění".

12) Smlouvy o právu k provedení stavby - "Info C,M,P,R"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Člen rady města Ing. Petr Roubíček podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/393/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby:

 1. se Stavebním bytovým družstvem LIAZ, Želivského 3993/13, Jablonec n.N., IČ 00042226 ke stavbě chodníků od nových zadních vchodů u bytového domu Rabasova 6-12 na pozemcích p.č. 4/156 a 4/155 v k.ú. Mšeno nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

 2. se Společenstvím vlastníků jednotek domu Josefa Hory 4048/11 a 4049/13, Jablonec n.N. ke stavbě bezbariérových ramp ke vchodům do bytového domu J. Hory 11 a 13 s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

 3. se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností ELIPROM spol. s r.o., Legií 317/19, 460 01 Liberec, IČ 48264237 k přeložce trafostanice a vedení VN a NN na pozemcích p.č. 2292, 2275/3, 2065/12, 2280/2, 2280/5, 2280/9, 2474/9, 2065/1, 2758, 2474/1, 2474/10, 2778, 2046/4, 2052/1, 2291, 2755, 2756, 2065/42, 2474/23 a st.p.č. 3065, 2069 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě.

 4. s manžely T. F. a M. F., bytem Proseč n.N. ke stavbě kanalizační přípojky v p.p.č. 1120 v k.ú. Proseč nad Nisou pro rodinný dům č.p. 5115

 5. se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností ELMOS LIBEREC s.r.o., Ševčíkova 982, 466 06 Liberec VI, IČ 47780126 k uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 28/4, 31, 257 v k.ú. Lukášov s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

 6. s manžely J. S. a M. S., bytem Jablonec n.N. ke stavbě kanalizační a vodovodní přípojky v p.p.č. 866/3 a 868 v k.ú. Kokonín k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 48/2 v k.ú. Kokonín s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

 7. se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností EMJ s.r.o., Karolíny Světlé 1121, 464 01 Frýdlant, IČ 27268632 k přeložce vedení NN na pozemku p.č. 1343/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

13) Rekonstrukce komunikace ul. V Aleji - dodatek č.1 Smlouvy o dílo - na stůl

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/394/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2020/0093 na akci „Rekonstrukce ulice V Aleji, Jablonec nad Nisou" se společností Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915, kdy celková cena díla po Dodatku č.1 činí 18 494 944,14 Kč bez DPH tj. 22 378 882,41 Kč vč. DPH 21%

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, podpisem Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2020/0093 na akci „Rekonstrukce ulice V Aleji, Jablonec nad Nisou" se společností Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915

14) MŠ Montessori - vybavení interiéru - dodatek č.1 - na stůl

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/395/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o uzavření Dodatku č. 1ke kupní smlouvě ev. č. MMJN SD/2021/0499 se společností CNC studio s.r.o., IČ: 05719836, se sídlem K. Světlé 540/6, 370 04 České Budějovice k akci „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou -- vybavení interiérů", který řeší upřesnění plnění termínu -- etapizaci v dodávce a instalaci zboží na místě v závislosti na dostupnosti výrobního materiálu na českém trhu.

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření „Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě" se společností CNC studio s.r.o., IČ: 05719836, se sídlem K. Světlé 540/6, 370 04 České Budějovice, k akci „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou -- vybavení interiérů".

15) Lidická 7/678 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/396/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě uzavřené dne 11. 7. 2001 (ve znění dodatků č. 1-9) mezi městem a společností Vaše pekárna a.s., IČ 27354059, se sídlem Na Výšině 3373/11, 466 01 Jablonec nad Nisou na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v objektu č.p. 678 (Lidická 7) v Jablonci nad Nisou. Dodatkem č. 10 bude rozšířen předmět nájmu o prostor sloužící k podnikání v suterénu objektu č.p. 678 (Lidická 7), Jablonec nad Nisou o celkové výměře 14 m2za účelem umístění kompresoru. Ostatní náležitosti smlouvy se nemění.

16) Směrnice RM č. 8/2021 k zabezpečení svobodného přístupu k informacím - zákon č. 106/1999 Sb.

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček -- jedná se o aktualizaci ceníku, v poslední době čelíme většímu množství dotazů o informace, které už nemají s původním účelem legislativy nic společného. Jedná se o komerční aktivity, sousedské spory apod. Útvary magistrátu na vyhledání odpovědí vynakládají značné prostředky zejména v personálních zdrojích, hlavně stavební úřad a majetkoprávní oddělení jsou tím v poslední době hodně zatěžovány. Myslíme si, že by toto opatření mohlo tímto mít jakýsi regulační ráz.

Ing. Roubíček -- dodám, že i na odbor územního plánování je směřováno spousta telefonátů a emailů až šikanózního charakteru.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/397/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Směrnici Rady města Jablonec nad Nisou č. 8/2021 K zabezpečení svobodného přístupu k informacím - zákon č. 106/1999 Sb.

17) Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 025175 (763-2018-KT/OIT) -- řešení mimořádné situace

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček -- komentář dle důvodové zprávy; je to mimořádné řešení v situaci kdy máme zakázán podpis smlouvy s novým dodavatelem. Mělo by zajistit neohrožení dodávek těchto služeb po nezbytně nutnou dobu s jednoměsíční výpovědní lhůtou pro město a zapojené organizace.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/398/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

mimořádnou situaci, která vznikla nemožností uzavřít smlouvu s vysoutěženým novým dodavatelem veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (mobilní a datové služby) vedoucí k ohrožení dodávek těchto služeb či změně podmínek jejich poskytování od 1. 9. 2021;

B. s c h v a l u j e

z důvodu dočasného řešení této mimořádné situace uzavření dodatku č. 2 k rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 025175 (763-2018-KT/OIT) ) ze dne 21.8.2018 uzavřené se spol. Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, za těchto podmínek:

 1. doba trvání smlouvy se prodlužuje nejdéle do 28.2.2023 (předpokládaná hodnota prodlouženého období nepřesahuje limit VZMR) s výpovědní dobou 1 měsíc

 2. výpověď smlouvy bude bezodkladně podána tak, aby její konec připadl na den začátku poskytování služeb vysoutěženým dodavatelem;

 3. přičemž služby budou poskytovány za stejných podmínek stávající smlouvy;

C. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřít dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 025175 (763-2018-KT/OIT).

18) Prodej služebního automobilu Škoda Fabia 1,2 STI

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/399/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

zprávu o otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek automobilu Škoda Fabia 1,2 STI, RZ 4L24166, r.v. 2011

B. s c h v a l u j e

prodej nepotřebného majetku města, automobilu Škoda Fabia 1,2 STI, RZ 4L24166, r.v. 2011 a uzavření kupní smlouvy s Ing. K. H., bytem Jenišovice, za cenu 80 100 Kč dle důvodové zprávy.

19) Kultura Jablonec p. o. - Přímé zadání veřejné zakázky na opravu elektroinstalace - na stůl

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Pan Vobořil -- jedná se o likvidaci pojistné události, vše je uvedeno v materiálech.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/400/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava elektroinstalace a osvětlení po havárii vody v objektu Eurocentra na adrese Jiráskova 4520/1, Jablonec nad Nisou, a to přímým zadáním zakázky spol. Elektro Š a V s.r.o., IČ: 27308367, se sídlem Komenského 220, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou za cenu díla 248 353,00 Kč bez DPH

B. u k l á d á

příspěvkové organizaci Kultura Jablonec p. o. uzavřít smlouvu na provedení veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava elektroinstalace a osvětlení po havárii vody v objektu Eurocentra" po vytopení výstavních pavilonů objektu Eurocentra, na adrese Jiráskova 4520/1, Jablonec nad Nisou

20) Pověření k poskytování věcných darů - na stůl

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- komentář dle návrhu usnesení a důvodové zprávy.

JUDr. Řeháček -- zdůraznil bych, že se jedná o dary v podobě drobných předmětů, nikoliv o finanční dary.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/401/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

pravidla pro poskytování věcných darů v hodnotě do 20 000 Kč statutárním městem Jablonec nad Nisou

B. s v ě ř u j e

primátorovi města, náměstkům primátora, tajemníkovi a vedoucím odborů Magistrátu města Jablonec nad Nisou pravomoc k poskytování věcných darů v souladu s těmito pravidly, kdy hodnota věcného daru, který je předáván jako ocenění, nepřesáhne v jednotlivém případě 3 000 Kč, u ostatních věcných darů 1 000 Kč

C. s c h v a l u j e

poskytnutí darů (formou stravenek) vykonavatelům veřejné služby za období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 ve specifikaci dle důvodové zprávy

21) Aktualizace Standardů kvality sociálně právní ochrany dětí - na stůl

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- komentář dle důvodové zprávy. Jedná se o formální úpravy, nejsou tam zásadní změny.

JUDr. Řeháček -- jedná se o sladění materiálu se současnou realitou. Na OSPODu máme dlouhodobě velký personální problém, nedaří se nám v rámci poměrně hodně přísných kritérií nacházet nové kolegy, takže standardy v personální oblasti z tohoto důvodu nejsme schopni dodržet, což krajský úřad dlouhodobě uvádí při dohlídkách.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/403/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

aktualizaci Standardů kvality sociálně právní ochrany dětí

23) Diskuze

Ing. Říha -- vracím se k pondělní siréně, která zazněla ve Mšeně -- požádal bych o zveřejnění v Jabloneckém měsíčníku omluvu a zároveň poučení, jak se mají občané zachovat a co mají dělat, pokud by k tomu někdy došlo i v případě opravdového nebezpečí.

Paní Fričová -- do zářijového vydání to již bohužel nestihneme dát, měsíčník je plný, bude se již tisknout. Probereme to s Bc. Pavlínem, vedoucím krizového řízení, abychom nějaký materiál zařadili do říjnového čísla.

Nebyla další diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 8,40 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Vytvořeno 23.8.2021 9:53:04 | přečteno 241x | Petr Vitvar
load