Zápis z rady 03/2021

Zápis z 3. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 19. ledna 2021 od 8.00 hodin v zasedací síni č. 202/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MUDr. Vít Němeček, MBA

Ing. Stanislav Říha

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil mimořádné jednání 3. rady města v 8,00 hod.

Přítomno bylo osobně 5 členů RM, způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnili –

MUDr. Vít Němeček, MBA, Ing. Stanislav Říha, Ing. Miloš Vele a pan Petr Vobořil.

Bylo přítomno 9 členů rady města z celkového počtu 9.

Primátor města seznámil přítomné s programem:

Program:

1) Odložení realizace Terminálu VOD

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

2) Diskuze

Program jednání byl schválen 9-0-0

1) Odložení realizace Terminálu VOD

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – komentář dle důvodové zprávy.

Ing. Kouřil – v důvodové zprávě je uvedena cena 460 milionů Kč s DPH. Ta cena platí, je konečná i s DPH?

Ing. Roubíček – to číslo je již validní, k původní částce 441 milionů Kč se od loňského roku připočítaly další položky, které tam nebyly zahrnuty, např. elektroinstalace.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/17/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

d o p o r u č u j e

1. zastupitelstvu města odložení realizace Terminálu veřejné osobní dopravy z dotačního programu IPRÚ, a to na základě vyhodnocení možných rizik uvedených v důvodové zprávě, které můžou vést k prodlení dokončení Terminálu veřejné osobní dopravy, a tím k porušení dotačních podmínek IPRÚ vedoucích k nečerpání alokovaných dotačních částek

2. zastupitelstvu města přesunout realizaci Terminálu veřejné osobní dopravy do nového programového období EU 2021+.

2) Diskuze

Nebyla žádná diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 8,10 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Vytvořeno 20.1.2021 16:36:41 | přečteno 587x | Petr Vitvar
load