Zápis z rady 37/2021

Zápis z 37. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 18. listopadu 2021 od 10.30 hodin v zasedací síni č. 202/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MUDr. Vít Němeček, MBA

Ing. Stanislav Říha

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil jednání 37. rady města v 10,31 hod.

Přítomno bylo osobně 8 členů RM, způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnil Mgr. Jan Zeman.

Bylo přítomno 9 členů rady města z celkového počtu 9.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

  • opravená příloha k bodu č. 14) Smlouvy o dodávce tepla od společnosti Jablonecká energetická

  • bod na stůl č. 25) Složení Redakční rady Jabloneckého měsíčníku

  • bod na stůl č. 26) Testování SARS-COV-2

  • bod na stůl č. 27) Chodník ul. Hřbitovní - dodatek č.2 Smlouvy o dílo

  • bod na stůl č. 28) Zpráva o průběhu likvidace společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

Program:

1) Pronájem bytů

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

2) Peněžité dary - kancelář primátora

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

3) Schválení organizačního zajištění zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 18.11.2021

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

4) Žádost o dotaci na pořízení 3 cisteren pro JSDHO z dotace MV - GŘ HZS ČR

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

5) Přijetí daru - obraz

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

6) Nová pravidla pro „whistleblowing" -- ochranu oznamovatelů protiprávního jednání

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

7) Úpravy rozpočtu příspěvkových organizací

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

8) Schválení daru příspěvkové organizaci

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

9) Peněžitý dar - humanitní odbor (Tanec, tanec... 2021)

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

10) Peněžité dary - humanitní odbor

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

11) Individuální dotace - humanitní odbor

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

12) Memorandum o spolupráci ve věci vybudování zázemí pro Středisko výchovné péče v Jablonci nad Nisou

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

13) Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ("Projekt EPC") - rok "2020"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

14) Smlouvy o dodávce tepla od společnosti Jablonecká energetická a.s.

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

15) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce mostu ev. č. 242c-006, ul. Pionýrů, Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

16) Smlouva o dílo č. SD/2021/0821 se společností Gatum Advisory, s.r.o. - na stůl

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

17) Smlouvy o právu k provedení stavby, souhlas se stavbou - "Info C,M,Š"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

18) Modernizace odborných učeben, kabinetů a skladů ZŠ Mozartova -- přímé zadání VZ na zpracování PD ve stupni DPS

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

19) Navýšení kapacity MŠ Montessori -- dodatek č. 5 Smlouvy o dílo -- „na stůl" - STAŽENO

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

20) Kanalizační propojení Kokonín - Rychnov u Jablonce nad Nisou -- kanalizační přípojky KP4 a KP7 - přímé zadání VZ malého rozsahu

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

21) Pořízení aplikace „Rada města / zastupitelstvo města" RMZM4U pro komplexní správu agendy RM a ZM

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

22) Kolektivní smlouva - opatření COVID-19

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

23) Jablonecká dopravní a.s. -- Výroční zpráva 2020

předkládá: Mgr. Jan Zeman, RZ

24) Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. v likvidaci -- Účetní závěrka 2020 - STAŽENO

předkládá: Mgr. Jan Zeman, RZ

25) Složení Redakční rady Jabloneckého měsíčníku - na stůl

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

26) Testování SARS-COV-2 - na stůl

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

27) Chodník ul. Hřbitovní - dodatek č.2 Smlouvy o dílo - "na stůl"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

28) Zpráva o průběhu likvidace společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. - na stůl

předkládá: Mgr. Jan Zeman, RZ

29) Diskuze

RNDr. Čeřovský -- mám informaci, že by měly být staženy z jednání body č. 19 a 24.

Ing. Roubíček -- k bodu 19 -- zhotovitel nedodal potřebné podklady, projednání odkládáme na některou z příštích RM.

RNDr. Čeřovský -- k bodu 24 -- jednání dozorčí rady Eurocentra bylo odloženo na příští týden, po projednání účetní závěrky v dozorčí radě to teprve po jejím doporučení schválí RM.

Program jednání byl schválen 9-0-0

1) Pronájem bytů

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/520/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

R. H., trv. Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. R., trv. Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L. D., trv. Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2. výši nájemného v nově opravených bytech ve vlastnictví SJMN takto:

1) byt č. 16 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m2) - nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc

2) byt č. 18 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m2) - nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc

3) byt č. 22 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m2) - nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc

4) byt č. 25 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m2) - nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc

5) byt č. 27 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m2) - nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc

6) byt č. 29 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m2) - nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc

7) byt č. 34 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m2) - nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc

8) byt č. 35 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m2) - nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc

9) byt č. 36 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m2) - nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc

10) byt č. 41 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m2) - nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc

11) byt č. 48 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m2) - nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc

12) byt č. 19 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (1+1, 46,01 m2) - nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc

13) byt č. 30 v objektu Palackého 65/4424, Jbc (0+1, 28,40 m2) - nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc

14) byt č. 34 v objektu Palackého 65/4424, Jbc (0+1, 28,40 m2) - nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc

15) byt č. 45 v objektu Palackého 65/4424, Jbc (0+1, 28,40 m2) - nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc

16) byt č. 8 v objektu Novoveská 5/4505, Jbc (1+1, 64,20 m2) - nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc

2) Peněžité dary - kancelář primátora

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/521/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí peněžitého daru Vyšší odborné škole mezinárodního obchodu a Obchodní akademii, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, IČ: 60252511, se sídlem: Horní náměstí 1200/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 20 000 Kč, který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s přípravou oslav 100. výročí školy.

3) Schválení organizačního zajištění zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 18.11.2021

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/522/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

organizační zajištění a předložené materiály pro jednání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 18. listopadu 2021 dle důvodové zprávy

4) Žádost o dotaci na pořízení 3 cisteren pro JSDHO z dotace MV - GŘ HZS ČR

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský -- komentář dle důvodové zprávy.

Ing. Říha -- děkuji za předložení tohoto materiálu, určitě ho podpořím.

Ing. Roubíček -- z hlediska organizační struktury -- oddělení krizového řízení si zpracovává žádosti, a bude ho i vyúčtovávat? Není to nějaká duplicita s prací dotačního oddělení?

RNDr. Čeřovský -- není, tyto žádosti vždy předkládalo oddělení krizového řízení, s oddělením dotací spolupracují.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/523/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. předložení 3 žádostí o dotaci z programu "Dotace pro jednotky SDH obcí", který je vyhlášen Ministerstvem vnitra - GŘ HZS ČR na projekty:

a) Pořízení cisternové automobilové stříkačky 20/4000/240-S2R pro JSDHO Jablonec nad Nisou - Proseč nad Nisou

b) Pořízení cisternové automobilové stříkačky 20/4000/240-S2R pro JSDHO Jablonec nad Nisou - Kokonín

c) Pořízení cisternové automobilové stříkačky 30/9000/540-S3VH pro JSDHO Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky

2. přistoupení statutárního města Jablonec nad Nisou k rámcové dohodě MV - GŘ HZS ČR a podepsání smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem v souvislosti s realizací centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem "CAS pro JSDHO a GŘ" vztahující se ke všem třem výše uvedeným projektům.

B. u k l á d á

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, zajistit finanční prostředky na dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů pro všechny tři výše uvedené projekty.

5) Přijetí daru - obraz

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/524/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

přijetí daru od pana M. K., Ornbau, Spolková republika Německo, v podobě obrazu Romana Dresslera (pohled na město Jablonec nad Nisou, 1928), který bude sloužit k výzdobě budovy radnice.

B. u k l á d á

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města, přijmout dar a po jeho ohodnocení znalcem použít k výzdobě budovy radnice.

6) Nová pravidla pro „whistleblowing" -- ochranu oznamovatelů protiprávního jednání

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

JUDr. Řeháček -- okomentoval materiál dle důvodové zprávy a návrhu usnesení. Máme stanovisko ministerstva spravedlnosti, kde se říká, že oblast whistleblowingu musíme zatím řešit pouze pro orgány města jako takového, tzn. pro magistrát a Městskou policii, netýká se to našich organizací. Prozatím to budeme řešit tímto způsobem, tj. interně, vyčkáme, až bude přijat český zákon, kde by se mělo přesně definovat, co se po nás bude chtít.

Mgr. Mánek -- obrací se na nás ředitelé našich organizací, prý by to podle té směrnice měli řešit také. Mohu je tedy odkázat na pana Oklamčáka?

JUDr. Řeháček -- měla být rozeslána našim organizacím informace, že opravdu, podle vyjádření ministerstva spravedlnosti, se jich to prozatím netýká. Pokud se jich to po vydání zákona bude týkat, budeme to následně řešit buď s externí firmou nebo posílením agendy, uvidíme, kolik těch stížností bude.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/525/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

základní informace k problematice ochranu oznamovatelů protiprávního jednání tzv. whistleblowingu dle Směrnice (EU) 2019/1937o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ze dne 23.10.2019;

B. j m e n u j e

pro potřeby statutárního města Jablonec nad Nisou a jeho orgány (Magistrát města Jablonec nad Nisou a Městská policie Jablonec nad Nisou) Bc. Martina Oklamčáka osobou odpovědnou za přijímání a řešení oznámení v souladu se zákonem (komunikace s oznamovatelem, prověřování oznámení, vedení zákonné evidence atd.);

C. u k l á d á

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města:

1. navrhnout směrnici pro fungování vnitřního oznamovacího systému a zajištění ochrany oznamovatelů dle Směrnice;

2. po účinnosti příslušného zákona na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání navrhnout finální řešení zajištění této agendy.

7) Úpravy rozpočtu příspěvkových organizací

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/526/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předložené úpravy rozpočtu příspěvkových organizací:

- Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

- Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

- Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

8) Schválení daru příspěvkové organizaci

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/527/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

souhlas s přijetím účelově určeného věcného daru do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace v hodnotě 10 490,- Kč dle důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

podpisem darovací smlouvy ředitelku příspěvkové organizace

9) Peněžitý dar - humanitní odbor (Tanec, tanec... 2021)

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- přehlídka proběhla, byla úspěšná, cena putuje do Jaroměře.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/528/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Tělocvičnou jednotu Sokol Jaroměř, Lužická 426, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČ 15047831, ve výši 20 000,- Kč, dle důvodové zprávy.

10) Peněžité dary - humanitní odbor

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/529/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou panu M. Š. Jablonec nad Nisou, ve výši 10 000,- Kč na podporu mládežnického sportovce v požárním sportu v roce 2021, dle důvodové zprávy.

2. poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou spolku Milujeme Jizerky, z. s., Vodní 1505/36, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 09623141, ve výši 20 000,- Kč na projekt "Rekultivace tůně v Srnčím dole", dle důvodové zprávy.

11) Individuální dotace - humanitní odbor

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- natáčení ještě neproběhlo, hledá se nový termín do konce roku. Pokud by se natáčení neuskutečnilo, dotace bude vrácena.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/530/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

r o z h o d u j e

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou panu O. R., Praha 10, ve výši 50 000,- Kč na projekt "Vánoční koncert Zapomenutý příběh se sborem Iuventus, gaude! a vypravěčem Aloisem Švehlíkem", dle důvodové zprávy.

12) Memorandum o spolupráci ve věci vybudování zázemí pro Středisko výchovné péče v Jablonci nad Nisou

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- memorandum bylo schváleno na jednání rady Libereckého kraje 16.11.2021.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/531/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci ve věci vybudování zázemí pro Středisko výchovné péče, jehož úkolem bude zajistit řešení problému s přibývajícím počtem dětí a mladistvých s výchovnými problémy v Jablonci nad Nisou mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou IČ 00260340 a Libereckým krajem IČ 70891508

B. u k l á d á

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátoru města, uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci

13) Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ("Projekt EPC") - rok "2020"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/532/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

Průběžnou zprávu č. 4 s podrobnými výsledky "Projektu EPC" za rok "2020" (tj. za 4. zúčtovací období projektu).

B. s c h v a l u j e

Smluvní prémii za překročení garantované úspory za 4. zúčtovací období (rok "2020") ve výši

369 111 Kč (vč. DPH) pro poskytovatele energetických služeb (ESCO), společnost ENESA a.s., IČ: 27382052, se sídlem: U Voborníků 852/10, Praha 9.

14) Smlouvy o dodávce tepla od společnosti Jablonecká energetická a.s.

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- na minulém jednání rady města byl materiál stažen a byl dopracován o požadavky, které tam zazněly.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/533/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření nových Smluv o dodávkách tepla, které nahrazuji stávající Smlouvy o dodávkách tepla schválených na jednání RM dne 21.7.2021 usnesením č. RM/365/2021, mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou, IČ 00262340 a určenými dotčenými organizacemi města na straně jedné a společností Jablonecká energetická, a.s. IČ 61539881 na straně druhé, vše uvedeno v Důvodové zprávě a ostatních přílohách

B. p o v ě ř u j e

1. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřením nových Smluv o dodávkách tepla mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou, IČ 00262340 na straně jedné a společností Jablonecká energetická, a.s. IČ 61539881 na straně druhé

2. ředitele a jednatele dotčených organizacích města uzavřením nových Smluv o dodávkách tepla

15) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce mostu ev. č. 242c-006, ul. Pionýrů, Jablonec nad Nisou

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/534/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD/2021/0238 ze dne 8.6.2021 „Rekonstrukce mostu ev. č. 242c-006, ul. Pionýrů, Jablonec nad Nisou" z důvodu víceprací, uzavřenou se společností N+N -- Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, Litoměřice-Předměstí, IČ 44564287

B. p o v ě ř u j e

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SD/2021/0238

16) Smlouva o dílo č. SD/2021/0821 se společností Gatum Advisory, s.r.o. - na stůl

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- po poradě s primátorem města navrhuji změnit usnesení na záměrové.

RNDr. Čeřovský -- určitě je potřeba tuto problematiku řešit, na magistrátu nemáme žádný útvar ani osobu, která by se tímto mohla odborně a profesionálně zabývat, proto je nutné, abychom využili služeb externí firmy. Myslím si, že vypisovat výběrové řízení by bylo časově náročné a bylo by to zdržení. Firma Gatum Advisory, která je zpracovatelem našeho akčního i strategického plánu, je k tomuto odborně způsobilá. Budeme s nimi ještě řešit nějaké podrobnosti, které bychom chtěli mít ve smlouvě a upřesníme vše, včetně harmonogramu. Proto jsem navrhoval usnesení změnit na záměrové.

Upravený návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/535/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

záměr přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dílo „Zpracování koncepce Smart Jablonec a návazné služby projektové kanceláře", společnosti Gatum Advisory, s.r.o., Italská 2581/67, Praha, 120 00, IČ 04153499;

B. p o v ě ř u j e

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora přípravou zadání „Zpracování koncepce Smart Jablonec a návazné služby projektové kanceláře".

17) Smlouvy o právu k provedení stavby, souhlas se stavbou - "Info C,M,Š"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/536/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby:

1. se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469 k rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. Střelecká, Souběžná, Květinová, Pivovarská v pozemcích p.č. 2268/60, 2323/1, 258/1, 2326, 2323/3, 249/7, 246/32 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

2. se Společenstvím vlastníků domu Ivana Olbrachta 19, 21, Jablonec nad Nisou, Ivana Olbrachta 19/4178, 466 04 Jablonec n.N., IČ 03716228 ke stavbě přístřešku zadního vstupu u bytového domu Ivana Olbrachta 19, 21 na pozemku p.č. 518/204 v k.ú. Mšeno nad Nisou

3. se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469 k rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. Kamenná a na Mírovém náměstí v pozemcích p.č. 2275/1, 2275/3, 2288, 2295/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

4. s panem A. V., bytem Nový Bor ke stavbě sjezdu na pozemku p.č. 894/6 v k.ú. Jablonecké Paseky k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 894/8 v k.ú. Jablonecké Paseky

B. s c h v a l u j e

vydání souhlasu paní I. H., bytem Jablonec nad Nisou se sloučením bytových jednotek č. 21 a 22 v bytovém domě Řetízková 3052/7 s podmínkami odboru technického.

18) Modernizace odborných učeben, kabinetů a skladů ZŠ Mozartova -- přímé zadání VZ na zpracování PD ve stupni DPS

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- je to příprava na případnou žádost o dotaci z IROP z části ITI.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/537/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

v souladu s čl. 6b Směrnice Rady města č.26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Modernizace ZŠ Mozartova 24, Jablonec nad Nisou" společnosti Atelier 4, s.r.o., Březová 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 467 101 41 za cenu 485 000,- bez DPH, což je 586 850,- Kč vč. DPH na stavební úpravy a za cenu 246 000,- Kč bez DPH, což je 297 660,- Kč. vč. DPH návrh interiérů dle důvodové zprávy.

B. p o v ě ř u j e

1. Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření příslušných smluv na zpracování dokumentace provádění stavby „Modernizace ZŠ Mozartova 24, Jablonec nad Nisou", se společností Atelier 4, s.r.o., Březová 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 467 101 41

2. Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajištěním realizace předmětných smluv.

Bod č. 19) Navýšení kapacity MŠ Montessori -- dodatek č. 5 Smlouvy o dílo -- „na stůl" byl při schvalování programu stažen.

Po stažení tohoto bodu, byly následující přečíslovány.

19) Kanalizační propojení Kokonín - Rychnov u Jablonce nad Nisou -- kanalizační přípojky KP4 a KP7 - přímé zadání VZ malého rozsahu

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/538/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

r o z h o d u j e

na základě přiložené důvodové zprávy, v souladu s čl. 6 Směrnice RM č.26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Kanalizační propojení Kokonín - Rychnov u Jablonce nad Nisou -- kanalizační přípojky KP4 a KP7" společnosti 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., IČ: 49904884, se sídlem Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou 463 42, kdy cena za dílo činí 378 959,97 Kč bez DPH, tj. 458 541,56Kč vč. DPH 21%.

20) Pořízení aplikace „Rada města / zastupitelstvo města" RMZM4U pro komplexní správu agendy RM a ZM

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček -- komentář dle důvodové zprávy. Firma T-Mapy nám sdělila, že již aplikaci RM, ZM nebude podporovat, z tohoto důvodu byl pro správu agendy vybrán jiný software.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/539/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

pořízení aplikace RMZM4U pro komplexní správu agendy RM a ZM od společnosti as4u.cz, s.r.o., Na dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha 6, Vokovice, IČ 28884035, za cenu stanovenou následovně:

jednorázová platba za pořízení aplikace (včetně implementace, školení, propojení se spisovou službou a migrace dat) 249 000 Kč bez DPH a opakující se roční platba za technickou podporu 24 000 Kč bez DPH

B. p o v ě ř u j e

JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN, uzavřením smlouvy na pořízení aplikace RMZM4U pro komplexní správu agendy RM a ZM se společnosti as4u.cz, s.r.o., Na dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha 6, JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka, uzavřením smlouvy na pořízení aplikace RMZM4U pro komplexní správu agendy RM a ZM se společnosti as4u.cz, s.r.o., Na dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha 6, Vokovice, IČ 28884035

21) Kolektivní smlouva - opatření COVID-19

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček -- po jednání na poradách a ve vedení města bylo doporučeno, abychom s ohledem na zhoršenou epidemickou situaci přistoupili k těmto opatřením -- zrušení setkání se zaměstnanci úřadu a s důchodci.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/540/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. vzhledem k neodhadnutelné situaci s vývojem epidemie COVID-19 zrušení veškerých akcí hrazených z kapitoly rozpočtu města 5111 Péče o zaměstnance a pořádaných v roce 2021 dle Kolektivní smlouvy (slavnostní ukončení kalendářního roku pro zaměstnance MMJN a MP, setkání s důchodci - bývalými zaměstnanci, výlet atd.).

2. využití nevyčerpaných prostředků kapitoly rozpočtu města 5111 Péče o zaměstnance na nákup nepeněžních benefitů s použitím na pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení, použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení, příspěvku na kulturní nebo sportovní akce, příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy, pro zaměstnance statutárního města Jablonec nad Nisou a uvolněné členy Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou formou poukázek Flexi Pass ve výších dle pravidel uvedených v důvodové zprávě

3. poskytnutí těchto benefitů dle pravidel uvedených v důvodové zprávě zaměstnancům statutárního města Jablonec nad Nisou zařazených do Magistrátu města Jablonec nad Nisou a Městské policie Jablonec nad Nisou a uvolněným členům Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou jako sociálně zdravotní benefit v souvislosti s pandemií Covid-19

4. poskytnutí darů formou poukázek Flexi Pass dle pravidel uvedených v důvodové zprávě bývalým zaměstnancům (důchodcům) statutárního města Jablonec nad Nisou

B. p o v ě ř u j e

JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN, připravit k předání poukázky

22) Jablonecká dopravní a.s. -- Výroční zpráva 2020

Předkládá: Mgr. Jan Zeman, RZ

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/541/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká dopravní a.s., IČ: 06873031, sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou:

1) Výroční zprávu (zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti) za rok 2020;

2) Účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2020;

3) Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020;

Bod Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. v likvidaci -- Účetní závěrka 2020 byl při schvalování programu stažen.

Po jeho stažení byly následující body přečíslovány.

23) Složení Redakční rady Jabloneckého měsíčníku - na stůl

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/542/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. o d v o l á v á

z funkce člena Redakční rady Jabloneckého měsíčníku Ing. arch. Petra Klápštěho, Ph.D. dle důvodové zprávy.

B. j m e n u j e

do funkce člena Redakční rady Jabloneckého měsíčníku Ing. Štěpána Matka dle důvodové zprávy.

24) Testování SARS-COV-2 - na stůl

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

JUDr. Řeháček -- komentář dle důvodové zprávy.

Mgr. Mánek -- nedojde k rozporu mezi ČČK, který nám v minulosti tuto službu poskytoval, a touto novou organizací? Jednali jsme s ČČK, zda by o tuto službu neměli zájem?

JUDr. Řeháček -- dnešní den proběhne testování tak, jak je uvedeno v usnesení, aby bylo smluvně zajištěno, jedná se o bývalé pracovníky ČČK, kteří testy prováděli v minulosti.

RNDr. Čeřovský -- určitě ČČK oslovíme, budeme s nimi jednat.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/543/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s o u h l a s í

s rozhodnutím stálé pracovní skupiny krizového štábu ze dne 12. 11. 2021 o dobrovolném testování členů zastupitelstva města, zaměstnanců magistrátu zajišťujících chod orgánů města a dalších klíčových pracovníků magistrátu na SARS-COV-2 dle důvodové zprávy.

B. s c h v a l u j e

uzavřít Smlouvu o spolupráci se subjektem Červený trpaslík, zapsaný ústav, IČ: 05344417, se sídlem: Uhelná 991/5, Jablonec nad Nisou, dle důvodové zprávy.

25) Chodník ul. Hřbitovní - dodatek č. 2 Smlouvy o dílo - "na stůl"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/544/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SD/2021/0460 s vybraným zhotovitelem společností 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884, na realizaci akce „Chodník Hřbitovní, Jablonec nad Nisou"

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, a Ing. Petra Roubíčka, náměstka pro rozvoj města, podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SD/2021/0460 s vybraným zhotovitelem společností 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884, na realizaci akce „Chodník Hřbitovní, Jablonec nad Nisou".

26) Zpráva o průběhu likvidace společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. - na stůl

Předkládá: Mgr. Jan Zeman, RZ

Mgr. Zeman -- komentář dle důvodové zprávy, společnost končí k 31.12.2021.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/545/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

zprávu o průběhu likvidace společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. od jejího zahájení do 15. 11. 2021 zpracovanou společností KODAP legal s.r.o., 1. máje 97/202, 460 07 Liberec III-Jeřáb, IČ 03668762

27) Diskuze

Nebyla diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 11,10 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Vytvořeno 24.11.2021 16:11:10 | přečteno 174x | Petr Vitvar
load