Usnesení rady 37/2021

Usnesení z 37. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 18.11.2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/520/2021

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
R***** H*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** R*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

výši nájemného v nově opravených bytech ve vlastnictví SJMN takto:
1) byt č. 16 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m 2) - nájemné ve výši 80 Kč/m 2/měsíc
2) byt č. 18 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m 2) - nájemné ve výši 80 Kč/m 2/měsíc
3) byt č. 22 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m 2) - nájemné ve výši 80 Kč/m 2/měsíc
4) byt č. 25 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m 2) - nájemné ve výši 80 Kč/m 2/měsíc
5) byt č. 27 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m 2) - nájemné ve výši 80 Kč/m 2/měsíc
6) byt č. 29 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m 2) - nájemné ve výši 80 Kč/m 2/měsíc
7) byt č. 34 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m 2) - nájemné ve výši 80 Kč/m 2/měsíc
8) byt č. 35 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m 2) - nájemné ve výši 80 Kč/m 2/měsíc
9) byt č. 36 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m 2) - nájemné ve výši 80 Kč/m 2/měsíc
10) byt č. 41 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m 2) - nájemné ve výši 80 Kč/m 2/měsíc
11) byt č. 48 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (0+1, 28,40 m 2) - nájemné ve výši 80 Kč/m 2/měsíc
12) byt č. 19 v objektu Palackého 63/4423, Jbc (1+1, 46,01 m 2) - nájemné ve výši 80 Kč/m 2/měsíc
13) byt č. 30 v objektu Palackého 65/4424, Jbc (0+1, 28,40 m 2) - nájemné ve výši 80 Kč/m 2/měsíc
14) byt č. 34 v objektu Palackého 65/4424, Jbc (0+1, 28,40 m 2) - nájemné ve výši 80 Kč/m 2/měsíc
15) byt č. 45 v objektu Palackého 65/4424, Jbc (0+1, 28,40 m 2) - nájemné ve výši 80 Kč/m 2/měsíc
16) byt č. 8 v objektu Novoveská 5/4505, Jbc (1+1, 64,20 m 2) - nájemné ve výši 80 Kč/m 2/měsíc

RM/521/2021

A. schvaluje

poskytnutí peněžitého daru  Vyšší odborné škole mezinárodního obchodu a Obchodní akademii, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace , IČ: 60252511, se sídlem: Horní náměstí 1200/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši  20 000 , který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s přípravou oslav 100. výročí školy.  

RM/522/2021

A. schvaluje

organizační zajištění a předložené materiály pro jednání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 18. listopadu 2021 dle důvodové zprávy

RM/523/2021

A.1 schvaluje

předložení 3 žádostí o dotaci z programu  "Dotace pro jednotky SDH obcí", který je vyhlášen Ministerstvem vnitra - GŘ HZS ČR na projekty:

A.1 schvaluje

Pořízení cisternové automobilové stříkačky 20/4000/240-S2R pro JSDHO Jablonec nad Nisou - Proseč nad Nisou

A.1 schvaluje

Pořízení cisternové automobilové stříkačky 20/4000/240-S2R pro JSDHO Jablonec nad Nisou - Kokonín

A.1 schvaluje

Pořízení cisternové automobilové stříkačky 30/9000/540-S3VH pro JSDHO Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky

A.2 schvaluje

přistoupení statutárního města Jablonec nad Nisou k rámcové dohodě MV - GŘ HZS ČR a podepsání smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem v souvislosti s realizací centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem "CAS pro JSDHO a GŘ" vztahující se ke všem třem výše uvedeným projektům. 

B. ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, zajistit finanční prostředky na dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů pro všechny tři výše uvedené projekty.

RM/524/2021

A. schvaluje

přijetí daru od pana M***** K*****, *****, 91737 Ornbau, Spolková republika Německo, v podobě obrazu Romana Dresslera (pohled na město Jablonec nad Nisou, 1928), který bude sloužit k výzdobě budovy radnice.

B. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města, přijmout dar a po jeho ohodnocení znalcem použít k výzdobě budovy radnice.

RM/525/2021

A. bere na vědomí

základní informace k problematice ochranu oznamovatelů protiprávního jednání tzv. whistleblowingu dle  Směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unieze dne 23.10.2019;

B. jmenuje

pro potřeby statutárního města Jablonec nad Nisou a jeho orgány (Magistrát města Jablonec nad Nisou a Městská policie Jablonec nad Nisou) Bc. Martina Oklamčáka osobou odpovědnou za přijímání a řešení oznámení v souladu se zákonem (komunikace s oznamovatelem, prověřování oznámení, vedení zákonné evidence atd.);

C. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města:

C.1 ukládá

navrhnout směrnici pro fungování vnitřního oznamovacího systému a zajištění ochrany oznamovatelů dle Směrnice;

C.2 ukládá

po účinnosti příslušného zákona na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání navrhnout finální řešení zajištění této agendy.

RM/526/2021

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu příspěvkových organizací :
- Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace
- Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

RM/527/2021

A. uděluje

souhlas s přijetím účelově určeného věcného daru do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace v hodnotě 10 490,- Kč dle důvodové zprávy 

B. pověřuje

podpisem darovací smlouvy ředitelku příspěvkové organizace

RM/528/2021

A. schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Tělocvičnou jednotu Sokol Jaroměř, Lužická 426, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČ 15047831, ve výši 20 000,- Kč, dle důvodové zprávy.

RM/529/2021

A.1 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou panu M***** Š***** Jablonec nad Nisou, ve výši 10 000,- Kč na podporu mládežnického sportovce v požárním sportu v roce 2021, dle důvodové zprávy.

A.2 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou spolku Milujeme Jizerky, z. s., Vodní 1505/36, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 09623141, ve výši 20 000,- Kč na projekt "Rekultivace tůně v Srnčím dole", dle důvodové zprávy.

RM/530/2021

A. rozhoduje

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou panu O***** R***** Praha 10, IČ *****, ve výši 50 000,- Kč na projekt "Vánoční koncert Zapomenutý příběh se sborem Iuventus, gaude! a vypravěčem Aloisem Švehlíkem", dle důvodové zprávy.

RM/531/2021

A. schvaluje

uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci ve věci vybudování zázemí pro Středisko výchovné péče, jehož úkolem bude zajistit řešení problému s přibývajícím počtem dětí a mladistvých s výchovnými problémy v Jablonci nad Nisou mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou IČ 00260340 a Libereckým krajem IČ 70891508

B. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátoru města, uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci

RM/532/2021

A. bere na vědomí

Průběžnou zprávu č. 4 s podrobnými výsledky "Projektu EPC " za rok " 2020 " (tj. za 4. zúčtovací období projektu).

B. schvaluje

Smluvní prémii za překročení garantované úspory za 4. zúčtovací období (rok "2020") ve výši 369 111 Kč (vč. DPH) pro poskytovatele energetických služeb (ESCO), společnost ENESA a.s. , IČ: 27382052, se sídlem: U Voborníků 852/10, Praha 9.

RM/533/2021

A. schvaluje

uzavření nových Smluv o dodávkách tepla, které nahrazuji stávající Smlouvy o dodávkách tepla schválených na jednání RM dne 21.7.2021 usnesením č. RM/365/2021, mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou, IČ 00262340 a určenými dotčenými organizacemi města na straně jedné a společností Jablonecká energetická, a.s. IČ 61539881 na straně druhé, vše uvedeno v Důvodové zprávě a ostatních přílohách

B.1 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřením nových Smluv o dodávkách tepla mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou, IČ 00262340 na straně jedné a společností Jablonecká energetická, a.s. IČ 61539881 na straně druhé

B.2 pověřuje

ředitele a jednatele dotčených organizacích města uzavřením nových Smluv o dodávkách tepla

RM/534/2021

A. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD/2021/0238 ze dne 8.6.2021 „Rekonstrukce mostu ev. č. 242c-006, ul. Pionýrů, Jablonec nad Nisou“ z důvodu víceprací, uzavřenou se společností N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, Litoměřice-Předměstí, IČ 44564287

B. pověřuje

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SD/2021/0238

RM/535/2021

A. schvaluje

záměr přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dílo „Zpracování koncepce Smart Jablonec a návazné služby projektové kanceláře", společnosti Gatum Advisory, s.r.o., Italská 2581/67, Praha, 120 00, IČ 04153499;

B. pověřuje

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora přípravou zadání „Zpracování koncepce Smart Jablonec a návazné služby projektové kanceláře".

RM/536/2021

A. schvaluje

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469 k rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. Střelecká, Souběžná, Květinová, Pivovarská v pozemcích p.č. 2268/60, 2323/1, 258/1, 2326, 2323/3, 249/7, 246/32 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

se Společenstvím vlastníků domu Ivana Olbrachta 19, 21, Jablonec nad Nisou, Ivana Olbrachta 19/4178, 466 04 Jablonec n.N., IČ 03716228 ke stavbě přístřešku zadního vstupu u bytového domu Ivana Olbrachta 19, 21 na pozemku p.č. 518/204 v k.ú. Mšeno nad Nisou

A.3 schvaluje

se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469 k rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. Kamenná a na Mírovém náměstí v pozemcích p.č. 2275/1, 2275/3, 2288, 2295/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.4 schvaluje

s panem A***** V*****, ***** Nový Bor ke stavbě sjezdu na pozemku p.č. 894/6 v k.ú. Jablonecké Paseky k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 894/8 v k.ú. Jablonecké Paseky

B. schvaluje

vydání souhlasu paní I***** H*****, ***** Jablonec nad Nisou se sloučením bytových jednotek č. 21 a 22 v bytovém domě Řetízková 3052/7 s podmínkami odboru technického.

RM/537/2021

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6b Směrnice Rady města č.26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Modernizace ZŠ Mozartova 24, Jablonec nad Nisou“ společnosti Atelier 4, s.r.o., Březová 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 467 101 41 za cenu  485 000,- bez DPH, což je 586 850,- Kč vč. DPH na stavební úpravy a za cenu 246 000,- Kč bez DPH, což je 297 660,- Kč . vč. DPH návrh interiérů dle důvodové zprávy.

B.1 pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření příslušných smluv na zpracování dokumentace provádění stavby „Modernizace ZŠ Mozartova 24, Jablonec nad Nisou“ , se společností  Atelier 4, s.r.o., Březová 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 467 101 41

B.2 pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajištěním realizace předmětných smluv.

RM/538/2021

A. rozhoduje

na základě přiložené důvodové zprávy, v souladu s čl. 6 Směrnice RM č.26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Kanalizační propojení Kokonín - Rychnov u Jablonce nad Nisou - kanalizační přípojky KP4 a KP7“ společnosti 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. , IČ: 49904884, se sídlem Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou 463 42, kdy cena za dílo činí  378 959,97 Kč bez DPH, tj. 458 541,56 Kč vč. DPH 21% .

RM/539/2021

A. schvaluje

pořízení aplikace RMZM4U pro komplexní správu agendy RM a ZM od společnosti as4u.cz, s.r.o. , Na dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha 6, Vokovice, IČ 28884035, za cenu stanovenou následovně:
jednorázová platba za pořízení aplikace (včetně implementace, školení, propojení se spisovou službou a migrace dat) 249 000 Kč bez DPH a opakující se roční platba za technickou podporu 24 000 Kč bez DPH

B. pověřuje

JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN, uzavřením smlouvy na pořízení aplikace RMZM4U pro komplexní správu agendy RM a ZM se společnosti as4u.cz, s.r.o ., Na dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha 6, JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka, uzavřením smlouvy na pořízení aplikace RMZM4U pro komplexní správu agendy RM a ZM se společnosti as4u.cz, s.r.o., Na dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha 6, Vokovice, IČ 28884035

RM/540/2021

A.1 schvaluje

vzhledem k neodhadnutelné situaci s vývojem epidemie COVID-19 zrušení veškerých akcí hrazených z kapitoly rozpočtu města 5111 Péče o zaměstnance a pořádaných v roce 2021 dle Kolektivní smlouvy (slavnostní ukončení kalendářního roku pro zaměstnance MMJN a MP, setkání s důchodci - bývalými zaměstnanci, výlet atd.).

A.2 schvaluje

využití nevyčerpaných prostředků kapitoly rozpočtu města 5111 Péče o zaměstnance na nákup nepeněžních benefitů s použitím na pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení, použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení, příspěvku na kulturní nebo sportovní akce, příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy, pro zaměstnance statutárního města Jablonec nad Nisou a uvolněné členy Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou formou poukázek Flexi Pass ve výších dle pravidel uvedených v důvodové zprávě

A.3 schvaluje

poskytnutí těchto benefitů dle pravidel uvedených v důvodové zprávě zaměstnancům statutárního města Jablonec nad Nisou zařazených do Magistrátu města Jablonec nad Nisou a Městské policie Jablonec nad Nisou a uvolněným členům Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou jako sociálně zdravotní benefit v souvislosti s pandemií Covid-19

A.4 schvaluje

poskytnutí darů formou poukázek Flexi Pass dle pravidel uvedených v důvodové zprávě bývalým zaměstnancům (důchodcům) statutárního města Jablonec nad Nisou

B. pověřuje

JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN, připravit k předání poukázky

RM/541/2021

A. schvaluje

dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká dopravní a.s., IČ: 06873031, sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou:
1) Výroční zprávu (zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti) za rok 2020;
2) Účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2020;
3) Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020;

RM/542/2021

A. odvolává

z funkce člena Redakční rady Jabloneckého měsíčníku Ing. arch. Petra Klápštěho, Ph.D. dle důvodové zprávy.

B. jmenuje

do funkce člena Redakční rady Jabloneckého měsíčníku Ing. Štěpána Matka dle důvodové zprávy.

RM/543/2021

A. souhlasí

s rozhodnutím stálé pracovní skupiny krizového štábu ze dne 12. 11. 2021 o dobrovolném testování členů zastupitelstva města, zaměstnanců magistrátu zajišťujících chod orgánů města a dalších klíčových pracovníků magistrátu na SARS-COV-2 dle důvodové zprávy. 

B. schvaluje

uzavřít Smlouvu o spolupráci se subjektem Červený trpaslík, zapsaný ústav, IČ: 05344417, se sídlem: Uhelná 991/5, Jablonec nad Nisou, dle důvodové zprávy.

RM/544/2021

A. schvaluje

uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. SD/2021/0460 s vybraným zhotovitelem společností 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. sesídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884, na realizaci akce  „Chodník Hřbitovní, Jablonec nad Nisou“  

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, a Ing. Petra Roubíčka, náměstka pro rozvoj města, podpisem Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. SD/2021/0460 s vybraným zhotovitelem společností 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. sesídlem  Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884, na realizaci akce  „Chodník Hřbitovní, Jablonec nad Nisou“.

RM/545/2021

A. bere na vědomí

zprávu o průběhu likvidace společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. od jejího zahájení do 15. 11. 2021 zpracovanou společností KODAP legal s.r.o., 1. máje 97/202, 460 07 Liberec III-Jeřáb, IČ 03668762

Vytvořeno 19.11.2021 10:46:04 | přečteno 211x | Petr Vitvar
load