Zápis z rady 11/2021

Zápis z 11. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 18. března 2021 od 10.30 hodin v zasedací síni č. 202/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MUDr. Vít Němeček, MBA

Ing. Stanislav Říha

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil jednání 11. rady města v 10,30 hod.

Přítomno bylo osobně 5 členů RM, způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnili –

MUDr. Vít Němeček, Ing. Miloš Vele, Petr Vobořil, Mgr. Jan Zeman.

Bylo přítomno 9 členů rady města z celkového počtu 9.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

  • změna usnesení a doplněná důvodová zpráva bodu č. 10) Změna Pravidel pro jednání

Výboru pro hospodaření s majetkem města – prodeje pozemků

  • změna usnesení a doplnění bodu č. 13) Investiční úvěr

Program:

1) Pronájem bytů

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

2) Dopisy občanů

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

3) Schválení organizačního zajištění zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 18.3.2021

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

4) Změny ve složení komisí Rady města - komise městské památkové péče

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

5) Podněty výborů - Kontrolní výbor

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

7) Schválení daru příspěvkové organizaci

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

8) ZŠ Rychnovská čp.215 - zateplení - schválení zadávací dokumentace - "Info K"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

9) Pořízení dalších kompostérů pro občany města Jablonec nad Nisou - rozhodnutí o výběru dodavatele

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

10) Změna Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města - prodeje pozemků

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

11) Pronájem prostoru sloužícího k podnikání - "Info C"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

12) Zveřejnění záměru výpůjčky - "Info Š"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

13) Investiční úvěr

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

14) Diskuze

Program jednání byl schválen 9-0-0

1) Pronájem bytů

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Ing. Kouřil – pokud schválíme tento návrh usnesení, budou tímto všechny rekonstruované byty pronajaty.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/122/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

A. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

R. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

M. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. F. L. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:

V. T., bytem Jablonec nad Nisou (býv. nájemce N. T.)

b.j. č. 52, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

2) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Pan Vobořil – v chystaném muzeu, které se bude týkat Jablonce nad Nisou, bude určitě část věnována i generálu Mrázkovi. Trochu mě zaskočilo, že ten byt v tom domě je již roky neobsazen, mohl by to třeba Ing. Kouřil okomentovat?

Ing. Kouřil – byt byl rezervován pro další využití, proto nebyl obsazován.

Ing. Vele – bude panu S. odpovězeno?

RNDr. Čeřovský – určitě s ním budeme komunikovat v tom duchu, jak je uvedeno v materiálu, že tak, jak on to navrhuje, se nám to jeví nekoncepční. Souhlas tedy nebude vydán, neznamená to, že by to zaniklo, bude mu odpovězeno, že se tím budeme zabývat, myšlenka muzea nesmí zapadnout.

Pan Vobořil – navrhl bych osobní setkání, rád se toho zúčastním.

RNDr. Čeřovský – určitě domluvíme nějaký termín online.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/123/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

dopis pana T. S., Jablonec n. N., a vyjádření odboru humanitního.

3) Schválení organizačního zajištění zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 18.3.2021

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský – okomentoval program a plánovaná doplnění.

Ing. Říha – k jednomu z bodů na jednání zastupitelstva budu mít protinávrh.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/124/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

organizační zajištění a předložené materiály pro jednání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 18. března 2021 dle důvodové zprávy

4) Změny ve složení komisí Rady města - komise městské památkové péče

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/125/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

j m e n u j e

Mgr. Jaroslava Zemana členem komise městské památkové péče s hlasem poradním dle důvodové zprávy.

5) Podněty výborů - Kontrolní výbor

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/126/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

podněty kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 10. 2. 2021 dle důvodové zprávy,

B. u k l á d á

1. Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, přijmout jednoznačné stanovisko k auditu společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. a na základě výsledků auditního šetření navrhnout řešení,

2. Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, předložit kontrolnímu výboru podrobný popis cenotvorby ceníku Judo areny.

6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/127/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ze dne 5.11.2020 se spol. UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 02665824

7) Schválení daru příspěvkové organizaci

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/128/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

souhlas s přijetím účelově určeného daru do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Jablonec nad Nisou, Rychnovská 216, příspěvková organizace ve výši 2 420,- Kč.

B. p o v ě ř u j e

podpisem darovací smlouvy ředitelku příspěvkové organizace

8) ZŠ Rychnovská čp.215 - zateplení - schválení zadávací dokumentace - "Info K"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – akce bude realizována po získání dotace.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/129/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r u š í

usnesení RM/107/2021 ze dne 4. 3. 2021

B. s c h v a l u j e

1. Realizaci veřejné zakázky „ZŠ Jablonec nad Nisou – Rychnovská čp. 215 – výměna oken, zateplení fasády, vzduchotechnika“

2. Zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku

C. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, zajistit realizaci výběrového řízení na dodavatele této veřejné zakázky „ZŠ Jablonec nad Nisou – Rychnovská čp. 215 – výměna oken, zateplení fasády, vzduchotechnika“ a výsledek předložit radě města k rozhodnutí.

9) Pořízení dalších kompostérů pro občany města Jablonec nad Nisou - rozhodnutí o výběru dodavatele

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/130/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

ve věci veřejné zakázky na dodávky "Pořízení dalších kompostérů pro občany města Jablonec nad Nisou", zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností Komunální technika s.r.o., se sídlem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Stará Boleslav, Boleslavská 1544, IČ: 26684055, za nabídkovou cenu 1.496.000,- Kč bez DPH

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele Komunální technika s.r.o., se sídlem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Stará Boleslav, Boleslavská 1544, IČ: 26684055, a dále k zajištění všech úkonů nezbytných k dokončení procesu zadání a následné realizaci této veřejné zakázky, včetně úkonů požadovaných poskytovatelem dotace;

C. u k l á d á

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora města, zajistit uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem Komunální technika s.r.o. a následnou realizaci zakázky

10) Změna Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města - prodeje pozemků

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Kouřil – usnesení bylo doplněno o připomínku z jednání předsedů klubů.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/131/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

změnu Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města – Hlava čtvrtá, Pozemky, § 17 (Postup při prodeji pozemků a zveřejnění) a násl. a Přílohu č. 4 ve znění Přílohy č. 1 důvodové zprávy (v rozsahu kompetencí rady města).

11) Pronájem prostoru sloužícího k podnikání - "Info C"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/132/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu Podhorská 20a/1800 v k. ú. Jablonec nad Nisou o celkové výměře 121 m2(prodejna 62 m2, kancelář 13,5 m2, chodba 12,5 m2, sklad 14 m2, sklad 4 m2, sociální zařízení 17 m2) se společností Buenopizza s.r.o., IČ 06881793, se sídlem Novákových 970/41, Libeň, 180 00 Praha 8. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za účelem provozování rozvozu a objednávek (jídlo s sebou). Nájemné je stanovené dohodou ve výši 20.000,- Kč/měsíc. V případě, že nájemce provede úpravy prostoru na vlastní náklady, uvede po skončení nájmu prostory do původního stavu.

12) Zveřejnění záměru výpůjčky - "Info Š"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Říha – na kolik let bude výpůjčka, byl bych pro delší dobu na 15 let.

Proběhla diskuze ohledně určení času výpůjčka, radní se domluvili, že to bude 15 let a do usnesení de dopíše.

Upravený návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/133/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru výpůjčky (na dobu 15 let) části st.p.č. 772, jejíž součástí je budova č.p. 991 (Uhelná 5) a p.p.č. 1239/2 (podle zákresu uvedeného v mapové příloze) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou, IČ 00426083, se sídlem Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou.

13) Investiční úvěr

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Tuláčková – komentář dle důvodové zprávy.

Ing. Kouřil – my zde máme název investiční úvěr, banky však používají název účelový úvěr, kdy ta účelovost je vyjádřena tak, že po doručení faktur za rekonstrukce bytů se následně nechají u banky proplatit, tam nastává ten moment čerpání.

Ing. Vele – nemělo by v bodu č. 1 být uvedeno, že schvalujeme záměr opravy?

Ing. Roubíček – určitě by mělo být uvedeno, že to je záměr a mělo by být uvedeno, že to bude hrazeno z účelového úvěru, ne investičního. Zeptám se – nemělo by to nejprve schválit zastupitelstvo města, pak teprve rada města?

JUDr. Řeháček – když zastupitelstvo úvěr neschválí, tak je celé usnesení nesmyslné. Rada města by předtím měla schválit alespoň tu opravu bytů, na základě toho bude zastupitelstvo schvalovat úvěr. Druhou část usnesení – přímé zadání zakázky na úvěr by opravdu bylo lepší schválit až po jednání zastupitelstva.

Ing. Roubíček – chybí mi tam splátkový kalendář, z čehož vyplyne absolutní hodnota, kolik nás to bude stát, bylo by dobré to tam alespoň nějak dopočítat.

Mgr. Mánek – souhlasím s panem tajemníkem, aby se druhá část usnesení schválila až po jednání zastupitelstva.

RNDr. Čeřovský – takže budeme nyní schvalovat pouze první část usnesení.

Na jednání zastupitelstva byl bod, který se týkal schválení účelového úvěru změněn na záměr. Z tohoto důvodu rada města již neschvalovala druhou část usnesení o přímém zadání zakázky a bylo smazáno.

Upravený návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/134/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

záměr opravy 48 bytových jednotek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou formou uzavřené výzvy odeslané minimálně třem dodavatelům u každé jednotlivé zakázky.

14) Diskuze

Pan Vobořil – mohl by nás Ing. Říha seznámit se svým protinávrhem před jednáním zastupitelstva?

Sleduji, jak je to s epidemií v Jablonci nad Nisou, počet nakažených stoupá, tak bych se zeptal pana primátora nebo členů Krizového štábu, zda se nejedná o vyhlášení nějakého mimořádného opatření pro náš okres nebo kraj?

Dále jsme avizovali, že do konce tohoto týdne padne rozhodnutí ohledně velikonočních trhů, které jsou naplánovány. Po diskuzích jsme se rozhodli, že se trhy konat nebudou, rád bych, abyste se k tomu vyjádřili.

RNDr. Čeřovský – za mě určitě trhy nekonat, kvůli tomu, jaká je epidemická situace na Jablonecku.

K tomu druhému – podle krizového zákona krizový štáb nemá žádné pravomoci, aby určil jiná pravidla, než jsou stanovena nařízením vlády a hejtmanem Libereckého kraje. Informaci o vyhlášení nějakého přísnějšího opatření pro náš kraj nemáme.

Ing. Říha má protinávrh připravený k bodu č. 8) Peněžité dary, určitě nás s ním před jednáním zastupitelstva seznámí.

Ing. Říha – určitě vás s ním seznámím, vztahuje se to k podpoře Jablonec jinak, mám fotky z té akce.

Mgr. Zeman – jak zprocesujeme otázku podnájemní smlouvy pro společnost Umbrella Coach & Buses v budově Eurocentra? Byly jim slíbeny prostory zdarma, nyní obdrželi standartní nájemní smlouvu s plnou výší nájemného.

Pan Vobořil – připravím k tomu návrh smlouvy, předpokládám, že budou platit energie. Materiál předložím ke schválení do rady města.

RNDr. Čeřovský – jednali jsme s ředitelem Koridu, a zaznělo, že BusLine, který s nimi má smlouvu, musí poskytovat informační kancelář. Korid jim zatím nedal souhlas k tomu, že mohou z té budovy na autobusovém nádraží přemístit tu kancelář do stánku, jak zamýšlejí. My jsme jim poslali dopis, že ji mohou přemístit do Eurocentra. Jedna z představ byla, že by šlo o společné místo, kde by byly poskytovány veškeré informace.

Ing. Kouřil – to mohu potvrdit a zároveň řešíme situaci se sociálním zázemím.

Mgr. Mánek – souhlasím s nekonáním velikonočních trhů. Ohledně očkování – máme proočkovány všechny klienty i v DPS. Existuje několik lidí, kterým byla podána 1. dávka, druhá již ne. Důvod je ten, že jsou buď nemocní nebo hospitalizovaní v nemocnici, např. z důvodu úrazu. Vzhledem ke zhoršené epidemické situaci v kraji jsem komunikoval s některými poslanci, aby jednali s panem ministrem Blatným o dodání extra dávek vakcíny. Kapacity v očkovacím centru i u praktických lékařů máme.

MUDr. Němeček – situace v nemocnici je stále napjatá, počet pacientů s covidem se pohybuje kolem 100 a největší tlak je na intenzivní péči, v současné době máme volná jenom asi 3 lůžka. Od pondělí očkujeme asi 100 klientů denně, a to pouze druhými dávkami, protože na větší počty vakcínu nemáme. Počty by se měly navýšit po Velikonocích, kdy nám byla přislíbena vakcína zhruba pro 400 klientů denně.

Mgr. Mánek – nemocnice má už za sebou aplikace prvních dávek?

MUDr. Němeček – v nemocnici jsme již skončili s očkováním včetně našich zaměstnanců, všichni jsou již dále očkováni jenom v očkovacím centru.

Proběhla další debata ohledně očkování v Jablonci nad Nisou, jak funguje oproti jiným krajům a o dodržování nařízeních vlády.

Nebyla další diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 11,30 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Vytvořeno 24.3.2021 14:56:52 | přečteno 141x | Petr Vitvar
load