Usnesení rady 11/2021

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 18.03.2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/122/2021

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
A***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
R***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. F. L. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:
V***** T*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce N***** T*****)
b.j. č. 52, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

RM/123/2021

A. bere na vědomí

dopis pana T***** S*****, ***** Jablonec n. N., a vyjádření odboru humanitního.

RM/124/2021

A. schvaluje

organizační zajištění a předložené materiály pro jednání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 18. března 2021 dle důvodové zprávy

RM/125/2021

A. jmenuje

Mgr. Jaroslava Zemana členem komise městské památkové péče s hlasem poradním dle důvodové zprávy.

RM/126/2021

A. bere na vědomí

podněty kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 10. 2. 2021 dle důvodové zprávy,

B.1 ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, přijmout jednoznačné stanovisko k auditu společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. a na základě výsledků auditního šetření navrhnout řešení,

B.2 ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, předložit kontrolnímu výboru podrobný popis cenotvorby ceníku Judo areny.

RM/127/2021

A. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ze dne 5.11.2020 se spol. UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 02665824

RM/128/2021

A. uděluje

souhlas s přijetím účelově určeného daru do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Jablonec nad Nisou, Rychnovská 216, příspěvková organizace ve výši 2 420,- Kč.


 

B. pověřuje

podpisem darovací smlouvy ředitelku příspěvkové organizace

RM/129/2021

A. ruší

usnesení RM/107/2021 ze dne 4. 3. 2021

B.1 schvaluje

Realizaci veřejné zakázky „ZŠ Jablonec nad Nisou - Rychnovská čp. 215 - výměna oken, zateplení fasády, vzduchotechnika“

B.2 schvaluje

Zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku

C. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, zajistit realizaci výběrového řízení na dodavatele této veřejné zakázky „ ZŠ Jablonec nad Nisou - Rychnovská čp. 215 - výměna oken, zateplení fasády, vzduchotechnika“ a výsledek předložit radě města k rozhodnutí.

RM/130/2021

A. rozhoduje

ve věci veřejné zakázky na dodávky "Pořízení dalších kompostérů pro občany města Jablonec nad Nisou", zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností Komunální technika s.r.o., se sídlem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Stará Boleslav, Boleslavská 1544, IČ: 26684055, za nabídkovou cenu 1.496.000,- Kč bez DPH

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele  Komunální technika s.r.o., se sídlem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Stará Boleslav, Boleslavská 1544, IČ: 26684055, a dále k zajištění všech úkonů nezbytných k dokončení procesu zadání a následné realizaci této veřejné zakázky, včetně úkonů požadovaných poskytovatelem dotace;

C. ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora města, zajistit uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem Komunální technika s.r.o. a následnou realizaci zakázky

RM/131/2021

A. schvaluje
změnu Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města - Hlava čtvrtá, Pozemky, § 17 (Postup při prodeji pozemků a zveřejnění) a násl. a Přílohu č. 4 ve znění Přílohy č. 1 důvodové zprávy (v rozsahu kompetencí rady města).

RM/132/2021

A. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu Podhorská 20a/1800 v k. ú. Jablonec nad Nisou o celkové výměře 121 m 2(prodejna 62 m 2, kancelář 13,5 m 2, chodba 12,5 m 2, sklad 14 m 2, sklad 4 m 2, sociální zařízení 17 m 2) se společností Buenopizza s.r.o., IČ 06881793, se sídlem Novákových 970/41, Libeň, 180 00 Praha 8. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za účelem provozování rozvozu a objednávek (jídlo s sebou). Nájemné je stanovenou dohodou ve výši 20.000,- Kč/měsíc. V případě, že nájemce provede úpravy prostoru na vlastní náklady, uvede po skončení nájmu prostory do původního stavu.

RM/133/2021

A. schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky (na dobu 15 let) části st.p.č. 772, jejíž součástí je budova č.p. 991 (Uhelná 5) a p.p.č. 1239/2 (podle zákresu uvedeného v mapové příloze) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou, IČ 00426083, se sídlem Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou.

RM/134/2021

A. schvaluje

záměr opravy 48 bytových jednotek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou formou uzavřené výzvy odeslané minimálně třem dodavatelům u každé jednotlivé zakázky.

Vytvořeno 22.3.2021 13:02:52 | přečteno 103x | Petr Vitvar
load