Usnesení rady 08/2021

Usnesení z 8. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 18.02.2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/75/2021

A.1 schvaluje

nájemní smlouvu k těmto obecním bytům:
pro nájemce: UMBRELLA CITY LINES s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 09057846
č. 1 o velikosti 1+2 a celkové výměře 79,35 m 2ve 2. p. objektu č. p. 1376 (Dlouhá 25A), Jablonec nad Nisou, k.ú. Jablonec nad Nisou
č. 1 o velikosti 1+4 a celkové výměře 102,45 m 2ve 3. p. objektu č. p. 924 (Lidická 12), Jablonec nad Nisou, k.ú. Jablonec nad Nisou
na dobu určitou do 31. 1. 2023

A.2 schvaluje

změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
M***** B*****, ***** bytem *****, Semily (býv. nájemce P***** B*****)
b.j. č. 13, Široká 10/4860, Jablonec nad Nisou
M***** K*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce D***** R*****)
b.j. č. 15, Široká 26/4797, Jablonec nad Nisou

RM/76/2021

A. schvaluje

organizační zajištění a předložené materiály pro jednání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 18. února 2021 dle důvodové zprávy

RM/77/2021

A. bere na vědomí

předloženou petici, která požaduje zamítnutí plánované výstavby rodinných domů na pozemku 1450, k.ú. Mšeno nad Nisou.

RM/78/2021

A. schvaluje

uzavření smlouvy o sdílení nákladů na zajišťování dopravní obslužnosti Dopravního sdružení obcí Jablonecka s Dopravním sdružením obcí Jablonecka, IČO: 60254041, sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou dle návrhu smlouvy podkladové přílohy

RM/79/2021

A. bere na vědomí

žádosti spol. Rezidenční s.r.o., se sídlem Husova 42, Liberec 1, IČ 28728513, týkající se prodloužení odkládací podmínky a nových ujednání ve Smlouvě o nájmu a budoucí smlouvě kupní č. 147-2013-OE/OMP ze dne 7.3.2013

B. doporučuje

po zhodnocení všech skutečností žádostem spol. Rezidenční s.r.o. nevyhovět.

RM/80/2021

A. bere na vědomí

podnět kontrolního výboru týkající se problému s prodleními při zápisech změn v orgánech společností založených statutárním městem Jablonec nad Nisou

B. schvaluje

s okamžitou účinností postup, dle něhož budou změny v obchodním rejstříku u společností založených statutárním městem Jablonec nad Nisou (s.r.o., a.s., o.p.s.) zcela zajišťovat statutární zástupci těchto společností vč. přípravy návrhů personálních změn a návrhů smluv o výkonu funkce. MMJN bude zajišťovat zápisy u společností zřízených statutárním městem Jablonec nad Nisou (p.o.).

RM/81/2021

A. rozhoduje

o poskytnutí dotace 196.241 z Programu podpory výstavby technické infrastruktury na projekty:
 

A.1 rozhoduje

Jablonec nad Nisou, Lukášov - ČOV u domu č.p.9 v Cihelné ul.
žadatel: K***** M*****, K***** P*****
výše dotace: max. 50.000,00 Kč

A.2 rozhoduje

Kanalizační přípojka u domu č.p.738 v Podhorské ul.
žadatel: M***** R***** L*****
výše dotace: max. 50.000,00 Kč

A.3 rozhoduje

Stavba ČOV u RD Na Domovině 252
žadatel: M***** V*****
výše dotace: max. 50.000,00 Kč
 

A.4 rozhoduje

ČOV k novostavbě RD na parcele č. 856/8, Rýnovice
žadatel: M***** K*****
výše dotace: max. 46.241,00 Kč

B.1 pověřuje

Mgr. Ivetu Habadovou, vedoucí oddělení dotací, vyzvat žadatele k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

B.2 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru.

RM/82/2021

A.1 schvaluje
zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě č. 105-2002-OF/OMP, ve znění dodatků č. 1 - 9, uzavřené se společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., kterým bude převedeno technické zhodnocení areálu Střelnice - atletická aréna dle soupisu skutečně provedeného technického zhodnocení, které je přílohou materiálu, ze společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1/4586, PSČ 466 01 na statutární město Jablonec nad Nisou s finančním narovnáním ve výši 516.969,72 Kč + DPH. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy se nemění.
A.2 schvaluje
zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 517-2011-OE/OMP, ve znění dodatků č. 1-3, uzavřené se společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o, kterým bude převedeno technické zhodnocení areálu sauny dle soupisu skutečně provedeného technického zhodnocení, které je přílohou materiálu, ze společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1/4586, PSČ 466 01 na statutární město Jablonec nad Nisou s finančním narovnáním ve výši 2.343,- Kč + DPH. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy se nemění.
A.3 schvaluje
zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 626-2010-FaM/OMP, ve znění dodatku č. 1, uzavřené se společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., kterým bude převedeno technické zhodnocení areálu plaveckého bazénu dle soupisu skutečně provedeného technického zhodnocení, které je přílohou materiálu, ze společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1/4586, PSČ 466 01 na statutární město Jablonec nad Nisou s finančním narovnáním v celkové výši 304.125,- Kč + DPH. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy se nemění.

RM/83/2021

A. schvaluje

plat Evě Čáchové, ředitelce MŠ, ve výši uvedené v důvodové zprávě.

RM/84/2021

A.1 schvaluje
odložení splatnosti nájemného od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021 s možností doplacení nájemného za tyto měsíce nejdéle do 31. 7. 2021, a to pro nájemce a podnájemce prostor sloužících k podnikání a objektů ve vlastnictví města pronajatých k sociálním účelům a zájmových spolků, pro nájemce s provozem v nouzovém stavu, pro nájemce, kteří měli uzavřené prostory a pro městské organizace.
A.2 schvaluje

slevu na nájemném v prostorách sloužících k podnikání ve vlastnictví města nájemcům (i podnájemcům), podnikatelům - právnickým i fyzickým osobám, a to:
BISPOL GOLD s.r.o. - prodejna šperků - budova radnice Mírové náměstí 19 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 15.300 Kč)
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 50 % z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1. 3. do 30. 6. 2021), a to s účinností od 1. 3. 2021.

MEDCOM, s.r.o. - LÉKÁRNA U ANDĚLA - Komenského 595/11 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 26.112 Kč)
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 25 % z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1. 3. do 30. 6. 2021), a to s účinností od 1. 3. 2021.  
Lucie a Růžena Uhlířovy - kadeřnictví - Lidická 14 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 4.500 Kč)
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 50 % z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1. 3. do 30. 6. 2021), a to s účinností od 1. 3. 2021.  
Sundisk s.r.o. - nájemce spol. Kultura Jablonec, p.o. - provozuje klub Rampa (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 10.360 Kč)
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 50 % z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1. 3. do 30. 6. 2021), a to s účinností od 1. 3. 2021.
a Restauraci Pod Rampou (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 21.961 Kč)
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 50 % z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1. 3. do 30. 6. 2021), a to s účinností od 1. 3. 2021.  
M. Hejl - podnájemce spol. Kultura Jablonec, p.o. - provozuje bufet v Kině Radnice (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 3.800 Kč)
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 100 % z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1. 3. do 30. 6. 2021), a to s účinností od 1. 3. 2021.
A.3 schvaluje
záměr podpory podnikatelským subjektům - nájemcům i podnájemcům, kteří si mohou žádat o slevu na nájemném. K žádosti musí doložit důvod podání žádosti, jakým způsobem byla jejich činnost v důsledku protiepidemických vládních opatření omezena a dále musí doložit, jaké a v jaké výši čerpali v minulosti od státu kompenzace v rámci „podpory COVID - nájemné“. Žádosti budou na základě těchto podmínek individuálně posouzeny. Posuzovány budou žádosti, které byly doručeny statutárnímu městu Jablonec nad Nisou do 31. 3. 2021.

RM/85/2021

A. schvaluje
výši nájemného za podnájem restaurace v Městské hale pro podnájemce pana Jaroslava Obyta, IČ 151 42 299 v částce 27.000,- Kč bez DPH/měsíc za měsíce říjen až duben a 5.000,- Kč bez DPH/měsíc za měsíce květen až září, a to s účinností od 1. 7. 2020.

RM/86/2021

A. bere na vědomí
poskytnutí slevy na nájemném ve výši 11.150, - Kč jako kompenzaci za výmalbu prostoru sloužícího k podnikání v budově radnice (prodejna č. I/západ pro společnost BISPOL GOLD s.r.o., IČ 25426427, se sídlem Mánesova 21, 466 01 Jablonec nad Nisou.

RM/87/2021

A. bere na vědomí

žádost společnosti BusLine LK s.r.o. ze dne 12. 2. 2021 (v příloze důvodové zprávy)

B. souhlasí

s umístěním informační kanceláře Jablonec nad Nisou pro příměstskou dopravu v budově Eurocentra Jablonec nad Nisou (Jiráskova 4898/9).

RM/88/2021

A. schvaluje

vklad do portfolia cenných papírů ve výši 30 000 000 Kč

RM/89/2021

A.1 schvaluje

zajištění bezplatné dopravy pro občany do očkovacího centra na zvláštní autobusové lince Autobusové nádraží - Městská hala a zpět.

A.2 schvaluje

předloženou cenovou nabídku dopravce spol. UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČO: 02665824 k zajištění dopravy na zvláštní autobusové lince Autobusové nádraží - Městská hala a zpět.

Vytvořeno 1.3.2021 13:44:36 | přečteno 58x | Petr Vitvar