Zápis z rady 40/2021

Zápis ze 40. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 16. prosince 2021 od 10.00 hodin v zasedací síni č. 202/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MUDr. Vít Němeček, MBA

Ing. Stanislav Říha

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil jednání 40. rady města v 10,01 hod.

Přítomno bylo osobně 7 členů RM, způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnil Ing. Petr Roubíček, Mgr. Jan Zeman.

Bylo přítomno 9 členů rady města z celkového počtu 9.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

 • neveřejné přílohy k bodům č. 6), 12) a 13)

 • „košilky" ke smlouvám k bodům č. 2), 28, 29) a 30)

 • bod na stůl č. 40) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., - schválení záměru ukládání volných peněžních prostředků

 • příloha k bodu č. 39) Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. v likvidaci -- Účetní závěrka 2020

 • bod na stůl č. 41) Řešení vztahů k „historickému majetku města" užívaného Úřadem práce ČR

 • příloha k bodu č. 35) Nákup uměleckých děl pro MMJN

 • bod na stůl č. 22) Rekonstrukce světelné křižovatky ul. Palackého - dodatek č.1

 • bod na stůl č. 23) Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori - oprava fasády a střechy -- dodatek č. 1

 • bod na stůl č. 24) Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori -- sanace spodní stavby -- dodatek č. 1

Bod č. 1) Nařízení SMJNN č. 11/2021, kterým se stanovuje Tarif MHD v Jablonci nad Nisou je časován na začátek jednání 10,00 hod., měl by se připojit Ing. Wejnar a Mgr. Kučera.

Bod č. 37) Jmenování vedoucí odboru kancelář tajemníka je časován na 10,30 hod., měla by se připojit Ing. Vacková -- vybraná ve výběrovém řízení, aby odpověděla na případné dotazy radních.

Program:

1) Nařízení SMJNN č. 11/2021, kterým se stanovuje Tarif MHD v Jablonci nad Nisou -

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor čas 10,00 hod.

2) Smlouvy o dílo č. SD/2021/0835, č. SD/2021/0849 a SD/2021/0922, všechny se společností TSJ s.r.o.

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický Mgr. Milan Nožička, jednatel TSJ

3) Interní audit č. 1/2019 - agenda pohřebnictví a Vzorová smlouva o nájmu hrobového místa v Jablonci nad Nisou

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

4) Peněžité dary - kancelář primátora

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

5) Schválení organizačního zajištění zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 16.12.2021

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

6) Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací - neveřejné

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

7) Využití výlohy

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

8) Účelové neinvestiční dotace - JSDHO

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

9) Testování neočkovaných zaměstnanců prostřednictvím ČČK

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

10) Směrnice Rady města č. 30/2021 O ochraně oznamovatelů

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

11) Peněžitý dar - humanitní odbor

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

12) Odměny ředitelům příspěvkových organizací za IV. čtvrtletí 2021 - neveřejné

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

13) Schválení platů ředitelů MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM - NEVEŘEJNÉ

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

14) Žádost o změnu poměru účelu čerpání dotace v roce 2021 - Fotbalová akademie Jablonec, z.s.

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

15) Individuální dotace - humanitní odbor (Covid kultura akce/cyklus akcí 2021)

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

16) Schválení darů pro p.o.

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

17) Úprava rozpočtu příspěvkových organizací

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

18) Nájemní smlouva s SVS -- kanalizace ul. Na Čihadle - "info C"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

19) Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Vyznačení cyklotrasy ul. Palackého"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

20) Přímé zadání zpracování projektové dokumentace Parkoviště u IMP, Kokonín

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

21) Souvislá údržba ul. Liberecká - dodatek č.2 Smlouvy o dílo

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

22) Rekonstrukce světelné křižovatky ul. Palackého - dodatek č.1 - "na stůl"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

23) Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori - oprava fasády a střechy -- dodatek č. 1 - na stůl

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

24) Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori -- sanace spodní stavby -- dodatek č. 1 - na stůl

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

25) Program podpory výstavby technické infrastruktury - "Info K,R,N"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

26) Měření rychlosti stacionárním radarem - pozemní komunikace ulice U Přehrady, Jablonec n/N a řešení spolupráce s okolními obcemi

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

27) Prominutí nájemného

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

28) Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

29) Dodatek č.1 ke smlouvě č. SD/2020/0794 „Nakládání s komunálními odpady ve městě Jablonec nad Nisou"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

30) Smlouva o dílo č. SD/2021/0821 se společností Gatum Advisory, s.r.o.

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

31) Splnění informační povinnosti jednatelem Technických služeb města Jablonec nad Nisou, s.r.o.

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

32) Věcná břemena - "Info C, M, N, Š, P, R, V, Ž"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

33) Směrnice RM č. 18 Pro vedení pokladen

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

34) Rozpočtová pravidla k provedení rozpočtových opatření na konci roku

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

35) Nákup uměleckých děl pro MMJN

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

36) Projednání škodních událostí

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

37) Jmenování vedoucí odboru kancelář tajemníka

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

38) Veřejnoprávní smlouva - Rychnov u Jablonce nad Nisou

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

39) Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. v likvidaci -- Účetní závěrka 2020

předkládá: Mgr. Jan Zeman, RZ

40) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., - schválení záměru ukládání volných peněžních prostředků - na stůl

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

41) Řešení vztahů k „historickému majetku města" užívaného Úřadem práce ČR -- „na stůl"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

42) Diskuze

RNDr. Čeřovský -- bod č. 4) Peněžité dary - kancelář primátora bude projednán po skončení zastupitelstva, má návaznost na rozpočtové změny, které tam budou projednávány.

Program jednání byl schválen 9-0-0

1) Nařízení SMJNN č. 11/2021, kterým se stanovuje Tarif MHD v Jablonci nad Nisou - čas 10,30 hod.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. Wejnar -- jedná se o formální úpravu ohledně nového krajského produktu -- mobilní aplikace IDOLKA. Okomentoval materiál dle důvodové zprávy a popsal změny v dokumentu Nařízení.

Pan Vobořil -- z hlediska JKIC -- jízdní řády se nevydávají v tiskové podobě, jsou pouze na internetu. Máme hodně požadavků od seniorů, kteří k nám chodí a chtějí je vytištěné. Nemají je ani na informacích, ani společnost Umbrella.

Ing. Wejnar -- společnost Umbrella jízdní řády vydala, senioři však požadují celokrajské. Již jsem to řešil a přesvědčil jsem zástupce Umbrelly, aby od společnosti KORID LK část řádů odebrali a začali je v předprodeji prodávat.

Pan Vobořil -- děkuji, pouze bych poprosil o termín distribuce, abychom věděli, co lidem odpovídat.

Ing. Wejnar -- určitě to zajistím.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/583/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 11/2021, kterým se mění Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje Tarif městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci integrovaného tarifu veřejné dopravy v Libereckého kraje, ve znění pozdějších předpisů.

2) Smlouvy o dílo č. SD/2021/0835, č. SD/2021/0849 a SD/2021/0922, všechny se společností TSJ s.r.o.

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Mgr. Milan Nožička, jednatel TSJ

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/584/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. uzavření Smlouvy o dílo č. SD/2021/0835, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. na straně druhé, jedná se o rozsah prací v oblasti čištění města, dopravního značení, dopravy a mechanizace, opravy komunikací a dalších činností, které zajistí zhotovitel pro objednatele v roce 2022, a to v rozsahu dle Důvodové zprávy a příloh

2. uzavření Smlouvy o dílo č. SD/2021/0849, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. na straně druhé, jedná se o rozsah prací v oblasti údržby veřejné zeleně, kontrol dětských hřišť, obsluhy veřejných WC a dalších činností, které zajistí zhotovitel pro objednatele v roce 2022, vše dle Důvodové zprávy a příloh

3. uzavření Smlouvy o dílo č. SD/2021/0922, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. na straně druhé, jedná se o rozsah prací v oblasti vývozů košů na psí exkrementy, vývozu košů na směsný komunální odpad, návozu a svozu sezónního mobiliáře a zajištění úklidu v okolí vodní nádrže Mšeno, které zajistí zhotovitel pro objednatele v roce 2022, vše dle Důvodové zprávy a příloh

B. p o v ě ř u j e

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, uzavřít Smlouvu o dílo č. SD/2021/0835, SD/2021/0849 a SD/2021/0922, všechny mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. na straně druhé

3) Interní audit č. 1/2019 - agenda pohřebnictví a Vzorová smlouva o nájmu hrobového místa v Jablonci nad Nisou

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

JUDr. Řeháček -- je to první sada opatření po vyhotovení auditu. Opakovaně se to řešilo, rada města již schválila navýšení pracovníka o půl úvazek, z hlediska opatření to je složitá záležitost. Agenta pohřebnictví by měla doznat formálně několika technických změn a je to otázka variant, které budou předloženy radě města.

Ing. Kouřil -- určitě nás v této agendě čeká řada kroků a činností. Chtěl bych poděkovat za pasportizaci všech sedmi hřbitovů a zprovoznění aplikace.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/585/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

provedený interní audit č.1/2019 v agendě pohřebnictví, včetně doplnění vyjádření Oddělení správy veřejné zeleně, Odboru ekonomiky, Oddělení majetkoprávního, Oddělení účetní a majetkové evidence a dalších informací o řešení Odboru technického, vše dle Důvodové zprávy

B. s c h v a l u j e

uzavírání nové "Vzorové smlouvu o nájmu hrobového místa v Jablonci nad Nisou" mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou, jako pronajímatelem na straně jedné a nájemcem na straně druhé, vše dle Důvodové zprávy a ostatních příloh

Bod č. 4) Peněžité dary - kancelář primátora bude projednán po zastupitelstvu města.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

5) Schválení organizačního zajištění zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 16.12.2021

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/587/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

organizační zajištění a předložené materiály pro jednání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 16. prosince 2021 dle důvodové zprávy

6) Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací - neveřejné

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. Vele -- chtěl bych reagovat na poslední jednání Rady nemocnice, kde jsme se shodli, že bychom měli navýšit plat ředitele nemocnice, vzhledem k tomu, že platy ve zdravotnictví jdou nahoru, aby nám nenastala situace, že ředitel bude mít menší plat než někteří primáři. Přečetl návrh na navýšení osobního ohodnocení a příplatku za vedení.

Mgr. Mánek -- dostali jsme úkol od Rady nemocnice, měli bychom se o tom pobavit. Ing. Vele podal tento návrh, přiznám se, že jsme se o tom ještě nebavili. Říkal jsem panu Němečkovi, že mám nějaké analýzy, takže jsem si vytvořil malinko jiný názor, dle mého nelze srovnávat plat ředitele nemocnice s platy primářů, ale s platy ředitelů ostatních nemocnic, což jsou veřejná data. Po srovnání se domnívám, že plat pana Němečka není úplně podhodnocen. Je otázka, do jaké míry jsme schopni, jako radní, se dohodnout na navýšení tak, jak navrhuje pan Vele.

Pan Vobořil -- možná bychom měli jednání rady města přerušit a prodiskutovat to.

Ing. Vele -- souhlasím s přerušením. Ještě bych chtěl říci, že těch důvodů, proč to takto navrhuji, je daleko více. Všichni vnímáme, že jablonecká nemocnice je ve velmi dobré finanční kondici, poskytuje služby občanům tak, jak má poskytovat i v této složité covidové době, myslím si, že nemocnice je vedená velmi dobře.

Členové rady města MUDr. Vít Němeček, MBA a pan Petr Vobořil podali v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

RNDr. Čeřovský -- navrhuji přerušení bodu, projedná se na konci jednání.

7) Využití výlohy

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/589/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

využití jedné velké výlohy v přízemí radnice (výloha Informačního střediska magistrátu) pro prezentaci městem zřízených či podporovaných subjektů dle důvodové zprávy.

8) Účelové neinvestiční dotace - JSDHO

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/590/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

předložení 3 žádostí o účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů z MV - GŘ HZS ČR a přijetí dotace dle důvodové zprávy.

9) Testování neočkovaných zaměstnanců prostřednictvím ČČK

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/591/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, IČ: 00262340 na straně jedné a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou, Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 00426083 na straně druhé, řešící zajištění pravidelného antigenního testování zaměstnanců magistrátu dle důvodové zprávy.

10) Směrnice Rady města č. 30/2021 O ochraně oznamovatelů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

JUDr. Řeháček -- myslím si, že město Jablonec k nařízení přistupuje velmi racionálně, je to provizorní směrnice, která řeší meziobdobí do schválení české legislativy. Zatím to je povinností pouze města, co se týká nemocnice, vše se bude rovněž prozatím směřovat k nám. Pokud by těch stížností bylo hodně, museli bychom to následně řešit.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/592/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

směrnici č.30/2021 O ochraně oznamovatelů a zavedení vnitřního oznamovacího systému dle důvodové zprávy.

11) Peněžitý dar - humanitní odbor

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/593/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou Mgr. V. K. Praha 5 - Košíře, ve výši 20 000,- Kč na dokončení celovečerního dokumentárního filmu Jizerské hory, dle důvodové zprávy.

12) Odměny ředitelům příspěvkových organizací za IV. čtvrtletí 2021 - neveřejné

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Členové rady města MUDr. Vít Němeček, MBA a pan Petr Vobořil podali v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-1

USNESENÍ RM/594/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za IV. čtvrtletí 2021 dle důvodové zprávy.

13) Schválení platů ředitelů MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM - NEVEŘEJNÉ

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/595/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

platy ředitelům MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM ve výši uvedené v příloze důvodové zprávy.

14) Žádost o změnu poměru účelu čerpání dotace v roce 2021 - Fotbalová akademie Jablonec, z.s.

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/596/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

žádost Fotbalové akademie Jablonec, z.s. (IČ 70840105) o změnu poměru účelu čerpání dotace pro rok 2021, dle důvodové zprávy.

15) Individuální dotace - humanitní odbor (Covid kultura akce/cyklus akcí 2021)

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/597/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

r o z h o d u j e

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou spolku PLAC, z.s., Mírové náměstí 492/11, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 02231948, ve výši 20 000,- Kč na akci "Galerie Kaplička - Současné české vizuální umění".

16) Schválení darů pro p.o.

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/598/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

souhlas s přijetím věcných darů do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace v celkové hodnotě 46 612,- Kč dle důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

podpisem darovacích smluv ředitele příspěvkové organizace

17) Úprava rozpočtu příspěvkových organizací

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/599/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předložené úpravy rozpočtu příspěvkových organizací dle důvodové zprávy:

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Čs. Armády 37, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mechová 10, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 50, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Jablonecké Paseky, Tichá 19, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, J. Hory 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Palackého 37, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Dům dětí a mládeže Vikýř, Podhorská 49, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Základní umělecká škola, Podhorská 47, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Kultura Jablonec, p. o.

18) Nájemní smlouva s SVS -- kanalizace ul. Na Čihadle - "info C"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/600/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

pronájem vodohospodářské stavby „Jablonec n. N., ul. Na Čihadle -- kanalizace" Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice za účelem řádného provozování uvedeného vodohospodářského díla. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do doby převodu díla do majetku SVS. Za pronájem vodohospodářského díla se stanoví symbolické nájemné ve výši 1,- Kč/rok.

Přistoupilo se k projednání časovaného bodu č. 37. Online se přihlásila Ing. Martina Vacková.

37) Jmenování vedoucí odboru kancelář tajemníka

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček -- po, asi 10letech, kdy byla tato funkce zřízena, jsme se dohodli s panem primátorem, že dojde k jejímu obsazení. Agendy, která narůstá v kanceláři tajemníka, je čím dál více -- whistleblowing, agenda digitalizace, agenda veřejně prospěšných prací, apod. Ve výběrovém řízení u paní Vackové komise ocenila, že je v současné době tajemnice a zároveň působí jako projektový manažer, a agendu dobře zná. V usnesení bych opravil, že datum jmenování bude od 1.4.2022.

Ing. Vacková se radním představila, popsala své důvody, proč se přihlásila do výběrového řízení.

Upravený návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/619/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. j m e n u j e

po provedeném výběrovém řízení a na návrh tajemníka magistrátu JUDr. Marka Řeháčka do funkce vedoucí odboru kancelář tajemníka MMJN Ing. Martinu Vackovou (s osobními údaji v příloze důvodové zprávy), a to s účinností od 1. 4. 2022;

B. u k l á d á

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, realizovat všechny úkony spojené se jmenováním vedoucí odboru a stanovit jí plat dle platných předpisů.

19) Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Vyznačení cyklotrasy ul. Palackého"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/601/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. Realizaci veřejné zakázky „Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou" (HDP - hlavní dopravní pruh)

 2. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou"

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, zajistit realizaci výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou" a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

20) Přímé zadání zpracování projektové dokumentace Parkoviště u IMP, Kokonín

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/602/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

v souladu s čl. 6b Směrnice Rady města č.26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení stavby „Parkoviště u IMP Kokonín, Jablonec nad Nisou" projekční kanceláři MDI plan s.r.o., Generála Svobody 25/108, 460 01 Liberec XII -- Staré Pavlovice, IČ 05444314 za cenu 413 000,- Kč bez DPH, tedy 499 730,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy.

B. p o v ě ř u j e

 1. Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajištěním uzavření příslušné smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení stavby „Parkoviště u IMP Kokonín, Jablonec nad Nisou" projekční kanceláři MDI plan s.r.o.,

 2. Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajištěním realizace předmětné smlouvy

21) Souvislá údržba ul. Liberecká - dodatek č.2 Smlouvy o dílo

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/603/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

O uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SD/2021/0463 - přímé zadání veřejné zakázky „Souvislá údržba ul. Liberecká" se společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Souběžná 2349/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 254 75 509, dle důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. SD/2021/0463 na akci „Souvislá údržba ul. Liberecká" se společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Souběžná 2349/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 254 75 509

22) Rekonstrukce světelné křižovatky ul. Palackého - dodatek č.1 - "na stůl"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/604/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1ke smlouvě o dílo MMJN: SD/2021/0346, se společností SaM silnice a mosty a.s. se sídlem Česká Lípa, Máchova 1129/6, IČ 25018094, k akci „Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého v Jablonci nad Nisou -- část A", kde cena za dílo po Dodatku č. 1je 12 274 847,74Kč bez DPH tj. 14 852 565,77Kč vč. DPH 21% a prodloužení doby realizace stavby je do 30.06.2022

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření „Dodatku č. 1ke smlouvě o dílo MMJN: SD/2021/0346, se společností SaM silnice a mosty a.s. se sídlem Česká Lípa, Máchova 1129/6, IČ 25018094, k akci „Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého v Jablonci nad Nisou -- část A"

23) Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori - oprava fasády a střechy -- dodatek č. 1 - na stůl

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Mgr. Mánek -- předpokládáte ještě nějaké vícepráce?

Ing. Roubíček -- bod 24 se také váže na starou budovu a předpokládáme, že to je již poslední záležitost, co se týká této budovy.

Mgr. Mánek -- tak to navýšení je vcelku přijatelné u takovéto staré budovy.

Ing. Roubíček -- ano.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/605/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. MMJN SD/2021/0416 se společností TERMIL s.r.o., IČ: 254 90 885, se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou, k akci „Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou -- oprava fasády a střechy", kdy cena za dílo po Dodatku č. 1 činí 4 660 158,68Kč bez DPH, tj. 5 638 792,00Kč vč. DPH 21 %.

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo" se společností TERMIL s.r.o., IČ: 254 90 885, se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou, k akci „Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou -- oprava fasády a střechy".

24) Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori -- sanace spodní stavby -- dodatek č. 1 - na stůl

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/606/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. MMJN SD/2020/0567 se společností TERMIL s.r.o., IČ: 254 90 885, se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou, k akci „Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou -- sanace spodní stavby", kdy cena za dílo po Dodatku č. 1 činí 1 497 373,76Kč bez DPH, tj. 1 811 822,25Kč vč. DPH 21 %.

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo" se společností TERMIL s.r.o., IČ: 254 90 885, se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou, k akci „Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou -- sanace spodní stavby".

25) Program podpory výstavby technické infrastruktury - "Info K,R,N"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/607/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí dotace 291 565 Kč z Programu podpory výstavby technické infrastruktury na projekty:

 1. Kanalizační přípojka -- Rychnovská 286, Kokonín

  žadatel: M. N.

  výše dotace: max. 41 565,00 Kč

 2. Odkanalizování objektu č.p. 91, Cihelná ul., st.p.č.100

  žadatel: A. P., O. P.

  výše dotace: 50 000,00 Kč

 3. Kanalizační přípojka -- Rychnovská 96, Kokonín

  žadatel: J. K.

  výše dotace: 50 000,00 Kč

 4. ČOV pro dům 2364/50a, Novoveská ul., Jablonec nad Nisou

  žadatel: J. a V. V.

  výše dotace: 50 000,00 Kč

 5. Kanalizační přípojka splašková -- Rychnovská 4760

  žadatel: K. J., A. J.

  výše dotace: 50 000,00 Kč

 6. Domovní čistírna odpadních vod -- Dalešická 450

  žadatel: J. L.

  výše dotace: 50 000,00 Kč

B. p o v ě ř u j e

 1. Mgr. Ivetu Habadovou, MBA, vedoucí oddělení dotací, vyzvat žadatele k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

 2. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru.

26) Měření rychlosti stacionárním radarem - pozemní komunikace ulice U Přehrady, Jablonec n/N a řešení spolupráce s okolními obcemi

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- komentář dle důvodové zprávy.

Ing. Vele -- uvažujeme o variantě, že ten radar budeme budovat nebo nám ho někdo pronajme? Bude to mít vliv na rozpočet.

Ing. Kouřil -- součástí materiálu je ekonomická analýza, z ní je patrné, jaká bude případná ekonomická návratnost. Zatím jsem uvažoval, že bychom byli pořizovatelem modulu, byl by v majetku města.

Ing. Vele -- takže se bude vypisovat výběrové řízení, kdo nám ho bude instalovat a my ho budeme provozovat?

Ing. Kouřil -- nevím, jestli je nutné pro to vypisovat výběrové řízení nebo bude možné přímé zadání. Je to o finančním objemu.

Mgr. Zeman -- budou následovat další místa?

Ing. Kouřil -- na Maršovicích, v Bedřichově a Lučanech měření již je, to by byla jakási první etapa. Po zkušenostech z těchto míst by následovala druhá etapa, případně rozšíření.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/608/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

výsledky statistického oboustranného měření počtu a rychlosti vozidel na pozemní komunikaci - ulice U Přehrady, silnice III/29029, Jablonec nad Nisou, viz příloha

B. s c h v a l u j e

záměr umístit a realizovat "Měření rychlosti stacionárním radarem" na pozemní komunikaci-ulice U Přehrady, silnice III/29029, Jablonec nad Nisou

C. p o v ě ř u j e

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, připravit návrh řešení spolupráce v "Měření rychlosti stacionárním radarem" s okolními obcemi (na základě požadavků jejich starostů), viz Důvodová zpráva

27) Prominutí nájemného

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Vele -- neměli bychom to schvalovat až po jednání ZM, kde se tento bod řeší v rozpočtových změnách?

Ing. Kouřil -- tady to bereme jen na vědomí, nemusíme.

Ing. Roubíček -- nájemné promíjíme, takže nám ho nebudou platit, nebo už nám ho zaplatili a budeme ho vracet?

Ing. Kouřil -- SPORT Jablonec ho přijal a budeme ho vracet.

Ing. Roubíček -- takže ty peníze má?

Ing. Kouřil -- SPORT Jablonec je inkasoval a my prostřednictvím Fondu solidarity mu je poskytneme, aby je mohl vrátit HC Vlci.

Ing. Roubíček -- tak nám tady běhá 300 000 Kč. Peníze byly odeslány z klubu na SPORT, on je inkasoval, takže by je SPORT měl vracet. Proč to taháme přes Fond solidarity?

Ing. Kouřil -- aby to nebyla cash flow ztráta pro SPORT Jablonec, abychom si tento výpadek vzali jako město na sebe.

Ing. Roubíček -- tam ale není přímá úměrnost, ale to asi není na debatu tady.

Mgr. Mánek -- myslím, že to je spíš k diskuze na Dozorčí radu. Pro mě je logické, že vzhledem k napjatosti rozpočtu SPORTu, tak v tuto chvíli tento mínus, který již získal, použil na náklady společnosti, a již je fyzicky nemá.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/609/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

v působnosti valné hromady spol. SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., sídlem U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25434411, naplnění pokynu valné hromady dle usnesení č. RM/322/2021/písm.B/bod 1. ze dne 17.6.2021 jednatelem společnosti, a to řešením ve formě uzavření dohody o prominutí nájmu mezi společností a T.J. HC Jablonec nad Nisou, z.s. se sídlem Sadová 4646/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 64668495, jejímž předmětem je prominutí nájemného v celkové výši 151 200 Kč bez DPH, za období, kdy z důvodu vládních opatření nebylo možné podnájemcem užívat předmět podnájmu.

28) Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/610/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. ceník pro rok 2022 za zapojení do obecního systému odpadového hospodářství

 2. vzor smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství dle obsahu důvodové zprávy

29) Dodatek č.1 ke smlouvě č. SD/2020/0794 „Nakládání s komunálními odpady ve městě Jablonec nad Nisou"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/611/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SD/2020/0794 „Nakládání s komunálními odpady ve městě Jablonec nad Nisou" se společností Severočeské komunální služby s.r.o., sídlo: Smetanova 91, Jablonec nad Nisou, IČ: 62738542, v rozsahu dle důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, a Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. SD/2020/0794 „Nakládání s komunálními odpady ve městě Jablonec nad Nisou" se společností Severočeské komunální služby s.r.o., sídlo: Smetanova 91, Jablonec nad Nisou, IČ: 62738542

30) Smlouva o dílo č. SD/2021/0821 se společností Gatum Advisory, s.r.o.

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

JUDr. Řeháček -- myslím si, že v usnesení by mělo být vyjádření ceny, zafixována výše částky.

Ing. Vele -- ano, cena by měla být zastropovaná, abychom neporušili zákon.

Ing. Kouřil -- zastropení ceny je v důvodové zprávě, doplní se to i do usnesení.

Upravený návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/612/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dílo „Zpracování koncepce Smart Jablonec a návazné služby projektové kanceláře", společnosti Gatum Advisory, s.r.o., Italská 2581/67, Praha 2, Vinohrady, PSČ 120 00, IČ 04153499, a to za cenových podmínek dle důvodové zprávy s tím, že celková cena zakázky nebude vyšší než 1,5 milionu Kč vč. DPH.

B. p o v ě ř u j e

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora uzavřít Smlouva o dílo č. SD/2021/0821 na "Zpracování koncepce Smart Jablonec a návazné služby projektové kanceláře", mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Gatum Advisory, s.r.o. na straně druhé

31) Splnění informační povinnosti jednatelem Technických služeb města Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/613/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

splnění informační povinnosti jednatelem spol. Technické služby města Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ: 25475509, sídlem Souběžná 2349/7, 46601 Jablonec nad Nisou, panem Ing. Jaroslavem Knížkem, ve smyslu čl. 6.2. smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti, a to dle oznámení ze dne 24.11.2021, přičemž k působení v uvedených funkcích (pokud je souhlas společníka vyžadován) dává jednateli souhlas

32) Věcná břemena - "Info C, M, N, Š, P, R, V, Ž"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/614/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynovod včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 323/2, 2500/19 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „P-REKO MS Jablonec nad Nisou -- křižov. NxP, č. stavby 7700103491".

 2. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního řadu v p.p.č. 2045 v k.ú. Mšeno nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný a investor), a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 1000 Kč + DPH. Důvodem ceny za zřízení služebnosti je to, že se jedná o akci vynucenou městem jako investorem, kdy všechny náklady hradí investor. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Jablonec n.N., p.p.č. 2045, k.ú. Mšeno n.N. a p.p.č. 2588/1, k.ú. Lučany n.N.- vodovod 34 RD, JN008144".

 3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 1120 v k.ú. Proseč nad Nisou k p.p.č. 1319/1 a st.p.č. 1319/5 vše v k.ú. Proseč nad Nisou pro E. F., bytem Liberec a ke stavbě č.p. 5115 v k.ú. Proseč nad Nisou pro M. F., bytem Jablonec nad Nisou a T. F., bytem Liberec (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

 4. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 1567/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou k p.p.č. 1537/4 a st.p.č. 7043, jejíž součástí je stavba č.p. 5443 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou požádala Mgr. I. B., bytem Jablonec nad Nisou (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

 5. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynovod včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 1708/3, 1723/7, 2457/2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „P-HAV MS Jablonec n.N. -- Alešova-HP, č. stavby 7700103348".

 6. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 2685/2, 2295/6, 2295/2, 2295/1, 2295/5, 2296 a v st.p.č. 981 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IV-12-4019270 JN, JBC, Jungmanova, č. parc. 953".

B. d o p l ň u j e

 1. usnesení č. 224/2021/3.b) ze dne 6.5.2021, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 745/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný). Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

 2. usnesení č. 260/2018/5.b) ze dne 7.6.2018, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 1024, 1040 vše v k.ú. Rýnovice se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (oprávněný). Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

 3. usnesení č. 160/2017/5.b) ze dne 4.5.2017, a to tak, že do smlouvy o zřízení věcného břemene bude doplněna p.p.č. 936/37 v k.ú. Jablonecké Paseky, věcné břemeno bude zřízeno k p.p.č. 936/33 a st.p.č. 1130, jejíž součástí je budova č.p. 5417 v k.ú. Jablonecké Paseky a smlouva bude uzavřena s manžely F. a P. D., oba bytem Jablonecké Paseky, 466 02Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

C. m ě n í

usnesení č. 362/2016/A/22. ze dne 6.10.2016, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena pro bytovou jednotku č.1384/2, spolu s ideálním spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/6292 na společných částech budovy č.p. 1384 a st.p.č. 1195 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se současnými vlastníky manžely P. R., bytem Jablonec nad Nisou a K. R., bytem Jablonec nad Nisou (oprávněný) a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

D. r u š í

usnesení č. 454/2020/7.b) ze dne 8.10.2020.

33) Směrnice RM č. 18 Pro vedení pokladen

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/615/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

úpravu směrnice RM č. 18 Pro vedení pokladen

34) Rozpočtová pravidla k provedení rozpočtových opatření na konci roku

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/616/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, k provedení nezbytných rozpočtových opatření od 16.12.2021 do 31.12.2021 spočívající v:

 1. úpravách dotací včetně použití (vč. změny závazných ukazatelů) a k tomu navazující přesuny z rezervy na spolufinancování

 2. změně závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu odboru (dle ORJ)

 3. změně všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou

 4. schválení vratek nebo doplatků dotací

 5. zařazení přijatého pojistného plnění včetně použití (vč. změny závazných ukazatelů)

35) Nákup uměleckých děl pro MMJN

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/617/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

odkup dvou uměleckých děl od Komerční banky, a.s. -- „Jablonec" od Romana Dresslera a „Potok v zimě" od Eduarda Enzmanna za celkovou cenu 160 tisíc Kč včetně DPH; jedná se o umělecká díla doposud vypůjčená za účelem výzdoby zasedacích síní 201 a 203 v budově radnice;

B. u k l á d á

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, realizovat nákup těchto dvou uměleckých děl a jejich zařazení do majetku SMJN.

36) Projednání škodních událostí

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/618/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. řešení škodních událostí č. 89, 90 dle návrhu škodní komise v důvodové zprávě

 2. prominutí pohledávek za zaměstnanci, kteří způsobili uvedené škody a to ve výši rozdílu mezi škodou vzniklou Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou a částkou, kterou zaměstnanci jako částečnou náhradu škody uhradí (údaje o zaměstnancích, škodě a výši úhrady dle důvodové zprávy).

Bod č. 37) Jmenování vedoucí odboru kancelář tajemníka byl již projednán.

38) Veřejnoprávní smlouva - Rychnov u Jablonce nad Nisou

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček -- komentář dle důvodové zprávy.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/620/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu s městem Rychnov u Jablonce nad Nisou pro výkon přenesené působnosti ve věci správních řízení na úseku ochrany přírody a krajiny, dle návrhu smlouvy uvedené v příloze důvodové zprávy.

39) Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. v likvidaci -- Účetní závěrka 2020

Předkládá: Mgr. Jan Zeman, RZ

Ing. Vele -- proč tu uzávěrku schvalujeme až nyní? Zarazilo mě v zápisu Dozorčí rady, že pan Hrádek v rámci jednání DR uvádí, že musí být rozhodnuto o vyřazení hmotného a nehmotného majetku ve výši 9,9 milionu Kč. Tomu kroku nerozumím. Valná hromada bude vyřazovat majetek za 9,9 milionu Kč?

Mgr. Zeman -- je to pořizovací cena historických věcí i 15 let zpátky, je na to zpracovaný znalecký posudek, který má k dispozici Dozorčí rada. Ve znaleckém posudku je tento majetek oceněn zhruba na 75 000 Kč. Požádal jsem o součinnost ekonomické oddělení o stanovení inventarizační komise, aby někdo přišel a zkontroloval si, že majetek, který budeme vyřazovat, existuje. Proč se to schvaluje až nyní -- na to je potřeba se zeptat šéfa Dozorčí rady, proč nesvolal Dozorčí radu, nebylo komu výkazy předložit

JUDr. Řeháček -- v základním kapitálu jsou ještě sedačky v kině a oponový systém, obě tyto položky bychom měli při likvidaci vyřešit.

Ing. Vele -- takže v účetnictví těch 9,9 milionů Kč má podle znaleckého posudku skutečnou hodnotu 75 000 Kč?

Mgr. Zeman -- přesně tak.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/621/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v působnosti valné hromady společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. v likvidaci, IČ: 25412604, sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, účetní závěrku společnosti k 31.12. 2020

40) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., - schválení záměru ukládání volných peněžních prostředků - na stůl

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

MUDr. Němeček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/622/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

záměr Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., se sídlem Jablonec nad Nisou, Nemocniční 4446/15, PSČ 466 01, IČ: 00829838, ukládat dočasně volné peněžní prostředky na termínovaný vklad dle důvodové zprávy,

B. p o v ě ř u j e

podpisem smlouvy ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

41) Řešení vztahů k „historickému majetku města" užívaného Úřadem práce ČR -- „na stůl"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- komentář dle důvodové zprávy

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/623/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. návrhové znění smluv o výpůjčce nemovitých věcí - st.p.č. 79/2, jehož součástí je stavba č.p. 484 a st.p.č. 717, jehož součástí je stavba č.p. 1004, uzavíraných s Českou republikou -- Úřadem práce České republiky, se sídlem: Dobrovského 1278/25, Praha 7, Holešovice, IČ: 724 96 991, dle podkladového materiálu

 2. obsahový návrh dohody o narovnání uzavíraný s Českou republikou -- Úřadem práce České republiky, se sídlem: Dobrovského 1278/25, Praha 7, Holešovice, IČ: 724 96 991, ve znění dle podkladového materiálu

42) Diskuze

Nebyla diskuze a jednání rady města bylo přerušeno od 11,03 hod. do 11,15 hod. Po přestávce se přistoupilo k projednání přerušeného bodu č. 6.

6) Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací - neveřejné

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský -- jako předkladatel si osvojuji návrh, který podal Ing. Vele.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-1

USNESENÍ RM/588/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s t a n o v u j e

od 1.1.2022 výši platu ředitelky Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., ředitele Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o., ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. a ředitele Kultura Jablonec, p.o., dle důvodové zprávy

Nebyla další diskuse a primátor ukončil 1. část jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 11,16 hodin.

2. část jednání rady města zahájil primátor města RNDr. Jiří Čeřovský v 17,08 hod.

Přítomno bylo 8 členů RM z celkového počtu 9.

Omluven byl Mgr. Jan Zeman.

4) Peněžité dary - kancelář primátora

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/586/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. poskytnutí peněžitého daru Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Jablonec nad Nisou, IČ: 482595, se sídlem: K Rybárně 3/3, 466 04 Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, ve výši 10 000 Kč, který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s činností Rybářské stráže.

 2. poskytnutí peněžitého daru spolku Běhy pro radost, z. s., IČ: 5460671, se sídlem: Podhorská 4576/4b, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 5 000 Kč určeného na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním 5. ročníku akce Silvestrovský běh okolo 3 přehrad.

Primátor ukončil 2. část jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 17,10 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Vytvořeno 22.12.2021 10:17:35 | přečteno 139x | Petr Vitvar
load