Zápis z rady 31/2021

Zápis z 31. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 16. září 2021 od 10.30 hodin v zasedací síni č. 202/II. poschodí budovy radnice

Přítomni: 

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MUDr. Vít Němeček, MBA

Ing. Stanislav Říha

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Stálí přísedící:

Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil jednání 31. rady města v 10,30 hod.

Bylo přítomno 6 členů rady města z celkového počtu 9. Primátor omluvil tajemníka úřadu JUDr. Marka Řeháčka.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

- bod na stůl č. 3) Spoluúčast SMJN k dotaci ze státního rozpočtu - ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s.

- bod na stůl č. 8) Uzavření nájemní smlouvy s Povodím Labe s.p. za účelem umístění plovoucích vegetačních ostrůvků na II. přehradní nádrži

- bod na stůl č. 10) Dotační program MV ČR na podporu ohodnocení strážníků v souvislosti s epidemií Covid-19

- doplnění usnesení a důvodové zprávy u bodu č. 4) Schválení daru příspěvkové organizaci

Program:

1) Schválení organizačního zajištění zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 16.9.2021

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

2) Petice "Za zrušení sportovního hřiště (zbourání kovové konstrukce) v Jablonci nad Nisou"

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

3) Spoluúčast SMJN k dotaci ze státního rozpočtu - ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s. - na stůl

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

4) Schválení darů příspěvkovým organizacím

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

5) Smlouva o spolupráci SMJN a GasNet, s.r.o. při přípravě, realizaci stavby a úhradě nákladů v souvislosti s realizací akce: "Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM -- I. ETAPA, 2 část" a "Obnova povrchů Liberecká x Generála Mrázka x Komenského"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

6) Smlouva o spolupráci SMJN a společností SVS a.s. při přípravě, realizaci stavby a úhradě nákladů v souvislosti s realizací akce : "Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM - I. ETAPA, 2 část" a "Obnova povrchů Liberecká x Generála Mrázka x Komenského"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

7) Program podpory výstavby technické infrastruktury - "info N, Š, V"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

8) Uzavření nájemní smlouvy s Povodím Labe s.p. za účelem umístění plovoucích vegetačních ostrůvků na II. přehradní nádrži - na stůl

*předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

9) Změna Pravidel pro jednání výboru pro hospodaření s majetkem města - Zřizování věcných břemen, Info "K, M, R, P, C, Š, N, V, Ž"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

10) Dotační program MV ČR na podporu ohodnocení strážníků v souvislosti s epidemií Covid-19 - na stůl

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

11) Diskuze

Program jednání byl schválen 6-0-0

1) Schválení organizačního zajištění zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 16.9.2021

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 6-0-0

USNESENÍ RM/438/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

organizační zajištění a předložené materiály pro jednání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 16. září 2021 dle důvodové zprávy

Příchod Ing. Kouřil, Mgr. Mánek, Ing. Říha 10,34 hod.

2) Petice "Za zrušení sportovního hřiště (zbourání kovové konstrukce) v Jablonci nad Nisou"

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský -- materiál jsme diskutovali, místo k uskladnění plotu se nenašlo. Městská policie v tom místě provádí větší dohled, mluvili jsme i o umístění kamery a upravení provozního řádu. Jsem pro variantu 2 -- neschvaluje.

Ing. Vele -- jsem také pro variantu 2, odstranění oplocení nic neřeší.

Původní návrh usnesení:

A. V a r i a n t a I

schvaluje odstranění oplocení hřiště ve vnitrobloku Liberecká dle požadavku petentů

B. V a r i a n t a I I

neschvaluje odstranění oplocení hřiště ve vnitrobloku Liberecká dle požadavku petentů**

Hlasování o Variantě II, podbodu B 9-0-0

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ RM/439/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. n e s c h v a l u j e

odstranění oplocení hřiště ve vnitrobloku Liberecká dle požadavku petentů

Odchod MUDr. Němeček 10,39 hod.

3) Spoluúčast SMJN k dotaci ze státního rozpočtu - ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s. - na stůl

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/440/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou schválit Smlouvu o vzájemné spolupráci ev. č. SD/2021/0638 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s., U Tenisu 3859/214, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou, IČ 64668533, v předloženém znění.

4) Schválení darů příspěvkovým organizacím

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/441/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru do vlastnictví příspěvkové organizace:

  • Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace ve výši 48 000,- Kč

  • Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace ve výši 53 410,- Kč

B. p o v ě ř u j e

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkových organizací

5) Smlouva o spolupráci SMJN a GasNet, s.r.o. při přípravě, realizaci stavby a úhradě nákladů v souvislosti s realizací akce: "Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM - I. ETAPA, 2 část" a "Obnova povrchů Liberecká x Generála Mrázka x Komenského"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Ing. Vele -- mohli bychom, jako radní, dostat nějaké informace o průběhu staveb, které se týkají dešťové kanalizace?

Ing. Roubíček -- rozešlu radním souhrn.

RNDr. Čeřovský -- dne 7. 10. máme jednání RM, mohl bych požádat o zaslání souhrnu do té doby, a aby tam byla případně i budoucnost.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/442/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Smlouvu o spolupráci SMJN a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 při přípravě, realizaci stavby a úhradě nákladů, včetně příloh, uzavírané při realizaci akce: "Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM - I. ETAPA, 2 část" a "Obnova povrchů Liberecká x Generála Mrázka x Komenského", dle předložené důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora zajistit uzavření této „Smlouvy o spolupráci při přípravě, realizaci stavby a úhradě nákladů", včetně příloh se správcem sítě, společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567

6) Smlouva o spolupráci SMJN a společností SVS a.s. při přípravě, realizaci stavby a úhradě nákladů v souvislosti s realizací akce : "Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM - I. ETAPA, 2 část" a "Obnova povrchů Liberecká x Generála Mrázka x Komenského"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/443/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

„Smlouvu o spolupráci SMJN a společností SVS a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 při přípravě, realizaci stavby a úhradě nákladů", včetně příloh, uzavírané při realizaci akce: "Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM - I. ETAPA, 2 část" a "Obnova povrchů Liberecká x Generála Mrázka x Komenského", dle předložené důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora zajistit uzavření této „Smlouvy o spolupráci při přípravě, realizaci stavby a úhradě nákladů", včetně příloh s vlastníkem sítí, společností SVS a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469

7) Program podpory výstavby technické infrastruktury - "info N, Š, V"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/444/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

1. o poskytnutí dotace 47 486 Kč z Programu podpory výstavby technické infrastruktury na projekt:

Kanalizační přípojka k RD Milířová 5

žadatel: Mgr. K. R., Mgr. J. R.

výše dotace: max. 47.486,00 Kč

2. o neposkytnutí dotace z Programu podpory výstavby technické infrastruktury na projekty:

Kanalizační přípojka k domu -- Skalka 1065/5

žadatel: Ing. L. Š., S. V.

Kanalizační přípojka - Lesní stezka 2250/50

žadatel: V. O.

B. p o v ě ř u j e

  1. Mgr. Ivetu Habadovou, MBA, vedoucí oddělení dotací, vyzvat žadatele k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a odeslat rozhodnutí o neposkytnutí dotace včetně odůvodnění.

  2. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru.

Příchod MUDr. Němeček 10,44 hod.

8) Uzavření nájemní smlouvy s Povodím Labe s.p. za účelem umístění plovoucích vegetačních ostrůvků na II. přehradní nádrži - na stůl

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Ing. Vele -- co je to za ostrůvky?

Ing. Roubíček -- jedná se o plovoucí ostrůvky, osázené rostlinami, které budou umístěny na 2. přehradě, jejich kořenový systém odebírá fosfor a čistí tím vodu. Budou umístěny celoročně na hladině.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/445/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy v vlastníkem vodního díla Mšeno, kterým je Povodí Labe státní podnik, se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005, za účelem umístění plovoucích vegetačních ostrůvků na II. přehradní nádrži za účelem snižování množství sinic

9) Změna Pravidel pro jednání výboru pro hospodaření s majetkem města - Zřizování věcných břemen, Info "K, M, R, P, C, Š, N, V, Ž"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Tuláčková -- komentář dle důvodové zprávy.

RNDr. Čeřovský -- řeší se novela vyhlášky.

Ing. Kouřil -- návrh vyhlášky nám byl zaslán, do 23.9. se máme vyjádřit, k aktualizaci dochází každoročně.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/446/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

předložený materiál o novém oceňování věcných břemen při budování technické infrastruktury včetně stanoviska Ministerstva financí ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva průmyslu obchodu ČR.

B. s c h v a l u j e

změnu Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města § 22a, Zřizování věcných břemen, přílohu č. 3 dle důvodové zprávy, kdy do Ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene a přílohy ke smlouvě o smlouvě budoucí bude doplněna věta: „Věcná břemena technické infrastruktury budovaná ve veřejném zájmu vedená v komunikacích a jejich pomocných pozemcích budou zpoplatňována na základě znaleckého posudku." s tím, že Ceník se uplatňuje i na věcná břemena projednaná a schválená radou města od 1. 1. 2021.

10) Dotační program MV ČR na podporu ohodnocení strážníků v souvislosti s epidemií Covid-19 - na stůl

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský -- není potřeba peníze vyčleňovat, jsou již v rozpočtu.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/447/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

podání žádosti o dotace z programu MV ČR na podporu ohodnocení strážníků v souvislosti s epidemií Covid-19

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu A. v termínu do 30.9.2021

C. u k l á d á

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, rezervovat v rozpočtu města na rok 2021 finanční prostředky na povinný podíl města na projekt uvedený v bodu A. ve výši dle důvodové zprávy

11) Diskuze

Ing. Kouřil -- ptali se mě občané -- v ulici Arbesova proběhla stavební akce nějakých síťařů, povrch je opraven pouze z poloviny. Proč tomu tak je?

Ing. Roubíček -- jednalo se o akci GasNetu a zpracovávalo ho oddělení správy komunikací, netýká se to oddělení investiční výstavby.

Ing. Vele -- v zastupitelstvu bude projednán bod Závěrečný účet DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka za rok 2020. Zeptám se, jak probíhá soudní spor ohledně nepřiměřeného zisku?

Mgr. Zeman -- spor stále trvá, žádné další jednání se nechystá, je to jednání na roky.

Nebyla další diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 10,52 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Vytvořeno 23.9.2021 9:31:01 | přečteno 146x | Petr Vitvar
load