Usnesení rady 31/2021

Usnesení z 31. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 16.09.2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/438/2021

A. schvaluje

organizační zajištění a předložené materiály pro jednání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 16. září 2021 dle důvodové zprávy

RM/439/2021

A. neschvaluje

odstranění oplocení hřiště ve vnitrobloku Liberecká dle požadavku petentů

RM/440/2021

A. doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou schválit Smlouvu o vzájemné spolupráci ev. č. SD/2021/0638 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s., U Tenisu 3859/214, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou, IČ 64668533, v předloženém znění.

RM/441/2021

A. uděluje

souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru do vlastnictví příspěvkové organizace:
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace ve výši 48 000,- Kč
- Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace ve výši 53 410,- Kč

B. pověřuje

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkových organizací

RM/442/2021

A. schvaluje

Smlouvu o spolupráci SMJN a společností GasNet, s.r.o.,  Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567  při přípravě, realizaci stavby a úhradě nákladů, včetně příloh, uzavírané při realizaci akce: "Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM - I. ETAPA, 2 část" a "Obnova povrchů Liberecká x Generála Mrázka x Komenského", dle předložené důvodové zprávy
 

B. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora zajistit uzavření této „Smlouvy o spolupráci při přípravě, realizaci stavby a úhradě nákladů“, včetně příloh se správcem sítě, společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567

RM/443/2021

A. schvaluje

„Smlouvu o spolupráci SMJN a společností SVS a.s.,  Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469  při přípravě, realizaci stavby a úhradě nákladů“, včetně příloh, uzavírané při realizaci akce: "Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM - I. ETAPA, 2 část" a "Obnova povrchů Liberecká x Generála Mrázka x Komenského", dle předložené důvodové zprávy

B. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora zajistit uzavření této „Smlouvy o spolupráci při přípravě, realizaci stavby a úhradě nákladů“, včetně příloh s vlastníkem sítí, společností SVS a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469

RM/444/2021

A.1 rozhoduje

o poskytnutí dotace 47 486  z Programu podpory výstavby technické infrastruktury na projekt:
 
Kanalizační přípojka k RD Milířová 5
žadatel: Mgr. K***** R*****, Mgr. J***** R*****
výše dotace: max. 47.486,00 Kč

A.2 rozhoduje

o neposkytnutí dotace z Programu podpory výstavby technické infrastruktury na projekty:
 
Kanalizační přípojka k domu - Skalka 1065/5
žadatel: Ing. L***** Š*****, S***** V*****
 
Kanalizační přípojka - Lesní stezka 2250/50
žadatel: V***** O*****

B.1 pověřuje

Mgr. Ivetu Habadovou, MBA, vedoucí oddělení dotací, vyzvat žadatele k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a odeslat rozhodnutí o neposkytnutí dotace včetně odůvodnění.

B.2 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru.

RM/445/2021

A. souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy s vlastníkem vodního díla Mšeno, kterým je Povodí Labe státní podnik, se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005, za účelem umístění plovoucích vegetačních ostrůvků na II. přehradní nádrži za účelem snižování množství sinic 

RM/446/2021

A. bere na vědomí

předložený materiál o novém oceňování věcných břemen při budování technické infrastruktury včetně stanoviska Ministerstva financí ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva průmyslu obchodu ČR.

B. schvaluje

změnu Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města § 22a, Zřizování věcných břemen, přílohu č. 3 dle důvodové zprávy, kdy do Ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene a přílohy ke smlouvě o smlouvě budoucí bude doplněna věta: „Věcná břemena technické infrastruktury budovaná ve veřejném zájmu vedená v komunikacích a jejich pomocných pozemcích budou zpoplatňována na základě znaleckého posudku.“ s tím, že Ceník se uplatňuje i na věcná břemena projednaná a schválená radou města od 1. 1. 2021.

RM/447/2021

A. bere na vědomí

podání žádosti o dotace z programu MV ČR na podporu ohodnocení strážníků v souvislosti s epidemií Covid-19

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu A. v termínu do 30.9.2021

C. ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, rezervovat v rozpočtu města na rok 2021 finanční prostředky na povinný podíl města na projekt uvedený v bodu A. ve výši dle důvodové zprávy

Vytvořeno 17.9.2021 13:47:17 | přečteno 210x | Petr Vitvar
load