Zápis z rady 16/2021

Zápis z 16. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 14. dubna 2021 od 8.00 hodin způsobem umožňujícím dálkový přístup

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MUDr. Vít Němeček, MBA

Ing. Stanislav Říha

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Omluveni: Ing. Miloš Vele

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Jana Fričová, tisková mluvčí

Zapsal: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil mimořádné jednání 16. rady města v 8,00 hod.

Jednání rady města se konalo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Bylo přítomno 7 členů rady města z celkového počtu 9.

Primátor města seznámil přítomné s programem:

Program:

1) Protiepidemická opatření ve školských zařízeních SMJN

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

2) Diskuze

Program jednání byl schválen 7-0-0

V 8:08 hod. se na jednání rady města připojil Ing. Stanislav Říha.

Bylo přítomno 8 členů rady města z celkového počtu 9.

1) Protiepidemická opatření ve školských zařízeních SMJN

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský – komentář dle důvodové zprávy a návrhu usnesení.

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/185/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

d e k l a r u j e

podporu postoje ředitelů školských zařízení zřizovaných statutárním městem Jablonec nad Nisou vyžadujících v těchto zařízeních dodržování všech povinností vyplývajících z platných nařízení či opatření proti pandemii COVID-19, vydaných ze strany Vlády České republiky, ministerstvech a dalších ústředních orgánů státní správy či orgánů kraje nebo hygienické stanice, a že i v případě pozdějšího zrušení těchto opatření pro nezákonnost či protiústavnost nebude z takového postoje ředitelů vyvozovat žádné postihy v pracovněprávní či platové oblasti. |

2) Diskuze

Nebyla další diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 8:12 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Vytvořeno 15.4.2021 12:25:14 | přečteno 136x | Petr Vitvar
load