Zápis z rady 07/2021

Zápis z 7. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 11. února 2021 od 9.30 hodin v zasedací síni č. 202/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MUDr. Vít Němeček, MBA

Ing. Stanislav Říha

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil jednání 7. rady města v 9,32 hod.

Přítomno bylo osobně 6 členů RM, způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnili --

MUDr. Vít Němeček, Ing. Miloš Vele, Petr Vobořil.

Bylo přítomno 9 členů rady města z celkového počtu 9.

Distančně byla rovněž přítomna i vedoucí odboru ekonomiky Ing. Kateřina Tuláčková.

Ještě před schvalováním programu primátor města RNDr. Čeřovský vyzval přítomného ředitele TSJ, s.r.o. Mgr. Milana Nožičku, aby radní seznámil s aktuální informací ohledně zimní údržby.

Mgr. Nožička -- včera jsem obdržel informaci o pozastavení dodávek posypového materiálu -- soli, z důvodu kalamitní situace v Německu, mají pozastavenou drážní dopravu. Dodavatel, se kterým máme podepsanou smlouvu, tento posypový materiál přepravuje z Německa právě touto dopravou, takže nás o tom informoval. Jedná se o celorepublikový problém. Pokud by došlo k dlouhodobému nedodání soli, připravujeme opatření, máme 2 verze. První verze -- podle plánu zimní údržby bychom vytipovali některé komunikace a navrhli je přeřadit z chemického posypu do inertního (písek, drť). Druhá verze -- nechali by se pro chemický posyp pouze základní autobusové komunikace a nemocnice. Ostatní komunikace by se po nějakou dobu, než by se obnovily dodávky soli, přesunuly na inertní posyp. Se současnou zásobou, kterou máme, bychom při současném a avizovaném počasí měli vydržet přibližně do 25. až 28. února. Sypeme v průměru asi kolem 30 tun soli denně.

Mgr. Kozák -- v Jablonci nad Nisou udržujeme chemicky 55 km vozovek a některé chodníky.

Mgr. Nožička -- s dodavatelem jsme v kontaktu, i pro ně to byla včera nová informace, se kterou nepočítali.

Primátor města pokračoval v jednání RM a seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

- bod na stůl č. 8) Testování SARS-CoV-2

Program:

1) Pronájem bytů

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

2) Vyhlášení výběrových řízení na pronájem bytů po rekonstrukci

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

3) Pronájem pozemků pod kontejnery na textil

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

4) Dopisy občanů

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

5) Jablonecká dopravní a.s.

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

6) Poskytování drobných předmětů za účelem propagace a prezentace SMJN

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

7) Podněty komisí - dopravní komise

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

8) Testování SARS-CoV-2 - na stůl

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

9) Program prevence kriminality MV ČR na rok 2021

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

10) Úpravy rozpočtu příspěvkových organizací r. 2020

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

11) Schválení darů p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

12) Přijaté dary v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., v roce 2020

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

13) Zajištění předškolních dětí v době hlavních prázdnin roku 2021

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

14) Vyhlášení konkursního řízení ZŠ Pivovarská 15

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

15) Zabezpečení dětí předškolního věku a žáků 1. tříd ZŠ v době hlavních prázdnin 2021

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

16) Schválení finančního daru p. o. Nemocnici Jablonec nad Nisou

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

17) Zřízení očkovacího centra v Městské hale

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

18) Pořízení dalších kompostérů pro občany města Jablonec nad Nisou - schválení zadávací dokumentace k VŘ

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

19) Smlouva o právu k provedení stavby - "info K"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

20) Udělení výjimky z Technických podmínek oprav komunikací v rámci akce "Rekonstrukce ul. V Aleji"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

21) Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti KODAP Jablonec nad Nisou s.r.o.

předkládá: Petr Vobořil, RZ

22) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena "Info C, N"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

23) Pronájem pozemků "Info C, Š, P"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

24) Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů - "Info C, Š, K, P, V, Ž"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

25) Pronájem prostor sloužících k podnikání

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

26) Směrnice RM č. 18 Pro vedení pokladen

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

27) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

28) Změna organizačního řádu MMJN

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

29) Diskuze

Program jednání byl schválen 9-0-0

1) Pronájem bytů

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/48/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:

G. G., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+4, Komenského 11, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. R., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 33, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

A. E., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

H. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

R. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. V., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

B. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

E. A., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

R. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

O. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

L. P., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

J. H., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+4, Zelené Údolí 3, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. Š., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

D. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

R. N., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. Č. a J. B., oba bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. H., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2. M. Č., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. N., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. V., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. D., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

A. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V.F., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

E. V., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

B. J., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

S. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

E. Ž., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

E. H., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

A. F., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

N. N., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

P. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

V. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Lidická 7, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Z. W., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. Č., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

D. H. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 2+kk, Široká 26, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 2+kk, Široká 24, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

G. H., bytem Jablonec nad Nisou

byt 2+kk, Široká 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3. nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

T.V., trv. Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. B., trv. Liberec

byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. D., trv. Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L. Č., trv. Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

P. V., trv. Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

4. změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:

I. P., bytem Jablonec nad Nisou (býv. nájemce A. P.)

b.j. č. 201, U Tenisu 4675, Jablonec nad Nisou

F. M., bytem Jablonec nad Nisou (býv. nájemce K. S.)

b.j. č. 2, Široká 4836/16, Jablonec nad Nisou

B. n e s c h v a l u j e

ubytovací smlouvu v ubytovně Lípová 9 v Jablonci nad Nisou panu R. M., trv. Jablonec nad Nisou

C. r o z h o d l a

zařadit do Seznamu žadatelů o BZU tyto žadatele:

E. M., Jablonec nad Nisou

Z. T., Jablonec nad Nisou

S. P., Jablonec nad Nisou

H. V., Jablonec nad Nisou

2) Vyhlášení výběrových řízení na pronájem bytů po rekonstrukci

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/49/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

v y h l a š u j e

výběrové řízení na pronájem bytů po rekonstrukci v objektech Opletalova 35/2681 a Petra Bezruče 54/2680 v Jablonci nad Nisou dle důvodové zprávy vč. příloh.

3) Pronájem pozemků pod kontejnery na textil

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/50/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 109-2013-OSM/OSVZ se společností DIMATEX CS spol. s r.o., IČ: 43224245, týkající se snížení nájemného za umístění kontejnerů na textil na 1.500 Kč bez DPH ročně za jedno stanoviště

4) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/51/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

1. dopis pana P. Ž., Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových objektů,

2. dopis pana Jana Koláře, ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace a vyjádření oddělení správy bytových objektů a oddělení školství,

B. s c h v a l u j e

1. panu P. Ž. záměr pronájmu obecního bytu o velikosti 0+1 nebo 1+1 s tím, že následně předá byt č. 1 v objektu v Jablonci nad Nisou zpět městu,

2. poskytnutí 1 bytové jednotky o velikosti 1+1 pro bývalou zaměstnankyni Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace.

5) Jablonecká dopravní a.s.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

JUDr. Řeháček -- technická poznámka -- na některé z nejbližších jednání rady města by měl být připraven materiál, kde by měla být schválena vzorová smlouva o výkonu funkce.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/52/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká dopravní a.s. (IČ: 06873031, se sídlem: Mírové náměstí 19/3100, 46601 Jablonec nad Nisou) rezignaci Martina Jurise z funkce člena představenstva společnosti Jablonecká dopravní a.s.,

B. o d v o l á v á

v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká dopravní a.s. (IČ: 06873031, se sídlem: Mírové náměstí 19/3100, 46601 Jablonec nad Nisou) s okamžitou účinností z dozorčí rady společnosti Jablonecká dopravní a.s. pana Pavla Janouška,

C. j m e n u j e

1. v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká dopravní a.s. (IČ: 06873031, se sídlem: Mírové náměstí 19/3100, 46601 Jablonec nad Nisou) s okamžitou účinností do představenstva společnosti Jablonecká dopravní a.s. pana Pavla Janouška,

2. v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká dopravní a.s. (IČ: 06873031, se sídlem: Mírové náměstí 19/3100, 46601 Jablonec nad Nisou) s okamžitou účinností do dozorčí rady společnosti Jablonecká dopravní a.s. pana Pavla Sluku.

6) Poskytování drobných předmětů za účelem propagace a prezentace SMJN

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/53/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

přehled poskytnutých věcných darů za uplynulé období dle důvodové zprávy.

7) Podněty komisí - dopravní komise

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/54/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

podněty dopravní komise RM z října 2020 dle důvodové zprávy a vyjádření oddělení správy komunikací a odboru územního a hospodářského rozvoje.

8) Testování SARS-CoV-2 - na stůl

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/55/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r u š í

pravidla testování COVID 19 přijatá usnesením rady města č RM/519/2020 ze dne 19.11.2020.

B. s c h v a l u j e

pravidla testování COVID-19 dle důvodové zprávy -- příloha č. 2.

9) Program prevence kriminality MV ČR na rok 2021

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/56/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

podání žádostí o dotace z Programu prevence kriminality MV ČR na 2021 na následující projekty:

 • Asistent prevence kriminality

 • Rozšíření MKDS - nákup dvou mobilních kamer

 • Terénní pracovník pro mládež

 • Mapy budoucnosti II

 • Rozšíření MKDS - kamerový bod ul. Československé armády

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, zajistit podání žádostí o dotace dle bodu A. v termínu do 15.2.2021

C. u k l á d á

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, rezervovat v rozpočtu města na rok 2021 finanční prostředky na vlastní podíl města na projekty dle bodu A. ve výši dle důvodové zprávy

10) Úpravy rozpočtu příspěvkových organizací r. 2020

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/57/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předložené úpravy rozpočtu příspěvkových organizací:

 • Kultura Jablonec, p.o.

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Čs. Armády 37, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, J. Hory 31, příspěvková organizace

 • Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

 • Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

11) Schválení darů p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/58/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

souhlas s přijetím darů do svého vlastnictví pro: Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., finanční dary** účelově určené v celkové výši 298.499,- Kč a věcné dary v celkové výši 770.240,- Kč, za období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 dle důvodové zprávy,

B. p o v ě ř u j e

podpisem darovacích smluv ředitele příspěvkové organizace.

12) Přijaté dary v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., v roce 2020

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/59/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

přijaté dary v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., v roce 2020 dle důvodové zprávy.

13) Zajištění předškolních dětí v době hlavních prázdnin roku 2021

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- vzhledem ke covidu nebyl materiál projednán v komisi, ale jedná se o standardní materiál, dochází k navýšení prostředků tak, jak organizace deklarovaly, že budou potřebovat vzhledem k navýšení provozních výdajů.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/60/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

organizaci provozu jabloneckých mateřských škol a způsob zajištění předškolních dětí v době hlavních prázdnin roku 2021

B. s c h v a l u j e

nová pravidla pro stanovení výše příspěvku města na zajištění předškolních dětí formou Prázdninových týdnů s Vikýřem dle důvodové zprávy

14) Vyhlášení konkursního řízení ZŠ Pivovarská 15

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/61/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

p o v ě ř u j e

Mgr. Davida Mánka, náměstka primátora

1. vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace, s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě,

2. předložením návrhu na složení konkursní komise výše uvedeného konkursního řízení, a to nejdéle do 18. 3. 2021.

15) Zabezpečení dětí předškolního věku a žáků 1. tříd ZŠ v době hlavních prázdnin 2021

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/62/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

způsob zabezpečení dětí předškolního věku a žáků 1. tříd ZŠ v době hlavních prázdnin v roce 2021 dle návrhu uvedeného v bodech A-E důvodové zprávy formou smluvního zajištění s externími subjekty,

B. s c h v a l u j e

příspěvek města ve výši 100 Kč/1 dítě/1 pobytový den po splnění kritérií uvedených v bodu A důvodové zprávy,

C. p o v ě ř u j e

Mgr. Davida Mánka, náměstka primátora

k vypsání výzvy na registraci subjektů, které poskytují požadované služby na zabezpečení dětí předškolního věku a žáků 1. tříd ZŠ, a splní podmínky uvedené v bodě B důvodové zprávy.

16) Schválení finančního daru p. o. Nemocnici Jablonec nad Nisou

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/63/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., souhlas s přijetím finančního účelového daru na zřízení očkovacího centra v Jablonci nad Nisou v celkové výši 200.000,- Kč dle důvodové zprávy,

B. p o v ě ř u j e

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkové organizace.

17) Zřízení očkovacího centra v Městské hale

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- komentář dle důvodové zprávy a návrhu usnesení. V počátku by se mělo očkovat asi 100 lidí denně, postupně by se to mělo zvyšovat až na deklarovaných 500-600 lidí. O aplikaci očkování mají zájem i obvodní lékaři.

RNDr. Čeřovský -- poznámka k podbodu B -- nemělo by se vypustit na konci usnesení -- po dobu masivního očkování proti Covid-19? Je to zavádějící.

Mgr. Mánek -- tato formulace není nutná, vypustíme ji.

Upravený návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/64/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

zřízení očkovacího centra vakcíny Covid-19 v prostorách Městské haly v Jablonci nad Nisou (U Přehrady 4747/20) a to z důvodu veřejného zájmu naplňování protiepidemických opatření spočívajících mj. v navýšení kapacit očkování v Libereckém kraji;

B. s o u h l a s í

v působnosti valné hromady společnosti Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o., s podnájmem Městské haly Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., za cenu podnájmu (v jehož rámci jsou hrazeny i veškeré provozní náklady objektu) ve výši 313.644,- Kč bez DPH/měsíčně za účelem naplňování veřejného zájmu zřízení dostupného očkovacího centra vakcíny Covid-19 jako jednoho z protiepidemických opatření proti šíření Covid-19;

C. s c h v a l u j e

jako zřizovatel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., podnajmutí Městské haly za účelem zřízení dostupného očkovacího centra vakcíny Covid-19 provozovaného Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p. o., jako jednoho z protiepidemických opatření v rámci boje proti šíření Covid-19 s tím, že příspěvková organizace bude náklady na provoz toho centra evidovat samostatně tak, aby mohly být případně ze strany města řešeny, pokud by nedošlo (například z důvodu malé vytíženosti centra) k jejich pokrytí ze strany veřejného zdravotního pojištění či dalších veřejných či soukromých zdrojů;

D. p o v ě ř u j e

Mgr. Davida Mánka, náměstka primátora, provádět za statutární město Jablonec nad Nisou koordinaci součinnosti s orgány a organizacemi města při provozu očkovacího centra v Městské hale.

18) Pořízení dalších kompostérů pro občany města Jablonec nad Nisou - schválení zadávací dokumentace k VŘ

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/65/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. realizaci veřejné zakázky "Pořízení dalších kompostérů pro občany města Jablonec nad Nisou"

2. zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku

B. u k l á d á

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátoru města, zajistit realizaci výběrového řízení na dodavatele této veřejné zakázky a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

19) Smlouva o právu k provedení stavby - "info K"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/66/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469 k rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. Rychnovská a Na Svahu v pozemcích p.č. 918/1, 783/12, 803/24, 943, 950/2, 766/2, 940/1, 795/3 v k.ú. Kokonín s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

20) Udělení výjimky z Technických podmínek oprav komunikací v rámci akce "Rekonstrukce ul. V Aleji"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- akci započneme pouze pokud to klimatické podmínky umožní.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/67/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Udělení výjimky z Technických podmínek pro opravu komunikací po stavebním zásahu do vozovky a chodníku -- čl. I odst. 2 s termínem možnosti stavebního zásahu od 15.3.2021 s podmínkou uvedenou v Důvodové zprávě pro stavbu „Rekonstrukce ulice V Aleji, Jablonec nad Nisou"

21) Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti KODAP Jablonec nad Nisou s.r.o.

Předkládá: Petr Vobořil, RZ

Pan Vobořil -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/68/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti KODAP Jablonec nad Nisou s.r.o. a uzavření smlouvy o poskytování daňového poradenství, vedení účetních a mzdových agend příspěvkové organizace Kultura Jablonec, p.o.

22) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena - "Info C, N"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- u akce v Soukenné ulici a u pokládání plynovodu je možné, že termín, který byl původně požadován, bude posunut.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/69/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupenou společností GasNet služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311 k rekonstrukci plynovodu v p.p.č. 216/9, 216/8, 2287, 2275/3, 2065/22, 2283/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami odboru technického a odboru územního a hospodářského rozvoje.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynovod včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 216/9, 216/8, 2287, 2275/3, 2065/22, 2283/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Reko MS Jablonec nad Nisou -- Soukenná, č. 7700101991_4".

2. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s J. V. a V. V., oba bytem Jablonec nad Nisou ke stavbě čistírny odpadních vod včetně přípojek a vsakovací jámy na p.p.č. 1630/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro dům Novoveská 2364/50a.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování čistírny odpadních vod včetně přípojek a vsakovací jámy včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním čistírny odpadních vod včetně přípojek a vsakovací jámy v p.p.č. 1630/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou ke st.p.č. 2309, jejíž součástí je stavba č.p. 2364 pro J. V. a V. V., oba bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

23) Pronájem pozemků - "Info C, Š, P"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Tuláčková -- k podbodu B -- výbor pro hospodaření s majetkem města materiál projednal a doporučil neschválit z důvodu, že na jednání zastupitelstva města nebyl schválen prodej těchto pozemků.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/70/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. výpůjčku nemovité věci p.p.č. 1160/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Jablonec nad Nisou, včetně znění smlouvy o výpůjčce nemovité věci č. 5551/ULB/2020 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2029.

2. pronájem části p.p.č. 465 o výměře 619 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem zahrady pro manžele J. a J.B., bytem Liberec s tím, že pozemek nesmí být oplocován. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok.

B. n e s c h v a l u j e

výpůjčku p.p.č. 1036/7 o výměře 780 m2, p.p.č. 1036/27 o výměře 983 m2, p.p.č. 1036/28 o výměře 952 m2, p.p.č. 1036/29 o výměře 991 m2, p.p.č.1036/30 o výměře 1031 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zušlechtění a obohacení tohoto prostoru pro veřejnost.

24) Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů - "Info C, Š, K, P, V, Ž"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/71/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 884, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 884/2 o výměře 412 m2 a p.p.č. 884/1 o výměře 515 m2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky.

2. a) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 o celkové výměře 133 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem užívání pozemku pod stánkem s občerstvením a předzahrádkou.

b) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 o celkové výměře 108 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem užívání pozemků jako předzahrádku.

3. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 395/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem výstavby rodinného domu.

4. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 834 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem přístupu k objektu Dobrá voda 3881/2, Jablonec nad Nisou.

5. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 110 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou.

6. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 918/2 díl „b" o výměře 37 m2 a části p.p.č. 401/46 díl „a" o výměře 5 m2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 401/54 o výměře 43 m2 a část p.p.č. 918/2, geometrickým plánem nově označené jako st.p.č. 920/2 o výměře 3 m2 vše v k.ú. Kokonín.

7. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 1971, jejíž součástí je budova č.p. 2047 (Jiráskova 7), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro příspěvkovou organizaci Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, se sídlem U Muzea 398/4, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ 00079481.

25) Pronájem prostor sloužících k podnikání

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Roubíček -- tento materiál projednáváme v době, kdy, jak jsem byl informován, společnostem, které jsou v nájmu v našich prostorách, posíláme upomínky na zaplacení penále či zpoždění placení nájmu. Neměli bychom se zamyslet a nějak systémově se nájmy zabývat?

RNDr. Čeřovský -- je to připomínka spíše do diskuze.

JUDr. Řeháček -- s představiteli této společnosti jsme v minulosti jednali několikrát o různých úlevách a slevách nájmu z několika různých důvodů, jejich požadavky se neustále opakují. Měli bychom vypracovat nějaký přehled o získaném nájemném a posoudit to.

RNDr. Čeřovský -- majetek máme pojištěný, nedalo se to řešit pojistkou, pokud jsme jim tam způsobili nějakou škodu?

Ing. Tuláčková -- nevím, zda je to nějak řešeno v nájemní smlouvě, nyní na to nedokážu odpovědět. Materiál stahuji z jednání, prověříme to.

Po stažení tohoto bodu byly následující body přečíslovány.

25) Směrnice RM č. 18 Pro vedení pokladen

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/72/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

úpravu směrnice RM č. 18 Pro vedení pokladen

26) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/73/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

27) Změna organizačního řádu MMJN

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček -- komentář dle důvodové zprávy a návrhu usnesení.

Mgr. Mánek -- Bc. Květ na oddělení investiční výstavby zůstává?

JUDr. Řeháček -- prodloužení pracovního poměru mu bylo nabídnuto, pan Květ následně dal výpověď, obsazení pracovní pozice bude řešeno výběrovým řízením.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/74/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s t a n o v u j e

celkový počet zaměstnanců statutárního města Jablonec nad Nisou zařazených do Magistrátu města Jablonec nad Nisou k 11. únoru 2021 na 320 (jedná se o přepočtená funkční místa, přičemž 220 je pracovníků plnících úkoly úřadu a 100 je pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce)

B. s c h v a l u j e

1. s účinností od 11. února 2021 změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, spočívající v prodloužení zřízeného pracovního místa s plným úvazkem s označením 7.1.6 do 31.12.2022 na Odboru územního a hospodářského rozvoje, a to z důvodu připravovaných legislativních změn na úseku stavebního zákona (závazná stanoviska)

2. s účinností od 1. března 2021 přesunutí oddělení dotací z Odboru územního a hospodářského rozvoje do odboru Kancelář primátora

3. s účinností od 1. března 2021 změnu přílohy č. 1 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou - nová funkční náplň Odboru územního a hospodářského rozvoje a odboru Kancelář primátora;

4. s účinností od 1. března 2021 změnu přílohy č. 2 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou - nová struktura Odboru územního a hospodářského rozvoje a odboru Kancelář primátora

5. s účinností od 1. března 2021 změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, spočívající v přesunutí 4 pracovních míst s plným úvazkem s označením 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4 - do 30.6.2024, 7.3.5 z Odboru územního a hospodářského rozvoje nově na odbor Kancelář primátora s novým označením 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3, 9.6.4 - do 30.6.2024

C. p o v ě ř u j e

JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN, vydat k 11.2.2021 aktualizované znění přílohy č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou a k 1.3.2021 aktualizované znění přílohy č. 1 a 2 a 3 Organizačního řádu MMJN a podniknout všechna personální opatření k realizaci schválených změn

28) Diskuze

Ing. Roubíček -- zopakoval svoji připomínku, kterou vznesl u bodu č. 25. V rámci úřadu by se měl ujednotit postup ohledně vymáhání nájemného z pronájmu nebytového prostoru.

RNDr. Čeřovský -- navrhuji toto téma prodiskutovat, je možné na příští radu města projednat a připravit nějaký materiál.

Ing. Kouřil -- na příští radu města připravujeme již nějaký materiál, který se bude věnovat žádostem o pomoc z naší strany. V pondělí na poradě vás s ním seznámím.

Mgr. Mánek -- máme naplánováno očkování v DPS, dnes bychom měli vakcíny obdržet. Budeme dle plánu očkovat tento a příští týden. Poděkoval bych MUDr. Němečkovi a nemocnici za pomoc při dodání materiálu -- injekce apod., a také za pomoc od ČČK Jablonec za poskytnutí dobrovolnic.

Nebyla další diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 10,10 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Vytvořeno 18.2.2021 14:05:21 | přečteno 134x | Petr Vitvar