Zápis z rady 15/2021

Zápis z 15. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 8. dubna 2021 od 9.30 hodin v zasedací síni č. 202/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MUDr. Vít Němeček, MBA

Ing. Stanislav Říha

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil jednání 15. rady města v 9,34 hod.

Přítomni byli osobně 4 členové RM, způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnili --

MUDr. Vít Němeček, Ing. Petr Roubíček, Ing. Miloš Vele, Mgr. Jan Zeman.

Bylo přítomno 8 členů rady města z celkového počtu 9.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

- neveřejné přílohy k bodu č. 8) Odměny ředitelům příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2021

- neveřejné přílohy k bodu č. 17) Hodnocení ředitelů škol, schválení odměn

- neveřejné přílohy k bodu č. 18) Jmenování ředitele DDM Vikýř

- bod na stůl č. 41) Úprava jízdních řádů MHD

- bod na stůl č. 42) Antigenní testování -- COVID 19

Program:

1) Pronájem bytů

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

2) Dopisy občanů

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

3) Schválení organizačního zajištění zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 8.4.2021

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

4) Uzavření smlouvy s Vodní záchrannou službou

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

5) Podání žádosti o vydání registrace akce na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Proseč nad Nisou

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

6) Uzavření smlouvy o zajištění poskytnutí služeb a pomoci Českým červeným křížem

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

7) Nákup a užití osobních ochranných prostředků v době nouzového stavu III od 12.01.2021 do 30.3.2021

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

8) Odměny ředitelům příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2021 - neveřejné

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

9) Zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2020

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

10) Úpravy rozpočtu příspěvkových organizací

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

11) Zpráva o činnosti Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., za rok 2020

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

12) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace zřízené městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 - Nemocnice Jablonec nad Nisou

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

13) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace zřízené městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 - Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

14) Žádost Fotbalové akademie Jablonec, z. s. o změnu poměru účelu čerpání dotace v roce 2020

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

15) Peněžité dary - humanitní odbor

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

16) Schválení darů příspěvkovým organizacím

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

17) Hodnocení ředitelů škol, schválení odměn - neveřejné

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

18) Jmenování ředitele DDM Vikýř - neveřejné

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

19) Veřejná zakázka -- zajištění ekologické výchovy

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

20) Přímé zadání VZ na zpracování DPS akce „4.rameno OK Belgická -- sjezd do LIAZu"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

21) Nájemní smlouva - kanalizace a vodovod v ulici Blanická - "Info V"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

22) Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého v Jablonci nad Nisou -- zadávací dokumentace "Info C"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

23) Stará Osada -- stavba dešťové kanalizace, rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení -- rozhodnutí o výběru dodavatele - "Info R"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

24) Kanalizace Kokonín -- kanalizační přípojky -- přímé zadání stavební zakázky - "Info K"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

25) Nájemní smlouva vodovod a kanalizace ul. Široká, Proseč n. N. - "Info P"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

26) Smlouva o vypořádání závazků k vodohospodářské stavbě vodovod Horní Proseč n. N. - "Info P"**

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

27) Žádost o dotaci - Cyklotrasa Odra - Nisa

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

28) Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

29) Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Demolice objektu Lipanská 10/2112, Jablonec nad Nisou"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

30) Příprava nových OZV v souvislosti s novým zákonem o odpadech

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

31) Výpůjčka objektu Uhelná 5 - "Info Š"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

32) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena - "Info C, K, M, N, Š, V"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

33) Věcná břemena - "Info C, M, P, Š, V, Ž"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

34) Pronájem pozemků - "Info M,P,V"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

35) Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů - "Info C,K,M,N,P,R,Š,V"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

36) II. rozpočtová opatření 2021

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

37) Účelový úvěr

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

38) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

39) Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Tiskové a kopírovací služby pro Statutární město Jablonec nad Nisou"

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

40) Svatby

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

41) Úprava jízdních řádů MHD - čas 9,30 hod. na stůl

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

42) Antigenní testování -- COVID 19 - na stůl

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

43) Diskuze

RNDr. Čeřovský -- body č. 37 a 42 budou projednány po skončení zasedání zastupitelstva města.

Program jednání byl schválen 8-0-0

1) Pronájem bytů

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/143/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:

M. Ch., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. F., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

B. J., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Z. P., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L. H., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

P. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Z. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

A. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

E. V., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

D. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

R. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. D., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

B. D., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

T. H., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

J. H., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. V., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Mgr. M. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

B. D., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Bc. J. L., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Z. W., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+3, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. P., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

E. Š., bytem Jablonec nad Nisou

byt 3+kk, Široká 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

D. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 3+kk, Široká 10, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2. nájemní smlouvu k těmto obecním bytům:

H. P., trv. Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. Š., trv. Jablonec nad Nisou

byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3. záměr pronájmu bytu č. 45 v objektu F. L. Čelakovského 4/3676 v Jablonci nad Nisou paní V. P., bytem Jablonec nad Nisou

4. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. Lesní Jablonec nad Nisou:

L. T. bytem Tanvald (býv. nájemce D. Š.)

b. j. č. 1, Lesní 6B/4660, Jablonec nad Nisou

5. ubytovací smlouvu v ubytovně Lípová 9 v Jablonci nad Nisou paní Z. S., trv. Jablonec nad Nisou na dobu určitou 3 měsíce

B. r o z h o d l a

1. zařadit do Seznamu žadatelů o BZU tyto žadatele:

E. M., Jablonec nad Nisou

J. S., Jablonec nad Nisou

J. L., Jablonec nad Nisou

H. H., Jablonec nad Nisou

F. H., Jablonec nad Nisou

V. Š., Jablonec nad Nisou

2. vyřadit ze Seznamu žadatelů o BZU tuto žadatelku:

E. D., Jablonec nad Nisou

Připojil se online pan Vobořil

2) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. Mánek -- k pobodu B2 -- souhlasím, že to neschvalujeme, to snížení by bylo nezodpovědné vůči ostatním přihlášeným v proběhlém výběrovém řízení na tento byt.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/144/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

1. dopis paní E. D., Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení správy bytových objektů

2. dopis paní L. T., Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení správy bytových objektů

3. dopis pana V. Š., Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení správy bytových objektů

4. dopis paní Z. Z., Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení správy bytových objektů

5. dopis paní E. L., Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení správy bytových objektů

B. s c h v a l u j e

1. paní Z. Z. slevu z nájemného za jeden měsíc, a to ve výši 8.766 Kč u bytu č. 7 v objektu Jablonec nad Nisou

2. paní E. L. novou nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 41 v objektu Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení

C. n e s c h v a l u j e

1. paní E. D. pronájem obecního bytu č. 9 v objektu Jablonec nad Nisou.

2. slečně V. T., zast. paní L.T., snížení nájemného u bytu č. 45 v objektu Jablonec nad Nisou.

3) Schválení organizačního zajištění zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 8.4.2021

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/145/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

organizační zajištění a předložené materiály pro mimořádné jednání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 8. dubna 2021 dle důvodové zprávy

4) Uzavření smlouvy s Vodní záchrannou službou

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/146/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí služeb a jejich materiálním zabezpečení s Vodní záchrannou službou ČČK Jablonec nad Nisou, pobočný spolek, Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ:64668584

5) Podání žádosti o vydání registrace akce na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Proseč nad Nisou

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/147/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDHO) Proseč nad Nisou

2. podání žádosti o registraci akce na MV - GŘ HZS ČR

6) Uzavření smlouvy o zajištění poskytnutí služeb a pomoci Českým červeným křížem

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/148/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zajištění služeb pro rok 2021 s Oblastním spolkem Českého červeného kříže, Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ:00426083

7) Nákup a užití osobních ochranných prostředků v době nouzového stavu III od 12.01.2021 do 30.3.2021

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/149/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. v mimořádném režimu v době nouzového stavu a z důvodu zajištění vybavení pracovníků statutárního města Jablonec nad Nisou, jím zřízených a založených organizací či pracovníků třetích subjektů podílejících se na zajištění fungování důležité infrastruktury sloužící obyvatelstvu města Jablonce nad Nisou v době pandemie koronaviru další nákup materiálu -- osobních ochranných prostředků a pomůcek (ve výčtu, od uvedených dodavatelů a za celkové ceny uvedené v tabulce, který je přílohou důvodové zprávy);

2. úhradu tohoto materiálu z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou;

3. postupný výdej tohoto spotřebního materiálu pro zajištění ochrany pracovníků statutárního města Jablonec nad Nisou, jím zřízených a založených organizací či pracovníků třetích subjektů podílejících se na zajištění fungování důležité infrastruktury sloužící obyvatelstvu města Jablonce nad Nisou a případně území ORP Jablonec nad Nisou v době pandemie koronaviru, a to vždy dle rozhodnutí primátora města učiněného na základě doporučení krizového štábu ORP Jablonec nad Nisou;

4. jednorázový výdej 1000 ks respirátorů třídy KN 95 společnosti Kultura Jablonec p.o. zajištující registraci osob k očkování proti COVID 19 k bezplatnému výdeji těmto registrovaným osobám v množství jednoho balení respirátorů (2ks) na osobu jako součást očkovací kampaně.

8) Odměny ředitelům příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2021 - neveřejné

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Členové rady města MUDr. Vít Němeček a Petr Vobořil podali v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/150/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2021 dle důvodové zprávy.

9) Zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2020

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/151/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2020:

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o., dle důvodové zprávy.

10) Úpravy rozpočtu příspěvkových organizací

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/152/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předložené úpravy rozpočtu příspěvkových organizací:

- Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace.

11) Zpráva o činnosti Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., za rok 2020

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Člen rady města MUDr. Vít Němeček podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/153/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

zprávu o činnosti Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., za rok 2020 dle důvodové zprávy.

12) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace zřízené městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 - Nemocnice Jablonec nad Nisou

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Člen rady města MUDr. Vít Němeček podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/154/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

účetní závěrku příspěvkové organizace zřízené městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 dle důvodové zprávy, včetně výsledku hospodaření: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. - zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši plus 7.871.049,05 Kč převést do rezervního fondu a poté použít na úhradu ztráty za předchozí léta.

B. p o v ě ř u j e

ředitele příspěvkové organizace učinit opatření ke ztrátové hospodářské činnosti za r. 2020 a o těchto opatřeních informovat zřizovatele.

13) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace zřízené městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 - Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/155/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

účetní závěrku příspěvkové organizace zřízené městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 dle důvodové zprávy, včetně rozdělení výsledku hospodaření: Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. - výsledek hospodaření ve výši 63.691,03 Kč převést do rezervního fondu.

14) Žádost Fotbalové akademie Jablonec, z. s. o změnu poměru účelu čerpání dotace v roce 2020

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/156/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

žádost Fotbalové akademie Jablonec, z.s. o změnu poměru účelu čerpání dotace pro rok 2020.

15) Peněžité dary - humanitní odbor

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/157/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Náboženskou obec Církve československé husitské v Jablonci nad Nisou, Podhorská 582/11, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 64669777, ve výši 15 000,- Kč na provoz a údržbu věžních hodin kostela Dr. Farského v Jablonci nad Nisou.

2. poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Starokatolickou farnost v Jablonci nad Nisou, Husova 1560/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 73631485, ve výši 15 000,- Kč na provoz a údržbu věžních hodin kostela Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou.

16) Schválení darů příspěvkovým organizacím

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/158/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

souhlas s přijetím účelově určeného věcného daru do vlastnictví příspěvkové organizace:

- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace v celkové hodnotě 12 668,- Kč

- Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace v hodnotě 23 595,- Kč.

B. p o v ě ř u j e

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkových organizací

17) Hodnocení ředitelů škol, schválení odměn - neveřejné

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- je to pravidelné pololetní hodnocení, jedná se o celkem složitý materiál, uvažujeme, v rámci odboru, o jeho zjednodušení, předložili bychom ho radě města ke schválení v příštích měsících.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/159/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. Vnitřní platový předpis pro stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Jablonec nad Nisou s účinností od 08.04.2021

2. odměny a platy ředitelům škol a školského zařízení ve výši uvedené v přílohách č. 1 důvodové zprávy

18) Jmenování ředitele DDM Vikýř - neveřejné

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- komentář dle důvodové zprávy a návrhu usnesení.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/160/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. j m e n u j e

ke dni 09.04.2021 na vedoucí pracovní místo ředitele Domu dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace Bc. Pavla Dostála na dobu určitou, po dobu trvání mateřské dovolené, čerpání dovolené po mateřské dovolené a rodičovské dovolené Bc. Martiny Šípkové

B. s c h v a l u j e

ke dni 09.04.2021 Bc. Pavlu Dostálovi plat uvedený v důvodové zprávě

19) Veřejná zakázka -- zajištění ekologické výchovy

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/161/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti Středisko ekologické výchovy Český ráj, z.s., Karlovice, Sedmihorky 72, IČ: 75041332, a uzavření smlouvy o dílo na zajištění ekologické výchovy příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace, IČ: 75122294

20) Přímé zadání VZ na zpracování DPS akce „4. rameno OK Belgická -- sjezd do LIAZu"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/162/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

v souladu s čl. 6b Směrnice Rady města č.26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu, na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „4.rameno OK Belgická do areálu průmyslové zóny LIAZ, Jablonec nad Nisou, Rýnovice", projekční kanceláři Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, IČ 482 66 230, za cenu 492.000,-Kč bez DPH, tj. 595.320,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy.

B. p o v ě ř u j e

1. Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření příslušné smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „4.rameno OK Belgická do areálu průmyslové zóny LIAZ, Jablonec nad Nisou, Rýnovice" s dodavatelem, projekční kanceláří Valbek, spol. s r.o.

2. Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora zajistit realizaci předmětné smlouvy

21) Nájemní smlouva - kanalizace a vodovod v ulici Blanická - "Info V"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/163/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. pronájem vodohospodářské stavby „Jablonec n.N, Vrkoslavice, Blanická p.p.č. 614, 920/1, 927, 929/2, 963, 964/1, 964/6 -- kanalizace" Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice za účelem řádného provozování uvedeného vodohospodářského díla.

2. pronájem vodohospodářské stavby „Jablonec n.N, Vrkoslavice, Blanická p.p.č. 964/1, 964/6 -- kanalizace a vodovod" Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice za účelem řádného provozování uvedeného vodohospodářského díla.

22) Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého v Jablonci nad Nisou -- zadávací dokumentace - "Info C"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- jedná se o středový úsek cyklopruhů, který nelze zahrnout pod dotaci.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/164/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. Realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého v Jablonci nad Nisou"

2. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého v Jablonci nad Nisou"

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, zajistit realizaci výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého v Jablonci nad Nisou" a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

23) Stará Osada -- stavba dešťové kanalizace, rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení -- rozhodnutí o výběru dodavatele - "Info R"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/165/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

ve věci veřejné zakázky „Stará osada -- stavba dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou", zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností ŠEBESTA VHS, v.o.s. se sídlem Želivského 4603/14a, Jablonec nad Nisou, IČ: 41327837, za nabídkovou cenou 15 284 443,40 Kč bez DPH (18.494.176,51 Kč vč. DPH);

B. p o v ě ř u j e

1. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele ŠEBESTA VHS, v.o.s. za nabídkovou cenou 15 284 443,40 Kč bez DPH a dále k zajištění všech úkonů nezbytných k dokončení procesu zadání této veřejné zakázky

2. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města a Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, podpisem smlouvy na zakázku „Stará osada -- stavba dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou", s vítězným dodavatelem ŠEBESTA VHS, v.o.s. se sídlem Želivského 4603/14a, Jablonec nad Nisou, IČ: 41327837, za nabídkovou cenou 15 284 443,40 Kč bez DPH (18 494 176,51 vč. DPH).

24) Kanalizace Kokonín -- kanalizační přípojky -- přímé zadání stavební zakázky - "Info K"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/166/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Kanalizační propojení Kokonín Rychnov u Jablonce nad Nisou -- kanalizační přípojky" společnosti Zikuda -- vodohospodářské stavby spol. s r.o., Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, IČ 28776976, za cenu 1 390 672,76 Kč bez DPH, tj. 1 682 714,04 Kč s DPH, dle přiložené důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora podpisem smlouvy na provedení veřejné zakázky malého rozsahu „Kanalizační propojení Kokonín Rychnov u Jablonce nad Nisou -- kanalizační přípojky" společnosti Zikuda -- vodohospodářské stavby spol. s r.o., Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, IČ 28776976

25) Nájemní smlouva vodovod a kanalizace ul. Široká, Proseč n. N. - "Info P"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/167/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

pronájem vodohospodářské stavby „Jablonec n.N., Proseč n.N., Široká, p.p.č. 537/5 -- vodovod a kanalizace" JN 008 363, Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice za účelem řádného provozování uvedeného vodohospodářského díla. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do doby převodu díla do majetku SVS. Za pronájem vodohospodářského díla se stanoví symbolické nájemné ve výši 1,- Kč/rok.

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podepsat Nájemní smlouvu vodohospodářské stavby „Jablonec n.N., Proseč n.N., Široká, p.p.č. 537/5 -- vodovod a kanalizace" JN 008 363

26) Smlouva o vypořádání závazků k vodohospodářské stavbě vodovod Horní Proseč n. N. - "Info P"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/168/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o vypořádání závazků ke Kupní smlouvě, Smlouvě o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a Dohodě o započetí pohledávek CES 402/2020 vodohospodářské stavby „Jablonec n. N., Horní Proseč n. N. -- VDJ, ČS, vodovod -- JN 008 384"

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podepsat Smlouvu o vypořádání závazků vodohospodářské stavby „Jablonec n. N., Horní Proseč n. N. -- VDJ, ČS, vodovod -- JN 008 384"

27) Žádost o dotaci - Cyklotrasa Odra - Nisa

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/169/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

předložení žádosti o dotaci na projekt Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května - silnice I/14 do dotačního programu Libereckého kraje Rozvoj cyklistické dopravy.

B. s o u h l a s í

s realizací výše uvedeného projektu v roce 2021.

28) Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Mgr. Mánek -- je potřeba poděkovat paní ředitelce Picko Baumannové, která celou tuto záležitost domlouvala, my jsme to pouze v rámci zákona o dotacích dokončili.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/170/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou a Nadací JABLOTRON, se sídlem Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 04564472 ve výši 250 000 Kč na vybudování vestavby výtahu v prostorách zadního schodiště objektu budovy Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Jablonec nad Nisou

29) Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Demolice objektu Lipanská 10/2112, Jablonec nad Nisou"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/171/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Demolice objektu Lipanská 2112/10, Jablonec nad Nisou" firmě Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 00014915, za cenu 2.195.000,- Kč bez DPH, což činí 2.655.950,- Kč s DPH dle přiložené důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, zajistit uzavření a realizaci smlouvy o dílo

30) Příprava nových OZV v souvislosti s novým zákonem o odpadech

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/172/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

záměr zpracovat a předložit ke schválení na jednání ZM v červnu 2021 nové obecně závazné vyhlášky města:

  • Obecně závaznou vyhlášku města o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

  • Obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

31) Výpůjčka objektu Uhelná 5 - "Info Š"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/173/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce části st.p.č. 772, jejíž součástí je budova č.p. 991 (Uhelná 5) a p.p.č. 1239/2 (podle zákresu uvedeného v mapové příloze), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou, IČ 00426083, se sídlem Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou za účelem zajištění činnosti Červeného kříže, a to na dobu určitou od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2036.

32) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena - "Info C, K, M, N, Š, V"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/174/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec, IČ 25464787 ke stavbě kabelového vedení NN a pilíře v p.p.č. 827/1 a 1633/24 vše v k.ú. Jablonecké Paseky s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN a pilíře včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN a pilíře v p.p.č. 827/1, 1633/24 vše v k.ú. Jablonecké Paseky se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IV--12-4020292 -- JN -- Jablonec, Chelčického kNN, smyčka SS100".

2. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností EMJ s.r.o., K. Světlé 1121, 464 01 Frýdlant, IČ 27268632 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 1488/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou s podmínkami odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 1488/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IP--12-4012071 -- JN -- Mšeno, Sportovní 14876 svod, kNN, SS100".

3. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností KOLLERT ELKTRO s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec, IČ 25464787 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 1894/25, 1894/16, 1895/6, 2471/1, 1792/8, 2530/9, 2530/10 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického a odboru územního a hospodářského rozvoje.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 1894/25, 1894/16, 1895/6, 2471/1, 1792/8, 2530/9, 2530/10 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IV--12-4020185_JN -- Jablonec n.N., Na Hutích RNN, kNN, SD722".

4. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností JSB bijoux s.r.o., Čestlická 736/6, 100 00 Praha, IČ 27448568 ke stavbě plynovodní přípojky v p.p.č. 2318/19, 2327/1, 2318/18 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou k objektu U Balvanu 5073/9 s podmínkami odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování plynovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodní přípojky v p.p.č. 2318/19, 2327/1, 2318/18 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ke st.p.č. 4919 a 6804, jejíž součástí je stavba č.p. 5073 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností JSB bijoux s.r.o., Čestlická 736/6, 100 00 Praha, IČ 27448568, (budoucí oprávněný), IČ 27448568, a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

5. uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s manžely J. V. a F. V., oba bytem Jablonec nad Nisou ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky v p.p.č. 1846/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1805/4, 1805/16 a 1805/22 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického.

6. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s manžely Ing. J. F., bytem Jablonec nad Nisou a Ing. J. F., bytem Jablonec nad Nisou ke stavbě kanalizační přípojky v p.p.č. 866/1 v k.ú. Kokonín k rodinnému domu č.p. 5274 s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 866/1 v k.ú. Kokonín ke stavbě č.p. 5274 na st.p.č. 939 a ke st.p.č. 939 a p.p.č. 30/1 vše v k.ú. Kokonín pro manžele Ing. J. F., bytem Jablonec nad Nisou a Ing. J. F., bytem Kokonín, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

7. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se Společenstvím vlastníků jednotek domu Na Hutích 2335/58, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 27280900 ke stavbě čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu v p.p.č. 1897/6 a 1897/5 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro bytový dům Na Hutích 2335/58.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu v p.p.č. 1897/6 a 1897/5 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ke stavbě č.p. 2335 na st.p.č. 2285 a ke st.p.č. 2285 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele J. C. a J. C., oba bytem Jablonec nad Nisou, (pro bytovou jednotku č. 2335/1 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 638/3889), (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu v p.p.č. 1897/6 a 1897/5 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ke stavbě č.p. 2335 na st.p.č. 2285 a ke st.p.č. 2285 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro J. H., bytem Jablonec nad Nisou, (pro bytovou jednotku č. 2335/2 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1751/7778), (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

d) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu v p.p.č. 1897/6 a 1897/5 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ke stavbě č.p. 2335 na st.p.č. 2285 a ke st.p.č. 2285 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele F. H. a H. H., oba bytem Jablonec nad Nisou, (pro bytovou jednotku č. 2335/3 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1293/7778), (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

e) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu v p.p.č. 1897/6 a 1897/5 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ke stavbě č.p. 2335 na st.p.č. 2285 a ke st.p.č. 2285 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Mgr. T. H., bytem Jablonec nad Nisou, (pro bytovou jednotku č. 2335/4 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1257/7778), (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

f) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu v p.p.č. 1897/6 a 1897/5 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ke stavbě č.p. 2335 na st.p.č. 2285 a ke st.p.č. 2285 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Ing. L. P., bytem Praha, (pro bytovou jednotku č. 2335/5 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 493/3889), (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

g) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu v p.p.č. 1897/6 a 1897/5 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ke stavbě č.p. 2335 na st.p.č. 2285 a ke st.p.č. 2285 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele T. H. a H. H., oba bytem Jablonec nad Nisou, (pro bytovou jednotku č. 2335/6 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1215/7778), (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

8. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311 k rekonstrukci plynovodní přípojky v p.p.č. 2500/8 a 2500/59 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynovod včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 2500/8, 2500/59 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Reko MS Jablonec nad Nisou -- Turnovská 34, č. 7700102833".

B. m ě n í

usnesení č. 260/2020/17.b), c) ze dne 4.6.2020, a to tak že smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti vodovodní a kanalizační přípojky bude v p.p.č. 1846/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

33) Věcná břemena - "Info C, M, P, Š, V, Ž"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/175/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. a) uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat strojní zařízení plynové kotelny včetně vzduchotechniky, zdravotechniky, kouřovodů a komínu, hlavního uzávěru kotelny včetně jejich umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním strojního zařízení plynové kotelny včetně vzduchotechniky, zdravotechniky, kouřovodů a komínu, hlavního uzávěru kotelny na st.p.č. 738, jejíž součástí je stavba č.p. 800 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností Jablonecká energetická a.s., U Rybníka 2402/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 61539881, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene 1.000 Kč + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Z55 Horní náměstí Jablonec nad Nisou".

b) uzavření výhrady vlastnictví stroje zařízení plynové kotelny včetně vzduchotechniky, zdravotechniky, kouřovodů a komínu, hlavního uzávěru kotelny k budově č.p. 800, která je postavena na st.p.č. 738 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností Jablonecká energetická a.s., U Rybníka 2402/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 61539881, (vlastník stroje). Akce „Z55 Horní náměstí Jablonec nad Nisou".

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování dvou napájecích kabelů osvětlení včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním dvou napájecích kabelů osvětlení v p.p.č. 2489/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ 70994234, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit za zřízení věcného břemene bezúplatně. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

3. a) uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního řadu v p.p.č. 964/1 v k.ú. Vrkoslavice, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (povinný a investor), a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 1000 Kč + DPH. Důvodem ceny za zřízení služebnosti je to, že se jedná o akci vynucenou městem jako investorem, kdy všechny náklady hradí investor. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Jablonec n.N., Vrkoslavice, Blanická p.p.č. 964/1 -- vodovod, kanalizace JN 008 342 a JN 008 343".

b) uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat kanalizační řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizačního řadu v p.p.č. 920/1, 614, 964/1 vše v k.ú. Vrkoslavice, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (povinný a investor), a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 1000 Kč + DPH. Důvodem ceny za zřízení služebnosti je to, že se jedná o akci vynucenou městem jako investorem, kdy všechny náklady hradí investor. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Jablonec n.N., Vrkoslavice, Blanická p.p.č. 964/1 -- vodovod, kanalizace JN 008 342 a JN 008 343".

4. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynovod včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 2382/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „HAV MS Jablonec n.N. -- 587/10, č. stavby 7700102986".

5. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 1124/1 v k.ú. Proseč nad Nisou ke st.p.č. 1126/3, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. a p.p.č. 1126/2 vše v k.ú. Proseč nad Nisou pro J. U., bytem Liberec, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

B. d o p l ň u j e

1. usnesení č. 64/2020/4.b) a č. 64/2020/4.c) ze dne 6.2.2020, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2333/10 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

2. usnesení č. 435/2019/A.1. ze dne 18.9.2019, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2314/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný). Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

3. usnesení č. 262/2019/3.b) ze dne 6.6.2019, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2548 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný). Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

4. usnesení č. 262/2019/4.b) ze dne 6.6.2019, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 810/86, 815/21 vše v k.ú. Jablonecké Paseky se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný). Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

5. usnesení č. 64/2020/10.b) ze dne 6.2.2020, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 1115 v k.ú. Mšeno nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný). Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

34) Pronájem pozemků - "Info M,P,V"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Tuláčková -- k podbodu B2 -- bylo domluveno, že bude zahrada uvedena do původního stavu, dne 1.4.2021 byla sepsána dohoda, kdy byla nájemníkům poskytnuta finanční částka od firmy EVOSA na úpravy zahrady svépomocí.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/176/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. pronájem části p.p.č. 1222 a části p.p.č. 1223 o celkové výměře 433 m2 obě v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem zahrady pro manžele I. a M.S., bytem Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanovit ve výši 10,- Kč/m2/rok.

2. a) pronájem části p.p.č. 2184/8 o výměře 133 m2 a části p.p.č. 2144/5 o výměře 169 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady. Nájemní smlouva bude uzavřena s paní L. K. a panem J. K., oba bytem Jablonec nad Nisou na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok.

b) pronájem části p.p.č. 2184/8 o výměře 26 m2 a části p.p.č. 2144/5 o výměře 263 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady. Nájemní smlouva bude uzavřena s manžely M.a F.R., oba bytem Jablonec nad Nisou na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok.

3. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 972-2010-FaM/OMP ze dne 17.02.2011 uzavřené s paní K. D., IČ 75373483, se sídlem Pěnčín.

4. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 200-2011-FaM/OMP ze dne 31.3.2011 uzavřené se společností BARMAK s.r.o., IČ 27293301, se sídlem Na Žižkově 637/72, 46006 Liberec.

5. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 142-2010-FaM/OMP ze dne 8.3.2010 uzavřené s panem D. K., IČ 40181545, se sídlem Jablonec nad Nisou.

B. n e s c h v a l u j e

1. pronájem části p.p.č. 1354 v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem je, že se jedná o plochy veřejných komunikací.

2. poskytnutí slevy na nájemném z nájemní smlouvy č. 973-2010-FaM/OMP na pronájem p.p.č. 338/50 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem je skutečnost, že nájemci si pronajímají pozemek za účelem zahrady -- to je neopravňuje k parkování vozidel a umožnění vjezdu vozidel na pozemek a dále je důvodem, že nájemci mohou plně využívat pozemek za účelem zahrady i v zimním období, kdy je na pozemku vegetační klid, jak to klimatické podmínky dovolí, budou provedeny úpravy dosadby dřevin a uválcování trávníku, a to nejpozději do 31. 3. 2021.

35) Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů - "Info C,K,M,N,P,R,Š,V"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/177/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2295/5 o výměře 25 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem předzahrádky.

2. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 20/1 o výměře 407 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem zahrady.

3. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 598 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

4. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 949/1 o celkové výměře 242 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky.

5. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1627/3 o výměře cca 240 m2 a části p.p.č. 1630/4 o výměře cca 1169 m2 obě v k.ú. Jablonec n.N.

6. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2082/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2082/4 o výměře 74 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zajištění přístupu.

7. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 462/4 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Rýnovice (celková výměra je 715 m2).

8. zveřejnění záměru uzavřít pachtovní smlouvu za účelem provozování zemědělské činnosti na p.p.č. 402/1 o výměře 13920 m2 a část p.p.č. 409/1 o výměře 8999 m2, p.p.č. 694/1 o výměře 3354 m2, p.p.č. 697/1 o výměře 1391 m2 vše v k.ú. Kokonín (celková výměra 27664 m2), p.p.č. 698/1 o výměře 5972 m2, p.p.č. 698/2 o výměře 393 m2, p.p.č. 788 o výměře 11426 m2 vše v k.ú. Proseč nad Nisou (celková výměra 17791 m2), p.p.č. 440 o výměře 1257 m2, p.p.č. 441 o výměře 2618 m2vše v k.ú. Vrkoslavice (celková výměra 3875 m2).

9. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 52/1 o výměře 96 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

10. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 664/6 o výměře cca 2000 m2 v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinného domu.

11. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2897/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

12. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 165/2 o celkové výměře 576 m2 a část p.p.č. 431 o celkové výměře 178 m2 obě v k.ú. Rýnovice.

13. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1145 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Mšeno nad Nisou.

14. zveřejnění záměru darování přístřešku zastávky (ocelový se skleněnou výplní), nástupiště stavební délky 60 m, konstrukce typu „L", v km 13,187 - 13,247, dopravní cedule - označení zastávky, konec zastávky, 3x sklopný osvětlovací stožár na nástupišti (lampa č.1 až č.3), osvětlení zastávky na přístřešku - 8x zářivkové těleso 1x58W, napájecí kabel CYKY 5Cx6 osvětlení nástupiště, včetně jištění v plastovém rozvaděči RO, napájecí kabel CYKY 3Cx2,5 osvětlení přístřešku, včetně jištění v plastovém rozváděči RO, pro oba napájecí kabely je dělící místo mezi majetkem dárce a obdarovaného na vstupní svorce hlavního jističe v plastovém rozvaděči RE se společností Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ 70994234.

36) II. rozpočtová opatření 2021

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/178/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. č.1 - 16 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:

daňové příjmy ve výši 690 928 tis. Kč

nedaňové příjmy ve výši 131 264 tis. Kč

kapitálové příjmy ve výši 26 854 tis. Kč

přijaté transfery ve výši 119 666 tis. Kč

financování ve výši 265 069 tis. Kč

celkem příjmy ve výši 1 233 781 tis. Kč

běžné výdaje ve výši 939 870 tis. Kč

kapitálové výdaje ve výši 273 425 tis. Kč

financování ve výši 20 486 tis. Kč

celkem výdaje ve výši 1 233 781 tis. Kč

Bod č. 37) Účelový úvěr bude projednán po skončení zasedání zastupitelstva města.

38) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/180/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

39) Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Tiskové a kopírovací služby pro Statutární město Jablonec nad Nisou"

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček -- důvody, proč jsme nevyhlásili soutěž -- první důvod je ohledně nové legislativy -- ekologické nakládání se zařízeními -- je zřejmé, že po letech používání jsou u dodavatele tato zařízení nevyužitelná. Druhým důvodem je, že po zpracování analýzy a srovnání s jinými městy vychází, že naše ceny jsou velmi dobré. Třetí důvod je, že předpokládáme, že rozmístění zařízení dozná nějakých změn, vzhledem ke změnám v různých agendách magistrátu a zapojí se plně i Městská policie. Tímto zadáním získáme čas na zpracování našich určitých požadavků a na přípravu soutěže.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/181/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

zajištění tiskových a kopírovacích služeb pro statutární město Jablonec nad Nisou po 31. 5. 2021 prostřednictvím uzavření smlouvy na dobu určitou s dosavadním poskytovatelem těchto služeb, a to za podmínek dle důvodové zprávy;

B. r o z h o d u j e

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Tiskové a kopírovací služby pro statutární město Jablonec nad Nisou" společnosti KASRO spol. s r.o., se sídlem Kamenická 814/29, 170 00 Praha 7, IČ: 60276258, kdy nabídková cena činí: Tisk ČB A4 -- 0,530 Kč bez DPH/ks, Tisk Color A4 -- 0,800 Kč bez DPH/ks, Scan -- 0,029 Kč bez DPH/ks; (A3 = 2x A4); přičemž maximální plnění bude 2 miliony Kč bez DPH;

C. p o v ě ř u j e

JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka magistrátu, uzavřením Smlouvy k poskytování služeb „Tiskové a kopírovací služby pro Statutární město Jablonec nad Nisou" se společností KASRO spol. s r.o., se sídlem Kamenická 814/29, 170 00 Praha 7, IČ: 60276258.

40) Svatby

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček -- úprava vychází z požadavku ministerstva vnitra.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/182/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r u š í

bod C 3 Usnesení RM/572/2018

Usnesení RM/302/2020

bod 2 Usnesení RM/543/2020

B. s t a n o v u j e

s výjimkou již sjednaných termínů svatebních obřadů na období od května 2021do konce roku 2021obřadním dnem a místem pro konání svatebních obřadů sobotu v době od 10:00 do 14:00 hodin dle schváleného ročního plánu svatebních obřadů a obřadní síň v budově radnice na adrese Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou

C. s v ě ř u j e

Magistrátu města Jablonec nad Nisou pravomoc uzavírat se snoubenci dohody o smluvních odměnách za služby zajišťované či poskytované statutárním městem Jablonec nad Nisou v souvislosti se svatebními obřady dle důvodové zprávy a předloženého vzorového návrhu smlouvy.

41) Úprava jízdních řádů MHD - čas 9,30 hod.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. Wejnar -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/183/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

návrh úpravy jízdních řádů

B. s o u h l a s í

s navrženou úpravou jízdních řádů s realizací k datu 12. 4. 2021

Bod č. 42) Antigenní testování -- COVID 19 bude projednán po skončení zasedání zastupitelstva města.

43) Diskuze

Nebyla diskuse a primátor ukončil 1. část jednání rady města Jablonec nad Nisou v 10,02 hodin.

2. část jednání rady města zahájil primátor města RNDr. Jiří Čeřovský ve 13,39 hod., projednávaly se odložené bod č. 37 a 42.

Přítomno bylo 9 členů RM z celkového počtu 9.

Osobně byli přítomni -- RNDr. Jiří Čeřovský, Ing. Milan Kouřil, Ing. Petr Roubíček a Ing. Stanislav Říha.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnili -- Mgr. David Mánek, MUDr. Němeček, Ing. Miloš Vele, pan Vobořil a Mgr. Jan Zeman.

37) Účelový úvěr

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/179/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

přímé zadání veřejné zakázky na účelový úvěr ve výši 20 mil. Kč Československé obchodní bance, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, s čerpáním do 31. 12. 2022, splácením pravidelných rovnoměrných měsíčních splátek ve výši 166 700 Kč od 25. 1. 2023 do 31. 12. 2032 a pevnou úrokovou sazbou 1,62 % p. a.

42) Antigenní testování -- COVID 19 - na stůl

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/184/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o spolupráci řešící zajištění pravidelného antigenního testování zaměstnanců magistrátu dle důvodové zprávy.

Primátor města RNDr. Čeřovský ukončil 2. část jednání rady města ve 13,41 hod.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Vytvořeno 13.4.2021 13:03:23 | přečteno 127x | Petr Vitvar
load