Zápis z rady 01/2021

Zápis z 1. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 7. ledna 2021 od 9.30 hodin v zasedací síni č. 202/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MUDr. Vít Němeček, MBA

Ing. Stanislav Říha

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil jednání 1. rady města v 9,30 hod.

Přítomno bylo osobně 6 členů RM, způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnili –

Ing. Miloš Vele, Petr Vobořil a Mgr. Jan Zeman.

Bylo přítomno 9 členů rady města z celkového počtu 9.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

  • neveřejná důvodová zpráva k bodu č. 2) Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací

  • neveřejná důvodová zpráva k bodu č. 14) Schválení platů ředitelů MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM

  • bod na stůl č. 15) Příkazní smlouva - Jablonecká dopravní a.s.

  • k bodu č. 10) Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů přišlo vyjádření OV Proseč, které bylo rozesláno do mailů

Program:

1) Pronájem bytů

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

2) Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací - neveřejné

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

3) Dopisy občanů

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

4) Podněty výborů - Kontrolní výbor

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

5) Smlouva o výpůjčce "Tichá linka"

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

6) Peněžitý dar - humanitní odbor (Tanec, tanec... 2020)

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

7) Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby "I/14 Jablonec nad Nisou, úpravy na vstupu do intravilánu"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

8) Dodatek č. 01 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících tramvajovou linkou č. 11 na území SMJN a statutárního města Liberec

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

9) Pronájem pozemku - "Info Š"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

10) Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů - "Info N,P,R,Š,Ž"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

11) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

12) Projednání škodní události

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

13) Změna organizačního řádu MMJN

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

14) Schválení platů ředitelů MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM - na stůl, NEVEŘEJNÉ

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

15) Příkazní smlouva - Jablonecká dopravní a.s. - na stůl

předkládá: Mgr. Jiří Kučera, Oddělení právní a veřejných zakázek

16) Diskuze

Program jednání byl schválen 9-0-0

1) Pronájem bytů

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/1/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:

H. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

J. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

J. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

M. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

J. N., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

R. Č., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+3, Podhorská 20A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

L. J., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 33, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

I. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

T. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

P. G., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

B. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. Č., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

E. J., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

P. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

I. L., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

T. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2. M. P., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+kk, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L. H., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

M. R., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. L., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. F. a J. F., oba bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

R. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. D., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

T. H., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

M. R., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. R., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. P., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+3, Dlouhá 25A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

J. Č., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. H., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+kk, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 3+kk, Široká 22, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L. L., bytem Jablonec nad Nisou

byt 3+kk, Široká 18, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3. Pokyn Rady města Jablonec nad Nisou pro MMJN k postupu při pronájmu bytů zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou

B. s v ě ř u j e

odboru sociálních věcí a zdravotnictví pravomoc projednat v mimořádných případech, kdy nebude možné svolat jednání komise humanitní a sociální péče z důvodu nepříznivé epidemiologické situace žádosti o tyto byty a předložit radě města návrhy usnesení.

2) Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací - neveřejné

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Členové rady města MUDr. Vít Němeček, MBA a pan Petr Vobořil podali v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/2/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s t a n o v u j e

od 1.1.2021 výši platu ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. a ředitele Kultury Jablonec, p.o., dle důvodové zprávy

3) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský – k podbodu č. 2 – požadavek a žádost bereme pouze na vědomí, z vyjádření přiloženého v důvodové zprávě vyplývá, že bychom si měli říci, jaká budou platit pravidla pro nájmy v našich objektech v této době, zda se budou snižovat či odpouštět.

Mgr. Mánek – takovéto žádosti mohou přicházet a mělo by být jasně nadefinováno, jak by taková žádost měla vypadat a aby bylo zřejmé, jakým způsobem máme vyhodnotit, že chtějí snížit nájem a o kolik. Měli bychom si stanovit nějaká pravidla pro subjekty a jejich žádosti.

Pan Vobořil – nájemní vztah se Sundiskem pokračuje dál, v tuto chvíli ještě není smlouva podepsaná. Souhlasím, že bychom měli mít nějaká pravidla, nicméně bych je ještě rozšířil, nejen na nájem, jde i o neziskové společnosti.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/3/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

1. dopis pana P. K., Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení správy bytových objektů.

2. dopis firmy Sundisk s. r. o., Podhorská 1124/93, Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení majetkoprávního, odboru humanitního, jednatele společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. a ředitele organizace Kultura Jablonec, p. o.

B. s o u h l a s í

s přechodem nájmu bytu č. 10 o velikosti 1+1 ve II. patře domu Na Kopci 11/3056 v Jablonci nad Nisou na pana P. K., s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku. Před podpisem nájemní smlouvy pan K. složí jistotu ve výši trojnásobku nájemného, umožní kontrolu technického stavu bytu a převezme byt ve stavu v jakém je, bez nároku na jakékoliv úpravy od pronajímatele.

4) Podněty výborů - Kontrolní výbor

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/4/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

podnět kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 9. 12. 2020 dle důvodové zprávy

5) Smlouva o výpůjčce "Tichá linka"

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/5/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

výpůjčku 2 ks tabletů a smlouvu o výpůjčce za účelem využití služby online tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu pro osoby se sluchovým postižením nazvané „Tichá linka“ od organizace Tichý svět, o.p.s., Staňkovská 378, 198 00 Praha 9 a to na dobu životnosti předmětu výpůjčky.

6) Peněžitý dar - humanitní odbor (Tanec, tanec... 2020)

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/6/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Základní uměleckou školu Vodňany, nám. 5. května 104, 389 01 Vodňany, IČ 70835560, ve výši 20 000,- Kč, dle důvodové zprávy.

7) Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby "I/14 Jablonec nad Nisou, úpravy na vstupu do intravilánu"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/7/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „I/14 Jablonec nad Nisou, úpravy na vstupu do intravilánu“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, IČ: 65993390, správou Liberec

8) Dodatek č. 01 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících tramvajovou linkou č. 11 na území SMJN a statutárního města Liberec

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/8/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících tramvajovou linkou č. 11 na území statutárního města Jablonec nad Nisou (a statutárního města Liberec) ze dne 1.7.2020, ev. č. SMJ SD/2020/0443, ev. č. DPMLJ 2 044 20 10, mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. na straně druhé

B. p o v ě ř u j e

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, uzavřít Dodatek č. 01 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících tramvajovou linkou č. 11 na území statutárního města Jablonec nad Nisou (a statutárního města Liberec) ze dne 1.7.2020, ev. č. SMJ SD/2020/0443, ev. č. DPMLJ 2 044 20 10, mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. na straně druhé

9) Pronájem pozemku - "Info Š"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/9/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

pronájem p.p.č. 827/1 o výměře 1214 m2, p.p.č. 815/31 o výměře 123 m2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vybudování pumptrackové dráhy pro pana M. M., Harrachov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanovit ve výši 100,- Kč/m2/rok.

10) Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů - "Info N,P,R,Š,Ž"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

RNDr. Čeřovský – k podbodu č. 7 mi byl doručen dopis od občanů v ulici Knoflíková. Navrhuji stažení tohoto podbodu, protože usnesením ZM bylo primátorovi uloženo, že má s občany diskutovat o vypracované studii.

Ing. Roubíček – pokus o naplnění úkolu by učiněn, byl přenesen na mě. Záměr využití pozemku v ulici Knoflíková jsem měl snahu projednat s osadním výborem, výzva jim byla doručena v loňském roce. K dnešnímu dni od nich nepřišla žádná reakce i přes urgence nemáme žádnou zpětnou vazbu.

Ing. Tuláčková – jako předkladatel souhlasím s vyjmutím podbodu č. 7 a stahuji ho z jednání.

RNDr. Čeřovský – k podbodu č. 2 přišla připomínka od OV Proseč ke směně, že metry pozemků jsou nesouměrné.

Upravený návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/10/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

  1. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 77/1 v k.ú. Lukášov.

  2. zveřejnění záměru směny části p.p.č. 1445, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1445/2 o výměře 1002 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví Ing. M. a pana O. za části p.p.č. 66/1, geometrickým plánem nově značené jako p.p.č. 66/8 o výměře 1110 m2, p.p.č. 66/9 o výměře 1101 m2 a p.p.č. 111 o výměře 116 m2 vše v k.ú. Proseč nad Niso ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.

  3. zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 991/4 a části p.p.č. 991/5 o výměře cca 250 m2 vše v k.ú. Rýnovice.

  4. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 917/3 v k.ú. Jablonecké Paseky.

  5. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 547/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

  6. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 547/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady.

11) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/11/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

12) Projednání škodní události

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/12/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

informaci škodní komise o škodní události č. 88 popsané v důvodové zprávě

B. s c h v a l u j e

řešení škodní události č. 88 dle návrhu škodní komise v důvodové zprávě

13) Změna organizačního řádu MMJN

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček – u podbodu č. 2 došlo po domluvě s náměstkem Ing. Roubíčkem ke změně u nově zřizovaného pracovního místa. Nebude tam vazba na realizaci stavby Terminál Jablonec, ale na realizaci dešťové kanalizace a další technické infrastruktury ve středu města.

Upravený návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/13/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. s okamžitou účinností změnu přílohy č. 1 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou - nová funkční náplň odboru územního a hospodářského rozvoje

2. s okamžitou účinností změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, spočívající v prodloužení zřízeného pracovního místa s celým úvazkem (7.2.9) do 31.12.2023 na odboru územního a hospodářského rozvoje, a to z důvodu realizace připravených rozvojových projektů dešťové kanalizace a další technické infrastruktury ve středu města, vyžadující mimořádné a časově ohraničené posílení personálního stavu odboru.

B. p o v ě ř u j e

JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN, publikovat aktualizované znění přílohy č. 1 a 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou platné k 7. 1. 2021 a podniknout personální opatření k realizaci schválené změny

14) Schválení platů ředitelů MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM - na stůl, NEVEŘEJNÉ

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/14/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

platy ředitelům MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM ve výši uvedené v příloze důvodové zprávy.

15) Příkazní smlouva - Jablonecká dopravní a.s. - na stůl

Předkládá: Mgr. Jiří Kučera, Oddělení právní a veřejných zakázek

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/15/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření příkazní smlouvy se spol. Jablonecká dopravní a.s., sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 06873031 v textovém znění dle přílohy

16) Diskuze

RNDr. Čeřovský – obdrželi jsme vyjádření od společnosti Rezidenční s.r.o., bude připraven materiál na další jednání RM.

Nebyla další diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 9,50 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Vytvořeno 12.1.2021 14:44:51 | přečteno 128x | Petr Vitvar