Usnesení rady 01/2021

Usnesení z 1. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 07.01.2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/1/2021

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:
H***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
M***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
J***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Podhorská 20A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
L***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 33, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
T***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
B***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
E***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
T***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

M***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+kk, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** F***** a J***** F*****, oba bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
T***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Dlouhá 25A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+kk, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 22, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 18, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

Pokyn Rady města Jablonec nad Nisou pro MMJN k postupu při pronájmu bytů zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou

B. svěřuje

odboru sociálních věcí a zdravotnictví pravomoc projednat v mimořádných případech, kdy nebude možné svolat jednání komise humanitní a sociální péče z důvodu nepříznivé epidemiologické situace žádosti o tyto byty a předložit radě města návrhy usnesení.

RM/2/2021

A. stanovuje
od 1.1.2021 výši platu ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. a ředitele Kultury Jablonec, p.o., dle důvodové zprávy

RM/3/2021

A.1 bere na vědomí

dopis pana P***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení správy bytových objektů.

A.2 bere na vědomí

dopis firmy Sundisk s. r. o., Podhorská 1124/93, Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení majetkoprávního, odboru humanitního, jednatele společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. a ředitele organizace Kultura Jablonec, p. o.

B. souhlasí

s přechodem nájmu bytu č. 10 o velikosti 1+1 ve II. patře domu Na Kopci 11/3056 v Jablonci nad Nisou na pana P***** K*****, bytem *****, s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku. Před podpisem nájemní smlouvy pan K***** složí jistotu ve výši trojnásobku nájemného, umožní kontrolu technického stavu bytu a převezme byt ve stavu v jakém je, bez nároku na jakékoliv úpravy od pronajímatele.

RM/4/2021

A. bere na vědomí

podnět kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 9. 12. 2020 dle důvodové zprávy

RM/5/2021

A. schvaluje

výpůjčku 2 ks tabletů a smlouvu o výpůjčce za účelem využití služby online tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu pro osoby se sluchovým postižením nazvané „Tichá linka“ od organizace Tichý svět, o.p.s., Staňkovská 378, 198 00 Praha 9 a to na dobu životnosti předmětu výpůjčky.

RM/6/2021

A. schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Základní uměleckou školu Vodňany, nám. 5. května 104, 389 01 Vodňany, IČ 70835560, ve výši 20 000,- Kč, dle důvodové zprávy.

RM/7/2021

A. schvaluje
uzavření Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „I/14 Jablonec nad Nisou, úpravy na vstupu do intravilánu“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, IČ: 65993390, správou Liberec

RM/8/2021

A. schvaluje

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících tramvajovou linkou č. 11 na území statutárního města Jablonec nad Nisou (a statutárního města Liberec) ze dne 1.7.2020, ev. č. SMJ SD/2020/0443, ev. č. DPMLJ 2 044 20 10, mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. na straně druhé

B. pověřuje

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, uzavřít Dodatek č. 01 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících tramvajovou linkou č. 11 na území statutárního města Jablonec nad Nisou (a statutárního města Liberec) ze dne 1.7.2020, ev. č. SMJ SD/2020/0443, ev. č. DPMLJ 2 044 20 10, mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. na straně druhé

RM/9/2021

A. schvaluje
pronájem p.p.č. 827/1 o výměře 1214 m 2, p.p.č. 815/31 o výměře 123 m 2vše v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vybudování pumptrackové dráhy pro pana M***** M***** Harrachov*****Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanovit ve výši 100,- Kč/m 2/rok.

RM/10/2021

A.1 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 77/1 v k.ú. Lukášov.
A.2 schvaluje
zveřejnění záměru směny části p.p.č. 1445, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1445/2 o výměře 1002 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví Ing. M***** a pana O***** za části p.p.č. 66/1, geometrickým plánem nově značené jako p.p.č. 66/8 o výměře 1110 m 2, p.p.č. 66/9 o výměře 1101 m 2a p.p.č. 111 o výměře 116 m 2vše v k.ú. Proseč nad Niso ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.
A.3 schvaluje
zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 991/4 a části p.p.č. 991/5 o výměře cca 250 m 2vše v k.ú. Rýnovice.
A.4 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 917/3 v k.ú. Jablonecké Paseky.
A.5 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 547/1 o výměře cca 30 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.6 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 547/1 o výměře cca 400 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady.

RM/11/2021

A. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/12/2021

A. bere na vědomí

informaci škodní komise o škodní události č. 88 popsané v důvodové zprávě

B. schvaluje

řešení škodní události č. 88 dle návrhu škodní komise v důvodové zprávě

RM/13/2021

A.1 schvaluje
s okamžitou účinností změnu přílohy č. 1 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou - nová funkční náplň odboru územního a hospodářského rozvoje
A.2 schvaluje
s okamžitou účinností změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, spočívající v prodloužení zřízeného pracovního místa s celým úvazkem (7.2.9) do 31.12.2023 na odboru územního a hospodářského rozvoje, a to z důvodu realizace připravených rozvojových projektů dešťové kanalizace a další technické infrastruktury ve středu města, vyžadující mimořádné a časově ohraničené posílení personálního stavu odboru.
B. pověřuje
JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN, publikovat aktualizované znění přílohy č. 1 a 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou platné k 7. 1. 2021 a podniknout personální opatření k realizaci schválené změny

RM/14/2021

A. schvaluje

platy ředitelům MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM ve výši uvedené v příloze důvodové zprávy.

RM/15/2021

A. schvaluje

uzavření příkazní smlouvy se spol. Jablonecká dopravní a.s., sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 06873031 v textovém znění dle přílohy

Vytvořeno 12.1.2021 14:31:23 | přečteno 142x | Petr Vitvar