Zápis z rady 18/2021

Zápis z 18. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 6. května 2021 od 9.30 hodin v zasedací síni č. 202/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MUDr. Vít Němeček, MBA

Ing. Stanislav Říha

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil jednání 18. rady města v 9,32 hod.

Přítomni byli osobně 4 členové RM, způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy videokonferencí, se účastnili –

MUDr. Vít Němeček, Ing. Petr Roubíček, Ing. Miloš Vele, Petr Vobořil, Mgr. Jan Zeman.

Bylo přítomno 9 členů rady města z celkového počtu 9.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

- neveřejné přílohy k bodu č. 21) Jmenování ředitele ZŠ Pivovarská

- neveřejné přílohy k bodu č. 26) Návrh a vyjádření jednatele a předsedy Dozorčí rady TSJ, s.r.o. na vyplacení mimořádné odměny za rok 2020 jednateli a výkonnému řediteli TSJ, s.r.o. Mgr. Milanu Nožičkovi

- neveřejné přílohy k bodu č. 33) Mimořádná odměna řediteli příspěvkové organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou v souvislosti s epidemií COVID-19

- bod na stůl č. 23) Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého - rozhodnutí o výběru zhotovitele

- bod na stůl č. 36) Dohoda k vypořádání věcných břemen se spol. GREPA Networks s.r.o.

- bod na stůl č. 37) Postup majetkoprávního vypořádání historického majetku s Úřadem práce ČR

- bod na stůl č. 38) Dodatek č. 2 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

- bod na stůl č. 39) Zaměstnanecké jízdné pro pracovníky Umbrella Coach & Buses s.r.o.

- bod vyjádření OV Proseč k bodu č. 31

Program:

1) Výroční zpráva společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. za rok 2020

předkládá: Mgr. Milan Nožička, jednatel TSJ

2) Kupní smlouva na „Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na období květen 2021 – duben 2022

předkládá: Mgr. Milan Nožička, jednatel TSJ

3) Pronájem bytů

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

4) Dohody o uznání dluhu

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

5) Dopisy občanů

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

6) Peněžité dary - kancelář primátora

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

7) Změny ve složení komisí Rady města

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

8) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace zřízené městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 - Městská knihovna

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

9) Nemocnice Jablonec n.N.,p.o. - změna rozpočtu r. 2021

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

10) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace zřízené městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 - Kultura Jablonec, p. o.

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

11) CSS p. o. - změna rozpočtu a závazných ukazatelů r. 2021

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

12) Schválení odpisového plánu příspěvkové organizace - Kultura Jablonec, p. o.

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

13) Schválení darů a nadačního příspěvku příspěvkovým organizacím

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

14) Schválení darů p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

15) Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 - DDM Vikýř a Základní umělecká škola

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

16) Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 - základní školy

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

17) Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 - mateřské školy

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

18) Poskytnutí dotací z rozpočtu města - Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

19) Kritéria čerpání rezervy Covid kultura na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury v r. 2021

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

20) Plán investic Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

21) Jmenování ředitele ZŠ Pivovarská - neveřejné

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

22) Zateplení ZŠ Rychnovská č.p. 215 - rozhodnutí o výběru zhotovitele

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

23) Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého - rozhodnutí o výběru zhotovitele – "na stůl"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

24) Smlouva o právu k provedení stavby - "Info C"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

25) Výše nájemného v nově opravených bytech ve vlastnictví SMJN

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

26) Návrh a vyjádření jednatele a předsedy Dozorčí rady TSJ, s.r.o. na vyplacení mimořádné odměny za rok 2020 jednateli a výkonnému řediteli TSJ, s.r.o. Mgr. Milanu Nožičkovi – Neveřejné

předkládá: Mgr. Jan Zeman, RZ

27) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena - "Info C, M, P, Š, V"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

28) Věcná břemena - "Info N, R, Š"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

29) Poskytnutí slevy na nájemném - COVID-19

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

30) IV. rozpočtová opatření 2021

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

31) Pronájem pozemků - "Info C,P,K,V,Š"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

32) Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů - "Info V,Ž,N,P"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

33) Mimořádná odměna řediteli příspěvkové organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou v souvislosti s epidemií COVID-19 - neveřejné

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

34) Změna organizačního řádu MMJN

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

35) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

36) Dohoda k vypořádání věcných břemen se spol. GREPA Networks s.r.o. - "na stůl"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

37) Postup majetkoprávního vypořádání historického majetku s Úřadem práce ČR - na stůl

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

38) Dodatek č. 2 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících - čas. 9,45 hod.

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

39) Zaměstnanecké jízdné pro pracovníky Umbrella Coach & Buses s.r.o. - čas. 9,45 hod.

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

40) Diskuze

Program jednání byl schválen 9-0-0

Primátor města přistoupil k projednání časovaných bodů č. 38 a 39.

38) Dodatek č. 2 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících - čas. 9,45 hod.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. Wejnar – komentář dle důvodové zprávy. Pro SMJN z dodatku nevyplývá žádné riziko, smlouva, která je se společností sepsána, je ve smyslu, že dopravce nese riziko tržeb a SMJN hradí pouze nasmlouvanou výši kompenzace.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/235/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

žádost dopravce Umbrella Coach & Buses s.r.o. o úpravu podmínek Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, konkrétně bodu 7.7 Smlouvy týkající se povinnosti provádění přepravní kontroly na spojích MHD,

B. s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, viz. příloha, se společností Umbrella Coach & Buses s.r.o., sídlo Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 02665824.

39) Zaměstnanecké jízdné pro pracovníky Umbrella Coach & Buses s.r.o. - čas. 9,45 hod.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. Wejnar – komentář dle důvodové zprávy, jedná se o tradiční benefit.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/236/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

žádost dopravce Umbrella Coach & Buses s.r.o. k zavedení zaměstnaneckého jízdného pro pracovníky MHD Jablonecko,

B. s o u h l a s í

se zavedením zaměstnaneckého jízdného pro pracovníky MHD Jablonecko dopravce Umbrella Coach & Buses s.r.o., sídlo Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 02665824 dle důvodové zprávy.

1) Výroční zpráva společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. za rok 2020

Předkládá: Mgr. Milan Nožička, jednatel TSJ

Mgr. Nožička – rok 2020 začal z hlediska zimní údržby ztrátou, která byla kompenzována zvýšenými výkony dalších zakázek během roku. Dále popsal hospodaření TSJ s.r.o. dle Výroční zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/198/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec n. N., s.r.o.,

výroční zprávu společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. za rok 2020, včetně zprávy o vztazích za rok 2020 a dalších příloh;

B. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec n. N., s.r.o.:

1. zúčtování hospodářského výsledku ve výši 848 804,46 Kč z účtu 431 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let, v souladu s vyjádřením dozorčí rady pro valnou hromadu

2. vyjádření dozorčí rady pro valnou hromadu:

a) k účetní závěrce společnosti za rok 2020

b) k zúčtování hospodářského výsledku za rok 2020

c) k Zprávě o vztazích za rok 2020

3. zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky a ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě k datu 31. 12. 2020

2) Kupní smlouva na „Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na období květen 2021 – duben 2022

Předkládá: Mgr. Milan Nožička, jednatel TSJ

Mgr. Nožička – jedná se o každoroční soutěž, dále komentář dle důvodové zprávy.

Ing. Říha – když se asfaltují větší povrchy a v tom místě naroste doprava, jak to máte z hlediska bezpečnosti pro Vaše zaměstnance zajištěné? Nešlo by místo značek to řešit třeba semafory?

Mgr. Nožička – tyto postupy jsou řešeny s dopravní inženýrkou, která vydává návrh na řešení situace, kdy jsou vypracovány určité standardy, které musíme dodržet.

Ing. Roubíček – kromě doporučení od dopravní inženýrky se musíme řídit i nařízeními od Policie ČR.

Proběhla diskuze o řešení bezpečnosti v případě dopravních staveb na komunikacích.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/199/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

v y s l o v u j e

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., souhlas s uzavřením Kupní smlouvy na „Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na období květen 2021 – duben 2022“, dle přiložené důvodové zprávy.

3) Pronájem bytů

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/200/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:

M. Š., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. J., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Janu Sychrovi, bytem Komenského 11, Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Komenského 11, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Lidická 7, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Podhorská 20A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

A. A., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 33, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Ľ. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

E. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. Š., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L. Č. a A. B., oba bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

L. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

D. N., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. T., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

S. H., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

A. P., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

L. P., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

D. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. Š., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

M. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

R. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

A. Č., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2. H. H., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. Š., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

D. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Z. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

S. D., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

E. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. F., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

J. D., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

J. L., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. Č., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. N., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. P., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

P. H., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

D. Š., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

D. Z., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

N. N., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

P. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+3, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

M. Z., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

A. G., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

F. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

J. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 3+kk, Široká 12, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3. nájemní smlouvu k těmto obecním bytům:

V. P., trv. Jablonec nad Nisou

byt 0+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. L., trv. Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

B. r o z h o d l a

1. zařadit do Seznamu žadatelů o BZU tyto žadatele:

M. S., Jablonec nad Nisou

E. M., Jablonec nad Nisou

S. M., Jablonec nad Nisou

2. vyřadit ze Seznamu žadatelů o BZU tyto žadatele:

V. Š., Jablonec nad Nisou

E. M., Jablonec nad Nisou

J. S., Jablonec nad Nisou

4) Dohody o uznání dluhu

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/201/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření dohody o uznání dluhu:

 1. s žadatelkou Ing. V. P., bytem Jablonec nad Nisou za jistinu vč. příslušenství v celkové výši 16.179 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 179 Kč

 2. s žadatelem P. K., bytem Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 5.227 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 400 Kč a poslední splátka bude činit 227 Kč

 3. s žadatelem V. Č., bytem Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 5.392 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.500 Kč a poslední splátka bude činit 892 Kč

 4. s žadatelem V. K., bytem Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 12.858 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.100 Kč a poslední splátka bude činit 758 Kč

 5. s žadatelem A. E., bytem Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 4.413 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 400 Kč a poslední splátka bude činit 413 Kč

 6. s žadatelem L. V., bytem Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 8.383 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 383 Kč

B. p o v ě ř u j e

Mgr. Pavla Kozáka, vedoucího odboru technického, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

5) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský – usnesení je ve variantách u posledních podbodů – schvaluje – neschvaluje, budeme hlasovat zvlášť.

Původní návrh usnesení:

C. Varianta I

schvaluje prominutí povinnosti …….

D. Varianta II

neschvaluje prominutí povinnosti ………

Hlasování o podbodech A,B 9-0-0

Hlasování o podbodu C Varianta I. 7-0-2

Podbod C byl zařazen jako bod č. 5 do podbodu B.

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ RM/202/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

 1. dopis paní M. N., Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení správy bytových objektů.

 2. dopis Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Nemocniční 5, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových objektů.

 3. dopis pana Pavla Kutíka, IČ 726 86 863, se sídlem podnikání Gollova 468/16, 460 01 Liberec IV – Perštýn, a vyjádření oddělení správy bytových objektů, oddělení majetkoprávního a oddělení právního a veřejných zakázek.

B. s c h v a l u j e

 1. paní M. N. slevu z nájemného za období od 1. 1. 2021 – 12. 1. 2021, a to ve výši 3.661 Kč u bytu č. 9 v objektu Lidická 14/1904, Jablonec nad Nisou.

 2. poskytnutí 3 bytových jednotek v obecním zájmu na rok 2021 pro zaměstnance p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou.

 3. paní I. N. nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 11 o velikosti 1+2 v objektu Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok od 1.

 4. 2021 a za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

 5. paní Bc. D. S. nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 19 o velikosti 1+1 v objektu Řetízková 9/3053, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok od 1. 6. 2021 a za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

 6. prominutí povinnosti pana Pavla Kutíka, IČ 726 86 863, se sídlem podnikání Gollova 468/16, 460 01 Liberec IV – Perštýn, uhradit smluvní pokutu ve výši 11 280,-Kč, která vznikla z titulu pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojené s nájmem nebytového prostoru na adrese Lidická 1904/14 v Jablonci nad Nisou v období od ledna 2020 do dubna 2021.

6) Peněžité dary - kancelář primátora

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/203/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. poskytnutí peněžitého daru o. p. s. Zdravotní klaun, o. p. s, IČ: 26547953, se sídlem: Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9, ve výši 10 000Kčurčený k částečnému uhrazení nákladů spojených s nákupem osobních ochranných prostředků a antigenních testů pro potřeby klaunů.

2. poskytnutí peněžitého daru z.s. BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, IČ: 27006891, se sídlem: Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10,ve výši 10000Kč, který bude určen na částečnou úhradu nákladů souvisejících s instalací nového typu babyboxu v areálu jablonecké nemocnice.

7) Změny ve složení komisí Rady města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/204/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

1. rezignaci paní Šárky Šulcové (navržena Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura) na pozici členky komise humanitní a sociální péče,

2. rezignaci paní Lenky Ackermannové (navržena Společně pro Jablonec) na pozici členky komise pro výchovu a vzdělávání,

B. j m e n u j e

1. Alenu Martínkovou (navržena Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura) členkou komise humanitní a sociální péče,

2. Mgr. Michaelu Tejmlovou, LL.M.(navržena Společně pro Jablonec) členkou komise pro výchovu a vzdělávání.

8) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace zřízené městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 - Městská knihovna

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/205/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace zřízené městem Jablonec nad Nisou

2. výsledek hospodaření ve výši 61 765,31 Kč a jeho převedení do fondů v členění 51 765,31 Kč do rezervního fondu a 10 000,- Kč do fondu odměn.

9) Nemocnice Jablonec n.N.,p.o. - změna rozpočtu r. 2021

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/206/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

změnu rozpočtu r. 2021 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., dle důvodové zprávy.

10) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace zřízené městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 - Kultura Jablonec, p. o.

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/207/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Kultura Jablonec, p. o. zřízené městem Jablonec nad Nisou

2. výsledek hospodaření ve výši 198 313,89 Kč a převedení celé jeho výše do rezervního fondu.

11) CSS p. o. - změna rozpočtu a závazných ukazatelů r. 2021

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/208/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

změnu rozpočtu a závazných ukazatelů r. 2021 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., dle důvodové zprávy.

12) Schválení odpisového plánu příspěvkové organizace - Kultura Jablonec, p. o.

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/209/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

odpisový plán příspěvkové organizace Kultura Jablonec, p. o. zřízené statutárním městem Jablonec nad Nisou.

13) Schválení darů a nadačního příspěvku příspěvkovým organizacím

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/210/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

1. souhlas s přijetím účelově určených darů do vlastnictví příspěvkových organizací:

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace finanční dar ve výši 33 333,-Kč a věcný dar v hodnotě 23 595,-Kč

- Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace finanční dar ve výši 4 200,- Kč

- Mateřská Jablonec nad Nisou-Mšeno, J. Hory 31, příspěvková organizace věcný dar v hodnotě 23 595,-Kč

dle důvodové zprávy.

2. souhlas s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace ve výši 10 000,- Kč dle důvodové zprávy.

B. p o v ě ř u j e

podpisem smluv ředitele příspěvkových organizací

14) Schválení darů p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/211/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

souhlas s přijetím darů do svého vlastnictví pro: Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., finanční dary účelové určené v celkové výši 163.300,-- Kč za období 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 dle důvodové zprávy,

B. p o v ě ř u j e

podpisem darovacích smluv ředitele příspěvkové organizace.

15) Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 - DDM Vikýř a Základní umělecká škola

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/212/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 vč. rozdělení výsledku hospodaření:

 1. Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace - ztrátu ve výši 1 125,24 Kč pokrýt z rezervního fondu

 2. Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 27 058,32 Kč převést do rezervního fondu.

16) Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 - základní školy

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/213/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2019 vč. rozdělení výsledku hospodaření:

 1. Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace – výsledek hospodaření ve výši 24 039,56 Kč převést do rezervního fondu;

 2. Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace – výsledek hospodaření ve výši 89 804,90 Kč převést do rezervního fondu;

 3. Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace – výsledek hospodaření ve výši 62 304,14 Kč převést v členění 57 304,14 Kč do rezervního fondu a 5 000,- Kč do fondu odměn;

 4. Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace – výsledek hospodaření ve výši 81 746,45 Kč převést do rezervního fondu;

 5. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace – výsledek hospodaření ve výši 45 567,46 Kč převést do rezervního fondu;

 6. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace – výsledek hospodaření ve výši 46 514,16 Kč převést do rezervního fondu;

 7. Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace – výsledek hospodaření ve výši 59 472,78 Kč převést v členění 49 472,78 Kč do rezervního fondu a 10 000,- Kč do fondu odměn.

 8. Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace – výsledek hospodaření ve výši 292 043,39 Kč převést do rezervního fondu;

 9. Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace – výsledek hospodaření ve výši 50 132,13 Kč převést do rezervního fondu.

17) Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 - mateřské školy

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/214/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 vč. rozdělení výsledku hospodaření:

 1. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 41 028,47 Kč převést v členění 39 028,47 Kč do rezervního fondu a 2 000,- Kč do fondu odměn;

 2. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Čs. armády 37, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 29 123,04 Kč převést do rezervního fondu;

 3. Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 21 308,88 Kč převést v členění 19 308,88 Kč do rezervního fondu a 2 000,- Kč do fondu odměn;

 4. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace - výsledek hospodaření je nulový;

 5. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 30 046,89 Kč převést do rezervního fondu;

 6. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 126 691,73 Kč převést do rezervního fondu;

 7. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, J. Hory 31, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 22 195,65 Kč převést do rezervního fondu;

 8. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 128 046,76 Kč převést do rezervního fondu;

 9. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 11 481,30 Kč převést do rezervního fondu;

 10. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Mechová 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 25 267,46 Kč převést v členění 22 267,46 Kč do rezervního fondu a 3 000,- Kč do fondu odměn;

 11. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 129 224,11 Kč převést v členění 124 224,11 Kč do rezervního fondu a 5 000,- Kč do fondu odměn;

 12. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 4 523,15 Kč převést v členění 3 523,15 Kč do rezervního fondu a 1 000,- Kč do fondu odměn;

 13. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 2 569,56 Kč převést do rezervního fondu;

 14. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 8 168,21 Kč převést do rezervního fondu;

 15. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace - výsledek hospodaření je nulový;

 16. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Tichá 19, příspěvková organizace - výsledek hospodaření je nulový;

 17. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 144 321,49 Kč převést v členění 139 321,49 Kč do z rezervního fondu a 5 000,- Kč do fondu odměn;

 18. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 53 830,87 Kč převést v členění 51 830,87 Kč do rezervního fondu a 2 000,- Kč do fondu odměn.

18) Poskytnutí dotací z rozpočtu města - Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek – jedná se o malý dotační titul na sociálním odboru magistrátu.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/215/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města v rámci Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví v roce 2021 níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu:

 1. Vodní záchranná služba ČČK Jablonec nad Nisou, pobočný spolek, E. Floriánové 1736/8, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ 64668584, na Školení členů Vodní záchranné služby a širší veřejnosti v poskytování první pomoci

  (Materiál - resuscitační model dospělák, resuscitační model dítěte), ve výši 5 000,- Kč.

 2. Spolku přátel hudby Jablonec n/N, z. s., Finské domky 3188/35, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 66111358, na Muzikorelaxaci s pohybem

  (Materiál – výtvarné a kreativní potřeby; Služby - vzdělávací kurz; Osobní náklady - honoráře, finanční odměny lektorů, hudebníků, asistentů), ve výši 10 000,- Kč.

 3. Unii ROSKA – reg.org. ROSKA JABLONEC NAD NISOU, z.p.s., Pasecká 4228/23, 46602, Jablonec nad Nisou, IČ 64668517, na Rekondici s hiporehabilitačním programem (Služby - ubytování a strava), ve výši 5 000,- Kč.

 4. Celia-život bez lepku o. p. s., Nová Ves č. p. 198, 463 31, Nová Ves, IČ 27048861, na Aktivity směřující ke zlepšení života celiaků a jejich rodin (Osobní náklady – DPP), ve výši 10 000,- Kč.

 5. Svazu tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizaci Jablonec nad Nisou, Na Vršku 3921/2, 46601, Jablonec nad Nisou, IČ 60253509, na Provoz půjčovny kompenzačních pomůcek (Služby - nájemné), ve výši 7 000,- Kč.

 6. Sdružení TULIPAN, z.s, Sokolská 113/8, 460 01 Liberec, IČ 26672472, na Psychologické poradenství pro osoby handicapované zejména duševně (Osobní náklady - DPP - psychologické poradenství pro handicapované osoby), ve výši 9 000,- Kč.

B. r o z h o d u j e

o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města v rámci Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví v roce 2021 níže uvedenému žadateli z důvodu vyřazení žádosti:

SPMP ČR pobočnému spolku Jablonec nad Nisou, pobočný spolek, E. Floriánové 1736/8, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ 64668410, na Rekondiční a rehabilitační pobyt (Služby - ubytování a stravování), ve výši 5 000,- Kč. Žádost podána po termínu.

19) Kritéria čerpání rezervy Covid kultura na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury v r 2021

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek – materiál je předkládán poté, co jsme schválili zrušení dotačního titulu na akce.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/216/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

kritéria čerpání rezervy Covid kultura na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury v roce 2021

20) Plán investic Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek – materiál je předkládán z důvodu úvěru.

MUDr. Němeček – jedná se o formální záležitost, abychom vyhověli dikci úvěrové smlouvy, nejedná se o zvýšení nároků dotace z rozpočtu města.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/217/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

plán investic Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., dle důvodové zprávy.

21) Jmenování ředitele ZŠ Pivovarská - neveřejné

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek – konkurzní komise zvolila uchazeče, který splnil všechny podmínky výběrového řízení.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/218/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

1. výsledek konkursního řízení,

2. oznámení Mgr. Jana Valáška o vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace, a to ke dni 31. 7. 2021,

B. j m e n u j e

ke dni 1. 8. 2021 na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace, Mgr. Miroslava Krajinu,

C. s c h v a l u j e

ke dni 1. 8. 2021 plat uvedený v důvodové zprávě pro Mgr. Miroslava Krajinu, ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace.

22) Zateplení ZŠ Rychnovská č.p. 215 - rozhodnutí o výběru zhotovitele

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – akce bude realizována, pokud bude získána dotace. Takto je i koncipována smlouva o dílo, vítěz s tím je srozuměn.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/219/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

ve věci veřejné zakázky „ZŠ Jablonec nad Nisou – Rychnovská čp. 215 – výměna oken, zateplení fasády, vzduchotechnika“, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností STAV-AGENCY, s.r.o. se sídlem Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 25482505, za nabídkovou cenou 9.017.193,42 Kč bez DPH (10.910.804,04 Kč vč. DPH);

B. p o v ě ř u j e

1. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele STAV-AGENCY, s.r.o.za nabídkovou cenou 9.017.193,42 Kč bez DPH a dále k zajištění všech úkonů nezbytných k dokončení procesu zadání této veřejné zakázky

2. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města a Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, podpisem smlouvy na zakázku „ZŠ Jablonec nad Nisou – Rychnovská čp. 215 – výměna oken, zateplení fasády, vzduchotechnika“, s vítězným dodavatelem STAV-AGENCY, s.r.o. se sídlem Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 25482505, za nabídkovou cenou 9.017.193,42 Kč bez DPH (10.910.804,04 Kč vč. DPH).

23) Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého -rozhodnutí o výběru zhotovitele – "na stůl"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – byla vysoutěžena asi o 10% nižší cena, než byla projekční.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/220/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

1. ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého v Jablonci nad Nisou – část A“, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se SaM silnice a mosty a.s. se sídlem Česká Lípa, Máchova 1129/6, IČ 25018094, s nabídkovou cenou 11 591 505,54 Kč bez DPH (14 025 721,70 Kč s DPH 21%)

2. ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého v Jablonci nad Nisou – část B“, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se AŽD Praha s.r.o. se sídlem Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146/2, IČ 48029483, s nabídkovou cenou 2 646 475,42 Kč bez DPH (3 202 235,26 Kč s DPH 21%)

B. p o v ě ř u j e

1. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele SaM silnice a mosty a.s. s nabídkovou cenou 11 591 505,54 Kč bez DPH a dodavatele AŽD Praha s.r.o. s nabídkovou cenou 2 646 475,42 Kč bez DPH a dále k zajištění všech úkonů nezbytných k dokončení procesu zadání této veřejné zakázky

2. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města a Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, podpisem smlouvy na zakázku „Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého v Jablonci nad Nisou – část A“ , s vítězným dodavatelem SaM silnice a mosty a.s. se sídlem Česká Lípa, Máchova 1129/6, IČ 25018094, s nabídkovou cenou 11 591 505,54 Kč bez DPH a na zakázku Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého v Jablonci nad Nisou – část B“ s vítězným dodavatelem AŽD Praha s.r.o. se sídlem Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146/2, IČ 48029483, s nabídkovou cenou 2 646 475,42 Kč bez DPH

24) Smlouva o právu k provedení stavby - "Info C"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/221/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469 k rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. Průmyslová v pozemcích p.č. 2352/17, 2382/3, 2557/5, 2557/2, 2379/1, 2384/11 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

25) Výše nájemného v nově opravených bytech ve vlastnictví SMJN

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/222/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

výši nájemného v nově opravených bytech ve vlastnictví SJMN takto:

 1. byt č. 24 v objektu Lípová 9/3521, Jbc (0+1, 28,40 m2) - nájemné ve výši 120 Kč/m2/měsíc

 2. byt č. 25 v objektu Lípová 9/3521, Jbc (0+1, 28,40 m2) - nájemné ve výši 120 Kč/m2/měsíc

 3. byt č. 8 v objektu P. Bezruče 54/2680, Jbc (1+1, 41,40 m2) - nájemné ve výši 120 Kč/m2/měsíc

 4. byt č. 2 v objektu Opletalova 35/2681, Jbc (1+1, 39,73 m2) - nájemné ve výši 120 Kč/m2/měsíc

 5. byt č. 6 v objektu Opletalova 33/2682, Jbc (0+1, 34,00 m2) - nájemné ve výši 120 Kč/m2/měsíc

 6. byt č. 11 v objektu Na Úbočí 14/4326, Jbc (1+2, 58,26 m2) - nájemné ve výši 120 Kč/m2/měsíc

 7. byt č. 27 v objektu Na Úbočí 14/4326, Jbc (1+1, 41,38 m2) - nájemné ve výši 120 Kč/m2/měsíc

 8. byt č. 40 v objektu Na Úbočí 14/4326, Jbc (1+2, 58,26 m2) - nájemné ve výši 120 Kč/m2/měsíc

 9. byt č. 43 v objektu Na Úbočí 14/4326, Jbc (1+2, 58,26 m2) - nájemné ve výši 120 Kč/m2/měsíc

 10. byt č. 52 v objektu Na Úbočí 14/4326, Jbc (1+1, 40,43m2)- nájemné ve výši 120 Kč/m2/měsíc

26) Návrh a vyjádření jednatele a předsedy Dozorčí rady TSJ, s.r.o. na vyplacení mimořádné odměny za rok 2020 jednateli a výkonnému řediteli TSJ, s.r.o. Mgr. Milanu Nožičkovi – Neveřejné

Předkládá: Mgr. Jan Zeman, RZ

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/223/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec n. N., s.r.o., návrh jednatele TSJ, s.r.o. na vyplacení mimořádné odměny za rok 2020 jednateli a výkonnému řediteli TSJ, s.r.o. Mgr. Milanu Nožičkovi za plnění úkolů za rok 2020, včetně vyjádření předsedy Dozorčí rady.

B. s c h v a l u j e

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec n. N., s.r.o., výplatu mimořádné odměny pro Mgr. Milana Nožičku, jednatele a výkonného ředitele TSJ, s.r.o., dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 důvodové zprávy.

27) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena - "Info C, M, P, Š, V"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/224/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností BIMONT s.r.o., České mládeže 713/122, 460 08 Liberec, IČ 47781262 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 2500/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 2500/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IV–12-4020325 JN, JBC, Na Hranici, kNN smyčka SS100“.

2. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou Energetickou montážní společností Liberec, s.r.o., Budyšínská 1294, 460 01 Liberec, IČ 62743325 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 744/7, 2361, 828 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 744/7, 2361, 828 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IV–12-4020629 JN – Jablonec n.N., U Nisy – TR, RNN, kNN, SD “.

3. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311 k rekonstrukci plynovodu v p.p.č. 745/3, 745/4, 745/5, 745/6, 745/23, 745/24, 745/25, 745/27, 745/28, 745/29, 745/30, 745/54, 745/57, 745/62 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynovod včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 745/3, 745/4, 745/5, 745/6, 745/23, 745/24, 745/25, 745/27, 745/28, 745/29, 745/30, 745/54, 745/57, 745/62 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „HAV MS Jablonec nad Nisou - Liberecká“.

4. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311 k rekonstrukci plynovodu v p.p.č. 810/14, 810/23, 812/5, 1711 a st.p.č. 826/2, 843/3, 844/3, 845/3, 846/3 vše v k.ú. Jablonecké Paseky a v p.p.č. 1470/27, 1474/1, 2427 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynovod včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 810/14, 810/23, 812/5, 1711 a st.p.č. 826/2, 843/3, 844/3, 845/3, 846/3 vše v k.ú. Jablonecké Paseky a v p.p.č. 1470/27, 1474/1, 2427 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Reko MS Jablonec nad Nisou – Sídliště Šumava 2. etapa“.

5. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Ing. A. R., bytem Jablonec nad Nisou ke stavbě vodovodní přípojky v p.p.č. 1488/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou k rodinnému domu č.p. 450 s podmínkami odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 1488/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou ke st.p.č. 1525, jejíž součástí je stavba č.p. 450 a p.p.č. 1526/1 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou pro Ing. A. R., bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

6. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Ing. R. B., bytem Stráž nad Nisou ke stavbě vodovodního řadu v p.p.č. 1120 v k.ú. Proseč nad Nisou.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního řadu v p.p.č 1120 v k.ú. Proseč nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný), a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 (budoucí oprávněný) a Ing. R. B., bytem Stráž nad Nisou (investor) a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

7. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s manžely A. Ch., bytem Praha a V. Ch., bytem Semice ke stavbě kanalizační a telekomunikační přípojky a sjezdu na p.p.č. 537/4 v k.ú. Proseč nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 516/1 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 537/4 v k.ú. Proseč nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 516/1 v k.ú. Proseč nad Nisou pro manžele A. Ch., bytem Praha a V. Ch., bytem Semice, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování telekomunikační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikační přípojky v p.p.č. 537/4 v k.ú. Proseč nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 516/1 v k.ú. Proseč nad Nisou pro manžele A. Ch., bytem Praha a V. Ch., bytem Semice, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

8. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností a-net Liberec s.r.o., Hradební 654/32, 460 06 Liberec, IČ 28687965 ke stavbě telekomunikačního vedení v p.p.č. 825/2, 2367/1, 825/3, 825/1, 2361, 2637/1, 2637/16 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování telekomunikačního vedení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikačního vedení v p.p.č. 825/2, 2367/1, 825/3, 825/1, 2361, 2637/1, 2637/16 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností a-net Liberec s.r.o., Hradební 654/32, 460 06 Liberec, IČ 28687965, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Telekomunikační přípojka Jablonec nad Nisou - Neptun“.

9. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností a-net Liberec s.r.o., Hradební 654/32, 460 06 Liberec, IČ 28687965 ke stavbě telekomunikačního vedení v p.p.č. 2336/2, 2549/1, 2549/2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování telekomunikačního vedení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikačního vedení v p.p.č. 2336/2, 2549/1, 2549/2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností a-net Liberec s.r.o., Hradební 654/32, 460 06 Liberec, IČ 28687965, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Telekomunikační přípojka Jablonec nad Nisou - Pasířská“.

28) Věcná břemena - "Info N, R, Š"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/225/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

d o p l ň u j e

1. usnesení č. 528/2019/10.b) ze dne 7.11.2019, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2453/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

2. usnesení č. 287/2020/8.b) ze dne 18.6.2020, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 1353/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

3. usnesení č. 589/2019/2.b) ze dne 5.12.2019, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 799 v k.ú. Rýnovice se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, (oprávněný). Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

29) Poskytnutí slevy na nájemném - COVID-19

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/226/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

slevu na nájemném v prostorách sloužících k podnikání a objektech ve vlastnictví města nájemcům (i podnájemcům), podnikatelům – právnickým i fyzickým osobám, a to:

BUBLINA-JBC, z.s.– dětská skupina – Mozartova 24 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 4.660 Kč).

Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 50% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.

BISPOL GOLD s.r.o.– prodejna šperků – budova radnice Mírové náměstí 19 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 15.300 Kč).

Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 50% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.

Jiří Ječný– prodejna oděvů – Komenského 2 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 13.000 Kč).

Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 50% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.

MEDCOM, s.r.o.

LÉKÁRNA U ANDĚLA – Komenského 595/11 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 26.112 Kč).

Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 25% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.

TRAFIKA NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ – Komenského 485/2 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 11.733 Kč).

Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 25% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.

TRAFIKA NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ – Lidická 678/7 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 35.000 Kč).

Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 25% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.

Miroslav Stach – hostinská činnost – Lidická 14 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 4.500 Kč).

Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 50% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.

My Kokonín – spolková činnost – budova kulturního domu v Kokoníně (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 4.167 Kč).

Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 100% z nájemného po dobu 8 měsíců (od 1.7. do 28.2. 2022), a to s účinností od 1. 7. 2021.

Martin Hejl – podnájemce spol. Kultura Jablonec, p.o. – provozuje bufet v Kině Radnice (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 3.800 Kč).

Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 100% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.

Vaše pekárna a.s.(předchozí název Pekařství Šumava group a.s., vymazáno z OR 1.1. 2021, nahrazeno Vaše pekárna a.s.) – prodejna pečiva a občerstvení – Lidická 7 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 36.308 Kč).

Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 25% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.

Klíčové a trezorové centrum Hausner-Plný s.r.o. – prodejna a provozovna klíčového a trezorového centra + sklad - Podhorská 20a (měsíční nájemné je hrazeno ve výši celkem 15.000 Kč za prodejnu a sklad).

Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 50% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.

ŠENÝR Bijoux s.r.o. – luxusní galerie bižuterie – Mírové náměstí 19 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši celkem 9.513 Kč).

Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 50% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.

Lucie a Růžena Uhlířovy – kadeřnictví – Lidická 14 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 4.500 Kč)

Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 50% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.

Sundisk s.r.o. – nájemce spol. Kultura Jablonec, p.o.

klub Rampa

(měsíční nájemné je hrazeno ve výši 10.360 Kč)

Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 100 % z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.

Restaurace Pod Rampou

(měsíční nájemné je hrazeno ve výši 21.961 Kč)

Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 100 % z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.

30) IV. rozpočtová opatření 2021

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/227/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. č. 1–12 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:

daňové příjmy ve výši 690 928 tis. Kč

nedaňové příjmy ve výši 131 516 tis. Kč

kapitálové příjmy ve výši 26 854 tis. Kč

přijaté transfery ve výši 188 100 tis. Kč

financování ve výši 285 069 tis. Kč

celkem příjmy ve výši 1 322 467 tis. Kč

běžné výdaje ve výši 1 026 817 tis. Kč

kapitálové výdaje ve výši 275 164 tis. Kč

financování ve výši 20 486 tis. Kč

celkem výdaje ve výši 1 322 467 tis. Kč

31) Pronájem pozemků - "Info C,P,K,V,Š"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/228/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. pronájem části p.p.č. 2295/5 o výměře 25 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem předzahrádky pro společnost FRANKO & LUKAS, spol. s r.o., IČ 25080709, se sídlem Anenská 988/3, 46601 Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s pětidenní výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 2.500,- Kč/rok

 2. pronájem p.p.č. 20/1 o výměře 407 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem zahrady pro manžele M. a J., K., bytem Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/m2/rok.

 3. pachtovní smlouvy za účelem provozování zemědělské činnosti na p.p.č. 402/1 o výměře 13920 m2 a část p.p.č. 409/1 o výměře 8999 m2, p.p.č. 694/1 o výměře 3354 m2, p.p.č. 697/1 o výměře 1391 m2 vše v k.ú. Kokonín (celková výměra 27664 m2), p.p.č. 698/1 o výměře 5972 m2, p.p.č. 698/2 o výměře 393 m2,p.p.č. 788 o výměře 11426 m2 vše v k.ú. Proseč nad Nisou (celková výměra 17791 m2), p.p.č. 440 o výměře 1257 m2, p.p.č. 441 o výměře 2618 m2 vše v k.ú. Vrkoslavice (celková výměra 3875 m2) pro pana L. B., IČ 86552953, se sídlem Lučany nad Nisou. Pachtovní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců. Pachtovné se stanoví ve výši 1200,- Kč/ha/rok.

 4. pronájem části p.p.č. 703/2 o výměře 105 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou s vlastníkem, kterým je Státní pozemkový úřad, U Nisy 745/6a, 46057 Liberec 3, IČ 01312774 za účelem dětského hřiště s herními prvky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 33,- Kč/m2/rok.

B. n e s c h v a l u j e

 1. pronájem p.p.č. 2962 o výměře 18 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem pozemku pod stavbou garáže. Důvodem nesouhlasu je, že město nemá zájem pronajímat pozemky pod plechovými garážemi.

 2. pronájem části p.p.č. 614 v k.ú. Vrkoslavice. Důvodem nesouhlasu je stanovisko technického odboru.

32) Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů - "Info V,Ž,N,P"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

RNDr. Čeřovský – navrhuji, abychom o podbodu č. 5 hlasovali samostatně.

Hlasování o podbodech 1-4 9-0-0

Hlasování o podbodu 5 1-4-4

Nebyl schválen

Po neschválení podbodu č. 5 byl z usnesení vymazán.

Upravený návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ RM/229/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2493/4 o výměře cca 150 m2, p.p.č. 1999/16 o výměře 132 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

 2. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2349/3 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (celková výměra 390 m2).

 3. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1797/4 o výměře 1243 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

 4. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1223 v k.ú. Proseč nad Nisou.

33) Mimořádná odměna řediteli příspěvkové organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou v souvislosti s epidemií COVID-19 - neveřejné

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Člen rady města MUDr. Vít Němeček, MBA podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/230/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

vyplacení mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou v souvislosti s epidemií COVID-19 dle důvodové zprávy.

34) Změna organizačního řádu MMJN

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček – komentář dle důvodové zprávy, jedná se o řešení nové agendy nakládání s odpady.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/231/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s t a n o v u j e

celkový počet zaměstnanců statutárního města Jablonec nad Nisou zařazených do Magistrátu města Jablonec nad Nisou k 6. květnu 2021 na 321 (jedná se o přepočtená funkční místa, přičemž 221 je pracovníků plnících úkoly úřadu a 100 je pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce)

B. s c h v a l u j e

s účinností od 6. května 2021 změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, spočívající ve zřízení pracovního místa s plným úvazkem s označením 5.1.8 do 30.4.2022 na Odboru ekonomiky

C. p o v ě ř u j e

JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN, vydat k 6.5.2021 aktualizované znění přílohy č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou a podniknout všechna personální opatření k realizaci schválených změn

35) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/232/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

36) Dohoda k vypořádání věcných břemen se spol. GREPA Networks s.r.o. - "na stůl"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil – komentář dle důvodové zprávy

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/233/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření Dohody o společném postupu při vypořádání věcných břemen se spol. GREPA Networks s. r. o., sídlem Žitná 2324/16, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ: 25492900, v přiloženém znění

37) Postup majetkoprávního vypořádání historického majetku s Úřadem práce ČR - na stůl

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský – komentář dle důvodové zprávy

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/234/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

informace o průběhu jednání mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (SMJN) a Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Liberci, týkajících se užívání a majetkoprávního vypořádání historického majetku SMJN s Úřadem práce ČR – budov na adresách Mírové náměstí 2 a Emilie Floriánové 3 vč. přilehlých pozemků (vše specifikováno v důvodové zprávě), využívaných pro agendy úřadu práce;

B. s o u h l a s í

se základními parametry dohodnutými mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Liberci pro záměr dohody o narovnání a dalším postupu (dle důvodové zprávy);

C. s c h v a l u j e

1. předložení záměru uzavření dohody o narovnání a dalším postupu v těchto parametrech zastupitelstvu města,

2. že SMJN nebude – s ohledem na mimořádné okolnosti tohoto vypořádání historického majetku a veřejný zájem na neohrožení fungování služeb státní instituce - úřadu práce na území Jablonce nad Nisou pro veřejnost – podnikat žádné kroky vedoucí k ukončení činnosti úřadu práce v městem vlastněných budovách na adresách Mírové náměstí 2 a Emilie Floriánové 3 vč. přiléhajících pozemků, a to do doby zřízení příslušného užívacího titulu, případně výzvy SMJN k vyklizení nemovitostí z důvodu nedohody o užívání a majetkoprávním vypořádání; tento postoj SMJN pouze reflektuje snahu neohrozit v pandemické situaci chod kritické infrastruktury veřejné správy a není titulem nahrazujícím vztah založený nájemní, výpůjční či jinou smlouvou, nezakládá sám o sobě bezúplatné užívání a je podmíněn tím, že úřad práce nebude požadovat úhradu žádných nákladů, které mu na jeho základě k tomuto majetku města vzniknou;

D. u k l á d á

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, dále jednat s úřadem práce o dořešení užívání a majetkoprávního vypořádání historického majetku SMJN užívaného tímto státním úřadem v Jablonci nad Nisou dle parametrů daných tímto usnesením.

Body č.

38) Dodatek č. 2 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících - čas. 9,45 hod.

39) Zaměstnanecké jízdné pro pracovníky Umbrella Coach & Buses s.r.o. - čas. 9,45 hod.

byly již projednány.

40) Diskuze

Ing. Říha – chtěl jsem se zeptat, zda se neuvažuje o nákupu defibrilátoru do druhého služebního auta Městské policie, v současné době je pouze jeden.

RNDr. Čeřovský – potvrzuji, že se ukazuje potřebnost defibrilátoru ve služebních vozech, budu o tom jednat s ředitelem Městské policie.

Mgr. Mánek – máme připravenou slíbenou prezentaci k sociálním službám a jejich financování, pokud budete chtít, mohla by proběhnout na dalším jednání rady města.

Nebyla další diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 10,20 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Vytvořeno 11.5.2021 14:37:34 | přečteno 111x | Petr Vitvar
load