Zápis z rady 06/2021

Zápis z 6. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 5. února 2021 od 8.00 hodin v zasedací síni č. 202/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Stanislav Říha

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Omluveni: MUDr. Vít Němeček, MBA

Stálí přísedící: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil mimořádné jednání 6. rady města v 8,05 hod.

Omluvil MUDr. Víta Němečka, MBA.

Přítomno osobně bylo 5 členů RM, způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnili –

Ing. Milan Kouřil, Ing. Miloš Vele a Petr Vobořil.

Primátor města seznámil přítomné s programem:

Program:

1) Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace - neveřejné

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

2) Analyzátor iChroma - možnosti využití

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

3) Zimní stadion v Jablonci nad Nisou - aktuální řešení udržování ledové plochy

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

4) Diskuze

Program jednání byl schválen 8-0-0

1) Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace - neveřejné

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/45/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s t a n o v u j e

od 1.2.2021 výši platu ředitelky Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. dle důvodové zprávy

2) Analyzátor iChroma - možnosti využití

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský – komentář dle důvodové zprávy.

Mgr. Mánek – jedná se o narovnání toho, co se již děje, aby to bylo oficiální.

Mgr. Zeman – z čeho vychází cena?

JUDr. Řeháček – cena vzešla z jednání s Českým červeným křížem (ČČK) a z pořizovací ceny přístroje.

Ing. Říha – bude tedy mít možnost se nechat testovat i veřejnost?

RNDr. Čeřovský – pokud k tomu bude mít ČČK kapacity, tak ano.

Mgr. Zeman – nevím, kolik přístrojů má k dispozici ČČK, pro veřejnost testují svým vlastním nebo naším?

JUDr. Řeháček – přístroj iChroma, který město zakoupilo a ČČK ho požívá pro naše potřeby, není uznatelný pro státní registr infekčních chorob, data se nedají použít pro určování případů infekčnosti, a proto na to stát žádným způsobem nepřispívá, není to hrazeno ze všeobecného zdravotního pojištění. Testy, které ČČK používají pro testování veřejnosti jsou jiné, test je hrazen z všeobecného zdravotního pojištění, data jsou uznatelná.

Proběhla diskuze o testování v ČČK.

Mgr. Zeman – bylo by dobré, kdyby nám ČČK poskytl nějakou statistiku, kolik a koho vytestují.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/46/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou, Uhelná 5, 466 01 Jablonec nad Nisou (dále jen ČČK), o možnost použít analyzátor iChroma II, který je v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou, pro provádění testů covid Ag i covid Ab i pro další subjekty.

B. s c h v a l u j e

použití analyzátoru iChroma II v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou ze strany a v režii ČČK pro provádění testů covid Ag i covid Ab i pro další (na SMJN nezávislé) subjekty, a to za úhradu 1000 Kč měsíčně a za podmínky, že nebude omezen rozsah testování pro účely SMJN.

C. p o v ě ř u j e

Mgr. Janu Matěchovou, vedoucí odboru kanceláře primátora, vyúčtovat použití analyzátoru dle tohoto usnesení ČČK jednou ročně.

3) Zimní stadion v Jablonci nad Nisou - aktuální řešení udržování ledové plochy

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil – komentář dle důvodové zprávy.

Mgr. Mánek – mám informaci od Ing. Ullmanna, že pokud to rada města schválí, chlazení se bude vypínat již dnes, takže se bude ihned šetřit.

Ing. Roubíček – mohli bychom se dozvědět přesnější částku, kolik budeme vlastně šetřit, máme to vyčíslené?

Mgr. Mánek – vyčíslení máme přesné, v celkových nákladech to je zhruba 280 000 Kč, mohu Vám to přeposlat.

Proběhla diskuze o přesném stanovení a vyčíslení úspory.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/47/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

předčasné ukončení udržování ledové plochy na Zimním stadionu v Jablonci nad Nisou, vše uvedeno v Důvodové zprávě

B. u k l á d á

Ing. Janu Ullmannovi, jednateli společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., zajistit ukončení udržování (chlazení) ledové plochy na Zimním stadionu v Jablonci nad Nisou, a to v termínu nejdéle do 08.02.2021

4) Diskuze

Nebyla diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 8,25 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Vytvořeno 10.2.2021 14:12:17 | přečteno 130x | Petr Vitvar