Zápis z rady 10/2021

Zápis z 10. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 4. března 2021 od 9.30 hodin v zasedací síni č. 202/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MUDr. Vít Němeček, MBA

Ing. Stanislav Říha

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil jednání 10. rady města v 10,31 hod.

Přítomno bylo osobně 6 členů RM, způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnili –

MUDr. Vít Němeček – z pracovních důvodů se odpojil před konce jednání RM, Ing. Miloš Vele, Petr Vobořil – připojil se později.

Bylo přítomno 9 členů rady města z celkového počtu 9.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

  • bod na stůl č. 31) Pracovní skupina "Jablonecké energeticky úsporné město č. II"

  • bod na stůl č. 32) Informativní zpráva o průběhu příprav na realizaci akce „Objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady“

Program:

1) Rozpočet TSJ, s.r.o. pro rok 2021

předkládá: Mgr. Milan Nožička, jednatel TSJ

2) Pronájem bytů

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

3) Vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytu pro seniory a pro osoby se zrakovým postižením

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

4) Dohoda o výběru poplatků za ukládání odpadů na skládku a předávání dokladů

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

5) Pořízení dalších kompostérů pro občany města Jablonec nad Nisou - schválení podmínek pro poskytování

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

6) Dopisy občanů

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

7) Peněžité dary - kancelář primátora

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

8) Petice občanů k umístění značky zákaz stání v ulici Havlíčkova, Jablonec n. N. - "Info C"

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

9) Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2022 a 2023

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

10) Střednědobé výhledy rozpočtu společností na roky 2022 a 2023

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

11) Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

12) Schválení nadačního příspěvku příspěvkové organizaci

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

13) Poskytnutí individuální dotace Lince bezpečí

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

14) Složení komise pro vyhlášené konkursní řízení na obsazení pracovního místa

ředitele/ředitelky ZŠ Pivovarská 15

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

15) Smlouva o spolupráci při realizaci podzemních sítí

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

16) Smlouva o právu k provedení stavby - "Info Š"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

17) ZŠ Rychnovská čp.215 - zateplení - schválení zadávací dokumentace "Info K"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

18) Rekonstrukce hřiště ZŠ Arbesova - schválení zadávací dokumentace - "Info M" - STAŽENO

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

19) Navýšení kapacity MŠ Montessori – vybavení interiérů - schválení zadávací dokumentace

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

20) Stará Osada – stavba dešťové kanalizace, rekonstrukce komunikace a veřejného

osvětlení - schválení zadávací dokumentace - "Info R"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

21) ul. Vladislava Vančury - splašková kanalizace - nájemní smlouva s SVS a.s.

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

22) Navýšení kapacity MŠ Montessori - dodatek č.2 Smlouvy o dílo

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

23) Pronájem pozemků - "Info C"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

24) Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů - "Info C,Š"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

25) Změna směrnice RM č. 25 k DPH

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

26) Inventarizace 2020

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

27) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena - "Info M, P, R, Š"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

28) Věcná břemena - "Info C, M, P, R, Š, V"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

29) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

30) Smlouva o poskytnutí podpory - Elektromobily

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

31) Pracovní skupina "Jablonec - energeticky úsporné město II" - na stůl

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

32) Informativní zpráva o průběhu příprav na realizaci akce „Objekty zázemí a okolí

jablonecké přehrady“- na stůl

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

33) Diskuze

Ing. Roubíček – jako předkladatel stahuji z jednání bod č. 18) Rekonstrukce hřiště ZŠ Arbesova – schválení zadávací dokumentace – prozatím nedorazila odpověď z Národní sportovní agentury.

Upravený program jednání byl schválen 8-0-0

Připojil se pan Vobořil

1) Rozpočet TSJ, s.r.o. pro rok 2021

Předkládá: Mgr. Milan Nožička, jednatel TSJ

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/91/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Rozpočet TSJ, s.r.o. pro rok 2021, který je přílohou č. 1 důvodové zprávy a Plán investic TSJ, s.r.o. pro rok 2021, který je přílohou č. 2 důvodové zprávy.

2) Pronájem bytů

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/92/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:

P. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

L. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

P. Ž., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

M. Š., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

J. B., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

R. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+3, Podhorská 20A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

P. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

R. Ch., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Podhorská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

D. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Lidická 7, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Z. P., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+3, Lidická 7, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

R. Č., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+3, Podhorská 20A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

G. Z., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+2, Lidická 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

J. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

V. M., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

O. T., bytem Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

J. S., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Řetízková, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

I. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

S. K., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

P. G., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

M. Č., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

Z. J., bytem Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Ž. A., bytem Jablonec nad Nisou

byt 3+kk, U Tenisu 17, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2. nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

S. P., trv. Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

Z. T., trv. Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

P. Ž., trv. Jablonec nad Nisou

byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

M. S., trv. Jablonec nad Nisou

byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

H. V., trv. Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

B. n e s c h v a l u j e

ubytovací smlouvu v ubytovně Lípová 9 v Jablonci nad Nisou slečně N. G., trv. Postřižín

C. r o z h o d l a

zařadit do Seznamu žadatelů o BZU tyto žadatele:

E. D., Jablonec nad Nisou

H. P., Jablonec nad Nisou

3) Vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytu pro seniory a pro osoby se zrakovým postižením

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/93/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

v y h l a š u j e

výběrové řízení na pronájem bytu pro seniory v objektu B. Němcové 54/4403 a bytu pro osoby se zrakovým postižením v objektu F. L. Čelakovského 4/3676 v Jablonci nad Nisou dle důvodové zprávy vč. příloh.

4) Dohoda o výběru poplatků za ukládání odpadů na skládku a předávání dokladů

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/94/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření "Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů" včetně příloh se společností Severočeské komunální služby s.r.o., IČ: 62738542, dle obsahu důvodové zprávy

5) Pořízení dalších kompostérů pro občany města Jablonec nad Nisou - schválení podmínek pro poskytování

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/95/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Podmínky pro poskytování kompostérů, formulář žádosti o poskytnutí zahradního kompostéru a návrh smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru v rámci projektu "Pořízení dalších kompostérů pro občany města Jablonec nad Nisou" (registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012514) dle obsahu přílohového materiálu

6) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/96/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

dopis R. S., Jablonec nad Nisou a K. K., Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových jednotek,

B. s c h v a l u j e

slečně R. S., bytem Jablonec nad Nisou a panu K. K., bytem Jablonec nad Nisou nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 14 o velikosti 1+1 v objektu Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok a za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

7) Peněžité dary - kancelář primátora

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/97/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí peněžitého daru SPMP ČR, pobočný spolek sekce Downův syndrom, IČ: 41326938, se sídlem: Jungmannova 855/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 10 000Kč, který je určen k částečnému uhrazení nákladů spojených s nákupem ochranných pomůcek v návaznosti na COVID-19 a úhradou nájemného.

8) Petice občanů k umístění značky zákaz stání v ulici Havlíčkova, Jablonec n. N. - "Info C"

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/98/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

petici občanů k umístění značky zákaz stání v ulici Havlíčkova, Jablonec n.N. a vyjádření Odboru stavební a životního prostředí MMJNN.

9) Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2022 a 2023

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/99/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkových organizací

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o., Kultura Jablonec, p. o. a školy a školská zařízení zřízená městem Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy

10) Střednědobé výhledy rozpočtu společností na roky 2022 a 2023

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/100/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2022 a 2023 společností

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. a Jablonecká dopravní, a.s. dle důvodové zprávy

11) Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/101/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. rozpočty na rok 2021 příspěvkových organizací Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o., Kultura Jablonec, p. o. a školy a školská zařízení zřízená městem Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy

2. návrh závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2021

12) Schválení nadačního příspěvku příspěvkové organizaci

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek – komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/102/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

souhlas s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace ve výši 219 000,- Kč dle důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

podpisem smluv ředitele příspěvkové organizace

13) Poskytnutí individuální dotace Lince bezpečí

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/103/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou zapsanému spolku Linka bezpečí se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 9, IČ: 61383198 na sociální službu telefonická krizová pomoc v roce 2021 dle důvodové zprávy,

B. s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. SD/2021/0113 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem Linka bezpečí se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 9, IČ: 61383198 v předloženém znění.

14) Složení komise pro vyhlášené konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ Pivovarská 15

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/104/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

j m e n u j e

konkursní komisi pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace, v tomto složení:

Předseda komise – zástupce zřizovatele:

Mgr. David Mánek, náměstek primátora pro oblast humanitní

Zástupce zřizovatele:

Mgr. Tomáš Saal, ředitel školy, Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

Zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje:

Mgr. Renata Rychetská, oddělení organizační a správní, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

Zástupce České školní inspekce:

Mgr. Pavla Křepelková, zástupkyně ředitele, Liberecký inspektorát ČŠI, Masarykova 801/28, 460 01 Liberec.

Odborníci určení ČŠI:

Odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství pro základní školy:

Mgr. Libor Rygál, ředitel školy, Základní škola Liberec – Vratislavice nad Nisou, Nad Školou 278, příspěvková organizace

Odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství pro základní školy-psycholog:

Mgr. Věra Kudličková Dušková, psycholožka, Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace

Zástupce pedagogických pracovníků školy:

RNDr. Klára Horecká, zástupce ředitele, Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

Zástupce školské rady zřizované přidané základní škole:

Ing. Petr Táborský, člen školské rady, Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

Odbornice s hlasem poradním:

Mgr. Miroslava Rýžaková, vedoucí humanitního odboru MMJN a Mgr. Zdeňka Květová, vedoucí oddělení školství MMJN.

Tajemnice konkursní komise – zaměstnanec zřizovatele:

Ing. Alena Purmová, pracovnice oddělení školství MMJN.

15) Smlouva o spolupráci při realizaci podzemních sítí

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – materiál upravuje a sjednocuje přístup a pravidla spolupráce se všemi síťaři, kteří vykonávají nějakou činnost na území města Jablonce nad Nisou.

JUDr. Řeháček – s tímto materiálem souvisí, že bychom měli začít připravovat také řešení spolupráce s majiteli optických kabelů na území města.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/105/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Znění „Smlouvy o spolupráci při přípravě, realizaci stavby a úhradě nákladů“, včetně příloh, uzavírané při realizacích konkrétních rekonstrukcí či staveb podzemních sítí, dle předložené důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora zajistit do budoucna uzavírání jednotných „Smluv o spolupráci při přípravě, realizaci stavby a úhradě nákladů“ s jednotlivými vlastníky sítí při budoucích realizacích podzemních sítí na území města Jablonce nad Nisou

16) Smlouva o právu k provedení stavby - "Info Š"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/106/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se Stavebním bytovým družstvem LIAZ, Želivského 3993/13, 466 05 Jablonec n.N., IČ 00042226 ke stavbě zádveří u bytového domu Jitřní 4244/8 a 4245/10 na pozemku p.č. 1469/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou

17) ZŠ Rychnovská čp.215 - zateplení - schválení zadávací dokumentace "Info K"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – dostali jsme vyjádření od právního oddělení, že zakázku můžeme vyhlásit, do materiálu bude zároveň doplněno, že v případě, pokud dotace nebude poskytnuta, je možné soutěž zrušit.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/107/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. Realizaci veřejné zakázky „ZŠ Jablonec nad Nisou – Rychnovská čp. 215 – výměna oken, zateplení fasády, vzduchotechnika“

2. Zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, zajistit realizaci výběrového řízení na dodavatele této veřejné zakázky „ZŠ Jablonec nad Nisou – Rychnovská čp. 215 – výměna oken, zateplení fasády, vzduchotechnika“ a výsledek předložit radě města k rozhodnutí.

Bod č. 18) Rekonstrukce hřiště ZŠ Arbesova - schválení zadávací dokumentace "Info M"

byl při schvalování programu stažen předkladatelem. Následující body byly poté přečíslovány.

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/108/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. Realizaci veřejné zakázky „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonec nad Nisou – vybavení interiérů“

2. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonec nad Nisou – vybavení interiérů“

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, zajistit realizaci výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonec nad Nisou – vybavení interiérů“ a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

19) Stará Osada – stavba dešťové kanalizace, rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení - schválení zadávací dokumentace - "Info R"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/109/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. Realizaci veřejné zakázky „Stará Osada – stavba dešťové kanalizace, rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou“

2. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Stará Osada – stavba dešťové kanalizace, rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou“

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, zajistit realizaci výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Stará Osada – stavba dešťové kanalizace, rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou“ a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

20) ul. Vladislava Vančury - splašková kanalizace - nájemní smlouva s SVS a.s.

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/110/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

pronájem vodohospodářské stavby „Jablonec n. N., ul. Ul. V. Vančury – splašková kanalizace“ Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice za účelem řádného provozování uvedeného vodohospodářského díla. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do doby převodu díla do majetku SVS a.s.. Za pronájem vodohospodářského díla se stanoví symbolické nájemné ve výši 1,- Kč/rok.

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/111/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. MMJN S/2020/0223 se společností TERMIL s.r.o., IČ: 254 90 885, se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou, k akci „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou“, kdy cena za dílo po Dodatku č. 2 činí 29 941 056,38 Kč bez DPH, tj. 36 228 678,22 Kč vč. DPH 21 %.

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření „Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo“ se společností TERMIL s.r.o., IČ: 254 90 885, se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou, k akci „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou“

22) Pronájem pozemků - "Info C"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/112/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. pronájem části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 o celkové výměře 133 m2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem užívání pozemku pod stánkem s občerstvením a předzahrádkou, dle Podmínek pro povolování předzahrádek na Mírovém náměstí, pro společnost RESTAURACE LETKA s.r.o., IČ 08027731, se sídlem Na Poříčí 116/5, 46001 Liberec. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s pětidenní výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 23.100,- Kč/rok.

2. pronájem části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 o celkové výměře 108 m2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem užívání pozemků jako předzahrádka, dle Podmínek pro povolování předzahrádek na Mírovém náměstí, pro společnost FRANKO & LUKAS, spol. s r.o., IČ 25080709, se sídlem Anenská 988/3, 46601 Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s pětidenní výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 10.800,- Kč/rok.

23) Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů - "Info C,Š"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/113/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 207/4 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem předzahrádky.

2. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1494/18 a části p.p.č. 1499/3 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

3. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 607/2 v k.ú. Rýnovice.

24) Změna směrnice RM č. 25 k DPH

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Tuláčková – došlo k úpravě pouze v příloze seznamu objektů se zdaněným pronájmem v souvislosti se vznikem společnosti Kultura Jablonec p.o.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/114/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

upravenou směrnici RM č. 25 k dani z přidané hodnoty dle podkladového materiálu

25) Inventarizace 2020

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/115/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

výsledek inventarizací za rok 2020 bez zjištěných rozdílů

26) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena - "Info M, P, R, Š"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/116/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s P. S., Liberec ke stavbě vodovodní a plynovodní přípojky v p.p.č. 819 v k.ú. Rýnovice k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 255/3 v k.ú. Rýnovice s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 819 v k.ú. Rýnovice k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 255/3 v k.ú. Rýnovice pro P. S., Liberec, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování plynovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodní přípojky v p.p.č. 819 v k.ú. Rýnovice k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 255/3 v k.ú. Rýnovice pro P. S., Liberec, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

2. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností VENTAX s.r.o., Zemědělská 3944/5a, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 61324230 ke stavbě dvou vodovodních přípojek v p.p.č. 846/2 a sjezdu na p.p.č. 852 vše v k.ú. Rýnovice k novostavbám dvou bytových domů na p.p.č. 846/1 v k.ú. Rýnovice.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování dvou vodovodních přípojek včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním dvou vodovodních přípojek v p.p.č. 846/2 v k.ú. Rýnovice k novostavbám dvou bytových domů na p.p.č. 846/1 v k.ú. Rýnovice pro společnost VENTAX s.r.o., se sídlem Zemědělská 3944/5a, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 61324230, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

3. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností STAVO-UNION Invest s.r.o., V Aleji 1544/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 04607457 ke stavbě plynovodní přípojky v p.p.č. 1454/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou k objektu Podhorská 960/77 s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování plynovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodní přípojky v p.p.č. 1454/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou ke st.p.č. 843, jejíž součástí je stavba č.p. 960 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností STAVO-UNION Invest s.r.o., V Aleji 1544/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 04607457, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

4. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností BIMONT s.r.o., České mládeže 713/122, 460 08 Liberec, IČ 47781262 ke stavbě kabelového vedení NN a pilíře v p.p.č. 130 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN a pilíře včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN a pilíře v p.p.č. 130 v k.ú. Proseč nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IV–12-4019673 – JN – Proseč nad Nisou kNN, SS100“.

5. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s L. P., bytem Jablonec nad Nisou ke stavbě plynovodní přípojky v p.p.č. 518/204, 318/6, 115/1 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou k objektu Boženy Němcové č.p. 5260 s podmínkami odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování plynovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodní přípojky v p.p.č. 518/204, 318/6, 115/1 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou ke st.p.č. 518/261, jejíž součástí je stavba č.p. 5260 a p.p.č. 318/9 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou pro L. P., bytem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

27) Věcná břemena - "Info C, M, P, R, Š, V"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/117/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 181/1 v k.ú. Vrkoslavice se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IV–12-4007367, kabelová smyčka NN pro RD p.p.č. 191/1“.

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování telekomunikačního vedení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikačního vedení v p.p.č. 2065/12, 2280/2, 2280/6, 2280/7, 2280/9, 42/2 a st.p.č. 2069 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný a investor), a společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 1 000 Kč + DPH. Důvodem ceny za zřízení služebnosti je to, že se jedná o akci vynucenou městem jako investorem, kdy všechny náklady hradí investor. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „16010 – 054760 VPI Jablonec n.N., terminál os. dopravy“.

3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování nadzemního vedení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním nadzemního vedení v p.p.č. 1541 v k.ú. Mšeno nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný a investor), a společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 1000 Kč + DPH. Důvodem ceny za zřízení služebnosti je to, že se jedná o akci vynucenou městem jako investorem, kdy všechny náklady hradí investor. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „16010-059524 VPI Jablonec n.N., Sportovní_K_Rybárně“.

4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního řadu v p.p.č 1139, 1121/1, 1120, 537/6, 1161 vše v k.ú. Proseč nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný a investor), a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 1000 Kč + DPH. Důvodem ceny za zřízení služebnosti je to, že se jedná o akci vynucenou městem jako investorem, kdy všechny náklady hradí investor. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Vodovod I. etapa – ul. Na Palouku, Horní, Proseč nad Nisou - č. stavby 008431“.

5. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 537/6 v k.ú. Proseč nad Nisou k p.p.č. 1116/1 v k.ú. Proseč nad Nisou pro manžele Ing. P. P. a Z. P., oba bytem Liberec, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

6. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování plynovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodní přípojky v p.p.č. 987/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou ke st.p.č. 979/22, jejíž součástí je stavba č.p. 4126 pro Ing. P. K., bytem Jablonec nad Nisou, (investor), a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

7. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky, cesty a průhonu jako práva věcného spočívajícího v právu vstupu a vjezdu přes p.p.č. 2252/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou se zřizuje pro st.p.č. 1442, jejíž součástí je stavba s č.p. 1550 v k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví R. Č. bytem Jablonec nad Nisou, (oprávněný), a jednorázová úhrada bude stanovena dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene ve výši 150 Kč/m2 + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

8. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky, cesty a průhonu jako práva věcného spočívajícího v právu vstupu a vjezdu přes p.p.č. 2252/1 a 2252/6 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou spočívající v právu stezky, cesty a průhonu se zřizuje pro číslo jednotky 2330/2, která je součástí stavby č.p. 2330 na st.p.č. 2295 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví S. S., bytem Jablonec nad Nisou, (oprávněný), a jednorázová úhrada bude stanovena dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene ve výši 150 Kč/m2 + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

9. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat kabelové vedení veřejného osvětlení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového rozvodu veřejného osvětlení v p.p.č. 2113/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ 24729035 (budoucí povinný), budoucí oprávněný uhradí jednorázovou finanční náhradu za zřízení služebnosti dle znaleckého posudku + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

B. m ě n í

1. usnesení č. 260/2018/1.h) ze dne 7.6.2018, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s K. J. a L. J., oba bytem Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

2. usnesení č. 261/2020/A.5. ze dne 4.6.2020, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena se společností CAMEÉ TRADE s.r.o., Vedlejší 4706/21, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 25405748 (oprávněný). Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

3. usnesení č. 455/2020/A.17. ze dne 8.10.2020, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude zahrnovat rozdělenou p.p.č. 1048/1 v k.ú. Proseč nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

C. d o p l ň u j e

usnesení č. 554/2020/7.b), c) ze dne 3.12.2020, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s MDDr. B. A., bytem Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

D. r u š í

usnesení č. 52/2019/A.4. ze dne 7.2.2019 a č. 52/2019/A.5.a) ze dne 7.2.2019.

28) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/118/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

29) Smlouva o poskytnutí podpory - Elektromobily

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček – v podbodu A usnesení bych upravil na uzavření Smlouvy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/119/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy č. 1191100001 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „Pořízení elektromobilů pro Magistrát města Jablonec nad Nisou“.

B. u k l á d á

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města, podepsat výše uvedenou smlouvu.

Z jednání se odpojil MUDr. Němeček

30) Pracovní skupina "Jablonec - energeticky úsporné město II" - na stůl

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil – požádal bych o úpravu v usnesení místo Jablonecké – Jablonec. Navazuje to na uplynulé 10 leté období revitalizace a energetická opatření, které byla realizována. Materiál, který bude koncepčně zpracovaný pracovní skupinou, bude předložen na jednání RM a následně do ZM.

Upravený návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/120/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

vytvoření pracovní skupiny "Jablonec - energeticky úsporné město II.", zabývající se možnými energetickými úsporami v našem městě Jablonec nad Nisou,

v tomto složení:

Ing. Milan Kouřil

Ing. Boris Pospíšil

Ing. Martin Kočí

JUDr. Marek Řeháček

Mgr. Pavel Kozák

Ing. Vladimír Vltavský

31) Informativní zpráva o průběhu příprav na realizaci akce „Objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady“- na stůl

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – komentář dle důvodové zprávy.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/121/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

informativní zprávu o průběhu příprav na realizaci akce „Objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady“

32) Diskuze

RNDr. Čeřovský – jablonecká nemocnice je v krizové situaci, je na hraně, co se týká počtu lůžek.

Mgr. Zeman – jsme schopni regulovat současnou situaci okolo přehrady, zejména to, co se děje okolo stánku Základna? Vypadá to, že se vysmíváme opatřením, je to městský pozemek a shromažďuje se tam hodně lidí.

RNDr. Čeřovský – Policie ČR má sice své úkoly, přesto jsme se domluvili, že v rámci jejich personálních možností nám vypomohou s kontrolami dodržování nařízení a opatření, okolí přehrady kontrolují rovněž strážníci Městské policie. Neukázněnost lidí je bohužel velká, obzvlášť v místech, kde se z okýnek prodává občerstvení.

Proběhla diskuze ohledně shromažďování větších skupin občanů, zejména mládeže, v různých částech města, nejvíce však v okolí přehrady.

Nebyla další diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 10,01 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Vytvořeno 9.3.2021 10:40:50 | přečteno 143x | Petr Vitvar
load