Usnesení rady 10/2021

Usnesení z 10. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 04.03.2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/91/2021

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Rozpočet TSJ, s.r.o. pro rok 2021, který je přílohou č. 1 důvodové zprávy a Plán investic TSJ, s.r.o. pro rok 2021, který je přílohou č. 2 důvodové zprávy.
 

RM/92/2021

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** Ž*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Podhorská 20A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
R***** Ch*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Podhorská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Lidická 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Podhorská 20A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
G***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
O***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** Č*****, bytem *****​, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
Z***** J*****, bytem *****​, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Ž***** A*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, U Tenisu 17, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
S***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** T*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** Ž*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** S*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** V*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

B. neschvaluje

ubytovací smlouvu v ubytovně Lípová 9 v Jablonci nad Nisou slečně N***** G*****, trv. *****, Postřižín

C. rozhodla

zařadit do Seznamu žadatelů o BZU tyto žadatele:
E***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou
H***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou

RM/93/2021

A. vyhlašuje

výběrové řízení na pronájem bytu pro seniory v objektu B. Němcové 54/4403 a bytu pro osoby se zrakovým postižením v objektu F. L. Čelakovského 4/3676 v Jablonci nad Nisou dle důvodové zprávy vč. příloh.

RM/94/2021

A. schvaluje

uzavření "Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů" včetně příloh se společností Severočeské komunální služby s.r.o., IČ: 62738542, dle obsahu důvodové zprávy

RM/95/2021

A. schvaluje

Podmínky pro poskytování kompostérů, formulář žádosti o poskytnutí zahradního kompostéru a návrh smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru v rámci projektu "Pořízení dalších kompostérů pro občany města Jablonec nad Nisou" (registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012514) dle obsahu přílohového materiálu

RM/96/2021

A. bere na vědomí

dopis R***** S*****, *****Jablonec nad Nisou a K***** K*****, *****Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových jednotek,

B. schvaluje

slečně R***** S*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou a panu K***** K*****, bytem *****Jablonec nad Nisou nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 14 o velikosti 1+1 v objektu Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok a za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

RM/97/2021

A. schvaluje

poskytnutí peněžitého daru  SPMP ČR, pobočný spolek sekce Downův syndrom, IČ: 41326938, se sídlem: Jungmannova 855/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši  10 000 Kč, který je určen k částečnému uhrazení nákladů spojených s nákupem ochranných pomůcek v návaznosti na COVID-19 a úhradou nájemného. 

RM/98/2021

A. bere na vědomí

petici občanů k umístění značky zákaz stání v ulici Havlíčkova, Jablonec n.N. a vyjádření Odboru stavební a životního prostředí MMJNN.

RM/99/2021

A. schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkových organizací   Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o., Kultura Jablonec, p. o.a školy a školská zařízení zřízená městem Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy

RM/100/2021

A. schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2022 a 2023 společností Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.  a Jablonecká dopravní, a.s. dle důvodové zprávy

RM/101/2021

A. schvaluje

1. rozpočty na rok 2021 příspěvkových organizací Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o., Kultura Jablonec, p. o. a školy a školská zařízení zřízená městem Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy
2. návrh závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2021

RM/102/2021

A. uděluje

souhlas s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace ve výši 219 000,- Kč dle důvodové zprávy
 

B. pověřuje

podpisem  smluv ředitele příspěvkové organizace

RM/103/2021

A. rozhoduje

o poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou zapsanému spolku Linka bezpečí se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 9, IČ: 61383198 na sociální službu telefonická krizová pomoc v roce 2021 dle důvodové zprávy,

B. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. SD/2021/0113 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem Linka bezpečí se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 9, IČ: 61383198 v předloženém znění.

RM/104/2021

A. jmenuje

konkursní komisi pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace, v tomto složení:

Předseda komise - zástupce zřizovatele:
Mgr. David Mánek, náměstek primátora pro oblast humanitní
 
Zástupce zřizovatele:
Mgr. Tomáš Saal, ředitel školy, Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace
 
Zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje:
Mgr. Renata Rychetská , oddělení organizační a správní, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
 
Zástupce České školní inspekce:
Mgr. Pavla Křepelková, zástupkyně ředitele, Liberecký inspektorát ČŠI, Masarykova 801/28, 460 01 Liberec.
 
Odborníci určení ČŠI:
Odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství pro základní školy:
Mgr. Libor Rygál , ředitel školy, Základní škola Liberec - Vratislavice nad Nisou, Nad Školou 278, příspěvková organizace
Odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství pro základní školy-psycholog:
Mgr. Věra Kudličková Dušková, psycholožka, Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace
 
Zástupce pedagogických pracovníků školy:
RNDr. Klára Horecká, zástupce ředitele, Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace
 
Zástupce školské rady zřizované při dané základní škole:
Ing. Petr Táborský , člen školské rady, Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace
 
Odbornice s hlasem poradním:
Mgr. Miroslava Rýžaková , vedoucí humanitního odboru MMJN a
Mgr. Zdeňka Květová , vedoucí oddělení školství MMJN.
 
Tajemnice konkursní komise - zaměstnanec zřizovatele:
Ing. Alena Purmová, pracovnice oddělení školství MMJN.
 
 
 
 
 

RM/105/2021

A. schvaluje

Znění „Smlouvy o spolupráci při přípravě, realizaci stavby a úhradě nákladů“, včetně příloh, uzavírané při realizacích konkrétních rekonstrukcí či staveb podzemních sítí, dle předložené důvodové zprávy

B. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora zajistit do budoucna uzavírání jednotných „Smluv o spolupráci při přípravě, realizaci stavby a úhradě nákladů“ s jednotlivými vlastníky sítí při budoucích realizacích podzemních sítí na území města Jablonce nad Nisou
 

RM/106/2021

A. schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se Stavebním bytovým družstvem LIAZ, Želivského 3993/13, 466 05 Jablonec n.N., IČ 00042226 ke stavbě zádveří u bytového domu Jitřní 4244/8 a 4245/10 na pozemku p.č. 1469/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou

RM/107/2021

A.1 schvaluje

Realizaci veřejné zakázky „ZŠ Jablonec nad Nisou - Rychnovská čp. 215 - výměna oken, zateplení fasády, vzduchotechnika“

A.2 schvaluje

Zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, zajistit realizaci výběrového řízení na dodavatele této veřejné zakázky „ ZŠ Jablonec nad Nisou - Rychnovská čp. 215 - výměna oken, zateplení fasády, vzduchotechnika“ a výsledek předložit radě města k rozhodnutí.

RM/108/2021

A.1 schvaluje

Realizaci veřejné zakázky „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonec nad Nisou - vybavení interiérů“

A.2 schvaluje

Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonec nad Nisou - vybavení interiérů“

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, zajistit realizaci výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonec nad Nisou - vybavení interiérů“ a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

RM/109/2021

A.1 schvaluje

Realizaci veřejné zakázky „Stará Osada - stavba dešťové kanalizace, rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou“

A.2 schvaluje

Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Stará Osada - stavba dešťové kanalizace, rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou“

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, zajistit realizaci výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Stará Osada - stavba dešťové kanalizace, rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou“ a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

RM/110/2021

A. schvaluje

pronájem vodohospodářské stavby „Jablonec n. N., ul. Ul. V.Vančury -  splašková kanalizace“ Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice za účelem řádného provozování uvedeného vodohospodářského díla. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do doby převodu díla do majetku SVS a.s.. Za pronájem vodohospodářského díla se stanoví symbolické nájemné ve výši 1,- Kč/rok.

RM/111/2021

A. schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. MMJN S/2020/0223 se společností TERMIL s.r.o., IČ: 254 90 885, se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou, k akci „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou“, kdy cena za dílo po Dodatku č. 2 činí 29 941 056,38 Kč bez DPH, tj. 36 228 678,22 Kč vč. DPH 21 %.

B. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření „Dodatku   č. 2 ke smlouvě o dílo“ se společností TERMIL s.r.o., IČ: 254 90 885, se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou, k akci „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou“

RM/112/2021

A.1 schvaluje
pronájem části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 o celkové výměře 133 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem užívání pozemku pod stánkem s občerstvením a předzahrádkou, dle Podmínek pro povolování předzahrádek na Mírovém náměstí, pro společnost RESTAURACE LETKA s.r.o., IČ 08027731, se sídlem Na Poříčí 116/5, 46001 Liberec. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s pětidenní výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 23.100,- Kč/rok.
A.2 schvaluje
pronájem části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 o celkové výměře 108 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem užívání pozemků jako předzahrádka, dle Podmínek pro povolování předzahrádek na Mírovém náměstí, pro společnost FRANKO & LUKAS, spol. s r.o., IČ 25080709, se sídlem Anenská 988/3, 46601 Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s pětidenní výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 10.800,- Kč/rok.

RM/113/2021

A.1 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 207/4 o výměře cca 40 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem předzahrádky.
A.2 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1494/18 a části p.p.č. 1499/3 o výměře cca 200 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.3 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 607/2 v k.ú. Rýnovice.

RM/114/2021

A. schvaluje

upravenou směrnici RM č. 25 k dani z přidané hodnoty dle podkladového materiálu

RM/115/2021

A. schvaluje

výsledek inventarizací za rok 2020 bez zjištěných rozdílů

RM/116/2021

A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s P***** S*****, ***** Liberec ke stavbě vodovodní a plynovodní přípojky v p.p.č. 819 v k.ú. Rýnovice k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 255/3 v k.ú. Rýnovice s podmínkou odboru technického.
A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 819 v k.ú. Rýnovice k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 255/3 v k.ú. Rýnovice pro P***** S***** *****, ***** Liberec, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování plynovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodní přípojky v p.p.č. 819 v k.ú. Rýnovice k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 255/3 v k.ú. Rýnovice pro P***** S***** ***** Liberec, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností VENTAX s.r.o., Zemědělská 3944/5a, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 61324230 ke stavbě dvou vodovodních přípojek v p.p.č. 846/2 a sjezdu na p.p.č. 852 vše v k.ú. Rýnovice k novostavbám dvou bytových domů na p.p.č. 846/1 v k.ú. Rýnovice.
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování dvou vodovodních přípojek včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním dvou vodovodních přípojek v p.p.č. 846/2 v k.ú. Rýnovice k novostavbám dvou bytových domů na p.p.č. 846/1 v k.ú. Rýnovice pro společnost VENTAX s.r.o., se sídlem Zemědělská 3944/5a, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 61324230, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.3 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností STAVO-UNION Invest s.r.o., V Aleji 1544/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 04607457 ke stavbě plynovodní přípojky v p.p.č. 1454/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou k objektu Podhorská 960/77 s podmínkou odboru technického.
A.3 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování plynovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodní přípojky v p.p.č. 1454/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou ke st.p.č. 843, jejíž součástí je stavba č.p. 960 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností STAVO-UNION Invest s.r.o., V Aleji 1544/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 04607457, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.4 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností BIMONT s.r.o., České mládeže 713/122, 460 08 Liberec, IČ 47781262 ke stavbě kabelového vedení NN a pilíře v p.p.č. 130 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou odboru technického.
A.4 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN a pilíře včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN a pilíře v p.p.č. 130 v k.ú. Proseč nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IV-12-4019673 - JN - Proseč nad Nisou kNN, SS100“.
A.5 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s L***** P*****, ***** Jablonec nad Nisou ke stavbě plynovodní přípojky v p.p.č. 518/204, 318/6, 115/1 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou k objektu Boženy Němcové č.p. 5260 s podmínkami odboru technického.
A.5 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování plynovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodní přípojky v p.p.č. 518/204, 318/6, 115/1 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou ke st.p.č. 518/261, jejíž součástí je stavba č.p. 5260 a p.p.č. 318/9 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou pro L***** P***** *****, ***** Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

RM/117/2021

A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 181/1 v k.ú. Vrkoslavice se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IV-12-4007367, kabelová smyčka NN pro RD p.p.č. 191/1“.
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování telekomunikačního vedení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikačního vedení v p.p.č. 2065/12, 2280/2, 2280/6, 2280/7, 2280/9, 42/2 a st.p.č. 2069 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný a investor), a společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 1 000 Kč + DPH. Důvodem ceny za zřízení služebnosti je to, že se jedná o akci vynucenou městem jako investorem, kdy všechny náklady hradí investor. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „16010 - 054760 VPI Jablonec n.N., terminál os. dopravy“.
A.3 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování nadzemního vedení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním nadzemního vedení v p.p.č. 1541 v k.ú. Mšeno nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný a investor), a společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 1000 Kč + DPH. Důvodem ceny za zřízení služebnosti je to, že se jedná o akci vynucenou městem jako investorem, kdy všechny náklady hradí investor. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „16010-059524 VPI Jablonec n.N., Sportovní_K_Rybárně“.
A.4 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního řadu v p.p.č 1139, 1121/1, 1120, 537/6, 1161 vše v k.ú. Proseč nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný a investor), a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 1000 Kč + DPH. Důvodem ceny za zřízení služebnosti je to, že se jedná o akci vynucenou městem jako investorem, kdy všechny náklady hradí investor. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Vodovod I. etapa - ul. Na Palouku, Horní, Proseč nad Nisou - č. stavby 008431“.
A.5 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 537/6 v k.ú. Proseč nad Nisou k p.p.č. 1116/1 v k.ú. Proseč nad Nisou pro manžele Ing. P***** P***** ***** a Z***** P***** *****, ***** Liberec, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.6 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování plynovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodní přípojky v p.p.č. 987/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou ke st.p.č. 979/22, jejíž součástí je stavba č.p. 4126 pro Ing. P***** K***** *****, ***** Jablonec nad Nisou, (investor), a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.7 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky, cesty a průhonu jako práva věcného spočívajícího v právu vstupu a vjezdu přes p.p.č. 2252/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou se zřizuje pro st.p.č. 1442, jejíž součástí je stavba s č.p. 1550 v k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví R***** Č***** *****, ***** Jablonec nad Nisou, (oprávněný), a jednorázová úhrada bude stanovena dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene ve výši 150 Kč/m 2+ DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.8 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky, cesty a průhonu jako práva věcného spočívajícího v právu vstupu a vjezdu přes p.p.č. 2252/1 a 2252/6 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou spočívající v právu stezky, cesty a průhonu se zřizuje pro číslo jednotky 2330/2, která je součástí stavby č.p. 2330 na st.p.č. 2295 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví S***** S***** *****, ***** Jablonec nad Nisou, (oprávněný), a jednorázová úhrada bude stanovena dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene ve výši 150 Kč/m 2+ DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.9 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat kabelové vedení veřejného osvětlení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového rozvodu veřejného osvětlení v p.p.č. 2113/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČ 24729035 (budoucí povinný), budoucí oprávněný uhradí jednorázovou finanční náhradu za zřízení služebnosti dle znaleckého posudku + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
B.1 mění
usnesení č. 260/2018/1.h) ze dne 7.6.2018, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s K***** J***** ***** a L***** J***** *****, ***** Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
B.2 mění
usnesení č. 261/2020/A.5. ze dne 4.6.2020, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena se společností CAMEÉ TRADE s.r.o., Vedlejší 4706/21, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 25405748 (oprávněný). Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
B.3 mění
usnesení č. 455/2020/A.17. ze dne 8.10.2020, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude zahrnovat rozdělenou p.p.č. 1048/1 v k.ú. Proseč nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
C. doplňuje
usnesení č. 554/2020/7.b), c) ze dne 3.12.2020, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s MDDr. B***** A***** *****, ***** Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
D. ruší
usnesení č. 52/2019/A.4. ze dne 7.2.2019 a č. 52/2019/A.5.a) ze dne 7.2.2019.

RM/118/2021

A. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/119/2021

A. schvaluje

uzavření Smlouvy č. 1191100001 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „ Pořízení elektromobilů pro Magistrát města Jablonec nad Nisou “.
 

B. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města, podepsat výše uvedenou smlouvu.
 

RM/120/2021

A. schvaluje

vytvoření pracovní skupiny " Jablonec - energeticky úsporné město II .", zabývající se možnými energetickými úsporami v našem městě Jablonec nad Nisou,
v tomto složení:
Ing. Milan Kouřil
Ing. Boris Pospíšil
Ing. Martin Kočí 
JUDr. Marek Řeháček
Mgr. Pavel Kozák
Ing. Vladimír Vltavský

RM/121/2021

A. bere na vědomí

informativní zprávu o průběhu příprav na realizaci akce „Objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady“

Vytvořeno 5.3.2021 13:15:35 | přečteno 276x | Petr Vitvar
load