Zápis z rady 25/2021

Zápis z 25. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 1. července 2021 od 8.00 hodin formou umožňující dálkový přístup

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MUDr. Vít Němeček, MBA

Ing. Stanislav Říha

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil mimořádné jednání 25. rady města v 8,00 hod.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzn. videokonferencí, se připojilo 9 členů rady města z 9.

Dále se připojil Mgr. Jiří Kučera, vedoucí oddělení právní a veřejných zakázek MMJN.

Primátor města seznámil přítomné s programem:

Program:

1) Nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování LHO Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

2) Prodej určených plynových kotelen SMJN a dodávka tepla od Jablonecké energetické a.s.

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

3) Pronájem p.p.č. 338/1 k.ú. Jablonec nad Nisou - SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

4) Žádost o dotaci - mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky Nemocnice Jablonec nad Nisou v souvislosti s epidemií COVID-19

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

5) Rozhodnutí k původní veřejné zakázce "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka"

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

6) Umístění volebních místností

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

7) MŠ Husova - stavební úpravy objektu - dodatek č.1 Smlouvy o dílo

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

8) Navýšení kapacity MŠ Montessori -- vybavení interiérů" - rozhodnutí o výběru dodavatele

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

9) Studie proveditelnosti -- ověření stávajícího stavu komunikační infrastruktury pro potřeby IS města Jablonec nad Nisou -- 1. fáze

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

10) Diskuze

Program jednání byl schválen 9-0-0

1) Nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování LHO Jablonec nad Nisou

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy. V tuto chvíli studii zaplatí město, po dokončení zpracování nám to následně ministerstvo proplatí, zátěž pro rozpočet města nebude žádná.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/351/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

Nařízení č. 7/2021, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) zařizovacího obvodu Jablonec nad Nisou

2) Prodej určených plynových kotelen SMJN a dodávka tepla od Jablonecké energetické a.s.

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing, Kouřil -- jedná se o záměr obnovy kotelen v havarijním stavu, a zároveň abychom na to nemuseli čerpat prostředky z rozpočtu města, zapojili jsme do toho aktivně městskou společnost

JE a.s., která je za své prostředky po převodu zrekonstruuje. Materiál byl zkonzultován i s Mgr. Kučerou po právní stránce. Přítomni jsou zpracovatelé materiálu -- za město Mgr. Kozák a Bc. Kotek, dále Ing. Kočí, zástupce JE a.s.

Mgr. Kozák -- proběhla místní šetření v kotelnách za přítomnosti znalce a správců objektů za město.

Ing. Kočí -- přílohou důvodové zprávy je kupní smlouva na kotelny a na dodávku tepla na období 10 let. Plánujeme v příštích 5 letech proinvestovat na rekonstrukci všech kotelen kolem 15 milionů Kč.

Bc. Kotek -- většina kotelen je již v dožilém až havarijním stavu, je to šance v poměrně rychlém období je zrekonstruovat, jejich provoz bude po rekonstrukci bezpečnější, ať už se jedná o bytové domy, školská zařízení nebo sportoviště.

Mgr. Mánek -- v důvodové zprávě mi chybí popis budoucnosti, když převedeme kotelny na JE a.s., co bude dál, jaký to bude mít dopad do rozpočtu města vůči investici, která bude provedena. Chybí mi srovnání, kdyby to zůstalo v majetku města. Sice si tímto převodem odbouráme za město investici do rekonstrukcí, ale následně v rámci školských zařízení, MŠ a ZŠ, jaký to bude mít dopad do jejich rozpočtů v rámci navýšení cen či v případě požadavků zateplení? Měli bychom vidět, jaká je návratnost, popř. jak rychle začne JE a.s. vydělávat. Teoreticky, kdybychom dokázali kotelny opravit sami, tak bychom mohli tyto peníze šetřit. Nebudeme v průběhu 2, 3, 5 let platit zbytečně mnoho, a nebude to pro nás teoreticky nevýhodná investice? Chybí mi tam to porovnání, pro ten materiál hlasovat nemohu, potřebuji nějaký přesný přehled dopadu převodu kotelen na rozpočet.

Ing. Kočí -- přehledová tabulka v důvodové zprávě porovnává náklady města za současného stavu a ve variantě, která je navržena. Je to v bodu č. 11, v 5letém horizontu jsou sečteny náklady města 44 milionů Kč, vůči řešení je platba tepla JE a.s., které je asi 32 milionů Kč. Plánovaná úspora je odhadovaná asi 12 milionů Kč.

Mgr. Mánek -- myslím, že porovnáváme neporovnatelné, město by muselo též ty kotelny opravit a pak by se změnila cena v rámci města. Chybí mi tam jakási rozvaha, která by říkala, že pokud dojde k převodu všech kotelen na JE a.s., tak jakým způsobem to bude mít vliv na danou společnost, školku, školu z hlediska rozpočtu.

MUDr. Němeček -- rozumím tomu, co říká Mgr. Mánek, problém je v tom, že se snažíme odhadnout co bude za 5, 10 let, a to je nemožné. Jaké budou ceny, tarif, DPH, jaké budou odepisované investice. I nemocnice pečlivě zvažuje, jak do budoucna bude nakládat se zdrojem tepla.

Mgr. Mánek -- děkuji za názor, nechtěl jsem nemocnici používat jako příklad.

Člen rady města Ing. Petr Roubíček podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Ing. Roubíček -- když si přečtete tabulku kterou zmiňoval Ing. Kočí, tam uvidíte, jaký to má celkový dopad do rozpočtu města, a to pozitivní -- je to výhodnější. Neřešíme rozpočet MŠ či ZŠ, oni si kupují ten plyn, ale už tam nemají tu investici, porovnáváme neporovnatelné. Co bude za 5, 10 let -- podmínky a prostředí budou stejné, jestli to bude JE a.s. nebo jiná společnost, či samostatný subjekt. Predikovat něco do budoucna mi připadá v tuto chvíli nadbytečné, liché.

Člen rady města Ing. Stanislav Říha podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Ing. Kouřil -- materiál byl vložen minulý týden, nebylo tolik času si interně k materiálu více říci, požádal bych kolegy, aby se vyjádřili, zda je nějaký časový prostor k jeho doladění.

Ing. Kočí -- v tuto chvíli máme asi 4 kotelny v havarijním stavu, do topné sezóny je potřeba je zrekonstruovat, čas k odložení bodu z naší strany není. Další věcí jsou rostoucí ceny materiálů, nasmlouvané kapacity firem, doporučoval bych bod schválit.

Mgr. Mánek -- do jaké míry, ohledně rozsahu převodu majetku, to může rozhodnout rada města a ne zastupitelstvo?

JUDr. Řeháček -- jedná se o věci movité, zařízení, k tomu rada města kompetentní je.

Pan Vobořil -- jedná se o složitou problematiku, považuji za důležité, aby na této strategii byla shoda, doporučuji materiál ještě prodiskutovat.

Ing. Roubíček -- materiál je rozsáhlý a závažný i z důvodu potřeby rekonstrukcí kotelen. Čísla, která jsou v organizacích k dispozici, neobsahují náklady na obnovu a rekonstrukci zdrojů, proto jsou hodně zkreslené. V důvodové zprávě je uvedena podrobná struktura, z čeho se skládá cena. Je potřeba, aby kotelny přešly pod jednu organizaci, aby se opravy dělaly centrálně. Čas pro diskuzi moc není.

Ing. Říha -- souhlasím, aby bylo dopracováno porovnání cen, když to zrekonstruuje JE a.s., nebo město.

Proběhla diskuze, zda materiál stáhnout a prodiskutovat a prostudovat podrobně, či o něm hlasovat. Opakovaně zazníval názor, že kotelny jsou dožilé, jejich rekonstrukce je potřeba co nejdříve.

Předkladatel Ing. Kouřil po proběhlé diskuzi oznámil, že se prozatím opraví z rozpočtu města asi 3 kotelny, které jsou v nejhorším stavu, materiál se stáhne z jednání a dopracuje se.

Po stažení tohoto bodu z jednání rady města byly následující body přečíslovány.

2) Pronájem p.p.č. 338/1 k.ú. Jablonec nad Nisou - SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Tuláčková -- komentář dle důvodové zprávy.

Mgr. Mánek -- proběhla dlouhá jednání, poděkoval bych Ing. Tuláčkové a dalším kolegyním, které dohodu s panem Peltou vedly, že materiál v tak krátké době připravily. Je potřeba materiál schválit, aby fotbalisté mohli hrát na hřišti ligu. Budou následovat další kroky, kde bychom sjednotili ty smlouvy a nastavili vztah města a FK. Bylo domluveno, že hřiště budou užívat i děti z fotbalové akademie.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/352/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

pronájem p.p.č. 338/1 o výměře 11 648 m^2^ v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem sportoviště pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem U Stadionu 1/4586, 46601 Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, výpovědní lhůta počíná běžet vždy k 1. 7. běžného roku. Nájemné ve výši 121 000 Kč/rok včetně DPH. Kauce nebude hrazena.

B. u d ě l u j e

souhlas s přenecháním p.p.č. 338/1 o výměře 11 648 m^2^ v k.ú. Jablonec nad Nisou do užívání třetí osobě.

3) Žádost o dotaci - mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky Nemocnice Jablonec nad Nisou v souvislosti s epidemií COVID-19

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- jedná se o formální materiál.

MUDr. Němeček -- dotační program ministerstvo otevřelo v pondělí, na přípravu byl krátký čas, jedná se o průběžnou výzvu, prosím o podporu.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/353/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s o u h l a s í

jako zřizovatel p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou s podáním žádosti na Ministerstvo zdravotnictví ČR z "Mimořádného dotačního programu pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19" dle důvodové zprávy.

4) Rozhodnutí k původní veřejné zakázce "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka"

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. Kučera -- komentář dle důvodové zprávy, jedná se o další dílčí řízení.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/354/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

rozhodnutí předsedy ÚOHS č.j. ÚOHS-19819/2021/163/PBl ze dne 21.06.2021

B. r u š í

dle § 127 odst. 2 písm. c) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka"

5) Umístění volebních místností

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/355/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

umístění volebních místností na území Jablonce nad Nisou dle tabulky v důvodové zprávě;

B. s v ě ř u j e

Magistrátu města Jablonec nad Nisou (odboru kancelář tajemníka) pravomoc za účelem zabezpečení voleb a místního referenda uzavírat nájemní smlouvy s vlastníky nemovitostí, v nichž jsou umístěny volební místnosti;

C. u k l á d á

ředitelům příspěvkových organizací zřízených SMJN, které mají svěřeny nemovitosti, v nichž se uskutečňují volby a místní referendum dle schváleného umístění poskytnout maximální součinnost při zajištění voleb a místního referenda.

D. r u š í

usnesení č. RM/525/2017 z 14.12.2017

6) MŠ Husova - stavební úpravy objektu - dodatek č.1 Smlouvy o dílo

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/356/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

na základě přiložené důvodové zprávy, v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „MŠ Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou -- stavební úpravy objektu" společnosti DRYMAT.CZ s.r.o., IČ: 28819390, se sídlem Rabštejnská Lhota 147, kdy cena za dílo činí 5 028 810,56Kč bez DPH, tj. 6 084 860,78 Kč vč. DPH 21 %.

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností DRYMAT.CZ s.r.o., IČ: 28819390, se sídlem Rabštejnská Lhota 147, na realizaci akce „MŠ Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou -- stavební úpravy objektu"

Odhlásil se Mgr. Zeman

7) Navýšení kapacity MŠ Montessori -- vybavení interiérů" - rozhodnutí o výběru dodavatele

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy a návrhu usnesení.

RNDr. Čeřovský -- vzhledem k tomu, že firma, která byla na prvním místě, neposkytla součinnost, i když od nás má podepsanou smlouvu, oni ji nepodepsali, neexistuje nějaká hrozba, že by nám následně sdělili, že mají od nás podepsanou smlouvu a chtějí ji plnit? Nemůže se stát, že by chtěli zakázku plnit dva?

Mgr. Kučera -- ta hrozba není, jednatel firmy byl vyzván ve lhůtě, která je přiměřená, měl popsanou formu, jak má odpověď doručit. Musel by prokázat, že to k určitému datu poslal. Tuto součinnost neposkytl, a i z dalších vyjádření to vypadá, že zájem v rámci propočtu ceny není ochoten a schopen akceptovat. Další dva v pořadí byli vyzváni, od nich máme potvrzení, že nejsou schopni to splnit ani v dodatečných termínech.

MUDr. Němeček -- půjde ze strany města dopis tomu prvnímu, že neposkytl součinnost a že byla podepsaná smlouva s někým jiným, a že s ním již nepočítáme?

Mgr. Kučera -- ano, to dostane. My to musíme i zveřejnit v NEN na našem profilu, že neposkytl součinnost a z tohoto důvodu byl vyřazen z řízení.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/357/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

  1. ve věci veřejné zakázky „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou -- vybavení interiérů", zadané v otevřeném nadlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností CNC studio s.r.o., se sídlem K. Světlé 540/6, České Budějovice 3, IČ: 05719836, za nabídkovou cenou 3 556 073,71 Kč bez DPH;

  2. ve věci veřejné zakázky „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou -- vybavení interiérů", v souladu s § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vyloučení dodavatele Prosto interiér s.r.o., se sídlem Němčany 307, 684 01 Němčany, IČ: 03171906 ze zadávacího řízení.

B. p o v ě ř u j e

  1. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem oznámení o výběru dodavatele CNC studio s.r.o., se sídlem K. Světlé 540/6, České Budějovice 3, IČ: 05719836, za nabídkovou cenu 3 556 073,71 Kč bez DPH; a dále k zajištění všech úkonů nezbytných k dokončení procesu zadání veřejné zakázky „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou -- vybavení interiérů";

  2. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem oznámení o vyloučení dodavatele Prosto interiér s.r.o., IČ: 03171906;

  3. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města a Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, podpisem smlouvy na zakázku „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou -- vybavení interiérů" s vítězným dodavatelem CNC studio s.r.o., IČ: 05719836.

8) Studie proveditelnosti -- ověření stávajícího stavu komunikační infrastruktury pro potřeby IS města Jablonec nad Nisou -- 1. fáze

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- komentář dle důvodové zprávy a návrhu usnesení.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/358/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

Zadání studie firmě NET Systém s r.o., v souladu s informacemi uvedenými v důvodové zprávě

B. p o v ě ř u j e

  1. Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, podpisem plné moci pro firmu NET Systém s.r.o. za účelem naplnění studie proveditelnosti

  2. Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora zajistit realizaci předmětné smlouvy

C. u k l á d á

Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření příslušné smlouvy na studii proveditelnosti -- ověření stávajícího stavu řešení komunikační infrastruktury pro potřeby IS města Jablonec nad Nisou s firmou NET Systém s r.o. v předpokládané výši 120 tis Kč bez DPH.

9) Diskuze

RNDr. Čeřovský -- ohledně MŠ Montessori a zhotovitele stavby firmy Termil -- včera jsme jednali s ředitelkou Centra regionálního rozvoje v Liberci, byli přítomny její další kolegyně a zástupci města. Dotazovali jsme se na to, co jsme projednávali na minulém jednání rady města, že bereme na vědomí žádost pana Miloty, jednatele společnosti Termil. Na jednání v Centru zazněla zásadní informace, že jestliže bychom uzavřeli dodatek, který by reflektoval na zvýšení cen, tak to bude z pohledu poskytovatele dotace hodnoceno jako porušení pravidel a vratka bude 25%, což bude necelých 7 milionů Kč. Takže platí to, co bylo vyhlášeno na počátku soutěže, takovýto dodatek tedy nemůže být připravován a předkládán. V Libereckém kraji žádný takovýto případ není, že by se někdo obrátil na Centrum regionálního rozvoje s takovouto žádostí. Připravuje se dodatek na vícepráce, který má jasné opodstatnění a je v souladu se všemi pravidly poskytování dotací včetně zákona o zadávání veřejných zakázek. Mimořádná rada města by to měla schválit a teprve potom budou finanční prostředky dodavateli stavby poskytnuty. Mluvil jsem s jednatelem firmy Termil a požádal jsem ho, aby oficiálně sdělil, zda odstupuje od smlouvy nebo pokračuje a stavbu dokončí. Přislíbil, že to zváží, situace a podmínky pro něho prý nejsou příznivé. Nemůžeme však město vystavit riziku vrácení prostředků, i když v případě odstoupení firmy Termil by to byla nemalá komplikace, aby se děti mohly vrátit zpět v určitém termínu do zrekonstruovaných prostor.

Mgr. Kučera -- již na začátku jsme sdělili panu Milotovi, že to nemůžeme posuzovat pouze z právní roviny, ale že to musíme posuzovat, aby to bylo možné a průchozí z hlediska ÚOHSu a od dotačního orgánu, který k tomu své stanovisko řekl.

MUDr. Němeček -- souhlasím s panem primátorem. Pan Milota nás dostal do velmi nepříjemné situace. Doufám, že případné vícepráce budou dobře odůvodněny a zdokumentovány

Mgr. Mánek -- pracujeme na tom, abychom pro děti případně našli nějaké náhradní prostory. Prozatím nejsme schopni vydefinovat časový horizont, ke kterému prodloužení teoreticky dojde. Musíme tedy počkat, až se pan Milota vyjádří.

Mgr. Kučera -- určitě technici na magistrátu, pod které zakázka spadá, projektovou dokumentaci pečlivě zkontrolují a bude se jednat o případné reálné vícepráce. Pokud by došlo k odstoupení od smlouvy, tak by bylo obtížné, aby to někdo dodělal do 30. 9., protože se určitě povede nějaký spor o peníze a my budeme muset udělat nějakou navazující projektovou dokumentaci a další věci. Také je otázkou, co nám dovolí dotační orgán.

RNDr. Čeřovský -- ve smlouvě je mimo jiné napsáno podle jakých pravidel nesmí být cena upravována, chápu, že mohou nastat nepředvídatelné situace, ale v žádném případě to není to, co bylo zmiňováno firmou Termil.

Nebyla další diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 9,12 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Vytvořeno 26.7.2021 13:02:51 | přečteno 196x | Petr Vitvar
load