Usnesení rady 25/2021

Usnesení z 25. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 01.07.2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/351/2021

A. vydává

Nařízení č. 7/2021, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) zařizovacího obvodu Jablonec nad Nisou

RM/352/2021

A. schvaluje
pronájem p.p.č. 338/1 o výměře 11 648 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem sportoviště pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem U Stadionu 1/4586, 46601 Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, výpovědní lhůta počíná běžet vždy k 1. 7. běžného roku. Nájemné ve výši 121 000 Kč/rok včetně DPH. Kauce nebude hrazena.
B. uděluje
souhlas s přenecháním p.p.č. 338/1 o výměře 11 648 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou do užívání třetí osobě.

RM/353/2021

A. souhlasí

jako zřizovatel p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou s podáním žádosti na Ministerstvo zdravotnictví ČR z "Mimořádného dotačního programu pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19" dle důvodové zprávy.  

RM/354/2021

A. bere na vědomí

rozhodnutí předsedy ÚOHS č.j. ÚOHS-19819/2021/163/PBl ze dne 21.06.2021

B. ruší

dle § 127 odst. 2 písm. c) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka“

RM/355/2021

A. schvaluje

umístění volebních místností na území Jablonce nad Nisou dle tabulky v důvodové zprávě;

B. svěřuje
Magistrátu města Jablonec nad Nisou (odboru kancelář tajemníka) pravomoc za účelem zabezpečení voleb a místního referenda uzavírat nájemní smlouvy s vlastníky nemovitostí, v nichž jsou umístěny volební místnosti;
C. ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřízených SMJN, které mají svěřeny nemovitosti, v nichž se uskutečňují volby a místní referendum dle schváleného umístění poskytnout maximální součinnost při zajištění voleb a místního referenda.
D. ruší

usnesení č. RM/525/2017 z 14.12.2017

RM/356/2021

A. rozhoduje

na základě přiložené důvodové zprávy, v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „MŠ Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou - stavební úpravy objektu“ společnosti DRYMAT.CZ s.r.o., IČ: 28819390, se sídlem Rabštejnská Lhota 147, kdy cena za dílo činí  5 028 810,56 Kč bez DPH, tj.  6 084 860,78 Kč vč. DPH 21 %.

B. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností DRYMAT.CZ s.r.o., IČ: 28819390, se sídlem Rabštejnská Lhota 147, na realizaci akce „MŠ Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou - stavební úpravy objektu“

RM/357/2021

A.1 rozhoduje

ve věci veřejné zakázky „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou - vybavení interiérů“, zadané v otevřeném nadlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností CNC studio s.r.o. , se sídlem K. Světlé 540/6, České Budějovice 3, IČ: 05719836, za nabídkovou cenou 3 556 073,71 Kč bez DPH;

A.2 rozhoduje

ve věci veřejné zakázky „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou - vybavení interiérů“, v souladu s § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vyloučení dodavatele Prosto interiér s.r.o., se sídlem Němčany 307, 684 01 Němčany, IČ: 03171906 ze zadávacího řízení.
 

B.1 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem oznámení o výběru dodavatele CNC studio s.r.o., se sídlem K. Světlé 540/6, České Budějovice 3, IČ: 05719836, za nabídkovou cenu 3 556 073,71 Kč bez DPH; a dále k zajištění všech úkonů nezbytných k dokončení procesu zadání veřejné zakázky „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou - vybavení interiérů“;

B.2 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem oznámení o vyloučení dodavatele Prosto interiér s.r.o., IČ: 03171906;

B.3 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města a Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, podpisem smlouvy na zakázku „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou - vybavení interiérů“ s vítězným dodavatelem CNC studio s.r.o., IČ: 05719836.

RM/358/2021

A. bere na vědomí

Zadání studie firmě NET Systém s r.o., v souladu s informacemi uvedenými v důvodové zprávě
 

B.1 pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, podpisem plné moci pro firmu NET Systém s.r.o. za účelem naplnění studie proveditelnosti

B.2 pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora zajistit realizaci předmětné smlouvy

C. ukládá

Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření příslušné smlouvy na  studii proveditelnosti - ověření stávajícího stavu řešení komunikační infrastruktury pro potřeby IS města Jablonec nad Nisou s firmou NET Systém s r.o. v předpokládané výši 120 tis Kč bez DPH.

Vytvořeno 7.7.2021 8:53:08 | přečteno 159x | Petr Vitvar
load