Zápis z rady 09/2021

Zápis z 9. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 1. března 2021 od 10.30 hodin v zasedací síni č. 202/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Stanislav Říha

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Omluven: MUDr. Vít Němeček, MBA

Stálí přísedící: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil mimořádné jednání 9. rady města v 10,35 hod.

Omluvil MUDr. Víta Němečka, MBA.

Přítomni byli osobně 4 členové RM, způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnili –

Mgr. David Mánek, Ing. Stanislav Říha, Petr Vobořil, Mgr. Jan Zeman.

Bylo přítomno 8 členů rady města z celkového počtu 9.

Distančně byl přítomen i tajemník MMJN JUDr. Marek Řeháček.

Primátor města seznámil přítomné s programem:

Program:

1) Úprava jízdních řádů MHD

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

2) Diskuze

Program jednání byl schválen 8-0-0

1) Úprava jízdních řádů MHD

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. Wejnar – okomentoval materiál dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/90/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

návrh úpravy jízdních řádů

B. s o u h l a s í

s navrženou úpravou jízdních řádů s realizací nejpozději k datu 3. 3. 2021

2) Diskuze

Nebyla diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 10,45 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Vytvořeno 4.3.2021 8:11:36 | přečteno 195x | Petr Vitvar
load