Zápis z rady 35/2020

Zápis z 35. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 19. listopadu 2020 od 10.30 hodin v zasedací síni č. 202/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

 • RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města
 • Mgr. David Mánek, náměstek primátora
 • Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora
 • Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora
 • MUDr. Vít Němeček, MBA
 • Ing. Stanislav Říha
 • Ing. Miloš Vele
 • Petr Vobořil
 • Mgr. Jan Zeman

Stálí přísedící:

 • Mgr. Jiří Kučera, vedoucí oddělení právní a veřejných zakázek
 • Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil jednání 35. rady města v 10,34 hod.

Přítomno bylo osobně 6 členů RM, způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnili:

MUDr. Vít Němeček, MBA, Ing. Miloš Vele a pan Petr Vobořil.

Bylo přítomno 9 členů rady města z celkového počtu 9.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

 • neveřejná důvodová zpráva k bodu č. 10) Mimořádné odměny ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ v souvislosti s COVID-19

 • bod na stůl č. 22) Nákup a užití osobních ochranných prostředků v době nouzového stavu

 • bod na stůl č. 23) Rezidenční s.r.o. - rozesláno ve středu 18.11 ve 13,50 hod.

 • bod na stůl č. 24) Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (PRVKUK)

 • bod na stůl č. 25) Zřízení výrobního výboru “TERMINÁL VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY“

Program:

1) Schválení organizačního zajištění zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 19.11.2020

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

2) Přímé zadání zakázky malého rozsahu "Nákup služebního vozidla"

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

3) Jablonecký magazín - Smlouva o dílo - STAŽENO

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

4) Schválení přímého zadání zakázky malého rozsahu - modernizace MKDS

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

5) Pravidla testování COVID-19

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

6) Aktualizace střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2021 a 2022

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

7) Aktualizace střednědobých výhledů rozpočtu společností na roky 2021 a 2022

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

8) Úprava rozpočtu příspěvkových organizací

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

9) Schválení darů příspěvkovým organizacím

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

10) Mimořádné odměny ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ v souvislosti s COVID-19 - NEVEŘEJNÉ

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

11) Peněžité dary - humanitní odbor

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

12) Nájem "Judo arény"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

13) Dodatek č.2 - SD/2020/0687 ke smlouvě o dílo  č. SD/2019/0542 se společností TSJ, s.r.o.

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

14) Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ("Projekt EPC") – rok "2019"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

15) Směrnice RM č. 19 Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

16) Veřejná zakázka „Provoz sběrného dvora v Jablonci nad Nisou“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo - STAŽENO

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

17) Veřejná zakázka „Nakládání s komunálními odpady ve městě Jablonec nad Nisou“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo - na stůl - STAŽENO

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

18) Žádost o dotaci - retenční nádrž - "info C"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

19) Stanovení maximální kupní ceny za výkup st.p.č.2044 v k.ú. Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

20) TSJ, s.r.o. - Kupní smlouva "Nosič výměnných nástaveb"

předkládá: Mgr. Jan Zeman, RZ

21) Kolektivní smlouva - opatření COVID-19

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

22) Nákup a užití osobních ochranných prostředků v době nouzového stavu - na stůl

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

23) Rezidenční s.r.o. Info "C" - na stůl - STAŽENO

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

24) Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (PRVKUK)- na stůl

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

25) Zřízení výrobního výboru “TERMINÁL VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY“ - "na stůl"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

26) Diskuze

RNDr. Čeřovský – bod č. 23) Rezidenční s.r.o. bude stažen a projednán na mimořádném jednání RM 1. 12. 2020 od 8,00 hod. Zeptal bych se předkladatele Ing Kouřila na bod č. 17. Dohodli jsme se, že tento bod a bod č. 16 budou přesunuty na jednání RM 3.12.2020, je tomu tak?

Ing. Kouřil – ano, platí to, navrhuji přesunutí na 3. 12. 2020.

Ing. Vele – mohli bychom dostat informaci o tom, zda se služby za odpady prodraží, či zlevní a vyčíslit to v porovnání s minulými roky? Pokud bude zvýšení, měli bychom se domluvit, z čeho se bude hradit.

Ing. Kouřil – mohu potvrdit, že se jedná o celkové zvýšení nákladů na odpadové hospodářství, vzešlo to z těch nabídek. Mám poznámku k bodu 19 - výbor pro hospodaření s majetkem města na svém mimořádném jednání doporučil schválit předložená usnesení jak v ZM, tak i v RM. Pouze by to mělo být nejprve schváleno v ZM a až poté v RM.

RNDr. Čeřovský – takže po skončení ZM se bude konat ještě jednání RM. Dále jako předkladatel stahuji bod č. 3.

Upravený program jednání byl schválen 9-0-0

1) Schválení organizačního zajištění zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 19.11.2020

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/516/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

organizační zajištění a předložené materiály pro jednání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 19. listopadu 2020 dle důvodové zprávy

2) Přímé zadání zakázky malého rozsahu "Nákup služebního vozidla"

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/517/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup nového služebního vozidla Škoda Karoq 4x4" od firmy Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. se sídlem Dlouhá 186/31, 412 01, Litoměřice - Město, IČ:00 526 282, DIČ: CZ 00 526 282 za cenu 759.704,- Kč včetně DPH

Bod č. 3) Jablonecký magazín - Smlouva o dílo byl při schvalování programu stažen. Po jeho stažení byly následující body přečíslovány.

3) Schválení přímého zadání zakázky malého rozsahu - modernizace MKDS

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Člen rady města Ing. Miloš Vele podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/518/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu "modernizace kamerového bodu č. 4 - autobusové nádraží" firmě Telmo a.s., se sídlem Štěrboholská 560/73, 102 00, Praha 10, IČ: 473 07 781, DIČ: CZ 473 07 781, za cenu 90.642,70 s DPH

4) Pravidla testování COVID-19

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský – komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/519/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. pravidla pro indikativní testování na COVID-19 členů orgánů a pracovníků statutárního města Jablonce nad Nisou a dalších osob příslušných k organizacím klíčovým pro město;

2. že náklady na toto testování budou hrazeny z městského rozpočtu, pokud není v pravidlech určeno jinak;

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, realizovat tato pravidla testování a případně rozhodovat o zařazení pracovníků dalších klíčových subjektů do skupiny B1 (testovaní na náklady města).

5) Aktualizace střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2021 a 2022

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek – komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/520/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2021 a 2022 aktualizované na současnou ekonomickou situaci příspěvkových organizací Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. a školy a školská zařízení zřízená městem Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.

6) Aktualizace střednědobých výhledů rozpočtu společností na roky 2021 a 2022

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/521/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2021 a 2022 aktualizované na současnou ekonomickou situaci společností Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. a Jablonecká dopravní, a.s.

7) Úprava rozpočtu příspěvkových organizací

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/522/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předložené úpravy rozpočtu příspěvkových organizací:

 • Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října16, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Čs. Armády 37, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace-

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, J. Hory 31, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace

 • Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

 • Základní škola Jablonec nad Nisou,5. května 76, příspěvková organizace

 • Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

 • Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

 • Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

 • Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

 • Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

8) Schválení darů příspěvkovým organizacím

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek – komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/523/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

souhlas s přijetím účelově určeného daru do vlastnictví příspěvkové organizace:

 • Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace věcný dar v hodnotě

1 500,- Kč

 • Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace věcný dar v hodnotě 76 683,75 Kč

 • Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace věcný dar v hodnotě

9 200,- Kč

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace věcný dar v hodnotě

29 493,75,- Kč

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace finanční dar ve výši

7 427,- Kč

B. p o v ě ř u j e

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkových organizací

9) Mimořádné odměny ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ v souvislosti s COVID-19 - NEVEŘEJNÉ

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Matek – jedná se o odměny ze státního rozpočtu.

Pan Vobořil – doporučil bych určité doškolení pedagogů ohledně online výuky a vytvoření nějaké finanční rezervy na tato školení.

Mgr. Mánek – diskutujeme to na odboru a plánujeme to.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/524/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

mimořádné odměny ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ v souvislosti s COVID-19 ve výši uvedené v důvodové zprávě.

10) Peněžité dary - humanitní odbor

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/525/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou slečně Zuzaně Hnykové (nar. 2004), Budovatelů 21, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 10 000,- Kč na přípravu sportovkyně na závody Evropského poháru v akrobatickém lyžování-moguls v sezóně 2020/2021.

2. poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou panu Danielu Daníčkovi (nar. 2004), Smetanova 23, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 20 000,- Kč na podporu mládežnického sportovce a reprezentanta ČR v boxu v roce 2020 (Mistrovství Evropy juniorů, Bulharsko).

11) Nájem "Judo arény"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil – z časových důvodů se nepodařilo do materiálu doplnit ekonomickou rozvahu rentability Judo arény. Nájemní smlouva s judo klubem obsahuje klauzuli, že jsou připraveni platit spoluúčast na provozních nákladech 25 000 Kč měsíčně od 1. 12. 2020. Až budou známy pravidelné měsíční reálné náklady z fakturace, tak budeme jednat o vyměření spoluúčasti judo klubu od 1. 1. 2022. Jsou připraveni prozatím svoji spoluúčast vyměřit částkou 300 000 Kč. ročně. Pokud by to měla být vyšší částka, bude to až na základě reálného vyúčtování.

Ing. Vele – z čeho je odvozena cena 300 000 Kč za rok? Požádal bych o rozeslání ekonomické rozvahy.

Ing. Kouřil – ano, rozešleme do příští RM. Naše odhady na celkové provozní roční náklady jsou asi 1 milion Kč, jsou tam i započítány poměrně vysoké náklady na úklid. Judo klub přišel s návrhem úklidu vlastními silami, pak bychom se bavili třeba o 800 000 Kč za rok. Nyní deklarují, že jsou schopni z hlediska jejich hospodaření platit zhruba 300 000 Kč, pokud by to bylo více, chtějí, aby to bylo na základě reálné fakturace.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/526/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

nájemní smlouvu č. SO/2020/0372, která bude uzavřena mezi městem a Judo klubem Jablonec nad Nisou, z. s., se sídlem Sokolovská 198/8, Vrkoslavice, 46606 Jablonec nad Nisou, IČ 43257232 v plném znění dle důvodové zprávy.

12) Dodatek č.2 - SD/2020/0687 ke smlouvě o dílo  č. SD/2019/0542 se společností TSJ, s.r.o.

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil – komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/527/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 SD/2020/0687 ke smlouvě o dílo č. SD/2019/0542, mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. na straně druhé. Dodatek řeší navýšení ceny a změnu předmětu plnění, který se týká veřejných toalet.

13) Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ("Projekt EPC") - rok "2019"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil – komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/528/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

Průběžnou zprávu č. 3 s podrobnými výsledky "Projektu EPC" za rok "2019" (tj. za 3. zúčtovací období projektu).

B. s c h v a l u j e

Smluvní prémii za překročení garantované úspory za 3. zúčtovací období (rok "2019") ve výši 389 353 Kč (vč. DPH) pro poskytovatele energetických služeb (ESCO), společnost ENESA a.s., IČ: 27382052, se sídlem: U Voborníků 852/10, Praha 9.

14) Směrnice RM č. 19 Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/529/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Směrnici RM č. 19 - Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Body č. 16) Veřejná zakázka „Provoz sběrného dvora v Jablonci nad Nisou“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo

a

17) Veřejná zakázka „Nakládání s komunálními odpady ve městě Jablonec nad Nisou“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo - na stůl

byly při schvalování programu staženy a následující body byly opět přečíslovány.

15) Žádost o dotaci - retenční nádrž - "info C"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/530/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

předložení žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí na projekt Retenční nádrž v Jablonci nad Nisou.

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem žádosti o dotaci.

Bod č. 16) Stanovení maximální kupní ceny za výkup st.p.č.2044 v k.ú. Jablonec nad Nisou byl v jednání odložen na projednání po skončení ZM

17) TSJ, s.r.o. - Kupní smlouva "Nosič výměnných nástaveb"

Předkládá: Mgr. Jan Zeman, RZ

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/532/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

v y s l o v u j e

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., souhlas s uzavřením Kupní smlouvy – „nosič výměnných nástaveb IVECO TRAKKER s mycí nástavbou MK 8“, dle přiložené důvodové zprávy.

18) Kolektivní smlouva - opatření COVID-19

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/533/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. využití nevyčerpaných prostředků kapitoly rozpočtu města 5111 Péče o zaměstnance na nákup nepeněžních benefitů s použitím na pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení, použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení, příspěvku na kulturní nebo sportovní akce, příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy, pro zaměstnance statutárního města Jablonec nad Nisou a uvolněné členy Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou formou poukázek Flexi Pass ve výších dle důvodové zprávy

2. poskytnutí těchto benefitů dle pravidel uvedených v důvodové zprávě zaměstnancům statutárního města Jablonec nad Nisou zařazených do Magistrátu města Jablonec nad Nisou a Městské policie Jablonec nad Nisou a uvolněným členům Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou jako sociálně zdravotní benefit v souvislosti s pandemií Covid-19

3. poskytnutí darů formou poukázek Flexi Pass dle pravidel uvedených v důvodové zprávě bývalým zaměstnancům (důchodcům) statutárního města Jablonec nad Nisou

B. p o v ě ř u j e

JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN, připravit k předání poukázky

19) Nákup a užití osobních ochranných prostředků v době nouzového stavu - na stůl

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/534/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. v mimořádném režimu v době nouzového stavu a z důvodu zajištění vybavení pracovníků statutárního města Jablonec nad Nisou, jím zřízených a založených organizací či pracovníků třetích subjektů podílejících se na zajištění fungování důležité infrastruktury sloužící obyvatelstvu města Jablonce nad Nisou v době pandemie koronaviru nákup materiálu – osobních ochranných prostředků a pomůcek (ve výčtu, od uvedených dodavatelů a za celkové ceny uvedené v tabulce, který je přílohou č.1 důvodové zprávy);

2. úhradu tohoto materiálu z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou formou přečerpání ODPA 5213 - krizová opatření;

3. postupný výdej tohoto spotřebního materiálu pro zajištění ochrany pracovníků statutárního města Jablonec nad Nisou, jím zřízených a založených organizací či pracovníků třetích subjektů podílejících se na zajištění fungování důležité infrastruktury sloužící obyvatelstvu města Jablonce nad Nisou a případně území ORP Jablonec nad Nisou v době pandemie koronaviru, a to vždy dle rozhodnutí primátora města učiněného na základě doporučení krizového štábu ORP Jablonec nad Nisou;

4. jednorázovou pomoc dle bodu 3. Domovu seniorů U Přehrady, z.s. IČ 07690720 při řešení nastalé krizové situace, a to poskytnutím osobních ochranných prostředků - overal z netkané textilie 60 ks, čepička jednorázová 60 ks a 600 párů jednorázových rukavic v celkové hodnotě 18 439 Kč.

Bod č. 23) Rezidenční s.r.o. Info "C" - na stůl byl při schvalování programu stažen. Následující body v programu byly přečíslovány.

20) Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (PRVKUK)- na stůl

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/535/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s o u h l a s í

s konečnou verzí zaslaných finálních dokumentů s aktualizovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (PRVKUK), dle přiložené důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem finálních dokumentů s aktualizovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (PRVKUK)

21) Zřízení výrobního výboru “TERMINÁL VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY“ - "na stůl"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – komentář dle důvodové zprávy.

Ing. Kouřil – požádal bych o doplnění do výrobního výboru zástupce odboru ekonomiky nebo přímo mě, abychom mohli sledovat i ekonomickou stránku investiční akce.

Ing. Roubíček – není problém, doplníme. Z jednání budou zápisy, které budeme rozesílat i na vedení města.

Ing. Vele – podpořil bych návrh Ing. Kouřila a neměl by tam být i někdo z dopravy, např. Ing. Wejnar?

Ing. Roubíček – s Ing. Wejnarem již intenzivně spolupracujeme několik měsíců, výbor je jednoznačně realizační záležitostí.

Proběhla diskuze, kdo by měl být zařazen do výrobního výboru, doplněn bude Ing. Kouřil.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/536/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

ustanovení výrobního výboru “Terminál VOD“ ve složení dle přiloženého schématu

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, svoláváním a řízením výrobního výboru “Terminál VOD“ a informováním vedení města

22) Diskuze

Ing. Roubíček – vrátím se k programu dnešního ZM, k bodu č. 17) Podnět na pořízení změny č. 7 platného ÚP Jablonec nad Nisou - podbod č. 3. Do emailů byly rozeslány další doplňující informace od občana Jablonce nad Nisou Ing. Víta a protinávrh Ing. arch. Klápštěho. Materiál je připravený variantně, trvám na variantě schválení. Postup ve schvalujícím usnesení je také možný, podle metodiky ministerstva pro místní rozvoj. Důvodem proč to tam takto máme, je časový. Změna jako taková, že spustíme podnět – máme ještě 1,5 roku procesu, než ke změněně dojde a mezitím bude vyhodnocení plnění územního plánu, nedopouštíme se ničeho ilegálního, jak napsal Ing. arch. Klápště.

Ing. Vele – materiál se diskutoval na jednání předsedů klubů, výsledkem byl zaslaný protinávrh

Ing. arch. Klápštěho.

RNDr. Čeřovský – formulace protinávrhu usnesení, které nám bylo zasláno, je trochu jiná, než bylo domluveno na jednání klubů.

Proběhla diskuze k tomuto bodu a o zaslaném protinávrhu Ing. arch. Klápštěho, radní vyjádřili názor, že by podpořili původní návrh usnesení.

Ing. Kouřil – k bodu č. 16) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu v programu dnešního ZM – Ing. Vele posílal dotaz, jaké je zatížení administrace – jedná se o 0,3 – 0,4 úvazku jednoho pracovníka úřadu, což je asi 200 000 Kč.

Mgr. Mánek – k návrhu bodu Změna ve složení Výboru Zastupitelstva města - kontrolní výbor – náš názor je, stáhnout z jednání ZM a případně řešit dál, myslím si, že není potřeba měnit předsedu výboru.

Proběhla diskuze o složení kontrolního výboru, radní se shodli, že se bod stáhne z jednání ZM a složení se bude ještě diskutovat.

Nebyla další diskuse a primátor ukončil 1. část jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 10,50 hodin.

2. část jednání rady města zahájil primátor města RNDr. Jiří Čeřovský v 18,15 hod., projednával se

odložený bod č. 16) Stanovení maximální kupní ceny za výkup st.p.č.2044 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Přítomno bylo 7 členů RM z celkového počtu 9.

Osobně byli přítomni – RNDr. Jiří Čeřovský, Mgr. David Mánek, Ing. Milan Kouřil, Ing. Petr Roubíček, Mgr. Jan Zeman.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnili – MUDr. Němeček, pan Vobořil.

Omluveni byli – Ing. Stanislav Říha a Ing. Miloš Vele.

16) Stanovení maximální kupní ceny za výkup st.p.č.2044 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Vzhledem k citlivému obsahu materiálu, který byl rovněž diskutován na předchozím jednání ZM a kvůli maximálnímu utajení výše peněžní částky, do které bude zástupce města pověřen radou města přihazovat při e-aukci, se tento bod projednával pouze za účasti radních bez osobní přítomnosti zaměstnanců magistrátu. Výše částky bude dodatečně dopsána do zápisu až po skončení e-aukce.

Návrh usnesení byl schválen 7-0-0

USNESENÍ RM/531/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

maximální kupní cenu za výkup st.p.č. 2044 v k.ú. Jablonec nad Nisou z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha.

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, účastí na elektronické aukci na prodej majetku st.p.č. 2044 v k.ú. Jablonec nad Nisou vyhlašované ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha.

C. s c h v a l u j e 

maximální cenu za m2 2 900 Kč, t.j. cena celkem za výkup st.p.č. 2044 v k.ú. Jablonec nad Nisou - 2 514 300 Kč (dodatečně doplněno po ukončení e-aukce).

Primátor města RNDr. Čeřovský ukončil 2. část jednání rady města v 18,30 hod.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Vytvořeno 26.11.2020 16:46:04 | přečteno 182x | Petr Vitvar