Usnesení rady 35/2020

Usnesení z 35. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 19. listopadu 2020.

RM/516/2020

A. schvaluje

organizační zajištění a předložené materiály pro jednání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 19. listopadu 2020 dle důvodové zprávy

RM/517/2020

A. schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup nového služebního vozidla Škoda Karoq 4x4" od firmy Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. se sídlem Dlouhá 186/31, 412 01, Litoměřice - Město, IČ:00 526 282, DIČ: CZ 00 526 282 za cenu 759.704,- Kč včetně DPH

RM/518/2020

A. schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu "modernizace kamerového bodu č. 4 - autobusové nádraží" firmě Telmo a.s., se sídlem Štěrboholská 560/73, 102 00, Praha 10, IČ: 473 07 781, DIČ: CZ 473 07 781, za cenu 90.642,70 s DPH

RM/519/2020

A.1 schvaluje

pravidla pro indikativní testování na COVID-19 členů orgánů a pracovníků statutárního města Jablonce nad Nisou a dalších osob příslušných k organizacím klíčovým pro město;

A.2 schvaluje

že náklady na toto testování budou hrazeny z městského rozpočtu, pokud není v pravidlech určeno jinak;

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, realizovat tato pravidla testování a případně rozhodovat o zařazení pracovníků dalších klíčových subjektů do skupiny B1 (testovaní na náklady města).

RM/520/2020

A. schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2021 a 2022 aktualizované na současnou ekonomickou situaci příspěvkových organizací   Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. a školy a školská zařízení zřízená městem Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.

RM/521/2020

A. schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2021 a 2022 aktualizované na současnou ekonomickou situaci společností Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.  a Jablonecká dopravní, a.s.

RM/522/2020

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu příspěvkových organizací :
- Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října16, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Čs. Armády 37, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace-
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, J. Hory 31, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou,5. května 76, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace
- Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

RM/523/2020

A. uděluje

souhlas s přijetím účelově určeného daru do vlastnictví příspěvkové organizace:
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace věcný dar v hodnotě 1 500,- Kč
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace věcný dar v hodnotě 76 683,75 Kč
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace věcný dar v hodnotě 9 200,- Kč
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace věcný dar v hodnotě 29 493,75,- Kč
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace finanční dar ve výši 7 427,- Kč
 

B. pověřuje

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkových organizací

RM/524/2020

A. schvaluje

mimořádné odměny ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ v souvislosti s COVID-19 ve výši uvedené v důvodové zprávě.

RM/525/2020

A.1 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou slečně Zuzaně Hnykové (nar. 2004), Budovatelů 21, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 10 000,- Kč na přípravu sportovkyně na závody Evropského poháru v akrobatickém lyžování-moguls v sezóně 2020/2021.

A.2 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou panu Danielu Daníčkovi (nar. 2004), Smetanova 23, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 20 000,- Kč na podporu mládežnického sportovce a reprezentanta ČR v boxu v roce 2020 (Mistrovství Evropy juniorů, Bulharsko).

RM/526/2020

A. schvaluje

nájemní smlouvu č. SO/2020/0372, která bude uzavřena mezi městem a Judo klubem Jablonec nad Nisou, z. s., se sídlem Sokolovská 198/8, Vrkoslavice, 46606 Jablonec nad Nisou, IČ 43257232 v plném znění dle důvodové zprávy.

RM/527/2020

A. schvaluje

uzavření Dodatku č.2 SD/2020/0687 ke smlouvě o dílo č. SD/2019/0542, mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. na straně druhé. Dodatek řeší navýšení ceny a změnu předmětu plnění, který se týká veřejných toalet.
 

RM/528/2020

A. bere na vědomí

Průběžnou zprávu č. 3 s podrobnými výsledky "Projektu EPC " za rok " 2019 " (tj. za 3. zúčtovací období projektu).

B. schvaluje

Smluvní prémii za překročení garantované úspory za 3. zúčtovací období (rok "2019") ve výši  389 353 Kč  (vč. DPH) pro poskytovatele energetických služeb (ESCO), společnost ENESA a.s. , IČ: 27382052, se sídlem: U Voborníků 852/10, Praha 9.

RM/529/2020

A. schvaluje

Směrnici RM č. 19 - Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

RM/530/2020

A. schvaluje

předložení žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí na projekt Retenční nádrž v Jablonci nad Nisou .

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města , podpisem žádosti o dotaci.

RM/531/2020

A. schvaluje
maximální kupní cenu za výkup st.p.č. 2044 v k.ú. Jablonec nad Nisou z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha.
B. pověřuje
RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, účastí na elektronické aukci na prodej majetku st.p.č. 2044 v k.ú. Jablonec nad Nisou vyhlašované ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha.
C. schvaluje
maximální cenu za m2 2 900 Kč, t.j. cena celkem za výkup st.p.č. 2044 v k.ú. Jablonec nad Nisou - 2 514 300 Kč (dodatečně doplněno po ukončení e-aukce).

RM/532/2020

A. vyslovuje

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., souhlas s uzavřením Kupní smlouvy - „nosič výměnných nástaveb IVECO TRAKKER s mycí nástavbou MK 8“, dle přiložené důvodové zprávy.
 

RM/533/2020

A.1 schvaluje
využití nevyčerpaných prostředků kapitoly rozpočtu města 5111 Péče o zaměstnance na nákup nepeněžních benefitů s použitím na pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení, použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení, příspěvku na kulturní nebo sportovní akce, příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy, pro zaměstnance statutárního města Jablonec nad Nisou a uvolněné členy Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou formou poukázek Flexi Pass ve výších dle důvodové zprávy
A.2 schvaluje
poskytnutí těchto benefitů dle pravidel uvedených v důvodové zprávě zaměstnancům statutárního města Jablonec nad Nisou zařazených do Magistrátu města Jablonec nad Nisou a Městské policie Jablonec nad Nisou a uvolněným členům Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou jako sociálně zdravotní benefit v souvislosti s pandemií Covid-19
A.3 schvaluje
poskytnutí darů formou poukázek Flexi Pass dle pravidel uvedených v důvodové zprávě bývalým zaměstnancům (důchodcům) statutárního města Jablonec nad Nisou
B. pověřuje

JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN, připravit k předání poukázky

RM/534/2020

A.1 schvaluje

v mimořádném režimu v době nouzového stavu a z důvodu zajištění vybavení pracovníků statutárního města Jablonec nad Nisou, jím zřízených a založených organizací či pracovníků třetích subjektů podílejících se na zajištění fungování důležité infrastruktury sloužící obyvatelstvu města Jablonce nad Nisou v době pandemie koronaviru  nákup materiálu - osobních ochranných prostředků a pomůcek (ve výčtu, od uvedených dodavatelů a za celkové ceny uvedené v tabulce, který je přílohou č.1 důvodové zprávy);

A.2 schvaluje

úhradu tohoto materiálu z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou formou přečerpání ODPA 5213 - krizová opatření;

A.3 schvaluje

postupný výdej tohoto spotřebního materiálu pro zajištění ochrany pracovníků statutárního města Jablonec nad Nisou, jím zřízených a založených organizací či pracovníků třetích subjektů podílejících se na zajištění fungování důležité infrastruktury sloužící obyvatelstvu města Jablonce nad Nisou a případně území ORP Jablonec nad Nisou v době pandemie koronaviru, a to vždy dle rozhodnutí primátora města učiněného na základě doporučení krizového štábu ORP Jablonec nad Nisou;

A.4 schvaluje

jednorázovou pomoc dle bodu 3. Domovu seniorů U Přehrady, z.s. IČ 07690720 při řešení nastalé krizové situace, a to poskytnutím osobních ochranných prostředků - overal z netkané textilie 60 ks, čepička jednorázová 60 ks a 600 párů jednorázových rukavic v celkové hodnotě 18 439 Kč.

RM/535/2020

A. souhlasí

s konečnou verzí zaslaných finálních dokumentů s aktualizovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (PRVKUK), dle přiložené důvodové zprávy

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem finálních dokumentů s aktualizovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (PRVKUK)

RM/536/2020

A. schvaluje

ustanovení výrobního výboru “Terminál VOD“ ve složení dle přiloženého schématu

B. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora svoláváním a řízením výrobního výboru “Terminál VOD“ a informováním vedení města
 

Vytvořeno 25.11.2020 16:11:16 | přečteno 116x | Petr Vitvar