Zápis z rady 38/2020

Zápis z 38. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 17. prosince 2020 od 10.30 hodin v zasedací síni č. 202/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

 • RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města
 • Mgr. David Mánek, náměstek primátora
 • Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora
 • Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora
 • MUDr. Vít Němeček, MBA
 • Ing. Stanislav Říha
 • Ing. Miloš Vele
 • Petr Vobořil
 • Mgr. Jan Zeman

Stálí přísedící:

 • JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN
 • Ing. Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky
 • Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil jednání 38. rady města v 10,38 hod.

Přítomno bylo osobně 5 členů RM, způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnili –

Mgr. David Mánek, MUDr. Vít Němeček, MBA, Ing. Miloš Vele a pan Petr Vobořil.

Bylo přítomno 9 členů rady města z celkového počtu 9.

Primátor města seznámil přítomné s programem a materiály na stůl:

 • neveřejná důvodová zpráva k bodu č. 5) Odměny ředitelům příspěvkových organizací za IV. čtvrtletí 2020

 • bod na stůl č. 20) Modernizace ZŠ Rychnovská č.p. 216 - dodatek č.3 Smlouvy o dílo

 • bod na stůl č. 21) Souvislá údržba ul. Poštovní - dodatek č.1 Smlouvy o dílo

 • bod na stůl č. 22) Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace, Anenské náměstí – dodatek č.1 Smlouvy o dílo

 • bod na stůl č. 23) Smlouva o dílo "Jablonecký magazín"

 • bod na stůl č. 24) Dodatek č. 1 se Smlouvě o dílo - "Rekonstrukce zdroje vytápění v objektu Lidická ul. 678/7, Jablonec nad Nisou"

 • bod na stůl č. 25) Výpůjčka uměleckého díla (Brychtová-Libenský)

 • bod na stůl č. 26) Upřesnění organizačních záležitostí orgánů RM

 • bod na stůl č. 27) Podpora investičních akcí sportovních klubů v Jablonci nad Nisou

 • bod na stůl č. 28) Zázemí okolí jablonecké přehrady - vyhlášení vítězného uchazeče

Program:

1) Smlouva o správě, provozu, běžné údržbě a obnově veřejného osvětlení a SSZ v majetku SMJN č. SD/2020/0731, se společností TSJ s.r.o.

předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický Mgr. Milan Nožička, jednatel TSJ

2) Schválení organizačního zajištění zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 17.12.2020

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

3) Změny ve složení komisí Rady města - komise kulturní

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

4) Peněžité dary - humanitní odbor

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

5) Odměny ředitelům příspěvkových organizací za IV. čtvrtletí 2020 - neveřejné

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

6) Dotační programy a víceleté dotace, navýšení finančních prostředků

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

7) Úpravy rozpočtu příspěvkových organizací

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

8) Schválení daru p.o. CSS Jablonec nad Nisou

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

9) Schválení věcného daru p. o. Nemocnici Jablonec nad Nisou

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

10) Pronájem pozemků Info "C"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

11) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena "Info M, Ž"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

12) Věcná břemena "Info C, N, V, Ž"

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

13) Rozpočtová pravidla k provedení rozpočtových opatření na konci roku

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

14) Zrušení společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. s likvidací, jmenování likvidátora

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

15) Směrnice RM č. 18 Pro vedení pokladen

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

16) Pronájem prostor a objektů

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

17) Pravidla pro uzavírání smluv a vybírání plateb za komunální odpad

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

18) Kultura Jablonec, p. o. - pronájmy věcí nemovitých

předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

19) Změna stanov Jablonecká energetická a.s.

předkládá: Mgr. Jiří Kučera, Oddělení právní a veřejných zakázek

20) Modernizace ZŠ Rychnovská č.p. 216 - dodatek č.3 Smlouvy o dílo - "na stůl"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

21) Souvislá údržba ul. Poštovní - dodatek č.1 Smlouvy o dílo - "na stůl"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

22) Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace, Anenské náměstí - dodatek č.1 Smlouvy o dílo - "na stůl"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

23) Smlouva o dílo "Jablonecký magazín" - na stůl

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

24) Dodatek č. 1 se Smlouvě o dílo - "Rekonstrukce zdroje vytápění v objektu Lidická ul. 678/7, Jablonec nad Nisou" - na stůl

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

25) Výpůjčka uměleckého díla (Brychtová-Libenský) - na stůl

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

26) Upřesnění organizačních záležitostí orgánů RM - na stůl

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

27) Podpora investičních akcí sportovních klubů v Jablonci nad Nisou - na stůl

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

28) Diskuze

RNDr. Čeřovský – body č. 10 a 27 by měly být projednány po skončení ZM, v 2. části jednání RM.

Pan Vobořil – do 2. části jednání bych ještě rád doplnil bod, který se týká převodu majetku z Eurocentra a JKIC do společnosti Kultura Jablonec p.o.

Mgr. Kučera – materiál připravím a vložíme ho do T-Map.

Program jednání byl schválen 9-0-0

1) Smlouva o správě, provozu, běžné údržbě a obnově veřejného osvětlení a SSZ v majetku SMJN č. SD/2020/0731, se společností TSJ s.r.o.

Předkládá: Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Mgr. Milan Nožička, jednatel TSJ

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/568/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o správě, provozu, běžné údržbě a obnově veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v majetku SMJN č. SD/2020/0731, se společností TSJ s.r.o., mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. na straně druhé, jedná se o rozsah prací z oblasti veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení a dalších činností, které bude zajišťovat zhotovitel pro objednatele, vše dle Důvodové zprávy a příloh

B. p o v ě ř u j e

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, uzavřít Smlouvu o správě, provozu, běžné údržbě a obnově veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v majetku SMJN č. SD/2020/0731, mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. na straně druhé

2) Schválení organizačního zajištění zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 17.12.2020

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/569/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

organizační zajištění a předložené materiály pro jednání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 17. prosince 2020 dle důvodové zprávy

3) Změny ve složení komisí Rady města - komise kulturní

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/570/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

rezignaci paní MgA. Anny Strnadové (navržena Česká pirátská strana) na pozici členky komise kulturní

4) Peněžité dary - humanitní odbor

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/571/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Starokatolickou farnost v Jablonci nad Nisou, Husova 1560/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 73631485, ve výši 5 000,- Kč na projekt "Jablonecký advent on-line".

2. poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou panu Milanu Engelovi (nar. 1991), Dolní Maxov 115, 468 44 Josefův Důl, ve výši 10 000,- Kč na podporu a přípravu sportovce – motocyklového závodníka v dálkových rallye (Rallye DAKAR 2021, Saúdská Arábie 3. – 15. 1. 2021).

5) Odměny ředitelům příspěvkových organizací za IV. čtvrtletí 2020 - neveřejné

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/572/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za IV. čtvrtletí 2020 dle důvodové zprávy.

6) Dotační programy a víceleté dotace, navýšení finančních prostředků

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/573/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou

1. navýšit finanční prostředky na podporu subjektů působících v oblastech sportu, kultury, výchovy a vzdělávání pro rok 2021 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě

2. rozdělit objem finančních prostředků pro oblast sportu, kultury, výchovy a vzdělávání dle návrhů příslušných komisí Rady města Jablonec nad Nisou

3. poskytnout navýšené finanční prostředky příjemcům víceletých dotací formou peněžitých darů dle návrhů příslušných komisí Rady města Jablonec nad Nisou

4. poskytnout pro roky 2021 - 2023 tříleté dotace subjektům z oblasti kultury dle návrhu Kulturní komise Rady města Jablonec nad Nisou

7) Úpravy rozpočtu příspěvkových organizací

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/574/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předložené úpravy rozpočtu příspěvkových organizací:

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Čs. Armády 37, příspěvková organizace

 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

 • Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

 • Základní škola Jablonec nad Nisou,5. května 76, příspěvková organizace

 • Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

 • Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

 • Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

 • Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

 • Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

 • Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

 • Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

8) Schválení daru p.o. CSS Jablonec nad Nisou

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/575/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

souhlas s přijetím věcného daru do svého vlastnictví pro Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., v celkové výši 17.212,28 Kč dle důvodové zprávy,

B. p o v ě ř u j e

podpisem darovací smlouvy ředitelku příspěvkové organizace.

9) Schválení věcného daru p. o. Nemocnici Jablonec nad Nisou

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/576/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., souhlas s přijetím věcného daru v celkové výši 162.812,76 Kč dle důvodové zprávy,

B. p o v ě ř u j e

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkové organizace.

Bod č. 10) Pronájem pozemků Info "C" bude projednán po skončení ZM.

Na jednání ZM byl stažen materiál, na který tento bod navazoval. Z tohoto důvodu bylo rovněž v 2. části jednání RM rozhodnuto, že tento bod bude stažen a následující body byly přečíslovány.

10) Smlouvy o právu k provedení stavby a věcná břemena - "Info M, Ž"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/577/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311 k rekonstrukci plynovodu v p.p.č. 465/4, 465/5, 465/6, 465/8, 465/9, 465/10, 465/11, 465/13, 465/15, 465/16, 465/18, 418/29, 462/1, 503/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami odboru technického.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynovod včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 465/4, 465/5, 465/6, 465/8, 465/9, 465/10, 465/11, 465/13, 465/15, 465/16, 465/18, 418/29, 462/1, 503/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Reko MS Jablonec nad Nisou – Vodní +1, č. 7700100636_1“.

2. a) vydání souhlasu s umístěním trafostanice na p.p.č. 403/363 v k.ú. Mšeno nad Nisou společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování trafostanice včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním trafostanice na p.p.č. 403/363 v k.ú. Mšeno nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IE-12-4006913 JN – Mšeno n.N. – vymístění DTS JN_0470“.

11) Věcná břemena - "Info C, N, V, Ž"

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/578/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 1512/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou ke st.p.č. 2446/1, jejíž součástí je stavba s č.p. 2522 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro M. R. a A. R., oba bytem Jablonec nad Nisou, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

2. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynovod včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 2275/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „HAV MS Jablonec n.N. – Před Radnicí, č. stavby 7700103160“.

B. d o p l ň u j e

1. usnesení č. 435/2019/A.14. ze dne 18.9.2020, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2500/44 a 2500/45 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

2. usnesení č. 528/2019/1.b) ze dne 7.11.2019, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2349/1 a 2350 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

12) Rozpočtová pravidla k provedení rozpočtových opatření na konci roku

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/579/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, k provedení nezbytných rozpočtových opatření od 17.12.2020 do 31.12.2020 spočívající v:

1. úpravách dotací včetně použití (vč. změny závazných ukazatelů) a k tomu navazující přesuny z rezervy na spolufinancování

2. změně závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu odboru (dle ORJ)

3. změně všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou

4. schválení vratek nebo doplatků dotací

5. zařazení přijatého pojistného plnění včetně použití (vč. změny závazných ukazatelů)

13) Zrušení společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. s likvidací, jmenování likvidátora

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/580/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

v působnosti valné hromady spol. Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25412604, o zrušení společnosti s likvidací k datu 1. 1. 2021

B. j m e n u j e

v působnosti valné hromady spol. Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25412604, likvidátorem společnosti Mgr. Jana Zemana, jednatele společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., s tím, že veškeré nezbytné právní kroky v rámci likvidace bude zajišťovat na základě plné moci společnost KODAP legal s.r.o., sídlem 1. máje 97/25, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČO: 03668762

14) Směrnice RM č. 18 Pro vedení pokladen

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/581/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

úpravu směrnice RM č. 18 Pro vedení pokladen

15) Pronájem prostor a objektů

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/582/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. d o p o r u č u j e

jednat o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 9. 6. 2005 mezi Městem a nájemcem prostoru sloužícího k podnikání v objektu č.p. 595 (Komenského 11) v Jablonci nad Nisou, společností ROSSMANN,spol.s r.o., se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 61246093. Dodatkem by se změnila výše nájemného na částku 690.000,- Kč/rok, tj. 57.500,- Kč/měsíčně. Dále by se změnila doba nájmu z doby neurčité s 3měsíční výpovědní lhůtou na dobu určitou 5 let s opcí 2x5 let s tím, že společnost ROSSMANN,spol.s r.o. by do prostoru investovala svou prací a na své náklady částku v minimální výši 1.203.000,- Kč bez DPH, a to nejdéle do 1 roku od uzavření tohoto dodatku.

B. s c h v a l u j e

1. ukončení nájemní smlouvy č. 355-2011-OE/OMP, která byla uzavřena mezi městem a Mateřskou školou Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace, se sídlem Arbesova 50, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 72 55 03 84, a to dohodou ke dni 31. 1. 2021.

2. uzavření nájemní smlouvy mezi městem a Mateřskou školou Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace, se sídlem Arbesova 50, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 72 55 03 84. Předmětem nájmu je st.p.č. 911/7, jejíž součástí je objekt č.p. 5408 (Arbesova 50a), st.p.č. 911/4, jejíž součástí je objekt č.p. 3779 (Arbesova 50), st.p.č. 911/3, jejíž součástí je stavba bez čp/če a p.p.č 911/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné je stanoveno částkou 1.000,- Kč/rok. Účelem nájmu je provozování činnosti mateřské školy, poskytování školního a závodního stravování zaměstnanců a zajišťování mimoškolní výchovy prostřednictvím zájmových kroužků a dalších aktivit.

16) Pravidla pro uzavírání smluv a vybírání plateb za komunální odpad

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/583/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Pravidla pro uzavírání smluv a vybírání plateb za komunální odpad

17) Kultura Jablonec, p. o. - pronájmy věcí nemovitých

Předkládá: Ing. Kateřina Tuláčková, Odbor ekonomiky

Ing. Tuláčková – požádala bych o doplnění usnesení v obou podbodech – kauce nebude hrazena.

Upravený návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/584/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností Kultura Jablonec, p.o., IČ 09555340, se sídlem Jiráskova 4898/9, 46601 Jablonec nad Nisou, na pronájem prostor sloužících k podnikání o výměře 1.080 m2v objektu č.p. 3100/19 na st. p. č. 3003 (kino Radnice) a prostor sloužících k podnikání v objektu č.p. 402 na st.p. č. 45 a v objektu bez čp./če. na st.p.č. 3256 (kino Junior) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem provozování činností uvedených ve výpisu z živnostenského rejstříku společnosti Kultura Jablonec, p.o., nájemné ve výši 100.000 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Kauce nebude hrazena.

2. uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností Kultura Jablonec, p.o. IČ 09555340, se sídlem Jiráskova 4898/9, 46601 Jablonec nad Nisou, na pronájem st. p. č. 2, jejíž součástí je objekt č.p. 1 (objekt bývalé fary) v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem provozování činností uvedených ve výpisu z živnostenského rejstříku společnosti Kultura Jablonec, p.o., nájemné ve výši 50.000 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Kauce nebude hrazena.

18) Změna stanov Jablonecká energetická a.s.

Předkládá: Mgr. Jiří Kučera, Oddělení právní a veřejných zakázek

Mgr. Kučera – komentář dle návrhu usnesení.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/585/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 2 písm.c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v působnosti valné hromady jediného akcionáře spol. Jablonecká energetická a.s., sídlem Liberecká 120, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 61539881 následující změnu stanov společnosti:

v ČÁSTI PRVNÍ článku V. Systém vnitřní struktury se odst. 2 věta první mění a nahrazuje tímto zněním: "Představenstvo společnosti má 5 členů a dozorčí rada společnosti má 3 členy."

v ČÁSTI DRUHÉ článku I. ORGÁNY SPOLEČNOSTI oddílu (C) Dozorčí rada se odst. 2 věta druhá mění a nahrazuje tímto znění: „Dozorčí rada má tři (3) členy a volí ze svého středu předsedu.“

v ČÁSTI DRUHÉ článku I. ORGÁNY SPOLEČNOSTI oddílu (B) Představenstvo se v odst. 6 doplňuje před větu první text v tomto znění: " Pozvánka na jednání představenstva může umožnit jeho členům účastnit se zasedání prostřednictvím videokonference. V takovém případě pozvánka obsahuje webový odkaz pro videokonferenční připojení na jednání představenstva. Účast člena na jednání představenstva prostřednictvím videokonference se považuje za přítomnost ve smyslu odstavce 5."

v ČÁSTI DRUHÉ článku I. ORGÁNY SPOLEČNOSTI oddílu (C) Dozorčí rada se v odst. 6 doplňuje před větu první text v tomto znění: " Pozvánka na jednání dozorčí rady může umožnit jeho členům účastnit se zasedání prostřednictvím videokonference. V takovém případě pozvánka obsahuje webový odkaz pro videokonferenční připojení na jednání dozorčí rady. Účast člena na jednání dozorčí rady prostřednictvím videokonference se považuje za přítomnost ve smyslu odstavce 5."

19) Modernizace ZŠ Rychnovská č.p. 216 - dodatek č.3 Smlouvy o dílo - "na stůl"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/586/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo MMJN: SD/2019/0171, se společností TERMIL s.r.o., se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 25490 885, k akci „Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Rychnovská č.p. 216“, kde cena za dílo po Dodatku č. 3je 25.061 066,81 Kč bez DPH tj. 30.323.890,84 Kč vč. DPH 21% .

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření „Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo MMJN: SD/2019/0171, se společností TERMIL s.r.o., se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 25490 885, k akci „Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Rychnovská č.p. 216“

20) Souvislá údržba ul. Poštovní - dodatek č.1 Smlouvy o dílo - "na stůl"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/587/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2020/0427 - přímé zadání veřejné zakázky „Souvislá údržba ul. Poštovní“ se společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 254 75 509, dle důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2020/0427 na akci „Souvislá údržba ul. Poštovní“ se společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 254 75 509

21) Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace, Anenské náměstí - dodatek č.1 Smlouvy o dílo - "na stůl"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/588/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2020/0581 - přímé zadání veřejné zakázky „Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace, Anenské náměstí, Jablonec nad Nisou“ se společností BAUTOPA s.r.o., Wintrova 490/22, 460 01 Liberec, IČ: 019 83 024, dle důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2020/0581 na akci „Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace, Anenské náměstí, Jablonec nad Nisou“ se společností BAUTOPA s.r.o., Wintrova 490/22, 460 01 Liberec, IČ: 019 83 024

22) Smlouva o dílo "Jablonecký magazín" - na stůl

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský – při zachování vstupů 4x měsíčně se snižuje cena.

Ing. Říha – zdržím se hlasování.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 7-0-2

USNESENÍ RM/589/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

přímé zadání veřejné zakázky a uzavření Smlouvy o dílo "Jablonecký magazín" se společností Liberecká TV s.r.o., IČ: 02168987 dle důvodové zprávy.

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřením Smlouvy o dílo "Jablonecký magazín" dle důvodové zprávy.

23) Dodatek č. 1 se Smlouvě o dílo - "Rekonstrukce zdroje vytápění v objektu Lidická ul. 678/7, Jablonec nad Nisou" - na stůl

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Mgr. Pavel Kozák, Odbor technický

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/590/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2020/0554 na akci "Rekonstrukce zdroje vytápění v objektu Lidická ul. 678/7, Jablonec nad Nisou“ s firmou Jablonecká energetická a.s., Liberecká 4191/120, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 61539881, dle přiložené důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

24) Výpůjčka uměleckého díla (Brychtová-Libenský) - na stůl

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček – komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/591/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

žádost pana Ing. J. Z. (bytem Železný Brod) o trvalou výpůjčku torza uměleckého díla (skleněná vertikální sloupová mozaika a skleněná plastika) vytvořeného jeho rodiči Stanislavem Libenským a Jaroslavou Brychtovou a tvořícího v minulosti skleněnou výzdobu obřadní síně v budově jablonecké radnice (v současné době představovaného souborem skleněných částí díla dle inventarizace v příloze důvodové zprávy);

B. s c h v a l u j e

1. výpůjčku tohoto torza uměleckého díla (ve specifikaci dle inventarizace) pro pana Ing. J. Z. (bytem Železný Brod) s tím, že umělecké dílo bude vypůjčitelem převzato do trvalé péče a zrestaurováno, případně vhodně umělecky zpracováno tak, aby bylo využitelné pro jeho důstojnou veřejnou prezentaci, při níž bude uvedeno statutární město Jablonec nad Nisou jako vlastník díla;

2. smlouvu o výpůjčce, na jejímž základě SMJN jako půjčitel předá uvedené umělecké dílo panu Ing. J. Z. jako vypůjčiteli;

C. p o v ě ř u j e

1. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem smlouvy o výpůjčce uměleckého díla;

2. JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN, předáním uměleckého díla vypůjčiteli.

25) Upřesnění organizačních záležitostí orgánů RM - na stůl

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

RNDr. Čeřovský – jde o podnět z jednání předsedů klubů ohledně jednání výborů ZM, rozšířili jsme to i na komise.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/592/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

umožnění jednání a hlasování komisí rady města způsobem umožňující dálkový přístup, a to při zachování transparentnosti těchto jednání a hlasování

Bod č. 26) Podpora investičních akcí sportovních klubů v Jablonci nad Nisou - na stůl bude projednán po skončení ZM.

27) Zázemí okolí jablonecké přehrady - vyhlášení vítězného uchazeče - na stůl

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/594/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady“, zadané v uzavřené výzvě formou architektonické soutěže, o výběru dodavatele dalších stupňů projektové dokumentace včetně autorského dozoru Ing. arch. MgA. Marka Přikryla, IČ: 71588761, s nabídkovou cenou 940.000,00 Kč (není plátce DPH);

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele Ing. arch. MgA. Marka Přikryla, IČ: 71588761, s nabídkovou cenou 940.000,00 Kč;

C. u k l á d á

Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora, předložit Radě města Jablonec nad Nisou do 31. 1. 2021 návrh smlouvy a harmonogram plnění zakázky „Objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady“.

28) Diskuze

JUDr. Řeháček tajemník MMJN, informoval radní o chodu magistrátu města v uplynulém období v nouzovém stavu a dle nařízení vlády.

Nebyla další diskuse a primátor ukončil 1. část jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 11,05 hodin.

2. část jednání rady města zahájil primátor města RNDr. Jiří Čeřovský v 18,46 hod.

Přítomno bylo 8 členů RM z celkového počtu 9.

Osobně byli přítomni – RNDr. Jiří Čeřovský, Mgr. David Mánek, Ing. Milan Kouřil, Ing. Petr Roubíček, Ing. Stanislav Říha, Mgr. Jan Zeman.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnili – pan Petr Vobořil a Ing. Miloš Vele.

Omluven byl MUDr. Vít Němeček, MBA.

Na jednání RM byly přidány 2 body na stůl –

Převody hmotného majetku z JKIC o.p.s. a Eurocentra Jbc s.r.o. na Kulturu Jablonec p.o.

Podnět k zahájení řízení na ÚOHS ve věci nezákonného postupu soutěžitelů (dopravní obslužnost)

a byl doprojednán odložený bod Podpora investičních akcí sportovních klubů v Jablonci nad Nisou.

Vzhledem k tomu, že na jednání ZM byl stažen materiál, na který měl bod č. 10) Pronájem pozemků návaznost, bylo rozhodnuto, že tento bod bude stažen z jednání RM.

Radní hlasovali o doplnění programu 8-0-0

26) Podpora investičních akcí sportovních klubů v Jablonci nad Nisou - na stůl

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský – komentář dle důvodové zprávy.

Ing. Kouřil – memorandum s Fotbalovou akademií Jablonec, z.s. je v souladu s plánem rozvoje sportu, který byl dnes chválen na jednání zastupitelstva, u házenkářů tomu tak není.

RNDr. Čeřovský – děkuji za připomínku, ale v současné době jsme ve fázi vyjádření podpory v případě jejich podání žádosti o dotaci, finanční částky budeme řešit v dalším kroku. V plánu rozvoje sportu jsou nějaké parametry stanoveny.

Proběhla diskuze o žádostech klubů a jejich součinnosti s plánem rozvoje sportu.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/593/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s o u h l a s í

1. s vyjádřením podpory k žádosti u Národní sportovní agentury na investiční akci prostřednictvím čestného prohlášení pro Tělovýchovnou jednotu Elektro-Praga Jablonec n.N., z.s., U Staré lípy 70/1, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 16389506 dle důvodové zprávy

2. s vyjádřením podpory k žádosti u Národní sportovní agentury na investiční akci prostřednictvím čestného prohlášení pro Fotbalovou akademii Jablonec, z.s., U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 70840105 dle důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora statutárního města Jablonec nad Nisou podepsat příslušná čestná prohlášení.

28) Převody hmotného majetku z JKIC o.p.s. a Eurocentra Jbc s.r.o. na Kulturu Jablonec p.o. - na stůl

Předkládá: Mgr. Jiří Kučera, Oddělení právní a veřejných zakázek

Mgr. Kučera – komentář dle důvodové zprávy.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/595/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. v působnosti zakladatele a zřizovatele kupní smlouvu na soubor movitých věcí mezi stranami Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. sídlem Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 28686454 a Kultura Jablonec, p. o., sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 00262340, ve znění dle přílohy k tomuto usnesení

2. v působnosti valné hromady a zřizovatele kupní smlouvu na soubor movitých věcí mezi stranami Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25412604 a Kultura Jablonec, p. o., sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 00262340, ve znění dle přílohy k tomuto usnesení

29) Podnět k zahájení řízení na ÚOHS ve věci nezákonného postupu soutěžitelů (dopravní obslužnost) - na stůl

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. Kučera – okomentoval bod dle návrhu usnesení a seznámil radní s právním postupem podnětu.

Návrh usnesení byl schválen 8-0-0

USNESENÍ RM/596/2020

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

podání podnětu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve věci spáchání přestupku soutěžitelů při zadávacím řízení a postupu přímého zadání na veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka“

Nebyla další diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 18,58 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Vytvořeno 23.12.2020 13:49:12 | přečteno 159x | Petr Vitvar